Τετάρτη, Αύγουστος 21, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

9η , 10η , 11η , 12η , 13η , 14η , 15η , 16η Πρόσκληση

 

 

 

 

16η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-3-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Γιάτσιο Ιωάννη
 5. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/3/2019 και ώρα 16:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από την εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.
 4. Έγκριση δαπάνης για την εκδήλωση της εταιρείας προστασίας ατόμων με αυτισμό με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό.
 5. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 6. Έγκριση δαπάνης.
 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.
 8. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.
 9. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη σχολικού έτους 2018 – 2019.
 10. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.236.040,00 €, από τους ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 13. Έγκριση τροποποίησης απόφασης 347/19 αδιάθετων δρομολογίων του «Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 14. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για διήμερη συνάντηση που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο του 2019, με θέματα που αφορούν ενημέρωση για έλεγχο δαπανών, αρμοδιότητας Διευθύνσεων Οικονομικού και Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας και Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Γρεβενών, Καστοριάς και Φλώρινας.
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των νέων δρομολογίων για την   μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος  «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» των Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Γρεβενών έτους 2019
 16. Έγκριση 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου:  «Αποκατάσταση – Διαχείριση του αποστραγγιστικού δικτύου του τέως έλους Χειμαδίτιδας».
 17. Έγκριση της παράτασης συμβάσεων αδιάθετων δρομολογίων του αριθμ. 3/2018 διαγωνισμού έως 30-6-2019.
 18. Έγκριση τροποποίησης της 2720/18 (ΑΔΑ: ΩΤΚ37ΛΨ-ΧΑ7)
 19. Έγκριση  τροποποίησης της 3724/18 περί έγκρισης πρακτικού κατακύρωσης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  με Αριθμ. Διακήρυξης  10/18».
 20. Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας μηνός Απ0ριλίου 2019.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυμύλου, στην εκδήλωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 3/4/2019.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά το 2ο Περιφερειακό Διαγωνισμό Ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίου.
 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού συλλόγου Πτολεμαΐδας «Υψικάμινος», που θα πραγματοποιηθεί  από 5 έως 21 Απριλίου 2019 στην Πτολεμαΐδα.
 24. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 25. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Απριλίου 2019.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

15η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/4/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.0.12» Π.Ε.Καστοριάς.
 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες Επισκευής Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς, Παρακείμενου στον Ε.Ο 24» Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αριθ. 3272/17 απόφασης και νέα Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 € # Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση Ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1653/17 απόφασης και νέα Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής  Διαγωνισμού Δημοπράτησης, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Bεύης», Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 # € Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για δημιουργία-εκτύπωση αφισών ενημέρωσης για τα επιτρεπτά είδη καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κοζάνης.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση χαρτών – σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.
 9. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 10. Ακύρωση αιτήματος μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας κ.Καρυπίδη.
 11. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2853/17 (ΑΔΑ:9Β297ΛΨ-Ζ0Χ) περί Έγκρισης πρακτικού τροποποίησης δρομολογίων και άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017- 2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017».
 12. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 1322/17 (ΑΔΑ :6Π6Δ7ΛΨ-ΞΦΗ) περί Έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».
 13. Έγκριση ανάθεσης ή μη για Δημιουργία και Συντήρηση Κόμβου στα πλαίσια του 5ου Διεθνούς Συνέδριου Πολιτικής Προστασίας «Safe Kozani 2018».
 14. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Φλώρινας.
 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 17. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον ΑΚ ΑΕΒΑΛ».
 18. Έγκριση πρακτικού τελικής βαθμολογίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη Αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης (α/α 10 ενταγμένο στον Πίνακα Έργων Π.Ε. Φλώρινας χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών)».
 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 24. Απευθείας ανάθεση για μουσική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος», προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του χωριού στις 22/04/2018 Π.Ε. Φλώρινας.
 25. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για δράσεις ενταγμένες στο Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Φλώρινας.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση και κατασκευή αυτοκόλλητων για τις αψίδες εκκίνησης και τερματισμού, για τα αυτοκίνητα και διάφορα σήματα κ.λ.π., στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων διακριθέντων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες) στα πλαίσια συνδιοργάνσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (11 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή – Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (12 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή – Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (05 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 2ου Συμποσίου Λαογραφίας και Παράδοσης με το Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Τεχνική Υποστήριξη (ηλεκτρονική χρονομέτρηση) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «Run Greece – Ημιμαραθώνιου Καστοριάς» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 13/05/2018.
 32. Έγκριση νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Κοζάνης.
 33. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 34. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018.
 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
 37. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 38. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 39. Μετακίνηση Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου εκτός έδρας.
 40. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ).
 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης καις της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Απευθείας αναθέσεις για ηχητική – φωτιστική κάλυψη και αφίσες – προσκλήσεις – έντυπα, στα πλαίσια της διημερίδας με θέμα: «Αθλητισμός, Διατροφή και Υγεία – Άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου του 2018 Π.Ε. Φλώρινας.
 44. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.
 47. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για το νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.
 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια  γραφικής ύλης ΠΕ Γρεβενών.
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τον αγώνα «PONTINI RACE».
 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης του αγώνα «PONTINI RACE».
 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών και φυλλαδίων του αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεταλλίων αθλητών – ενθυμίων (επάθλων) νικητών του αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Χρονομέτρηση αθλητών αγώνα «ORLIAKAS RACE».
 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.
 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, για το έτος 2018.
 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.
 60. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Λευκάρων» Π.Ε. Κοζάνης.
 61. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλλάκου Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης.
 62. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 63. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς Αιανής» Π.Ε. Κοζάνης.
 64. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης.
 65. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.
 66. Απευθείας αναθέσεις για: α) έντυπα – γραφική ύλη και β) ηχητική – φωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Χρηστίδειο Τελετή» 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας « Ο Αριστοτέλης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου του 2018.
 67. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».
 68. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000» Π.Ε. Κοζάνης.
 69. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην ΤΚ Σκοπιάς» Π.Ε. Φλώρινας.
 70. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Αρμενοχωρίου – Σιταριάς» Π.Ε. Φλώρινας.
 71. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Άνω Κλεινών, Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας.
 72. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου» Π.Ε. Φλώρινας.
 73. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίιου Πτολ/δας.
 74. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.
 75. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 76. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών, χειμερινής περιόδου 2018-2019».
 77. Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018» και των σχετικών δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 78. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών.
 79. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».
 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.
 81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 82. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.
 83. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.
 84. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας κα Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 85. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5/2018 περί ακύρωσης της αρ. πρ. πρωτ. 1529/39/4-1-2018 Σύμβασης του Χαράλαμπου Σουμελίδη και της διαπραγμάτευσης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του εκτελούσε ο εν λόγω ανάδοχος.
 86. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελου Σημανδράκου εκτός έδρας.
 87. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Π.Ε. Κοζάνης.
 88. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης».
 89. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kv) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης.
 90. Έκδοση χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κας Τασιούλα Κωνσταντίας.
 91. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +9.500 και +11.500» Π.Ε. Κοζάνης.
 92. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Δήμο Άργους Ορεστικού στις 20 και 21 Απριλίου 2018.
 93. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.
 94. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 4ο RALLY SPRINT Βελβεντού.
 95. Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας.
 96. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια προληπτικών δράσεων για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών από 7-13 Μαΐου 2018.
 97. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης: «12ο αντάμωμα παιδικών και εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων» του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στις 29 Απριλίου 2018 στην Κοζάνη.
 98. Έγκριση δαπάνης για το Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Πτολεμαΐδας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μοτοσυκλέτας, στις 12 Μαΐου 2018.
 99. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς.
 100. Έγκριση δαπάνης για την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς από 3 έως 6 Μαΐου 2018.
 101. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 102. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά την εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος δρομέων υγείας Κοζάνης για την: «Διατροφή και Ψυχολογία των Αθλητών» στις 18 Απριλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 14η Πρόσκληση

σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 20/03/2019 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019 – 2020».

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμ. Περίοδο 2019 – 2020 Π.Ε. Φλώρινας».

 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΟΜΒΩΝ ΚΑΙ ΟΔΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2019», προϋπολογισμός: 21.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 5. Έγκριση του πρακτικού ( Ι ) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ04100002 «Αποκατάσταση καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε.Ο. 2 Φλώρινας – Βίγλας – Πισοδερίου¨Χιονοδρομικό¨», προϋπολογισμού 2.050.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 6. Έγκριση Ι πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου».

 7. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE.

 8. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 9. Έγκριση εκπροσώπησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Φλώρινας ενώπιον του Συμβουλίου Επικρατείας την 8-4-2019.

 10. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 11. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης και την έκδοση υπεύθυνης δήλωσης εγκαταστάτη για του επτά (7) ηλεκτροδοτούμενους κόμβους φωτισμού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμου Πρεσπών αρμοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.

 13. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιας Λεπίδας Αποχιονισμού.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας – φακέλων – δεμάτων κλπ Π.Ε. Γρεβενών για ένα ( 1 ) έτος.

 15. Έγκριση τροποποίησης αριθμ. 1990/17 απόφασης περί Διαπ0ίστωσης πλήρους και λυσιτελούς εφαρμογής του Διπλογραφικού συστήματος στη Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Έδρας & Π.Ε. Κοζάνης και της αναγκαιότητας περίληψης αντίστοιχων θέσεων στον Οργανισμό της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 16. Έγκρισης συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διαγωνισμού παροχής των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 17. Έγκριση δαπάνης προμήθειας υλικών για την Επισκευή – Συντήρηση του λεβητοστασίου στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών επιστολής αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή κεντρικών ομιλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θες/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοι Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κυτίου Φαρμακείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θεσ/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοί Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή κεντρικών ομιλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 11ης Διεθνούς Μαθηματικής Εβδομάδας (Καστοριά – Κατερίνη – Θεσ/νίκη) με την Ελληνική Μαθηματική Εταιρεία Καστοριάς (ΕΜΕ) – Αφοί Εμμανουήλ και την Π.Ε. Καστοριάς.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών ειδών ρουχισμού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης ενός λεωφορείου για την μεταφορά μαθητών και εκπαιδευτικών από τα Γρεβενά στην Καστοριά, στα πλαίσια της εκδήλωσης της εταιρείας Προστασίας Ατόμων με Αυτισμό «Παγκόσμια Ημέρα Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης για τον αυτισμό» στις 29/3/2019.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης για την αντιμετώπιση αναγκών του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.

 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κυτίου Φαρμακείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προπληρωμένων φακέλων αλληλογραφίας (τεμ. 1000) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).\

 32. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020.

 33. Έγκριση δαπάνης ποσού 9.300,00 €, που αφορά το έργο: «Λειτουργία των εγκαταστάσεων της Ε.Ε.Λ. Σερβίων Πλατανορεύματος Ν. Κοζάνης.

 34. Έγκριση δαπάνης.

 35. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής.

 36. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπάνης για τον Διαγνωστικό Έλεγχο (Εγκέφαλος) των οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση ανάληψης διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την υπογραφή Προγραμματικής Σύμβασης».

 40. Έγκριση δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής.

 43. Έγκριση μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.

 44. Έγκριση δαπάνης.

 45. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Ετήσια Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018».

 46. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 47. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 3866/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (τυπική επανέγκριση με 53/19 απόφαση) περί «Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες, εκτός δρόμου, ορεινές περιοχές, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

 48. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2019.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ελαστικών του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων μπλοκ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 51. Έγκριση: α) δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019.

 52. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Σ. Μέγας Αλέξανδρος Χαραυγής, στην εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 30/3/2019.

 53. Έγκριση Δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Σύλλογο Πολυμύλου, στην εκδήλωση για την αναγνώριση της γενοκτονίας των Ποντίων, που θα πραγματοποιηθεί στις 3/4/2019.

 54. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 13η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Ιωαννίδη Κυριάκο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/03/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Προμήθεια – Τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολεμαΐδας»

 3. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων – Βελβεντού»

 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας»

 5. Έγκριση ή μη της τροποποίησης σύμβασης αναδόχου μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2018-2019, λόγω αλλαγής του τόπου κατοικίας ενός νηπίου

 6. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση Στέγης και Εργασίες Συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς»

 7. Έγκριση ή μη του από 05-03-19 πρακτικού του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019-2020 ποσού 378.325,30 ευρώ

 8. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 9. Έγκριση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς

 10. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία στο δρόμο Λιανοτόπι - Γράμμος (είσοδος Γράμμου)»

 11. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης

 12. Τυπική επανέγκριση δαπανών

 13. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 3777/18 επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε. Κοζάνης

 14. Έγκριση δαπάνης

 15. Έγκριση δαπάνης

 16. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης του 2ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας για μαθητές Γυμνασίου

 17. Έγκριση δαπάνης υπηρεσιών χρωματισμού στις Εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 18. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και Υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα & Μηχανήματα Έργου του Αμαξοστασίου της Π. Ε. Καστοριάς

 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας

 24. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 26. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019

 27. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών

 28. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019-RUN DESKATI»

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης 3ου κύκλου συζητήσεων Ποντιακών Φοιτητικών Συλλόγων Ελλάδας με θέμα τη Γενοκτονία των Ποντίων, του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Απριλίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας

 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 44ου προσυνεδρίου πολιτιστικών κέντρων ΟΤΕ Μακεδονίας Θράκης με θέμα: «Πολιτισμός και Ολυμπιακό Ιδεώδες» του Πολιτιστικού Κέντρου Εργαζομένων & Συνταξιούχων ΟΤΕ Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30-31 Μαρτίου 2019

 31. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 6ης διοργάνωσης ημερίδας (6/4/19) και 5ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (7/4/19) στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 6 & 7 Απριλίου 2019» στην πόλη της Φλώρινας

 32. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας Νηπιαγωγών Φλώρινας με τίτλο: «Η Εκπαίδευση παιδιών προσχολικής ηλικίας: Οι Φυσικές Επιστήμες στο Νηπιαγωγείο» με την Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας του Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας, την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και Περιφερειακό Κέντρο Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού (ΠΕ.ΚΕ.Σ) Δυτ. Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 27 Μαρτίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας

 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της Δράσης/Συνεδρίου: «WALKING PRACTICES-WALKING ART/WALKING BODIES», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί 30 Ιουνίου έως 8 Ιουλίου 2019

 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Δρόμοι παλιοί. Ψυχή στο Λαιμό-εικαστικές και λογοτεχνικές εγγραφές στο λιμναίο τοπίο των Πρεσπών», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί 1-15 Σεπτεμβρίου 2019

 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Λιμνοφόβια 2019:Ταυτότητες-Limnophobia 2019:Identities», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο 2019

 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Performance now v.6: Επιτελεστικές μεθοδολογίες και αστικό τοπίο», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 στην Φλώρινα

 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Aπριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος

 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 11ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της ΕΝΕΦΕΤ (Ένωση για την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες & την Τεχνολογία) με θέμα: «Επαναπροσδιορίζοντας τη Διδασκαλία και Μάθηση των Φυσικών Επιστημών και της Τεχνολογίας στον 21ο αιώνα» της Παιδαγωγικής Σχολής-Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 19-21 Απριλίου 2019 στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας στη Φλώρινα

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα «Τα Δημοτικά Σχολεία της πόλεως Φλώρινας» της Παιδαγωγικής Σχολής- Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα διεξαχθεί στις 04 Απριλίου 2019

 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Ρομά του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 8 Απριλίου 2019 στην Φλώρινα

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης με τίτλο: «Μουσική και Μυστήριο στον Αέρα» της Ομάδας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Τέχνης του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2019 στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος» στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας

 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωση αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας

 43. Έγκριση ή μη, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου 2019

 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον Τεχνικό Έλεγχο Οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοσης κάρτας καυσαερίων των υπηρεσιακών οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 47. Έγκριση δαπάνης

 48. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πτολεμαΐδας: «ΥΨΙΚΑΜΙΝΟΣ», στο 3ο πολυθεματικό Φεστιβάλ Πολιτισμού: «Πτολεμαΐδα η πόλη γιορτάζει», που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 21 Απριλίου 2019

 49. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Φίλαθλο
  Σωματείο Κοζάνης, στο τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Απριλίου 2019

 50. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 51. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών

 52. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και τον υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

12η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-3-2016)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 22/03/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Συντήρηση δρόμου από Ε.Ο. προς Ιερά Μονή Αγίας Παρασκευής Μηλοχωρίου» Π.Ε. Κοζάνης
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Ολοκλήρωση κατασκευής τοιχείων αντιστήριξης στο δρόμο που συνδέει το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού» προϋπολογισμού 42.200,00 € (με Φ.Π.Α.) Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού της επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού που αφορά στο 1ο στάδιο αποσφράγισης των δικαιολογητικών και Τεχνικών Προσφορών για την προμήθεια «Προμήθεια ηλιακού σκάφους με σκοπό την διεξαγωγή περιηγητικών διαδρομών στη λίμνη της Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης μέσα στην οριακή προθεσμία του έργου: «Αναμόρφωση Μαιευτικής Κλινικής και Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών Γ.Ν. Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 6. Τροποποίηση Προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2015
 7. Τροποποίηση της αριθ. 2223/15 απόφασης έγκριση διενέργειας δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 45 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμιση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, προϋπολογισμού 227.550,00 € (συμπ. ΦΠΑ)
 8. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, αριθμ. Διακήρυξης 2/2016
 9. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας αναλώσιμων ειδών Εκτυπωτών, Φωτοτυπικών μηχανημάτων, Πολυμηχανημάτων και Συσκευών Φαξ για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για το έτος 2016, με αριθ. Διακήρυξης 3/2016
 10. Έγκριση πρακτικού διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχου για την διακίνηση αλληλογραφίας (κοινής) και επείγουσας (ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, για το έτος 2016
 11. Έγκριση του από 09/03/2016 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διεθνή διαγωνισμού με τους νέους τροποποιημένους όρους, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015/2016, συνολικού προϋπολογισμού 431.879,63 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)
 12. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 13. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2015-2016
 14. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»
 15. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. (μηχανημάτων Έργου) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής ενότητας Κοζάνης»
 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Τσιμεντοστρώσεις διαβάσεων (Ιρλανδικού τύπου) της Δ.Ε. Σερβίων»
 17. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Αμυνταίου»
 18. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.. Νεοχωρακίου»
 19. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης»
 20. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση – ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας»
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο»
 22. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Προμήθεια αδρανών υλικών για την κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης – Κρόκου – Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα»
 23. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ενίσχυση επιχώματος σε τμήμα της Επαρχιακής Οδού Τρανοβάλτου – Ελάτης»
 25. Έγκριση δεύτερου πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας είκοσι πέντε (25) τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (απόφαση Οικονομικής Επιτροπής 1552/) με την διαδικασία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
 26. Ανάκληση της υπ΄ αριθμ. 322/16 απόφασης της 9ης Συνεδρίασης 02-03-2016 της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «α) Διάθεση πίστωσης ποσού 130.000 ευρώ για τν υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Καναλιών Περιοχής Κρεπένης (Κανάλι Ίστακος – Κανάλι Α΄)» β) Έγκριση δαπάνης ποσού 130.000 ευρώ για το ίδιο έργο της Π.Ε. Καστοριάς»
 27. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Κτιρίου Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς (αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα διπλού υαλοπίνακα)» ενταγμένο στο έργο G.AL.E.T. – Greece / Albania Energy tourism του IPA του Ευρωπαϊκού Προγράμματος εδαφικής συνεργασίας (interreg) «Ελλάδας – Αλβανία 2007-2013»
 28. Έγκριση δαπάνης για την εκτέλεση του έργου : «Δρόμος Γέρμα – Κλεισούρα – Βλάστης (Α΄Φάση)» Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2016
 30. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών εγκατάστασης χλοοτάπητα γηπέδου Άνω Κώμης Π.Ε. Κοζάνης
 31. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια εποξειδικών χρωμάτων για βαφή δεξαμενών του ταχυδιυλιστηρίου ύδρευσης οικισμών Βοΐου (ΔΥΠΡΑ)
 32. Έγκριση δικηγορικής δαπάνης
 33. Έγκριση δικηγορικής δαπάνης
 34. Έγκριση δαπάνης για την παρχοή υπηρεσςιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης για το έργο 2016
 35. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Παλιγγενεσίας Π.Ε. Κοζάνης
 36. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανώτρια στην μεγάλη επετειακή θεατρική παράσταση του 5ου Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, που έχει ως θέμα την ηρωική έξοδο του Μεσολογγίου υμε τίτλο: «Έξοδος προς την Αθανασία»
 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 38. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 44. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 46. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.889.323,87 €
 47. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων ΚΤΕΟ και τελών μεταβίβασης των αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και ορισμός υπολόγου
 48. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη δαπάνης παραβόλων ΚΤΕΟ Π.Ε. Γρεβενών
 49. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2015-2016
 50. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς
 51. Τροποποίηση της απόφασης 138/2016 (ΑΔΑ: ΩΝΡ37ΛΨ-3ΤΦ) περί συγκρότησης τριμελών επιτροπών παραλαβής προμηθειών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών για το έτος 2016 ως προς την Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης και ως προς το όνομα υπαλλήλου της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας
 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας – Πρόνοιας και Κοινωνική Συνοχής  Π.Δ.Μ.
 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 57. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» προϋπολογισμού δαπάνης 20.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 58. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: Συντήρηση δημοτικού σχολείου Τ.Κ. Βαρυκού» Π.Ε. Φλώρινας
 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας
 60. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 440 (ΠΙΝΔΟΣ)»
 61. Έγκριση αποδοχής χρηματοδότησης του ΠΔΕ ΣΑΕ 205 (ΕΠΑΔΥΜ)»
 62. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Κοζάνης για τις εργασίες στησίματος εξέδρας στην εκδήλωση της 25ης Μαρτίου 2016

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 11η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Ιωαννίδη Κυριάκο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 05/03/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 «Νέες κατασκευές – συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2019-2020» με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα), προϋπολογισμού: 938.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών», προϋπολογισμού: 212.000,00 € (με το Φ.Π.Α.)

 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση οδικής ασφάλειας σε τμήματα του οδικού δικτύου Ρυμνίου – Τριγωνικού», προϋπολογισμού: 1.572.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 5. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης»

 6. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης»

 7. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή τμήματος Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με αριθμό οδού 31 Αυγερινός – Βυθός – Πεντάλοφος Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης από Χ.Θ. +0.00 έως Χ.Θ. +3.000»»

 8. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 9. Έγκριση ή μη του από 26/02/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρών, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 10. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την κάλυψη αναγκών φιλοξενίας με είδη κυλικείου (catering) και παράθεσης δεξιώσεων στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2019

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 3ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των νοσοκομείων Δυτικής Μακεδονίας, της Νοσηλευτικής Διεύθυνσης του Γ.Ν. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

 13. Έγκριση ή μη απευθείας για catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, στο πλαίσιο εορτασμού της 25η Μαρτίου 2019

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Καστοριάς

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2019 στην Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς

 16. Έγκριση ή η της απευθείας ανάθεσης της τοποθέτησης πέντε (5) εξέδρων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση της ηχητικής κάλυψης πέντε (5) εκδηλώσεων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών catering / super market εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 19. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 21. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρηση στων ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στη ΖΕΠ περιόδου Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2018

 22. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για παροχή υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων Διοικητικού Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο των Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα

 23. Έγκριση 1ου πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 και του 1ου Συνοπτικού Ημερολογίου Αναδόχων

 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών

 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.182,40 € για την ανάθεση του ετήσιου περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης και έκδοσης των αντίστοιχων πιστοποιητικών των ανελκυστήρων του κτιρίου Διοίκησης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ

 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.166,40 € για την ανάθεση των εργασιών ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρηση των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ

 28. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ετήσιας συνδρομής HEROS, για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας

 34. Έγκριση ή μη του από 22/02/2019 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και με τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης, ως προς τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 26.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 35. Έγκριση παράτασης προθεσμίας ολοκλήρωσης του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπήγης – Φλώρινας»

 36. Έγκριση δαπάνης

 37. Έγκριση δαπάνης

 38. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του νοσοκομείου Κοζάνης «ΜΑΜΑΤΣΕΙΟ»

 39. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γη0πέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου»

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

 41. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 42. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.000,00€ (σύμπ.ΦΠΑ) για την προμήθεια νέων πυροσβεστήρων για το κτίριο και τα οχήματα αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης

 43. Έγκριση ή μη του από 22-02-2019 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών προβολής και διαφήμισης (φυλλαδίου, προσκλήσεων, αφισών και αυτοκόλλητων βινυλίου) στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της βιντεοσκόπησης και φωτογραφικής κάλυψης δύο (2) εκδηλώσεων στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (ειδών παντοπωλείου) στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της πραγματοποίησης δύο (2) παιδικών εκδηλώσεων με κλόουν και ξυλοπόδαρους στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης δύο (2) εκδηλώσεων στα πλαίσια των αποκριάτικων εκδηλώσεων «ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΚΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΩΣΙΑ 2019» στην Δεσκάτη Γρεβενών

 49. Έγκριση ή η της απευθείας ανάθεσης της εκτύπωσης σε διαφημιστικό πανό για τις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του γραφιστικού σχεδιασμού αφίσας και banner εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πανό – προσκλήσεων – αφισών και φυλλαδίων εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεση στης προμήθειας αφισών και banner εν όψει των Αποκριάτικων Εκδηλώσεων «ΑΠΟΥΚΡΑ 2019» στην πόλη των Γρεβενών

 53. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC GreeceAlbania 2014-2020» προϋπολογισμού 29.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης

 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λαμπτήρων φθορισμού για την κάλυψη των αναγκών της ΠΕ Γρεβενών

 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος

 56. Έγκριση τροποποίησης της υπ΄αριθμ. 179601/2085/4-10-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου Γρεβενών – Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών - Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης»

 57. Συγκρότηση πενταμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ)»

 58. Έγκριση δαπανών έτους 2019

 59. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της ΕΟ Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)» της Κύριας και 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης

 60. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του ΕΠ ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ της πράξης Αποκεντρωμένες προμήθειας τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016 των Κοινωνικών Συμπράξεων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 61. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2019

 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή (ΟΚΙ ΒΗ11dn PRN-1284 για τις ανάγκες του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 65. Έγκριση γνωμοδότησης του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς

 66. Έγκριση: α) Παραίτησης από ένδικα μέσα και β) Της δικαστικής δαπάνης

 67. Έγκριση: α) Παραίτησης από ένδικα μέσα και β) Της δικαστικής δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

10η Πρόσκληση

σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Ιωαννίδης Κυριάκος
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 28/02/2019 και ώρα 13:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της ετήσιας ασφάλισης 39 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 3. Έγκριση παράτασης του χρόνου  ισχύος των συμβάσεων.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 9η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 25/02/2019 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση ή μη του από 8-2-2019 πρωτοκόλλου πρακτικής δοκιμασίας – οριστικής παραλαβής πολυμηχανήματος της λίμνης της Καστοριάς από την Δευτεροβάθμια Επιτροπή.

 3. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, έτους 2018. Αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ», με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα), προϋπολογισμού 4.200.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2018 ΕΠ04100006, «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ Μηλιάς, της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ», Προϋπολογισμού: 950.000,00 € (με ΦΠΑ).

 5. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 7. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 8. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.

 9. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Προσπέλαση ρεμάτων σει διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης».

 10. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικoύ Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας: Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α

 11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2019» CPV:79550000-4

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας 2019 για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση δαπάνης.

 14. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 16. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ΠΔΜ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση – διάθεση πίστωσης.

 19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης ΠΔΜ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 20. Έγκριση δαπάνης.

 21. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: <<Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς>>.

 22. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον ορειβατικό σύλλογο Σιάτιστας, για την εκδήλωση επίδειξης αναρριχητικών ικανοτήτων που θα πραγματοποιηθεί από 8/3/2019 έως 9/3/2019.

 23. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, για την επιστημονική ημερίδα με θέμα: «Δρομείς & Υγεία», που θα πραγματοποιηθεί στις 20/3/2019.

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ανάληψης διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα έργα Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση δαπάνης.

 29. Έγκριση δαπάνης – ανάθεση προμήθειας.

 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο (2) θερμοπομπών για τις ανάγκες θέρμανσης του κτιρίου Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας για τους υπαλλήλους του Τεχνικού Εξοπλισμού/Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 33. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ετήσιας συντήρησης και υποστήριξης των εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2019.

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης της ετήσιας συνδρομής της πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμετοχής της ΠΔΜ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού FIETS EN WANDEDELBEURS 2019 (01-03/03/2019 Ουλτρέχτη – Ολλανδία) & ΙΤΒ 2019 (06-10/03/2019 Βερολίνο Γερμανία).

 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εορτών» των εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2019.

 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης: «Προμήθεια στεφάνων» των εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2019.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρων στα εθνικά περίπτερα του ΕΟΤ στα περίπτερα του ΕΟΤ στα πλαίσια συμμετοχής της ΠΔΜ στις Διεθνείς Εκθέσεις Τουρισμού FIETS EN WANDEDELBEURS 2019 (01-03/03/2019 Ουλτρέχτη – Ολλανδία) & ΙΤΒ 2019 (06-10/03/2019 Βερολίνο Γερμανία).

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου για τις ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού συλλόγου «Σπασμένο Ρόδι» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Κτηνιατρικής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλειδαριών σε γραφεία αρμοδιότητας Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών και εργαλείων για τα εργοτάξια του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ετήσιας επιτήρησης (2019) ISO 9001:2015 του ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 48. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 232857/19566/17-12-2018 (ΑΔΑ: ΨΦΣΦ7ΛΨ-ΑΚ2) σύμβαση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 54. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 55. Έγκριση δαπάνης.

 56. Εγκρίσεις δαπανών.

 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού συλλόγου «Σπασμένο Ρόδι» με την Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

Δείτε σαν σήμερα          
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 13 Αύγουστου στον 21ο αιώνα
Δωρεάν θερινό σινεμά               όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα
Δείτε το πρόγραμμα                 Δωρεάν θερινό σινεμά όλο το καλοκαίρι
Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής     αυτό το καλοκαίρι με ελεύθερη είσοδο
image Δείτε σαν σήμερα
image Δωρεάν θερινό σινεμά
image Θερινά Σινεμά
image Δείτε το πρόγραμμα
image Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής

Αθλητικά

Top Headline

Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αθλητισμός 8ος

  Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης  Αθλητισμός 8ος

              ΒΙΝΤΕΟ: Να ποιο ήταν το κορυφαίο γκολ στο περσινό Champions League

Read More...

Αθλητισμός 7ος

Αθλητισμός 7ος

              Τένις: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη μάχονται επί αμερικανικού εδάφους

Read More...

Αθλητισμός 6ος

		Αθλητισμός 6ος

              Εθνική Κωφών Γυναικών: Νίκη με παρολίγον quadruple double της Πατέρα

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 8ος

Μιχανοκίνηση 8ος

              Πότε επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης για απόσυρση αυτοκίνητου

Read More...

Formula 1

Formula 1

              Ο Χόρνερ περιέγραψε την κατάσταση στην Formula 1 με μία πρόταση

Read More...

WRC

WRC

              WRC: Προηγείται με τριπλέτα η Toyota στη Φινλανδία

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

              Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - κυβέρνησης για την ΕΡΤ

Read More...

Βουλή

Βουλή

              Οι πιο επεισοδιακές αποχωρήσεις της δεκαετίας

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

              Μητσοτάκης: Το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων πρέπει να ψηφιστεί από 300 βουλευτές ...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Ιταλια

		Ιταλια

              Σαλβίνι σε Ρίτσαρντ Γκιρ: Να πάρεις τους μετανάστες στη βίλα σου

Read More...

Σερβία

Σερβία

              Σερβικά ΜΜΕ: 2.000.000 έδωσαν οι Σκοπιανοί σε Έλληνες πολιτικούς για να τους εξαγοράσουν

Read More...

Γιουγκοσλαβία

 Γιουγκοσλαβία

              Έκθεση-σοκ Γιουγκοσλάβων εμπειρογνωμόνων: Έτσι διαλύεται η σκοπιανή προπαγάνδα...

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Συντάξεις: Επιστρέφονται οι μνημονιακές περικοπές και μάλιστα έντοκα!!!

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

              Απαγορεύεται η κριτική σε τραπεζικά συμφέροντα

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

              Παράνομες και άκυρες οι μειώσεις σε 350.000 επικουρικές συντάξεις

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

              Αυτό το ποτάμι στην Ελβετία έχει τόσο καθαρά νερά που βλέπεις σε βάθος 10 μέτρων

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

              Ηλιοβασίλεμα από το διάστημα: Το όριο ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

              Ο Όλυμπος σε όλη τη δόξα του

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

              Νησιά με παράξενα σχήματα που εκπλήσσουν!

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

              Μυστηριώδης λάμψη στον Άρη πυροδοτεί νέα σενάρια περί εξωγήινων

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

              Το νησί όπου ζουν μόνο… επιζώντες ναυαγίων! (pics)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              17η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              9η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              1η...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

              O Δήμος μας

Read More...

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

	ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: Ο «ποταμίσιος» υπουργός Μαυρωτάς στη λίστα μ΄εκείνους που τα «άρπαξαν» για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τον δίνουν...

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και...

Read More...

Διάφορα

		Διάφορα

EKTAKTO....!!! Tην Παρασκευή το μεσημέρι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΤΖΑΜΙ στο Βοτανικό...!! Κάνουν ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ...

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

              Μακεδονία γη ελληνική!

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

              Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν κάνουν κόμμα…

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Κρήτη - Oργισμένη υποδοχή πολιτών σε Τζανακόπουλο, Δανέλλη και Ραγκούση: «Προδώσατε τη Μακεδονία» (βίντεο)

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

Διαφορα

Διαφορα

              ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ! ΝΕΑ-ΑΝΕΡΓΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ...ΓΕΙΤΟΝΕΣ!...

Read More...

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Πέθανε ο πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Ποζίδης

Read More...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided