Τετάρτη, Αύγουστος 21, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

17η , 18η , 19η , 20η , 21η , 22η , 23η , 24η , 25η , 26η , 27η , 28η , 29η , 30η , 31η , 32η ,Πρόσκληση

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 32η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 19-07-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού ( Ι ) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ για τα έτη 2018-2019».

 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση οδοστρώματος, κιγκλιδωμάτων και αντικατάσταση στηθαίων γέφυρας Ρυμνίου».

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ».

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ».

 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».

 7. Έγκριση γενικής παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή Κυκλοφοριακών Κόμβων Περδίκκα».

 8. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο Επαρχιακών Οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Βλάστης», Προϋπολογισμός: 204.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

 9. Έγκριση του Πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece - Albania 2014-2020»

 10. Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Εδρας, περιόδου 2019-2020.

 11. Έγκριση του Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Εδρας, περιόδου 2019-2020, Τμήματα 1 Κοζάνη & 6 Σέρβια.

 12. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης οδού, για τη διαγράμμιση του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 13. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ) ».

 14. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς»

 15. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του έργου: «Προσθήκη WC στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Καστοριάς».

 16. Έγκριση των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2019.

 17. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 9.200,00€.

 18. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 447.328,00€.

 19. Έγκριση αποδοχής των Αριθμ. 157 – 158 και 159/2019 Αποφάσεων του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης και της σχετικής δαπάνης που απορρέει απ’ αυτές.

 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την δαπάνη προμήθειας ειδών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών.

 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης συντήρησης πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών.

 22. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019 – 2020.

 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης (συναυλίας) από την Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 27. Έγκριση ή μη της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων και της κατακύρωσης αυτών, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων της 7ης ετήσιας Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 19-20-21 Ιουλίου 2019 στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση ανάληψης, διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) – Συνεχιζόμενα Έργα Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2019.

 29. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την κατάρτιση και υπογραφή της Προγραμματικής Σύμβασης ″Προϊστορική Έρευνα του Α.Π.Θ. στο ΒΔ Τμήμα του Ν. Γρεβενών – Καταγραφή παλαιολιθικών θέσεων και ευρημάτων στην περιοχή Σαμαρίνας″.

 30. Έγκριση δαπάνης που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον Α.Σ. Ακρίτες Κοζάνης, στο τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί από 13 & 15 Σεπτεμβρίου 2019.

 31. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 32. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης, της πολιτιστικής εκδήλωσης ¨21α Ερμακιώτικα».

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<ΠΡΕΣΠΕΣ 2019>> του Οργανισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας που θα πραγματοποιηθούν στις 22,23,24 και 25 Αυγούστου 2019 στον Αγ. Αχίλλειο (Πρέσπες).

 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση συναυλίας, με αφορμή τη γιορτή του 15Αύγουστου, με την Εύη Σιαμαντά και τον συνθέτη Κώστα Φαλκώνη του Συνδέσμου Απανταχού Νυμφαιωτών <<Ο Άγιος Νικόλαος>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Αυγούστου 2019 στο Νυμφαίο στον αύλειο χώρο της Νικείου Σχολής.

 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων 2019, του Πολιτιστικού Συλλόγου << MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2019 στον Πολυπλάτανο.

 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου <<ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ>> που θα πραγματοποιηθούν στις 18 Aυγούστου 2019 στα Άλωνα.

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, του Πολιτιστικού Συλλόγου Λιμνοχωρίου, στις 13-14-15 Αυγούστου 2019 στο Λιμνοχώρι.

 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Φυσιολατρικού Λαογραφικού Αθλητικού Συλλόγου <<Άρης>> Ατραπού, που θα πραγματοποιηθούν στις 6/8/2019.

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Κρυσταλλοπηγής που θα πραγματοποιηθεί στις 14 και 15 Αυγούστου 2019 στην Κρυσταλλοπηγή.

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή των απόδημων, του Α.Μ.Σ. Λόφων «ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ» στις 9 & 10 Αυγούστου 2019 στους Λόφους.

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2019 στο Μεσοχώρι.

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα τον Πολιτισμό των Ποντίων στην περιοχή Ατάπαζαρ του Πόντου, του Συλλόγου Ποντίων Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2019 στην Λέσχη Πολιτισμού Λεβαίας.

 45. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού «TTG TRAVEL EXPERIENCE 2019» στο Ρίμινι Ιταλίας καθώς και έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

 46. Έγκριση συμμετοχής της ΠΔΜ στη διεθνή επαγγελματική έκθεση Τουρισμού «WORD TRAVEL MARKET (WTM) 2019» (04-06/11/2019) στο Λονδίνο της Μ. Βρετανίας» καθώς και έκτιση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

 47. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής-ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Βελτίωση-Ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς Π.Ε. Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)».

 48. Έγκριση δαπάνης και παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 49. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης των θερινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου Ολυμπιάδας.

 50. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της ΠΕ Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 12 Σεπτεμβρίου 2019 έως 11 Σεπτεμβρίου 2020.

 51. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης Αθλητικό Καλοκαίρι 2019 ( αθλητικό φεστιβάλ Στίβου-Ποδοσφαίρου) του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας <<ΠΗΓΑΣΟΣ>> που θα διοργανωθεί στις 30-31 Αυγούστου στους χώρους του ΔΑΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ και των αθλητικών εγκαταστάσεων του Συλλόγου φεστιβάλ Στίβου Ποδοσφαίρου.

 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 53. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων ενόψει της υποδοχής επίσημων προσκεκλημένων, συλλόγων και φορέων εντός και εκτός Νομού στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του διασυλλογικού αγώνα τοξοβολίας, της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί το διήμερο 30-08-2019 και 01-09-2019.

 55. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση χορευτικής παράστασης του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών <<Λυγκηστές>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 & 21 Αυγούστου 2019 στη Φλώρινα.

 56. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του <<6ου Παραδοσιακού Πανηγυριού Παραδοσιακών Χορών 2019>> του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Αυγούστου 2019 στον εξωτερικό χώρο μπροστά από τον Σύλλογο.

 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Κώμης, στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις «ΖΗΣΕΙΑ», που θα πραγματοποιηθούν στις 14 έως 17 Αυγούστου 2019

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

31η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 10-07-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018».
 3. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης #70.000.00 €#.
 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων, άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 5. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2801/18 απόφασης και Έγκριση του 3ου Πρακτικού (Προσωρινός Μειοδότης)  της επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ Παπαγιάννη».
 6. Έγκριση του από 21/06/2019 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης  5/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2020.
 7. Τροποποίηση της αρ. 556/2019 απόφασης της Ο.Ε.
 8. Τροποποίηση της αρ. 478/2019 απόφασης της Ο.Ε.
 9. Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 74487/6321/27-4-2018 (ΑΔΑ: ΨΒΖΡ7ΛΨ-8ΚΨ) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος πληρωμής επιδομάτων νεφροπαθών αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.
 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την αποζημίωση του προσωπικού της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών που θα απασχοληθεί με την προπαρασκευή και διεξαγωγή των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.
 11. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πέντε (5) τηλεκοντρόλ υπόγειου πάρκινγκ – γκαραζόπορτα Διοικητηρίου Γρεβενών.
 12. Έγκριση όρων χρησιδανείου για την εκ νέου παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Π.Ε. Φλώρινας στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό.
 13. Έγκριση  όρων χρησιδανείου για την παραχώρηση χρήσης χώρου στο κτήριο της Διοίκησης Χ.Κ. Βίγλας – Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (καθρεπτών) σήμανσης για τις ανάγκες  της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.
 15. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη (2 ημέρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Συλλόγου Σταυροποτάμου «ο Παλμός» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο (2) φωτοτυπικών πολυμηχανημάτων για την κάλυψη των αναγκών των Δ/νσεων Τεχνικών Έργων και Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά, θανάτωση και καταστροφή με αποτέφρωση εξήντα οκτώ (68) ενηλίκων ζώων (αιγοπρόβατα), στα πλαίσια εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των σπογγωδών εγκεφαλοπαθειών των μικρών μηρυκαστικών.
 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Αμμουδάρας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (2 ημέρες) με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Η Καλλιθέα»  Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής χρονομέτρησης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων (1 ημέρας) με τον Σύλλογο Εναλλακτικών Δράσεων Καστοριάς  με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 22. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 23. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης προμήθειας α) εκτυπωτικά έντυπα (αναμνηστικά-διπλώματα), β) ηχητικά και γ) φωτισμός – ηλεκτρολογικά, στα πλαίσια της εορτής λήξης Ακαδημίας Οίνου του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 10 Ιουλίου, στο υπαίθριο χωρο-θεατράκι του Συλλόγου 2019.
 24. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικά μπλουζάκια για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας  αναμνηστικά μπλουζάκια για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.
 26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Διαφημιστικά Μπλουζάκια για την εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης και του φωτισμού της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αφίσες, πανό, φυλλάδια, σημαίες  για την εκδήλωση πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση (γενικό πλύσιμο και γρασάρισμα) των αυτοκινήτων ΜΕ90763, ΚΥ 7484 της Π.Ε.Γρεβενών.
 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1035.
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 32. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  εργασίας για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1035.
 33. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση (ευθυγράμμιση – ζυγοστάθμιση) του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048 της Π.Ε.Γρεβενών.
 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  γραφικής ύλης και ειδών συσκευασίας   για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 35. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης  προμήθειας  κλειδιών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 1013-1014-1015-10161018-1048 και ΚΗΥ 3722 της Π.Ε.Γρεβενών.
 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προβολής και VIDEO κάλυψης  της εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».
 37. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΙ ΑΝΑΒΑΘΜΟΙ ΤΟΥ ΑΛΙΑΚΜΟΝΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΥ – ΟΜΟΡΦΟΚΚΛΗΣΙΑΣ».
 38. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση της 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο. 11».
 39. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 40. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών αναλωσίμων για τις ανάγκες των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης λόγω επείγοντος .
 41. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.285.12€, (συμπ. ΦΠΑ) για την συντήρηση αυτοτελών κλιματιστικών μονάδων των κτιρίων αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2019.
 42. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 43. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 44. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο – Μποδοσάκειο.
 46. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή επικουρικών γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών.
 47. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 48. τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018.
 49. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «23ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ 2019» του Εκπολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου  Αγίου Παντελεήμονα, που θα πραγματοποιηθούν από την Δευτέρα 22 Ιουλίου 2019 έως την Πέμπτη 25 Ιουλίου 2019 στο χώρο του camping του Αγίου Παντελεήμονα.
 54. Έγκριση δαπάνης.
 55. Έγκριση δαπάνης.
 56. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη δημιουργία ταινίας μικρού μήκους στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 58. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Παιδικού Σταθμού Μανιάκων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 59. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης ηχητικής – μουσικής κάλυψης – φωτισμού, στα πλαίσια των πολιτιστικών εκδηλώσεων (4ο Φεστιβάλ Μπύρας), του Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, που θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Ιουλίου 2019, στην Μελίτη.
 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη.
 61. Έγκριση της  απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ.,  με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ», που θα  πραγματοποιηθούν στις  25, 26 & 27 Ιουλίου 2019.
 62. Έγκριση απολογισμού έτους 2018.
 63. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 15/2019.
 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Τεχνική στήριξη-συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης Διοικητηρίου Γρεβενών».
 65. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Ερεισμάτων Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης #70.000.00 €#.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 30η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 02-07-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την ανάθεση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100001 (έδρα) «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της ΠΕ Καστοριάς»

 3. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας (οριακή προθεσμία) για το έργο: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό» αναδόχου Κωνσταντοπούλου Δήμητρας

 4. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : <«Συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών- κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο»

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #.

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #.

 7. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας Επισκευή - Συντήρηση κτιρίων Π.Ε. Φλώρινας».

 8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την παρούσα σύμβαση ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την επείγουσα επισκευή μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορά την σύμβαση με αρ.πρωτ.15401/1354/29-1-2019.(ΑΔΑ ΩΧ1Ο7ΛΨ-5ΚΚ).

 9. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής διαμορφωτήρα Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.

 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής, ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για δαπάνη επισκευής για τις ανάγκες του διαμορφωτήρα SHM 4N ME 122492 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά ανακυκλώσιμου υλικού (πλαστικά καπάκια).

 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 16. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά πεζοπόρων.

 17. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης που θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Ιουλίου 2019.

 18. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Ποντιακού Συλλόγου Αμμοχωρίου «Παναγία Σουμελά» που θα πραγματοποιηθούν στις 25 Ιουλίου 2019.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης <<Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια Brache 2019>> του Ιόνιου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2019 (συγκεκριμένα από την Κυριακή 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019) .

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων εντύπων κινήσεως οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε Κοζάνης.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εντύπων κινήσεως οχημάτων-μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για τον διαγνωστικό έλεγχο (εγκέφαλος) των οχημάτων του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια υλικών επισκευής – συντήρησης του χώρου του λεβητοστασίου στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 26. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ηχητικών ,φωτιστικών μηχανημάτων και των λοιπών υλικών της εγκατάστασής τους και του χειρισμού τους για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 27. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 28. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της τηλεοπτικής κάλυψης και προβολής της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αφισών προβολής και φυλλάδια προγράμματος για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης εργασίας του SUZUKI VITARA KHI 1013.

 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης εργασίας του SUZUKI VITARA KHI 1014.

 32. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1014.

 33. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συντήρηση και διακρίβωση των μηχανημάτων της αυτόματης γραμμής ελέγχου του Τμήματος ΚΤΕΟ.

 34. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας Αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού Ψηφιακής Υπογραφής Αυτόματης Γραμμής Ελέγχου Οχημάτων ΚΤΕΟ με ισχύ τρία (3) έτη.

 35. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση Λευκώματος προς τιμήν του ζωγράφου Αριστοτέλη Βαρσάμη».

 36. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για το SUZUKI VITARA ΚΗΙ 1013.

 37. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων.

 38. Τροποποίηση της αριθμ. 906/19 (ΑΔΑ: ΩΖΤΒ7ΛΨ-ΑΛΜ) απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης.

 39. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε. (έδρα) έτους 2019».

 40. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες συντηρήσεων, επισκευών και βελτιώσεων στο Επ. Οδ. Δίκτυο 2019».

 41. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση σήμανσης και αντικατάσταση στηθαίων στο Επ. Οδ. Καστοριάς».

 42. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Σφράγιση ρωγμών ασφαλτότάπητα στο Επ. Οδ. Δίκτυο Καστοριάς».

 43. Έγκριση Πρακτικού No 4/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «Τηλεμετρικού συστήματος παρακολούθησης της ποσότητας νερού σε ποτάμια της Φλώρινας στα πλαίσια του έργου J-Cross» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία.

 44. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2019-2020 Π.Ε. Φλώρινας», και των όρων της Διακήρυξης.

 45. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2019-2020», και των όρων της Διακήρυξης.

 46. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανταρτικού».

 47. Ορισμός υπολόγου για πληρωμή τελών χρήσης έτους 2019 Π.Ε. Φλώρινας.

 48. Έγκριση: α) δαπάνης μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018-2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018-2019.

 49. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στο Αθλητικό Διήμερο Τουρνουά, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 & 14 Ιουλίου 2019.

 50. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τον Α.Ε. Άνω Κώμης, στις καλοκαιρινές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 13 Ιουλίου 2019

 51. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια υποστήριξη - συντήρηση του προγράμματος Η/Υ «Δ. ΚΤΕΟ Πρόγραμμα Διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου» του Τμήματος ΚΤΕΟ.

 52. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 53. Έγκριση δαπανών έτους 2019 ΠΕ Γρεβενών.

 54. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγή ανοικτής δημοπρασίας για την επιλογή Αναδόχου κατασκευής του έργου «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο».

 55. Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΟΥ ΤΟΙΧΙΟΥ ΣΤΗ Τ.Κ. ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ».

 56. Έγκριση Πρακτικού No 5/2019 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικών προσφοράς και οικονομικών προσφορών του διαγωνισμού 3/2019 για την προμήθεια χρώματος διαγράμμισης και υαλοσφαιριδίων οδών 2019.

 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γραφικής ύλης και αναγκαίων ειδών για τις ανάγκες των βουλευτικών εκλογών της 7ης Ιουλίου 2019.

 58. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την έντυπη προβολή των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων ΠΕ Γρεβενών 2019.

 59. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις βουλευτικές εκλογές της 7ης Ιουλίου 2019, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 60. Έγκριση Πρακτικού No 6/2019 Αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια «εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην περιοχή των Πρεσπών, στα πλαίσια του έργου CombineTo Protect» και της κατακύρωσης του διαγωνισμού στην προσωρινή μειοδότρια εταιρεία.

 61. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης αγοράς αντανακλαστικών γιλέκων κίτρινου χρώματος και πινακίδων με το διεθνές διακριτικό σήμα L ερυθρού χρώματος.

 62. Έγκριση δαπάνης ΠΕ Καστοριάς.

 63. Έγκριση της συμμετοχής της ΠΔΜ στη διεθνή επαγγελματική έκθεση Τουρισμού International French Travel Market (I.F.T.M.)-TOP RESA από 1 έως 4 Οκτωβρίου 2019 στο Παρίσι /Γαλλία, καθώς και έγκριση σχετικής δαπάνης και διάθεσης πίστωσης.

 64. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕ 050 «Ολοκλήρωση της ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών », με κωδικό 2012ΣΕ05000000 (Έδρα).με Προϋπολογισμό : 3.500.000.00 € (με Φ.Π.Α).

 65. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 29η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25-06-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 910.000,00 € #.

 3. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Αμυνταίου 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 910.000,00 € #.

 4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Προϋπολογισμού δαπάνης # 180.000.00 € #

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου»,

 6. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:«Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας – Καθαρισμός Τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Αμυνταίου», Προϋπολογισμού δαπάνης # 100.000,00 € #.

 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 575.000,00 € #.

 8. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου:«Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2019» Προϋπολογισμού δαπάνης # 575.000,00 € #.

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 850.000,00 € #.

 10. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :«Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Δήμου Φλώρινας 2019», Προϋπολογισμού δαπάνης # 850.000,00 € #.

 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 124.000,00 € #.

 12. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :«Αντιπλημμυρική Προστασία Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 124.000,00 € #.

 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 180.000,00 € #.

 14. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019» προϋπολογισμού 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 15. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2019» προϋπολογισμού 110.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Τ.Κ Ανταρτικού», προϋπολογισμού δαπάνης #73.000,00€ #.

 17. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου:«Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».

 18. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου:«Αντιπλημμυρική προστασία, καθαρισμοί, διευθετήσεις, αποκαταστάσεις από χειμαρολάβα στην Π.Ε Καστοριάς».

 19. Ακύρωση της υπ’ αριθ. 2186/18 απόφαση έγκρισης όρων διακήρυξης και δημοπράτησης και νέα έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ»,προϋπολογισμού δαπάνης #90.000,00€#.

 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για ένα (1) έτος από την υπογραφή της σύμβασης ,προϋπολογισμού 86.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του χώρου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή αυλόπορτας εισόδου του χώρου στέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών προκειμένου να παρθούν μέτρα ασφαλείας (πλέγματα, περιφράξεις κ.λπ.) στα ετοιμόρροπα κτίσματα του συνοικισμού Πολυκεράσου της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού και Μορφωτικού Συλλόγου Αμπελοχωρίου «Άγιος Σπυρίδων» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη (για τις 2 ημέρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Περιβαλλοντικού & Πολιτιστικού Συλλόγου ΣΜΙΞΗ Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη του από 18/06/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την διενέργεια φυσικοχημικών και μικροβιολογικών αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης από τα συστήματα ύδρευσης των οικισμών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του, για το έτος 2019, ποσού 50.750,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 28. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE

 29. Έγκριση ή μη της ανάθεσης παροχής υπηρεσιών ¨Οργάνωσης και Επίβλεψης της φυσικής απογραφής και καταγραφής των πάγιων περιουσιακών στοιχείων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 30. Μερική ακύρωση της αριθμ. 860/19 (Α.Δ.Α ΩΖΩ67ΛΨ-4ΔΠ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικών Ι & ΙΙ ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 31. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής λογιστικών εργασιών στην Δ/νση Οικονομικού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το μήνα Μάρτιο 2019.

 32. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο 2019.

 33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων Αμμοχωρίου» που θα πραγματοποιηθούν στις 29-31 Ιουλίου 2019.

 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του φεστιβάλ ηλεκτρονικής μουσικής «Summer jam» του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς που θα πραγματοποιηθεί στις 3 Αυγούστου 2019 στην Σιταριά.

 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης <<Διεθνή Μουσικά Σεμινάρια Brache 2019>> του Ιόνιου Πανεπιστημίου που θα διεξαχθούν την πρώτη εβδομάδα του Αυγούστου 2019 (συγκεκριμένα από την Κυριακή 28 Ιουλίου έως και την Τρίτη 6 Αυγούστου 2019) .

 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακού Τόξου, της Σκοπευτικής Αθλητικής Λέσχης Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 και 29 Σεπτεμβρίου 2019 στο Δημοτικό Στάδιο Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Γιορτή Φράουλας>> του Αθλητικού-Μορφωτικού Συλλόγου <<Τροπαιοφόρος>> Τροπαιούχου, στις 27 Ιουλίου 2019 στον Τροπαιούχο.

 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2019>> του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας <<ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ>>, στις 27 Ιουλίου 2019 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής.

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της ετήσιας 7ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 19-20-21 Ιουλίου 2019 στη Φλώρινα.

 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών <<Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>> στις 18,19 και 20 Ιουλίου 2019, στο Λέχοβο.

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμή του Προφήτη Ηλία, του Πολιτιστικού Μορφωτικού Λαογραφικού Συλλόγου Παλαίστρας «ΠΑΡΑΔΟΣΗ» που θα πραγματοποιηθεί στις 19-20 Ιουλίου 2019 στην Παλαίστρα.

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του πολιούχου της Φλώρινας Αγίου Παντελεήμονα, του Πολιτιστικού Συλλόγου Εργαζομένων ΔΕΗ, στις 27/7/2019 στη Φλώρινα.

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<ΚΑΛΛΙΝΙΚΕΙΑ>> του Πολιτιστικού Συλλόγου Άνω Καλλινίκης <<ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ>>, που θα πραγματοποιηθούν στις 19&20 Ιουλίου 2019 στην Άνω Καλλινίκη.

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης 9ης Γιορτής Πατάτας του Πολιτιστικού Συλλόγου <<Aναγέννηση>> Αμμοχωρίου που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2019, στον ταμιευτήρα υδάτων (λίμνη) στα όρια της κτηματικής περιοχής Αμμοχωρίου-Μεσονησίου.

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή τον εορτασμό του Προφήτη Ηλία, του Πολιτιστικού Mορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «ΑΜΥΝΤΑΣ ΣΚΟΠΙΑΣ», στις 19 & 20 Ιουλίου 2019 στην Σκοπιά.

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (4o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ>> Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν στις 12-13-14 Ιουλίου 2019 στην Μελίτη.

 47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΛΕΒΑΙΩΤΙΚΑ 2019» του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 και 13 Ιουλίου 2019 στης Λεβαία.

 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης πανηγύρι Αγίου Νικοδήμου του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» Παπαγιάννη, που θα πραγματοποιηθεί στις 14 Ιουλίου 2019 στο Τοπικό Διαμέρισμα Παπαγιάννη

 49. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 52. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφελών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 55. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την συνδιοργάνωση με τον Δήμο Δεσκάτης ,των πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΔΕΣΚΑΤΗΣ 2019»

 56. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ιππικό – Αθλητικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Κοζάνης «Άγιος Θεόδωρος» στην 2η Πανελλήνια Ιππική συνάντηση Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 & 7 Ιουλίου 2019.

 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ», που θα πραγματοποιηθούν στις 25, 26 & 27 Ιουλίου 2019.

 58. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙΙ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικός έτος 2018-2019 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής.

 59. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ανατολικού «Η Ανατολή» με την Π.Δ.Μ. στις 29 & 30 Ιουνίου 2019.

 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση εισήγησης δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.

 62. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης: α) Ορχήστρας και β) εκτυπώσεων, στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης «Ιτιώτικα», του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «Νέοι Ορίζοντες», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου του 2019 στην Ιτιά

 63. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στον «12ο Ορεινό Αγώνα Ναμάτων», που θα πραγματοποιήσει η Φιλοπροοδευτική Ένωση Ναμάτων «Ο Άγιος Νικόλαος» στις 11-8-2019.

 64. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1000,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.), για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην ετήσια εκδήλωση-θεσμό «9η Γιορτή πατάτας», που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καπνοχωρίου «Ο Άγιος Γεώργιος».

 65. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο - Δαφνερό - όρια Π.Ε. Γρεβενών».

 66. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 9.033,40€ (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ραφιών για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 67. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Εύξεινος Λέσχη Νέας Χαραυγής», στις εκδηλώσεις «Καλοκαίρι 2019», που θα πραγματοποιηθούν στις 3 & 6 Ιουλίου 2019.

 68. Έγκριση ανάθεσης για την προμήθεια Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmΧ1250mm και 4mm πάχος μετά των απαιτούμενων υλικών στερέωσης, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της υψηλής γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 69. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εκπαιδευτικών αφισών για την διοργάνωση της 16ης Πανελλήνιας Γιορτής Μανιταριού στα Γρεβενά.

 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα διήμερων πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου6 «Λευκώνας» Πρεσπών, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 – 20 Ιουλίου 2019 στην περιοχή του Λευκώνα Πρεσπών από τον ΚΑΕ 844.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

28η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (19-6-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 19-06-2019 και ώρα 12:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου».
 3. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Καθαρισμός τάφρων επαρχ. οδικού δικτύου Ν. Φλώρινας 2016».
 4. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Βελτίωση οδικής ασφάλειας στο Εθνικό – Επαρχιακό οδικό Δίκτυο Πρεσπών».
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο:  «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον επαρχιακό δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στην Χ.Θ.+2.000».
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την κατακύρωση του έργου: «Αντιστήριξη Πρανών – Αντιπλημμυρική προστασία ποταμών Ν. Φλώρινας».
 7. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης ηχητικής – φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης: «Τα περί έρωτος…σταχυολο-γώντας και παίζοντας», της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 8. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών δύο καροτσιών μεταφοράς δεμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ανάθεσης νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 11. Έγκριση:  α) δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019 και β) παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντίστοιχων δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών σχολικής περιόδου 2018 – 2019.
 12. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 1229/2019 απόφασης της Ο.Ε. όσον αφορά το δρομολόγιο νο 2 του πίνακα των εξετάσεων στο μάθημα των Αγγλικών της 21ης-6-2019.
 13. Έγκριση ανάληψη και διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της  απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια του βιβλίου «Ιστορία των Ποντίων του Νομού Γρεβενών».
 14. Έγκριση προγραμματισμού δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων Ιουλίου 2019.
 15. Έγκριση δαπάνης, για την εκδήλωσης Ορεινής Ποδηλασίας στην ορεινή περιοχή του Βελβεντού.
 16. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη των αγώνων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Grand Prix Στίβου 2019 στο Άργος Ορεστικό της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος σε 120 αθλητές στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Διεθνούς Gan Prix στίβου 2019 στο Άργος Ορεστικό της ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ Δυτικής Μακεδονίας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη (για τις 2 ημέρες διεξαγωγής των εκδηλώσεων) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Προοδευτικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Νέας Λεύκης με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ορισμού μελών για συγκρότηση τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας καινούργιου οχήματος ημιφορτηγού 4Χ4 από το ελεύθερο εμπόριο για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 22. Έγκριση παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο) για τη στέγαση του Περιφερειακού τμήματος διασύνδεσης του Περιφερειακού Ταμείου Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας.
 23. Έγκριση δαπανών έτους 2019, της Π.Ε. Γρεβενών.
 24. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 25. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση χημικών αναλύσεων σε νερό, υγρά απόβλητα και ιζήματα από τη Δ/νση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.484.467,70 €, από τους ΚΑΠ.
 27. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,70 €, από τους ΚΑΠ.
 28. Έγκριση δαπάνης για το φεστιβάλ Πολιτισμού «Γιορτές της Γης» 2019.
 29. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έξι (6) πινακίδων (επιγραφές) για το πρόγραμμα ΤΕΒΑ.
 30. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση δαπάνης, για την πολιτιστική εκδήλωση «Κρητικά 2019».
 32. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης, για την ετήσια περιοδική συντήρηση των πέντε (5) τηλεμετρικών σταθμών στη λίμνη της Καστοριάς.
 33. Έγκριση ανάθεσης για την ηχοφωτιστικής κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ομίλου Πολιτιστικής Ανάπτυξης «Μύησις» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, του έργου:  «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, για τα έτη 2019 – 2020, αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε. (έδρας) / Π.Δ.Μ.».
 35. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου:  «Βελτίωση Επαρχιακού Δρόμου Γρεβενών Σαμαρίνας», προϋπολογισμού 2.500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 36. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και της διενέργει8ας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την «Παροχή  υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019 – 2020 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», προϋπολογισμού 500.000,00 €, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών και των όρων της διακήρυξης.
 37. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 38. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών και διαφόρων ειδών κουφωμάτων, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 27η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 11-06-2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση απευθείας ανάθεσης , για την προμήθεια υλικών –μικρουλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 3. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μικρασιατών Πτολεμαϊδας, στην 11η συνάντηση χορωδιών, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2019.

 4. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Αρμονία»με την Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μουσικοφιλολογικού Συλλόγου «Αρμονία» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ραφιών – πλατών βιβλιοθηκών για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλογου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού & κυπέλλων – μεταλλίων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 2ου Τουρνουά Μπάσκετ παιδιών 14-15 χρονών του Α.Σ. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης (01 Ιουλίου 2019) εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (2 ημέρες) του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Απόζαρι» με υην Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών εκπαίδευσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από φυσική καταστροφή σύμφωνα με το μνημόνιο «ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ».

 12. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την επισκευή των βλαβών που διαπιστώθηκαν στο σκάφος της Π.Ε. Καστοριάς κατά τη διάρκεια του τακτικού service.

 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων (30 Ιουνίου 2019) του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων ειδών (καρέκλες, υποπόδιο και συρταριέρα)για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 15. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.

 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2019».

 18. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 19. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 20. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ ΚΟΙΤΩΝ ΠΟΤΑΜΩΝ ΚΑΙ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση με τον Σύλλογο Μανιταρόφιλων Ελλάδος της 16ης Γιορτής Μανιταριού.

 22. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης 2019».

 23. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018».

 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .

 25. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Δήμου ΝΕΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

 26. Έγκριση ορισμού δικηγόρου

 27. Έγκριση ορισμού δικηγόρου

 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης

 29. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μιας λεπίδας αποχιονισμού στην Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος προστίμου

 31. Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (διαπραγμάτευσης) παροχής υπηρεσιών «Δημιουργία Master Plan για την ιεράρχηση και διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 32. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 041 «Αποκατάσταση σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο Κοζάνης – Ιωαννίνων», με κωδικό 2018ΕΠ04100001.

 33. Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018 αρμοδιότητας ΔΤΕ (Εδρα) / Π.Δ.Μ.» με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα).

 34. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.000,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.) για προμήθεια ανταλλακτικών για την κάλυψη τακτικών και έκτακτων αναγκών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 35. Έγκριση του πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης» Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 214916/18214/23-11-2018 (ΑΔΑ:ΩΖΚΠ7ΛΨ-80Ν) σύμβασης για την παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης – απεγκατάστασης συσκευών GPS και εξάμηνης συνδρομής PowerFleet σε οχήματα αρμοδιότητας ΔΤΕ ΠΔΜ (ΕΔΡΑ) για την περίοδο αποχιονισμού 2018-2019.

 37. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών της ΠΔΜ.

 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Ιτιώτικα» του Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Περιβαλλοντικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς «ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιουνίου 2019 στην Ιτιά.

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης Full moon Festival του Λ.Μ.Π.Γ.Σ Βεύης, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 Ιουνίου 2019.

 44. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών επισκευής διαμορφωτήρα Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Α.Μ.Σ. «Μέγας Αλέξανδρος» Περάσματος προς τιμή των Αγίων Αναργύρων Κοσμά και Δαμιανού που θα πραγματοποιηθούν στις 30 Ιουνίου & 1 Ιουλίου 2019.

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ.

 47. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018 – 2019» του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αρ. Διακήρυξης 06/2019).

 48. Έγκριση επιδομάτων ΙΙΙ για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018 – 2019 για την Π.Ε. Κοζάνης.

 49. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Περιφερειακή Ενότητας Γρεβενών) ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

 50. Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με ΚΩΔΙΚΟ 2014 ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ, για τα έτη 2018 – 2019.

 51. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωσα της Π.Δ.Μ. με τον Μακεδονικό Κοζάνης, στο τουρνουά ποδοσφαίρου τμημάτων υποδομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 21,22 & 23 Ιουνίου 2019.

 52. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωσα της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης, στον αγώνα δεξιοτεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 & 23 Ιουνίου 2019.

 53. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωσα της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Φίλων Μουσικής: «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ», στο διήμερο Πολιτισμού, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 & 24 Ιουνίου 2019.

 54. Εφαρμογή της 1597/2018 απόφασης του Διοικητικού Εφετείου Θεσσαλονίκης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

26η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2015)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Καρακασίδης Δημήτριος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/07/2015 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Κατακύρωση του πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας της 17ης Ιουνίου 2015 για την ανάδειξη αναδόχου επισκευής μηχανήματος διαμορφωτήρα γαιών (γκρέιντερ 5ΝΒ SHMME
 3. Έγκριση του αποτελέσματος δημοπρασίας του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Ε.Ο. Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 4. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού του έργου αποχιονισμού περιόδου 2015-2016 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 1.224.096,00 € (συμπ. ΦΠΑ)»
 5. Έγκριση ή μη της από 30-06-2015 γνωμοδότησης της επιτροπής ελέγχου ενστάσεων Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διεθνή Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2015-2016, συνολικού προϋπολογισμού 1.221.553,56 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων προαίρεσης
 6. Έγκριση διενέργεια Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και των όρων διακήρυξης «Μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών για την σχολική περίοδο 2015-2015»
 7. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού «Φύλαξη Διοικητηρίου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την περίοδο 2015-2016»
 8. Έγκριση ανάληψης υποχρέωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά μη εμπορεύσιμου αλατιού χωρίς προσθήκη ψηφίδας για την κάλυψη αναγκών αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού χειμερινής περιόδου 2015-2016» Π.Ε. Φλώρινας
 9. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια διαφόρων ειδών και τροφίμων για την κάλυψη αναγκών της Στέγης του Παιδιού «Ο Άγιος Στυλιανός» Π.Ε. Κοζάνης
 10. Έγκριση δαπάνης για το έργο «Προστασία Ιερού Ναού Μεταμορφώσεως Τ.Κ. Αγίας Σωτήρας Δήμου Βοΐου» Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 13. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αλώνων «Δόξα Αλώνων» στις 9 Αυγούστου 2015
 14. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης στις 19 και 20 Ιουλίου 2015
 15. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 16. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 17. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 18. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών
 19. Έγκριση παράτασης σύμβασης με την Τράπεζα Πειραιώς
 20. Έγκριση πρακτικού Ι της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού κτιρίου πολιτιστικού κέντρου Σερβίων» προϋπολογισμού 201.116,07 € Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.

 

 

25η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (28-6-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 28/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανάπλαση «ΚΑΤ’ΝΟ ΠΗΓΑΔΙ»‘ στην Μηλιά Κοζάνης».
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση-συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας».
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας προς Αυλές Κρανίδια».
 5. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», ΠΕ Φλώρινας.
 6. Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος-Σκοπιάς, Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης (παράθεση δεξίωσης μπουφέ) στο πλαίσιο της τέλεσης αποκαλυπτήριων αναθηματικής στήλης πεσόντων αστυνομικών στην πόλη της Καστοριάς.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για δαπάνες εστίασης απομακρυσμένων αθλητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του Διεθνούς Grand Prix Στίβου στο Αργός Ορεστικό Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την προμήθεια υλικών και εργασιών Γεωπάρκου Γρεβενών – Κοζάνης, Π.Ε. Γρεβενών.
 11. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ηλεκτρολογικών και λοιπών υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας.
 12. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 13. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου Δήμου Πρωτοχωρίου στις 1,6 και 7 Ιουλίου.
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 34° Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ποδοσφαίρου Δικηγορικών Συλλόγων, και θα πραγματοποιηθεί στις 4 έως 15 Ιουλίου.
 16. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης στην πολιτιστική εκδήλωση με τίτλο «Σεργιάνι στο Aιγαίο», του Α.Γ.Σ. «ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ ΦΛΟΓΑ» Νεάπολης.
 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 22° Λαογραφικό Συναπάντημα που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Λαογραφικός Σύλλογος Οικισμού Καρδιάς Πτολεμαΐδας «Η ΜΕΡΑ».
 18. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 19. Έγκριση δαπάνης που αφορά έκδοση φωτογραφικού λευκώματος για το πολιτισμικό τοπίο της Π.Ε. Κοζάνης με θέμα «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ».
 20. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «ΓΙΑΓΚΟΥΛΕΙΑ 2018″ και των σχετικών δαπανών»,Π.Ε. Γρεβενών.
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης, στις 19 και 20 Ιουλίου 2018 στη Μελίτη.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης <<3ο Ποντιακό Συναπάντημα>>  του  Συλλόγου  Ποντίων Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουλίου 2018 στο πάρκο της Λεβαίας.
 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων   του Πολιτιστικού Συλλόγου Σιταριάς Φλώρινας <<Νέοι Ορίζοντες>> για  το 8ο Παμμακεδονικό Αντάμωμα που θα πραγματοποιηθεί στις 12,13,14-25 Ιουλίου 2018 στην Σιταριά.
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Βελτίωση κόμβου στη διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)>>.
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 28. Έγκριση δαπάνης ποσού 18.600,00 € για την προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής συντήρησης των οχημάτων αρμοδιότητας της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 33. Έγκριση δαπανών –διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 34. Έγκριση ή μη του Πρακτικοί Νο 10/2018 αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού μειοδότη Ευστάθιου Μαλάμα στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς  και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε, Φλώρινας έτους 2018.
 35. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: <<Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι >>, Π.Ε.Καστοριάς.
 36. Έγκριση Πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης Ιουνίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΓΕΩΦΡΑΓΜΑΟΣ ΔΑΣΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 140.000,00 € (με Φ.Π.Α.), Π.Ε. Γρεβενών.
 37. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 1ου Παραδοτέου υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης περιόδου 2018- 2019 του Ε.Π Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους 2018-2019.
 38. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6° χλμ του Επαρχιακού Δρόμου Κοζάνης-Αιανής» Προϋπολογισμός: 71.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 39. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 9.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 40. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.
 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης των εργασιών της ετήσιας διαρκούς υποστήριξης και συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου και του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.
 43. Έγκρισης πρακτικού   Αποσφράγισης Δικαιολογητικών – Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 79.106,75€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).
 44. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης «Μαμάτσειο» ».
 45. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 9.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TOUR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντορφ Γερμανίας.
 46. Έγκριση  πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού για την  «Υπηρεσία  μεταφορά και  θανάτωση ζώων για  τρομώδη νόσο  των προβάτων  και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και  με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 40.000,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α..
 47. Έγκριση αποτελέσματος του 1 πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της Επαρχιακής οδού Πτολεμάίδας – Γαλάτειας-Ολυμπιάδας».
 48. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε. Κοζάνης.
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης 2ου Brevet Καστοριάς 200 χλμ. «ο Γύρος του Γράμμου» του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς «620» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρανοχωρίου «Νέα Πνοή» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πολυμορφικού καλύμματος κεφαλής αθλητών στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ποδηλατικής εκδήλωσης 2ου Brevet Καστοριάς 200 χλμ. «ο Γύρος του Γράμμου» του Ποδηλατικού Συλλόγου Καστοριάς «620» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε. Κοζάνης.
 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων ασφαλείας για δοχεία δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 56. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εκπολιτιστικό Αθλητικό Σύλλογο Χρωμίου «Η ΡΩΜΙΟΣΥΝΗ», στο 1ο Φεστιβάλ Μπούρινου, που θα πραγματοποιηθεί στις 6, 7 και 8 Ιουλίου 2018.
 57. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης, στις Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν από 21/07/2018 έως 18/08/2018.
 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 59. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 61. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή Τοιχείου στην Ε.Ο. 12>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 62. Έγκριση δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.
Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

24η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-5-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 29/05/2019 και ώρα 11:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση δαπάνης, για παροχή νομικής στήριξης.
 3. Έγκριση ορισμού – ανάθεσης ορκωτού λογιστή.
 4. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας ΖΕΠ λόγω επείγοντος.
 5. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος σύμβασης υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής & υποστήριξης ως προς τον Κανονισμό 679/2016 Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR) για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας (Έδρας και Ενοτήτων)
 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 30.454,25 € για την κάλυψη δαπανών των Δημοτικών και Περιφερειακών Εκλογών και των Εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινο9βουλίου της 26ης Μαΐου 2019, και των επαναληπτικών εκλογών της 2ας Ιουνίου 2019

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 


23η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (12-6-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/06/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 176.572,00 €.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2018)».
 4. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 199.000,00 € (χωρίς ΦΠΑ) και 246.760,00 € (συμπε-ριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο: Λιανοτόπι – Γράμμος (ΧΘ 8+967 – ΧΘ 15+795)>>, Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 70.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.
 7. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 8/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 4-6-2018 για την προμήθεια αναλωσίμων Η/Υ, φωτοαντιγραφικών, εκτυπωτών και φαξ, καθώς και γραφικής ύλης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.
 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων Παροχής Υπηρεσιών, Π.Ε. Γρεβενών.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής του χορτοκοπτικού – παρελκόμενου του μηχανήματος έργου με αρ. κυκ. ΜΕ 118419 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για ανάθεση έκτακτων εργασιών τοπογραφικών διαγραμμάτων από ιδιώτη Αγρονόμο Τοπογράφο-Μηχανικό για την μετεγκατάσταση δέκα σταυλικών εγκαταστάσεων,Π.Ε.Φλώρινας.
 13. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας λογισμικού προστασίας των Η/Υ και servers των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας από κακόβουλα προγράμματα,Π.Ε.Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας ψυχρής ασφάλτου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.
 15. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Δουβαρτζίδης Σωκράτης του Θεμιστοκλή).
 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 85814/7207/14- 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.
 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 18. Έγκριση δαπάνης.
 19. Έγκριση δαπάνης.
 20. Έγκριση  2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΥΜΜΗΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ – ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΤΩΝ ΤΚ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ – ΣΙΤΑΡΙΑΣ», ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.
 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (7ο Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών) του Πολιτιστικού Συλλόγου << MΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ>> Πολυπλατάνου, που θα πραγματοποιηθούν στις 14 και 15 Αυγούστου 2018 στον Πολυπλάτανο.
 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Μορφωτικού Συλλόγου Τ.Κ Μεσοχωρίου προς τιμή της Παναγίας,  που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Μεσοχώρι.
 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων  του Moρφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) <<Απόλλων Αμμοχωρίου) που θα πραγματοποιηθούν στις 4-6 Ιουλίου 2018.
 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων <<Ποντιακό και Πολιτιστικό Συναπάντεμα 2018>> του Συλλόγου Ποντίων Κολχικής-Φλώρινας <<ΑΡΓΟΝΑΥΤΕΣ>>, στις 28 Ιουλίου 2018 στο Δημοτικό Σχολείο Κολχικής.
 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων (3o Φεστιβάλ Μπύρας) του A.Μ.Σ. <<ΜΕΛΙΤΕΥΣ>> Μελίτης, που θα πραγματοποιηθούν  στις 6-7-8  Ιουλίου 2018 στην Μελίτη.
 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου <<ΔΟΞΑ ΑΛΩΝΩΝ>> που θα πραγματοποιηθούν  στις 8 Ιουλίου 2018 στα Άλωνα.
 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης  του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ιτιάς <<ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ>>, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Αυγούστου 2018 στην Ιτιά.
 28. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.,κ.Αλεξανδρή Ρούση.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου.
 30. Έγκριση της Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σκληρού δίσκου (SATA3) αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Ε. Κοζάνης».
 32. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π,Ε. Κοζάνης.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 3.390,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)για την δημιουργία-έκδοση λευκώματος με τα πρακτικά του Συνεδρίου «Ανάδειξη Μαρτυρικών Σημείων-Μαρτυρίες και Μαρτυρικοί Τόποι» που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Ιουνίου 2016 στο κτίριο της Εύξεινου Λέσχης στην Κοζάνη.
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 36. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του  Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών  για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ.
 37. Έγκριση διάθεση πίστωσης.
 38. Έγκριση δαπάνης.
 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 300.000.00 € #,Π.Ε.Φλώρινας.
 40. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017»,Προϋπολογισμού  δαπάνης # 300.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.
 41. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη  ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των  ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017», Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.
 42. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Αμυνταίου 2017»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 200.000.00 € #, Π.Ε. Φλώρινας.
 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τον 7ο αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς, στις 17 Ιουνίου 2018.
 44. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει ο Μορφωτικός Όμιλος Σερβίων «Τα Κάστρα».
 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή δείπνου σε υποτρόφους του ΥΠΠΟ στα πλαίσια συμμετοχής τους στο 46° Διεθνές Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού το οποίο περιλαμβάνει επίσκεψη και διαμονή στην Καστοριά.
 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «Το Απόζαρι» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 48. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας , προϋπολογισμού 39.733,57 € (συμπ. ΦΠΑ) ».
 49. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε. Γρεβενών.
 50. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 51. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 52. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 53. Έγκριση των όρων Διακήρυξης και Δημοπράτησης του έργου: <<Συντήρηση Γεφυρών>> ,Π.Ε. Καστοριάς.
 54. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β’Φάση”, Π.Ε. Καστοριάς.
 55. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια Ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, ασπρόμαυρων εκτυπωτών, ασπρόμαυρων πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) και φαξ, και των όρων της διακήρυξης,Π.Ε.Φλώρινας.
 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικού μηχ/τος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού – Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.
 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού – Τμήμα Λογιστικής Διαχείρισης.
 58. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 59. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης.
 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό και Λαογραφικό Σύλλογο Πρωτοχωρίου, στις καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν την 1η ,6η και 7η Ιουλίου 2018.
 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 62. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την παροχή ηχητικής κάλυψης κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση, του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.
 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 64. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.
 65. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 66. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018>>,Π.Ε.Καστοριάς.
 67. Έγκριση Συγκρότησης επιτροπής δημοπρασίας του έργου: <<Ασφαλτοστρώσεις στο επαρχιακό οδικό δίκτυο 2018 >>, Π.Ε.Καστοριάς.
 68. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου Σερβίων Βελβεντού, στον 13° Ποδηλατικό Γύρο της λίμνης Πολυφύτου, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας τον Εθελοντή Αιμοδότη στις 24 Ιουνίου 2018.
 69. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου Παρακολούθησης έργων ΕΣΠΑ, κ. Γιαννακίδη Σταύρου.
 70. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το τουρνουά ποδοσφαίρου, που συνδιοργανώνει ο Μακεδονικός Κοζάνης με την Π.Δ.Μ., από 15 έως 17 Ιουνίου 2018.
 72. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 73. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018 ».
 74. Έγκριση δαπανών Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.
 75. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Βοΐου».
 76. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο «Επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών πινακίδων στιγμιαίας ένδειξης ταχύτητας οχημάτων (RANTAR) Π.Ε. Κοζάνης».
 77. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 78. Έγκριση δαπάνης.
 79. Έγκριση δαπάνης.
 80. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».
 81. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών.
 82. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Βοΐου, στην Εκδήλωση με θέμα τα Ναρκωτικά, που θα πραγματοποιηθεί στις 23 Ιουνίου 2018 στη Σιάτιστα.
 83. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ανατολικού «Η ΑΝΑΤΟΛΗ», στις διήμερες Πολιτιστικές Εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 29 και 30 Ιουνίου 2018.
 84. Έγκριση δαπάνης και έγκριση των όρων και της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων-παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ).
 85. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ. 1317/2018 (ΑΔΑ 6ΒΣ07ΛΨ-Λ6Λ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ λόγω ακύρωσης του προγραμματισμένου ταξιδιού εξοικείωσης των διοργανωτών ταξιδιών από τη Γερμανία στη Δυτική Μακεδονία.
 86. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Π.Δ.Μ.
 87. Έγκριση εντός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 88. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.
 89. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 90. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 12/2018.
 91. Έγκριση δαπάνης.
 92. Έγκριση δαπάνης.
 93. Έγκριση μετακίνησης εντός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.
 94. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 95. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού για το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2017».
 96. Έγκριση πίνακα δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  για τις πανελλήνιες εξετάσεις Ιουνίου 2018 σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας.
 97. Έγκριση δαπάνης δικαστικού επιμελητή.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 22η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Στεργιούλη Παναγιώτη

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 16/05/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 3. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2019.

 4. Τροποποίηση της αρ.436/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής .

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 11.800,00 €,(συμπ.ΦΠΑ) για την ετήσια επισκευή και συντήρηση επιβατικών οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 6. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση του Λευκώματος με θεματολογία «ΓΕΩΠΑΡΚΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ – ΚΟΖΑΝΗΣ».

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κιβωτίων συσκευασίας δειγμάτων για τα πρ/τα εξυγίανσης κτηνοτροφικού κεφαλαίου του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για τις ανάγκες του Γραφείου Αγροτικής Ανάπτυξης Νεάπολης για το έτος 2019.

 9. Έγκριση τροποποίησης της υπ αριθμ. 20645/177-02-2019 (ΑΔΑΜ 19SYMV004423538) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με Επιβατικά Δ.Χ. σε σχολικές μονάδες της Π.Ε. Γρεβενών για την σχολικήπερίοδο 2018-2019 (ΤΜΗΜΑ 55).

 10. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης εργασίας του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

 13. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών υγρομόνωσης οροφής 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηριου της Π.Ε. Κοζανης.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή –συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/ωσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης.

 16. Τροποποίηση της αρ.234/2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του πλακόστρωτου του περιβάλλοντα χώρου,των κουφωμάτων και της αυλόπορτας εισόδου του χώρου στέγασης του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αλλαγή ελαστικών των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μολυβδοσφραγίδων για την κάλυψη των αναγκών του Τμήματος Κτηνιατρικής Υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση ανάκλησης της αριθμ.746/19/05-04-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής συνολικού ποσού 12.097,00 € χωρίς ΦΠΑ (15.000€ συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για ταην συμμετοχή στην «5η Έκθεση Ελληνικός Λαικός Πολιτισμός», λόγω ακύρωσης της συμμετοχής της Π.Δ.Μ.

 22. ΄Εγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα πολιτιστικής εκδήλωσης 4ο FLAMPOURORACE 2019 του Αθλητικού (Γυμναστικού) Μορφωτικού Συλλόγου «ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ» Φλαμπούρου το Σάββατο 22 Ιουνίου 2019.

 23. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης αναβίωσης τοπικού παραδοσιακού εθίμου με συμμετοχή χορευτικών συγκροτημάτων από γεωγραφικά διαμερίσματα της χώρας του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 21,22,23, Ιουνίου 2019 στη Φλώρινα.

 24. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωσα πολιτιστικών εκδηλώσεων «Πατρίδων Γεύσεις 2019» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας,που θα πραγματοποιηθεί το τελευταίο 10ημερο του Ιουνίου 2019 στη Φλώρινα.

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Θεατρικής Παράστασης «Τα περί έρωτως…σταχυολο-γώντας και παίζοντας» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Ιουνίου 2019,στη Φλώρινα.

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας ( Π.Δ.Μ.).

 28. Έγκριση τροποποίησης της με αρ. 451/19 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. –Περιφερειακη Ενότητα Φλώρινας.

 32. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια κλωβού διακοπής ασύρματης επικοινωνίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 33. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την επιδιόρθωση – αναβάθμιση server αυθεντικοποίηση χρηστών και μεταφορά στο νέο cloud της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωσα Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ.

 35. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφορας μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές εξετάσεις 2019. β)Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 3927,18€. γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 38. Έγκριση τροποποίησης της υπ.αριθμ.908/2019 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Η/Υ και αναλώσιμων υλικών,εκτυπωτών και scanner για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση 1ης τροποποίησης συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής του έργου «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών –Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Intereg Europe/REGIO-MOB».

 41. Έγκριση όρων και έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες εκτός δρόμου ορεινές περιοχές, για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/ωσης τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 € (συμπ.ΦΠΑ).

 42. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 496.000,00 € (συμπ ΦΠΑ).

 43. Έγκριση ανάθεσης του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας- ΖΕΠ.

 44. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 226.500 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ,για το «Σχέδιο Δράσης Προβολής και Εξωστρέφειας της Επιχειρηματικότητας για το έτος 2019», της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 45. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 100 αδειών χρήσης OFFICE.

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών πίλλαρ οδοφωτισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 49. Έγκριση ή μη της ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο κτίριο στη ΖΕΠ για το 2019.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση και Βελτίωση Οδικού Άξονα Νεστόριο – Χιονάτο», της ΣΑΕ 071 με κωδικό 2017ΣΕ07100017 και της ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002, Προϋπολογισμού: 5.340.000,00 € (με ΦΠΑ).

 53. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ041 με κωδικό 2018ΕΠ04100006 «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή Τ.Κ. Μηλιάς Γρεβενών, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

21η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-5-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 10/05/2019 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ΙΙ πρακτικού διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος- Σκοπιάς».
 3. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αλατιού αποχιονισμού για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων Νομού Φλώρινας 2018-2019.
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής».
 5. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.
 6. Προγραμματισμός υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Μαΐου 2019.
 7. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής αδρανών υλικών 2019 για την συντήρηση δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση δαπάνης.
 9. Έγκριση ή μη του από 23-04-2019 πρακτικό του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019-2020 για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων για την παραλαβή των υπηρεσιών αποθήκευσης, συντήρησης και μεταφοράς-διανομής των ειδών του Ε.Π. ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ Φλώρινας.
 13. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΠΟΡΤΙΤΣΑ».
 14. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Επανέγκριση των όρων και της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, Προϋπολογισμού 756.000,00€ (συμπ. ΦΠΑ).
 16. Έγκριση χορήγησης 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης».
 17. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή της Π.Ε. Καστοριάς στη νέα ψηφιακή υπηρεσία βάσης νομικών δεδομένων «sakkoulas-online.gr».
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Δισπηλιού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Συλλόγου Παραδοσιακών Μακεδονικών Χορών Μεσοποταμίας «ο Άγιος Δημήτριος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση συγκρότησης εκ νέου επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης: ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του Οδικού Τμήματος Κοζάνη-Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο.3)».
 26. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙ μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2018-2019 στη διαδικασία διαπραγμάτευσης τιμής.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρομηχανολογικές εργασίες για τις ανάγκες του κτιρίου Διοικητηρίου Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης, αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 28. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.
 29. Έγκριση δαπανών έτους 2019 Π.Ε. Γρεβενών.
 30. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Βελτίωση-Ασφάλεια Επαρχιακής Οδού Κοζάνης-Κρόκου-Καισαρειάς Π.Ε.Κοζάνης (εντός οικισμού Κήπου)».
 31. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ. ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2018-19» Προϋπολογισμός 1.500.000,00€ (με το Φ.Π.Α.).
 32. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.
 33. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Μικρασιατικό Σύλλογο Π.Ε. Κοζάνης, στην εκδήλωση: «ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΑΛΩΣΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 29 Μαΐου 2019.
 34. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης προμήθειας εντύπων – γραφικής ύλης, στα πλαίσια της «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΥ ΤΕΛΕΤΗΣ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
 36. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 37. Έγκριση ή μη διενέργειας ανοικτού δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας χρώματος και υαλοσφαιριδίων διαγράμμισης οδών 2019, και των όρων της διακήρυξης.
 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με αφορμή την επέτειο Ανακομιδής των Λειψάνων του Οσίου Ναούμ, του πολιτιστικού συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 19 & 20 Ιουνίου 2019, στο Αρμενοχώρι.
 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Θεσσαλική βραδιά», του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιούνιο 2019 στη Φλώρινα.
 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «1η Ανάβαση Φλώρινας» του Ομίλου Φίλων Αυτοκίνησης Δράμας, το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 8 και την Κυριακή 9 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού και Μορφωτικού Συλλόγου «ΒΙΓΛΑ» Πισοδερίου, στις 16 και 17 Ιουνίου 2019 στην Μονή της Αγ. Τριάδος Πισοδερίου.
 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση αγώνων κλασικού αθλητισμού «Λυγκήστεια 2019» της Γυμναστικής Ένωσης Φλώρινας που θα διεξαχθούν το Σάββατο 1 Ιουνίου 2019, στη Φλώρινα.
 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των εγκαινίων της μόνιμης έκθεσης γλυπτών του Γιάννη Αντωνιάδη, του «Φιλεκπαιδευτικού-Φυσιολατρικού – Εξωραϊστικού Συλλόγου Κρατερού «Παύλος Ρακοβίτης», στις 15 Ιουνίου 2019 στο διατηρητέο δημοτικό σχολείο Κρατερού.
 44. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Φαρμακευτικό Σύλλογο Κοζάνης στην 1η Φαρμακευτική Ημερίδα στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 45. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργανωση της Π.Δ.Μ. με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο «ΕΛΙΜΕΙΑΚΟΣ»Κερασιάς, στον 8ο Αγώνα Δρόμου «Προφήτη Ηλία» Κερασιάς Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Ιουνίου 2019.
 46. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Ναυτικό  Όμιλο Κοζάνης «Ο ΑΛΙΑΚΜΩΝ», στον ετήσιο Πανελλήνιο Διασυλλογικό αγώνα Κωπηλασίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουνίου 2019.
 47. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», στις Μέρες Γιορτών Βοϊου Πέλεκον 2019, που θα πραγματοποιηθούν από 9 έως 17 Ιουνίου 2019.
 48. «Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου».
 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό  Λαογραφικό Σύλλογο «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Χορού, που θα πραγματοποιηθεί στις 12 Μαϊου 2019.
 50. Έγκριση ή  μη της απευθείας ανάθεσης δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η Ημέρα Εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαϊου 2019.
 51. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Ιουνίου 2019.
 52. Επαναληπτικός Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός ανάθεσης υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2019-2020 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, για τα αδιάθετα Τμήματα: 1 Κοζάνη και 6 Σέρβια.
 53. Έγκριση δαπάνης σύμφωνα με το Πρακτικό Συμβιβασμού μεταξύ της Αθηναϊκής Αναπτυξιακής Α.Ε. και της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας/Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 54. Έγκριση ή μη του Πρακτικών Ι και ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, περιόδου 2019-2020.
 55. Αίτημα έγκρισης δαπάνης ποσού 49.950 € για την υλοποίηση Προγραμματικής Σύμβασης.
 56. Έγκριση  παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΓΑΡΟΥ, ΜΟΝΑΧΙΤΙΟΥ, ΛΑΒΔΑΣ ΚΑΙ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ», του αναδόχου ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ.
 57. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Α.Ε. Ποντίων Καραγιαννίων, στην εκδήλωση για τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τη γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Μαΐου 2019.
 58. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΟΙΧΟΥ ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΤΟΝ ΑΥΛΕΙΟ ΧΩΡΟ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΡΠΕΡΟΥ».
 59. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

20η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Μ. Τρίτη 23/04/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη διενέργειας διεθνούς ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού (ηλεκτρονικού) μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, για τη σχολική περίοδο 2019-2020, και των όρων διακήρυξης.
 3. Έγκρισης δαπανών έτους 2019 της Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας για την προμήθεια αδρανών υλικών για τη συντήρηση δρόμων Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.
 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.
 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2019 για τις ανάγκες της Δ/νσης  Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.
 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟΣ ΤΕΛΕΤΗ 2019» του Φιλεκπαιδευτικού συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» , που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 12 Μαΐου 2019.
 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων προς τιμήν των 75 χρόνων από το ολοκαύτωμα της Δροσοπηγής του Μορφωτικού Συλλόγου Δροσοπηγής «Η ΠΡΟΟΔΟΣ», στις 12 Μαΐου 2019 στη Δροσοπηγή.
 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Αθλητικού Συλλόγου «Ο Άγιος Γερμανός», προς τιμήν του Αγίου Γερμανού πολιούχου του χωριού, στις 12/05/2019.
 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Υγεία, διατροφή και άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 10 Μαΐου 2019.
 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την υπηρεσία χρωματισμών στις εγκαταστάσεις του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια αναμνηστικών μπλουζών (t-shirts) για τους αθλητές-συμμετέχοντες των αγώνων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «RUN GREECE – Ημιμαραθωνίου Καστοριάς» στις 12/05/2019 στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς .
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 16. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού παρακολούθησης των υδατικών πόρων στην Περιοχή Πρεσπών στα πλαίσια του έργου Combine To Protect και των όρων της διακήρυξης.
 17. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Παροχή υπηρεσιών Συμβούλου Διαχείρισης στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέα D 1.4.3, 1.4.2, 2.4.4, 3.4.1, 3.4.2, 5.4.2, 5.4.3.
 18. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Συγγραφή βιβλίου ειδών στις προστατευόμενες περιοχές στα πλαίσια του έργου Combine2Protect. Παραδοτέο D3,4,3.
 19. Έγκριση ή μη της διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια εξειδικευμένου εξοπλισμού τηλεμετρικού συστήματος μέτρησης ποσότητας του νερού στα πλαίσια του έργου J-Cross και των όρων της διακήρυξης.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης  για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.
 21. Έγκριση κατακύρωσης της Προμήθειας εξειδικευμένου εξοπλισμού για την υλοποίηση άσκησης πεδίου, στα πλαίσια του έργου Joint Cross Border Cooperation for Securing Societies Against Natural and Man Made Disasters. J-cross. Παραδοτέα D6.1.2 και D6.1.3.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ερμαρίων βιβλιοθήκης με μελαμίνη για τις ανάγκες αρχειοθέτησης της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 23. Έγκριση κατακύρωση της παροχής υπηρεσιών Ανάπτυξη διαδικτυακής βάσης δεδομένων στα πλαίσια του έργου Combine 2Protect. Παραδοτέο D2.4.1.
 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης έτους 2018.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον εξωτερικό και εσωτερικό καθαρισμό οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 για το έτος 2019, αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών – φωτοτυπικών Π.Ε. Γρεβενών.
 28. Έγκριση δαπάνης αγοράς υλικών μικροϋλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Τουρισμού κ. Παύλου Τσώτσου.
 30. Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.
 31. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών – Αιμοπεταλιωτών «Σταγόνα Ελπίδας» στη 2η ημέρα εθελοντισμού Ανδρόνικος, που θα πραγματοποιηθεί στις 13 Μαΐου 2019.
 32. Έγκριση της 1ης παράτασης προθεσμίας για την κατασκευή έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΕΦΥΡΩΝ».
 33. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Σ.Σ.Ε. του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ε.Ο.11».
 34. Έγκριση Πρακτικού Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου «Σύμβουλος διαχείρισης και επικοινωνίας του έργου COMPLETE/INTERREG IPA CBC Greece-Albania 2014-2020».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

19η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 17/04/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία της επαρχιακής οδού Βελβεντό-Καταφύγι στη διασταύρωση προς τον οικισμό του Παλαιογράτσανου».

3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».

4. 1η Παράταση προθεσμίας του έργου: Διαγράμμιση κόμβων στο επ. Οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. Οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό» αναδόχου Κωνσταντοπούλου Δήμητρας

5. Προγραμματισμός δαπάνης υπερωριών και μετακινήσεων εντός και εκτός έδρας Μαΐου 2019

6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων (κύπελλα, μετάλλια), στα πλαίσια συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης συμπληρωματικής χρηματοδότησης για το έργο «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο km της Ε.Ο. 3 Φλώρινας Κοζάνης (νέο τμήμα)».

8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανακατασκευή εξωτερικής σκάλας εισόδου κτιρίου Π.Ε. Κοζάνης.

9. Έγκριση ή μη της τροποποίησης της Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και των ΕΛΤΑ Α.Ε. για την παροχή ταχυδρομικών υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019, όσον αφορά τα τεμάχια του Πίνακα Αλληλογραφίας Εσωτερικού, χωρίς αλλαγή του συμβατικού ποσού.

10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK για τις ανάγκες του Γραφείου Μείζονος αντιπολίτευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.

12. Έγκριση ή μη του από 08/04/2019 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2019, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

13. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας- Έδρας (περ. α, παρ. 2 άρθρου 132 ν. 4412/16)

14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών φαρμακείου για τον εξοπλισμό των υπηρεσιακών οχημάτων του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

15. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης της ανάθεσης Ηχοληψίας-Φωτισμού, στα πλαίσια της θεατρικής παράστασης με τίτλο «Μουσική και Μυστήριο στον Αέρα», της ομάδας Αγγλικής Λογοτεχνίας και Τέχνης του 1ου ΓΕΛ Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Απριλίου 2019 στην αίθουσα «Θεόδωρος Αγγελόπουλος», στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας.

16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας για την διαμονή συγγραφέων στα πλαίσια πραγματοποίησης προγράμματος Φιλαναγνωσίας με θέμα «Η Φαντασία πάει σχολείο» στην Π.Ε. Καστοριάς.

17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ένδυσης και υπόδησης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πυροσβεστήρων για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση κλιματιστικής μονάδας (και απεγκατάσταση της παλιάς) για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή των καθισμάτων των μηχανημάτων έργου και των φορτηγών οχημάτων του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (κατασκευή αυτοκόλλητων για τις αψίδες εκκίνησης και τερματισμού για τα αυτοκίνητα, διάφορα σήματα, αφίσες, εκτύπωση πινακίδων, μπάνερ), στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου «RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς.

23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων διακριθέντων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 7ου «RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς.

24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση του αρ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης πρόσβασης στην ιστοσελίδα της Δήμος ΝΕΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ

26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.

27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

28. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την τροποποίηση της σύμβασης παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας, λόγω αύξησης κατώτατου μισθού και κατώτατου ημερομισθίου.

29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αντικατάσταση κουφωμάτων (προμήθεια και τοποθέτηση) στις εγκαταστάσεις του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος επίσημων καλεσμένων (δείπνο) στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης για την 100η επέτειο της γενοκτονίας των Ποντίων.

33. Έγκριση επιδομάτων ΙΙ για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε. Κοζάνης.

34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

35. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση.

36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

37. Έγκριση δαπανών-διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών εστίασης στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την βιβλιοδεσία τευχών αναδασμών ανάλογα με τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη δαπανών εστίασης (παράθεση δείπνου) στα πλαίσια πραγματοποίησης εκπαιδευτικού σεμιναρίου του ΚΠΕ Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

42. Έγκριση δαπανών έτους 2019.

43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λογισμικού Windows και Office για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2019.

44. Έγκριση δαπανών.

45. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για την επούλωση λάκκων στο εθνικό-επαρχιακό οδικό δίκτυο του Ν. Φλώρινας έτους 2019.

46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας του αποχιονιστικού ΜΕ 90763.

49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού-Επιμορφωτικού Συλλόγου Πτελέας «Άγιος Νικόλαος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

50. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας.

51. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για ειδική έγχρωμη βιβλιοδεσία πρακτικού Περιφερειακού Υπηρεσιακού Συμβουλίου Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ελαστικών οχημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

54. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

56. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

57. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια γενικού ρελέ τροφοδοτικού πίνακα ανελκυστήρα του κτιρίου Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΖΕΠ Κοζάνης.

58. Έγκριση ή μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ Ι & ΙΙ αποσφράγισης και αξιολόγησης των προσφορών (Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά & Οικονομικών Προσφορών) του ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» του Επιχειρησιακού προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Αρ. Διακήρυξης 06/2019).

59. Έγκριση ή μη της κατακύρωσης σε αναδόχους της προμήθειας τσουρεκιών και λαμπάδων που θα διατεθούν σε ιδρύματα και λοιπά κέντρα του Ν. Φλώρινας ενόψει των εορτών του Πάσχα.

60. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιδίων, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν 28 & 29 Απριλίου 2019.

61. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μηλιάς, στην εκδήλωση αναβίωσης του εθίμου: «Διπλός Χορός», που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Απριλίου 2019.

62. Έγκριση δαπάνης.

63. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Κοζάνης από διασταύρωση Εθνικής Οδού (20) προς Παλαιόκαστρο-Δαφνερό-όρια Π.Ε. Γρεβενών».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

18η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (9-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας. γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/4/2019 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΔΥΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΩΝ ΟΔΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ Ε.Ο. ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ – ΒΛΑΣΤΗΣ», Προϋπολογισμός: 204.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ – ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΚΡΟΚΟΥ – ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ (ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΗΠΟΥ)», Προϋπολογισμός: 47.000,00 € (με Φ.Π.Α.)

4. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ, προϋπολογισμού δαπάνης 135.000,00 €.

5. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία κοίτης ποταμού Τ.Κ. Σκλήθρου».

6. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2019. CPV: 79550000-4.

7. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕ 050 με κωδικό 2012ΣΕ05000000 «Ολοκλήρωση ημιτελούς Σχολής Αστυφυλάκων Γρεβενών» προϋπολογισμού: 3.500.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

8. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

9. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 10.800 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 2.300 τόνων, προϋπολογισμού 756.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

10. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100001 (Έδρα) «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».

11. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 041 με κωδικό 2018ΕΠ54100001 «Αποκατάσταση – σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 Κοζάνης – Ιωαννίνων», προϋπολογισμού: 2.300.000,00 €, (με Φ.Π.Α.).

12. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για αναλύσεις (αρ. δειγμάτων 8) διοξινών και PCBs σε γάλα και κρέας βοοειδών και αιγοπροβάτων από κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις της περιοχής Αρμενοχωρίου στο Άργος Ορεστικό.

14. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ακαδημία Ποδοσφαίρου «ΗΡΑΚΛΗΣ» Πτολεμαΐδας, στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί από 2 έως 5 Μαΐου 2019.

15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της έκδοσης των πρακτικών Συνεδρίου Γρεβενών.

18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

19. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

20. Τροποποίηση της με αρ. 3898/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

25. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 560/19 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την ανάθεση προμήθειας ανταλλακτικών.

27. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών.

28. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας, κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

29. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τους Πολιτιστικούς – Ποντιακούς Συλλόγους Ευρύτερης περιοχής Εορδαίας, της εκδήλωσης για την εκατονταετηρίδα από τη Γενοκτονία των Ελλήνων του Πόντου, που θα πραγματοποιηθεί από 21 Απριλίου έως 19 Μαΐου 2019.

30. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

31. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

32. Τυπική επανέγκριση δαπανών έργων ΠΔΕ έτους 2018.

33. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής του Ελληνικού Σχολείου PORT ADELAIDE GREEK SCHOOL, που θα πραγματοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 από τις 25/04/2019 – 28/04/2019 στη Δυτική Μακεδονία.

34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης 3ου κύκλου συζητήσεων Ποντιακών Φοιτητικών Συλλόγων Ελλάδας με θέμα τη Γενοκτονία των Ποντίων, του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», που θα πραγματοποιηθεί από τις 19 έως 21 Απριλίου 2019 στην πόλη της Φλώρινας

35. Έγκριση δαπάνης

36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης: «Performance now v.6: Επιτελεστικές μεθοδολογίες και αστικό τοπίο», του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα υλοποιηθεί τον Απρίλιο 2019 στην Φλώρινα

37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα: «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων» του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 18 Aπριλίου 2019 στις εγκαταστάσεις του Τμήματος

38. Έγκριση δαπάνης.

39. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για την αποκατάσταση φωτιστικών οροφής του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση τουρνουά τζούντο του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 4-5 Μαΐου 2019 στο Αμύνταιο.

42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

44. Ειδική τελετή βράβευσης της ομάδας του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (ΑΟΦ).

45. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

46. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας.

48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τη συντήρηση και λειτουργία ηλεκτροφωτισμού κόμβων αρμοδιότητας της Π.Ε. Καστοριάς.

49. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

51. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2019» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας «Η Παράδοση», η οποία θα γίνει την Τετάρτη 01/05/2019 στην παιδική κατασκήνωση του Δ/Δ Πρώτης Φλώρινας.

52. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας (OXIF-FFC), το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαΐου 2019, στην πόλη της Φλώρινας.

53. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης σεμιναρίου ψυχολογικής επιμόρφωσης, του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Λεβαίας «Η ΑΛΚΥΟΝΗ», που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαΐου 2019.

54. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 9ης επιστημονικής ημερίδας Αθλητικής Υγείας, Ψυχολογίας και Διατροφής με βιωματικά εργαστήρια, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 11 Μαΐου 2019 στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας στο νέο πάρκο, στη Φλώρινα.

55. Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2020 Π.Ε. Φλώρινας.

56. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του τουρνουά τζούντο, του Αθλητικού Συλλόγου Αμυνταίου «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στις 20 – 21 Απριλίου 2019, στο Αμύνταιο.

58. Έγκριση ή μη της απευθείας για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK, για τις ανάγκες του Γραφείου Μείζονος αντιπολίτευσης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

59. Έγκριση απευθείας για την συντήρηση –επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού της Π.Δ.Μ.

60. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

61. Έγκριση όρων δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ, ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2019 – 2020, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.».

62. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεσης, προμήθειας σε ανάδοχο ενός Γεωδαιτικού Σταθμού LASER (TOTAL STATION) μέτρησης αποστάσεων, για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, εποικισμού και αναδασμού της Π.Ε. Φλώρινας.

63. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

64. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

65. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

66. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αποτέφρωση πτωμάτων αλεπούδων και λοιπών σαρκοφάγων, σε εφαρμογή των προγραμμάτων επιτήρησης της λύσσας για το έτος 2019.

67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το service του σκάφους του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

68. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

69. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΣΤΙΑ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

70. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δομημένου περιπτέρου με όλες τις λειτουργικές παροχές για την Π.Ε. Καστοριάς στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια της συμμετοχής της στην 44η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς.

71. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

17η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-4-2019)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Στεργιούλη Παναγιώτη
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 5/4/2019 και ώρα 14:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για την ανάγκη λήψης αποφάσεων, λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με το Γ.Σ. ΕΡΜΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ, στη διημερίδα με θέμα:  «Ιστορικά στοιχεία του ποδοσφαίρου στη Δυτική Μακεδονία – Η ιστορία του Ερμή Αμυνταίου», που θα πραγματοποιηθεί   στις 13 και 14 Απριλίου 2019.
 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Φίλαθλο Σωματείο Κοζάνης, για το τριήμερο τουρνουά ποδοσφαίρου, που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Απριλίου 2019.
 2. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπλουζάκια στα πλαίσια της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεταλλίων βράβευσης αθλητών στα πλαίσια  της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής της υπηρεσίας «Ηλεκτρονική χρονομέτρηση αθλητών αγώνα της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 5. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την τηλεοπτική κάλυψη και προβολή της εκδήλωσης «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2019 – RUN DESKATI».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.097,00 €, χωρίς ΦΠΑ (15.000 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), για την συμμετοχή της ΠΔΜ στην «5η Έκθεση Ελληνικός Λαϊκός Πολιτισμός» από 12 έως 14 Απριλίου 2019, στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.
 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 3ου Συμποσίου Λαογραφίας και Παράδοσης του Εργαστηρίου Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναμνηστικών δώρων (σετ ρομποτικής) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 9ου Μαθητικού Φεστιβάλ Πληροφορικής στην Καστοριά με την Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 1. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το σύλλογο εκπαιδευτικών της Π.Ε. Κοζάνης, στον 15ο διαγωνισμό Μαθηματικών στα Δημοτικά Σχολεία Κοζάνης, που θα πραγματοποιηθεί στις 6 Απριλίου 2019.
 2. Έγκριση ή μη της διαδικασίας απευθείας ανάθεσης α) αφισών – διπλωμάτων – banner – προσκλήσεων και β) μικροφωνικής – ηχητικής κάλυψης, της 6ης διοργάνωσης – ημερίδας (6/4/2019) και 5ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (7/4/19), στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας 6 & 7 Απριλίου 2019» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Πήγασος, στην πόλη της Φλώρινας.
 3. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης ανάθεσης Catering σε ανάδοχο στα πλαίσια ημερίδας με θέμα: «Τα δημοτικά Σχολεία της Πόλεως Φλώρινας».
 4. Έγκριση δαπάνης που αφορά την ημερίδα για την πυροπροστασία στην Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.
Δείτε σαν σήμερα          
τα σημαντικότερα γεγονότα που έχουν συμβή 13 Αύγουστου στον 21ο αιώνα
Δωρεάν θερινό σινεμά               όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα
Δείτε το πρόγραμμα                 Δωρεάν θερινό σινεμά όλο το καλοκαίρι
Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής     αυτό το καλοκαίρι με ελεύθερη είσοδο
image Δείτε σαν σήμερα
image Δωρεάν θερινό σινεμά
image Θερινά Σινεμά
image Δείτε το πρόγραμμα
image Η πρώτη περιοδεία της Λυρικής

Αθλητικά

Top Headline

Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης Αθλητισμός 8ος

  Η Μιχαέλα Λάκη Πρωταθλήτρια Ευρώπης  Αθλητισμός 8ος

              ΒΙΝΤΕΟ: Να ποιο ήταν το κορυφαίο γκολ στο περσινό Champions League

Read More...

Αθλητισμός 7ος

Αθλητισμός 7ος

              Τένις: Τσιτσιπάς και Σάκκαρη μάχονται επί αμερικανικού εδάφους

Read More...

Αθλητισμός 6ος

		Αθλητισμός 6ος

              Εθνική Κωφών Γυναικών: Νίκη με παρολίγον quadruple double της Πατέρα

Read More...

Μηχανοκίνηση

Top Headline

Μιχανοκίνηση 8ος

Μιχανοκίνηση 8ος

              Πότε επιστρέφεται το τέλος ταξινόμησης για απόσυρση αυτοκίνητου

Read More...

Formula 1

Formula 1

              Ο Χόρνερ περιέγραψε την κατάσταση στην Formula 1 με μία πρόταση

Read More...

WRC

WRC

              WRC: Προηγείται με τριπλέτα η Toyota στη Φινλανδία

Read More...

Πολιτική

Top Headline

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 8ος

              Κόντρα ΣΥΡΙΖΑ - κυβέρνησης για την ΕΡΤ

Read More...

Βουλή

Βουλή

              Οι πιο επεισοδιακές αποχωρήσεις της δεκαετίας

Read More...

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 7ος

              Μητσοτάκης: Το νομοσχέδιο για την ψήφο των αποδήμων πρέπει να ψηφιστεί από 300 βουλευτές ...

Read More...

Κόσμος

Top Headline

Ιταλια

		Ιταλια

              Σαλβίνι σε Ρίτσαρντ Γκιρ: Να πάρεις τους μετανάστες στη βίλα σου

Read More...

Σερβία

Σερβία

              Σερβικά ΜΜΕ: 2.000.000 έδωσαν οι Σκοπιανοί σε Έλληνες πολιτικούς για να τους εξαγοράσουν

Read More...

Γιουγκοσλαβία

 Γιουγκοσλαβία

              Έκθεση-σοκ Γιουγκοσλάβων εμπειρογνωμόνων: Έτσι διαλύεται η σκοπιανή προπαγάνδα...

Read More...

Οικονομία

Top Headline

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 8ος

              Συντάξεις: Επιστρέφονται οι μνημονιακές περικοπές και μάλιστα έντοκα!!!

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 7ος

              Απαγορεύεται η κριτική σε τραπεζικά συμφέροντα

Read More...

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 6ος

              Παράνομες και άκυρες οι μειώσεις σε 350.000 επικουρικές συντάξεις

Read More...

Περιβάλλον

Top Headline

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 8ος

              Αυτό το ποτάμι στην Ελβετία έχει τόσο καθαρά νερά που βλέπεις σε βάθος 10 μέτρων

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 7ος

              Ηλιοβασίλεμα από το διάστημα: Το όριο ανάμεσα στο σκοτάδι και στο φως

Read More...

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

		ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 6ος

              Ο Όλυμπος σε όλη τη δόξα του

Read More...

Παράξενα

Top Headline

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 8ος

              Νησιά με παράξενα σχήματα που εκπλήσσουν!

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 7ος

              Μυστηριώδης λάμψη στον Άρη πυροδοτεί νέα σενάρια περί εξωγήινων

Read More...

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

ΠΑΡΑΞΕΝΑ 6ος

              Το νησί όπου ζουν μόνο… επιζώντες ναυαγίων! (pics)

Read More...

Τοπικά Νέα - Περιφέρεια

Top Headline

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              17η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              9η...

Read More...

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

              1η...

Read More...

Τοπικά Νέα - Νομοί

Top Headline

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

              O Δήμος μας

Read More...

Δήμος Κοζάνης

Δήμος Κοζάνης

                  O Δήμος μας

Read More...

ΠΡΕΣΠΕΣ

 ΠΡΕΣΠΕΣ

              Από που προέρχεται το όνομά τους Ολα τα ΝΕΑ των Πρεσπών

Read More...

Νέα - Αστ. Δελτίο

Top Headline

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 12/08/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 31/07/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

	ΔΕΛΤΙΑ ΤΥΠΟΥ ΤΗΣ 28/06/2019

              Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Read More...

Νέα - Διάφορα

Top Headline

Διάφορα

Διάφορα

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ ΤΩΡΑ: Ο «ποταμίσιος» υπουργός Μαυρωτάς στη λίστα μ΄εκείνους που τα «άρπαξαν» για το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Τον δίνουν...

Read More...

Σύμπαν !!

Σύμπαν !!

              Ολα τα άρθρα - ειδήσεις & Βίντεο από την συνύπαρξη φαινομένων που έχουν  συμβεί εδώ και...

Read More...

Διάφορα

		Διάφορα

EKTAKTO....!!! Tην Παρασκευή το μεσημέρι οι ΣΥΡΙΖΑΙΟΙ ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΤΟ ΤΖΑΜΙ στο Βοτανικό...!! Κάνουν ΕΓΚΑΙΝΕΙΑ...

Read More...

Νέα - Συνδικαλιστικά

Top Headline

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

Παμμακεδονικές Ενώσεις 7

              Μακεδονία γη ελληνική!

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

Παμμακεδονικές Ενώσεις 6

              Οι Παμμακεδονικές Ενώσεις δεν κάνουν κόμμα…

Read More...

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

Παμμακεδονικές Ενώσεις 5

              Κρήτη - Oργισμένη υποδοχή πολιτών σε Τζανακόπουλο, Δανέλλη και Ραγκούση: «Προδώσατε τη Μακεδονία» (βίντεο)

Read More...

Νέα - Πολιτικά

Top Headline

Διαφορα

Διαφορα

              ΘΕΡΙΖΕΙ Η ΦΤΩΧΕΙΑ ΣΤΟΝ ΧΟΛΑΡΓΟ! ΝΕΑ-ΑΝΕΡΓΑ ΚΟΡΙΤΣΙΑ ΣΥΝΤΗΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ...ΓΕΙΤΟΝΕΣ!...

Read More...

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Μαυροπηγή Κοζάνης - Διαφορα

Πέθανε ο πρωταθλητής της πάλης, Γιώργος Ποζίδης

Read More...

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

              ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΕΘΝΕΓΕΡΣΙΑ

Read More...

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided