Τετάρτη, Μάιος 05, 2021

Η Ιερά Σύνοδος - Αρχιεπισκοπή Δ.Ι.Σ.

 

 

 

 

 

 

 

Ολα τα ΝΕΑ της Αρχιεπισκοπής - Ιεράς Συνόδου  της Εκκλησίας της Ελλάδος

 

 

 

 

 

Ιερά Σύνοδος:

Αποδεχόμαστε άνοιγμα των εκκλησιών από 17 Μαΐου

– Αδι­α­πρα­γμά­τευτη η Θεία Κοινωνία

facebook sharing button
twitter sharing button
email sharing button

Η Ιερά Σύνοδος αποδέχτηκε την πρόταση της κυβέρνησης για άνοιγμα των εκκλησιών από τις 17 Μαΐου και τόνισε ότι η Θεία Κοινωνία είναι «αδι­α­πρα­γμά­τευτη».

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας αποδέχτηκε την πρόταση του πρωθυπουργού για το άνοιγμα των εκκλησιών από τις 17 Μαΐου, μετά από συνεδρίαση που πραγματοποίησε σήμερα, Τετάρτη υπό τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο.

Στην ανακοίνωσή της, η Ιερά Σύνοδος ευχαριστεί τον πρωθυπουργό για τη στάση του, αν και δηλώνει ότι θα περιμένει το άνοιγμα των εκκλησιών από τις 4 Μαΐου, κατά την πρώτη φάση άρσης των μέτρων.

Αναφορικά με το διάγγελμα του κ. Μητσοτάκη για άρση των μέτρων, η Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι:

«Υ­πο­δέ­χε­ται με ελ­πίδα το από 28.4.2020 δι­άγ­γελμα του Πρω­θυ­πουρ­γού κ. Κυ­ρι­ά­κου Μητ­σο­τάκη, τον ο­ποίον συγ­χαί­ρει για τις ευ­χα­ρι­στίες τις ο­ποίες ε­ξέ­φρασε δη­μο­σίως προς την Εκ­κλη­σία της Ελ­λά­δος και σύμ­παντα τον Ι­ερό Κλήρο και τον ευ­σεβή Λαό Αυ­τής, α­να­γνω­ρί­ζον­τας έτσι την συμ­βολή του στην αν­τι­με­τώ­πιση της παν­δη­μίας. Ση­μαν­τικό ρόλο σ’ αυ­τήν την δη­μό­σια α­να­γνώ­ριση είχε και η Υ­πουρ­γός Παι­δείας και Θρη­σκευ­μά­των κ. Νίκη Κε­ρα­μέως, της ο­ποίας η συμ­βολή ι­δι­αι­τέ­ρως ε­πι­ση­μαί­νε­ται».
Παράλληλα, εκφράζει την ικανοποίησή της που ο κ. Μητσοτάκης έτεινε «ευ­ή­κοον ους» στην επιστολή του κ. Ιερώνυμου για το άνοιγμα των εκκλησιών και για συμμετοχή στα μυστήρια, όπως η Θεία Κοινωνία.

Παρόλα αυτά, σημειώνεται ότι:

«Α­σφα­λώς, η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­πι­θυ­μούσε και α­νέ­μενε την ε­πι­στροφή των πι­στών στην Θεία Λα­τρεία από την πρώτη η­μέρα της “στα­δι­α­κής ε­πι­στρο­φής στην κα­νο­νι­κό­τητα” (4.5.2020), ό­πως είχε η Ί­δια ζη­τή­σει. Κα­τό­πιν πολ­λής συ­ζη­τή­σεως, ό­μως, α­πε­φά­σισε να α­πο­δε­χθεί την α­πό­φαση των ορ­γά­νων της Πο­λι­τείας για πλήρη ε­πι­στροφή υπό ό­ρους των πι­στών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς από την Κυ­ρι­ακή 17 Μα­ΐου 2020, εκλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας το διάστημα αυτό ως δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, υπό τις πα­ρού­σες υγειονομικές συν­θή­κες και προϋποθέσεις, για τον προγραμματισμό τελέσεως των ιερών Ακολουθιών με την συμμετοχή των πιστών».

Νέα συνεδρίαση της Ιερά Συνόδου στις 12 Μαΐου

Επιπλέον, σημειώνεται ότι η Ιερά Σύνοδος θα συγκληθεί εκ νέου στις 12 Μαΐου για να αποφασιστούν και να δοθούν οδηγίες για τα μέτρα υγιεινής που θα ισχύσουν με το άνοιγμα των εκκλησιών.

Η Ιερά Σύνοδος «ε­πε­ξερ­γά­ζε­ται ήδη προ­τά­σεις, οι ο­ποίες προ­έρ­χον­ται από τα συμ­πε­ρά­σματα της Ε­πι­στη­μο­νι­κής Εποτροπής, τις ο­ποίες α­φού συ­νέλ­θει και πάλι κατά τον μήνα Μάιο, θα κα­τα­θέ­σει προς την Πο­λι­τεία, προ­κει­μέ­νου να ι­σχύ­σουν από την Κυ­ρι­ακή 17η Μα­ΐου 2020, ο­πότε και οι πι­στοί θα ε­πα­νέλ­θουν υπό ό­ρους στην κοινή Λα­τρεία εν­τός των Ι­ε­ρών Ναών», όπως σημειώνεται.

Καταλήγοντας, η Ιερά Σύνοδος σημειώνει ότι το θέμα με τη Θεία Κοι­νω­νία και τη Θεία Ευχαριστία είναι «α­δι­α­πρα­γμά­τευτο».

«Η ΔΙΣ ε­πα­να­λαμ­βά­νει και πάλι ο­μο­φώ­νως ότι το ζή­τημα περί του Ι­ε­ρού Μυ­στη­ρίου της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας και της Θείας Κοι­νω­νίας τυγ­χά­νει α­δι­α­πρα­γμά­τευτο, ό­πως α­κρι­βώς ο­ρί­ζε­ται από τους Θεί­ους και Ι­ε­ρούς Κα­νό­νες της Α­γίας μας Εκ­κλη­σίας».

sputniknews.gr 30/4/2020

 

 

 

 

ΔΙΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/νσις : ωάννου Γενναδίου 14 115 21, θναιΤηλ. 210-72.72.204,

Fax 210-72.72.210, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. Πρωτ. 1654ριθ.

θήνησι τ7πριλίου 2020Διεκπ. 741

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 3018


ΠρόςΤούς Σεβασμιωτάτους ΜητροπολίταςΤς γιωτάτης κκλησίας τς λλάδοςΕς τάς δρας ατνΘέμα: «Περί τς τελέσεως τν ερν κολουθιν τς Μεγάλης βδομάδος, συνεπείτς π ̓ ἀριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093 Κ.Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β ́ 1178/6.4.2020) καί τν ποφάσεων τς Δ.Ι.Σ. τς 1ηςπριλίου 2020»Σεβασμιώτατε ν Χριστῷ ἀδελφέ,Γνωρίζομεν μν τι,ες τό Φύλλον τς φημερίδος τς Κυβερνή-σεως (Φ.Ε.Κ. Β ́ 1178/6.4.2020), δημοσιεύθη ἡ ὑπ ̓ ριθ. Δ1α/ΓΠ.οικ.23093Κοινή πουργική πόφασις (Κ.Υ.Α.) τν πουργν Παιδείας καί Θρη-σκευμάτων καί γείας μέ θέμα: «πιβολή τομέτρου τς προσωρινς παγόρευσης τς τέλεσης κάθε εδους λειτουργιν καί εροπραξιν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα πό 12.4.2020 ως 20.4.2020», ν καί ποστέλλομεν μν συνημμένως, παρακαλοντες διά τήν φαρμογήν τν προβλεπομένων ν ατ.σαύτως, γνωρίζομεν μν τι κατά τήν Συνεδρίαν τς Διαρκος ερς Συνόδου τς κκλησίας τς λλάδος τς 1ης μηνός πριλίου ἐ.ἔ., συνεζητήθησαν κτενς τά περί τς τελέσεως τν ερνκολουθιν τς Μεγάλης βδομάδος καί πεφασίσθησαν τά ξς: 1) τέλεσις τν ερν κολουθιν, κατά τήν ν λόγπερίοδον,δέον νά εναι λιτή καί σεμνοπρεπής, συμφώνως πρός τό θος καί τήν πα-ράδοσιν τς ρθοδόξου Καθολικς κκλησίας. δίως αμεταδιδόμεναι πό τς τηλεοράσεως τοδιαδικτύου εραί κολουθίαι πιβάλλεται νά

[2]πληρον τά προβλεπόμενα πό τς Κ.Υ.Α., διά νά μή δώσωμεν οανδή-ποτε φορμήν πρός κακεντρεχσχόλια καί ψόγους. πενθυμίζομεν δε τά δη μν γνωσθέντα, διά τς π ̓ ριθ. 3016/2.4.2020 Συνοδικς γ-κυκλίου, περί ποφυγς τελέσεως συλλειτούργων καί φωτογραφικν στιγμιοτύπων πό τάς εράς κολουθίας, ς καί παγορεύσεως τς χρή-σεως τν ξωτερικν μεγαφώνων τν ερν Ναν.πί πλέον, λόγτν κτάκτων συνθηκν τν μερν πιβάλλε-ται:α) περιφορά τοῦ Ἐπιταφίου κατά τήν Μεγάλην Παρασκευήν πως περιορισθῇ ἀποκλειστικς ντός τοῦ ἹεροΝαοκαίβ) τελετή τς ναστάσεως γένηταιντός τοῦ ἹεροΝαοῦ, τήν συνήθη ραν, τοι τήν 12ην τομεσονυκτίου τοΜεγάλου Σαββάτου.2) χρσις τν κωδώνων τν ερν Ναν δέν εναι παραίτητοςκατά τήν ναρξιν τν ερν κολουθιν. Δύνασθε, μως, νά κάμνητε χρσιν ατν κατά τήν μέραν τς Μεγάλης Παρασκευς, τε θά σημάνουν πενθίμως ς εθισται,καί κατά τήν τελετήν τς ναστάσεως, ψαλλομένου τοῦ «Χριστός νέστη»,χαρμοσύνως καί πανηγυρικς. 3) Tό ράριον πασν τν ερν κολουθιν καί τν Θείων Λει-τουργιν τς γίας καί Μεγάλης βδομάδος παραμένει κατά τό σύνη-θες, μέ τήν πόδειξιν τι τό ερόν Εχέλαιον δέον πως τελεσθτήν πρωίαν τς Μεγάλης Τετάρτης, ντί τς Προηγιασμένης Θείας Λειτουρ-γίας, καί οχί κατά τό σπέρας.4) Αθύραι τν ερν Ναν θά παραμένουν κεκλεισμέναι κατά τήν διάρκειαν πασν τν ερν κολουθιν. Αθύραι θά νοίγωνται τολάχιστον δύο ρας μετάτό πέρας τν κατά τήνπρωίαν κάστηςμέρας τς Μεγάλης βδομάδος ερν κολουθιν,τοι πό τς 11ηςπρωϊνς ρας ως τήν 1ην μ.μ., πλήν τς Μεγάλης Παρασκευς, τε, καί ξ ατίας τογεγονότος τιαἱ ἱεραί κολουθίαι ατς περατονται ργότερον, τό νοιγμα τν θυρν γενήσεται πό τς 1ηςμ.μ. ρας ως τήν 5ην μ.μ.5) Ἡ Ἱερά Σύνοδος πισημαίνει τι πιτρέπεται, συμφώνως τος θείοις καί ερος Κανόσι καί παλαιοτέραις ποφάσεσιν Ατς (βλ. σχετι-κς τήν π ̓ ριθ. 244/10.2.1917 Συνοδικήν γκύκλιον),κατ ̓ οκονομίαν λύσις τς αστηρς νηστείας τς Μεγάλης βδομάδος, δι ̓ σους κ τοΧριστεπωνύμου πληρώματος φίσταται πικρεμάμενος κίνδυνος κατά τς γιείας καί τς ζως των, δίδέ τν γκύων, τν λεχν, τν θηλα-ζουσν, τν γερόντων, τν ν σθενείαις κατακειμένων καί τν ναρ-ρωνυόντων. Καθίσταται σαφές τι πρόκειται περί ναστολς φαρμογς τοῦ ἱεροΚανόνος καί οχί καταργήσεώς του, καί μόνον δι ̓ ὅσους χουν προβλήματα γείας

[3]Τατα πάντα γνωρίζουσαμν Διαρκής ερά Σύνοδος, τονίζειτήν πόλυτον νάγκην διά τήν πιστήν τήρησιν ατν, τις τυγχάνει παραίτητος καί ς πρός τήν διασφάλισιν τς πεκτάσεως τς ποφάσεως διά τήν τέλεσιν τν ερνκολουθιν ες παντας τούς ερούς Ναούς καί τάς εράς Μονάς,στω πρός καιρόν καί κατ ̓ ἄκραν κκλησιαστικήν οκονομίαν «κεκλεισμένων τν θυρν» διά τούς πιστούς, καί μετά τήν 20ήνπριλίου ἐ.ἔ., ὁπότε λήγει ἡ ἰσχύς τς Κ.Υ.Α. Πρός τόν σκοπόν τοτονπαρακαλεσθε παντες πως ποδείξητε τά δέοντα πρός τούς φ ̓ ὑμς φημερίους, οἱ ὁποοι φείλουν νά γνωρίζουν τι πό τοιαύτας κρισίμους στιγμάς, καθ ̓ ἅς διακυβεύεται γίεια τν νθρώπων, δέν φελον τάσεις ατονομήσεως πό τςκοινς πορείας τςκκλησιαστικς νηός, λλ ̓ παιτεται πιστή πακοή ες τάς ποφάσεις τν ρμοδίων ργάνων, συνεχες καί θερμές προσευ-χές, ς καί ελικρινής καί μπρακτος μετάνοια. πί δέ τούτοις, κατασπαζόμενοι τήν μετέραν Σεβασμιότητα ν Κυρίῳ, διατελομεν μετ' γάπης.Ὁ Ἀθηνν Ι Ε Ρ Ω Ν Υ Μ Ο Σ, ΠρόεδροςΘεσσαλονίκης νθιμοςΠαραμυθίας, Φιλιατν καί Γηρομερίου ΤίτοςΜηθύμνης ΧρυσόστομοςΤριφυλίας καί λυμπίας ΧρυσόστομοςΜεσσηνίας ΧρυσόστομοςΛευκάδος καί θάκης ΘεόφιλοςΘηβν καί Λεβαδείας ΓεώργιοςΠαροναξίας ΚαλλίνικοςΦωκίδος ΘεόκτιστοςΝέας Κρήνης καί Καλαμαρις ουστνοςΦιλίππων, Νεαπόλεως καί Θάσου ΣτέφανοςΣισανίου καί Σιατίστης θανάσιοςὉ ἈρχιγραμματεύςὉ Ὠρεν Φιλόθεοςκριβές ντίγραφονὉ ἈρχιγραμματεύςὉ Ὠρεν ΦιλόθεοςΚοινοποιήσεις:1.ξιότιμον κ. Νίκην Κεραμέωςπουργόν Παιδείας καί Θρησκευμάτων2.ξιότιμον κ. Βασίλειον Κικίλιαν, πουργόν γείας 3. ξιότιμον κ. Νικόλαον Χαρδαλιν.

ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΕΔΩ: https://www.dikaiologitika.gr/images/egkyklios-iera-synodos.pd

Απαγορεύουν με ΦΕΚ ακόμη και τα μεγάφωνα των εκκλησιών το Πάσχα

- Αυτό τώρα δεν είναι καθαρή πολεμική;

9/4/2020

 

 

Διαρκής Ιερά Σύνοδος:

Αναμένουμε η Κεραμέως να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών

Διαρκής Ιερά Σύνοδος: Αναμένουμε η Κεραμέως να εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ για το μάθημα των Θρησκευτικών


Σύμπλευση της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου με την Πανελλήνια Ένωση Θεολόγων για το μάθημα των Θρησκευτικών. Διαβάζοντας κάποιος την ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα, Τρίτη 1η Οκτωβρίου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου, καταλαβαίνει πως τα Συνοδικά μέλη υιοθετούν απόλυτα τη «γραμμή» της ΠΕΘ για το συγκεκριμένο θέμα.

Ζητούν ομόφωνα από την υπουργό Παιδείας να εφαρμόσει την πρόσφατη απόφαση του ΣτΕ και όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά «είναι πάντοτε σε διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας για το καλύτερο αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών βάσει των οριζομένων από το Σύνταγμά μας».
Συγκεκριμένα η ΔΙΣ επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι για το μάθημα των Θρησκευτικών «μετά από διαλογική συζήτηση και τη σχετική ενημέρωση επί του σημαντικού αυτού θέματος ομοφώνως απεφάνθη ότι σέβεται πλήρως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών και ευρίσκεται σε αναμονή της εφαρμογής της εν λόγω αποφάσεως του ΣτΕ από την Πολιτεία και από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων».

Επίσης η ΔΙΣ ενέκρινε το αίτημα της Πανελλήνιας Ένωσης Θεολόγων για τη διεξαγωγή από τις 15 έως 16 Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα, Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα: «Ορθόδοξη Θεολογία και Παιδεία: Η συμβολή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ».

Προέβη στη συμπλήρωση και διόρθωση των υπ’αριθμ. 1 και 2 Κανονισμών του 1977, τους οποίους παρέπεμψε στην Ιεραρχία που αφορούν στον Κανονισμό περί εργασιών της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος .

Τέλος, συζήτησε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα των Συνοδικών Επιτροπών, των Ιερών Μητροπόλεων και τρεχόντων ζητημάτων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και έλαβε σχετικές αποφάσεις επ’ αυτών.

Μαρίνα Ζιώζιου ethnos.gr

Δελτία Τύπου της Ιεράς Συνόδου

Πρώτη και δεύτερη συνεδρία της Δ.Ι.Σ. για το μήνα Σεπτέμβριο (1/10/2019).
Συνήλθε χθες, Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου και σήμερα Τρίτη 1 Οκτωβρίου, η Διαρκής Ιερά Συνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος της 163ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου.

Κατά τις Συνεδρίες η Διαρκής Ιερά Σύνοδος:

Προέβη στην συμπλήρωση και διόρθωση των υπ’αριθμ. 1 και 2 Κανονισμών του 1977, τους οποίους παρέπεμψε στην Σεπτή Ιεραρχία.

Ανανέωσε τον διορισμό του Πανιερ. Μητροπολίτου Θερμοπυλών κ. Ιωάννου στην θέση του Διευθυντού του Διορθοδόξου Κέντρου της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συνεζήτησε επί της πορείας του έργου του Γραφείου της Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ανέθεσε στην Συνοδική Επιτροπή Ευρωπαϊκών Θεμάτων την ανάληψη σχετικής πρωτοβουλίας.

Ενέκρινε την συμμετοχή της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Διεθνές Συνέδριο της Θεολογικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από 4ης έως 10ης Μαΐου 2020, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία στον 21ο αιώνα: Προκλήσεις και Προοπτικές».

Ενέκρινε την υποβληθείσα πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Λειτουργικής Αναγεννήσεως περί της συγκλήσεως του ΙΗ’ Πανελληνίου Λειτουργικού Συμποσίου Στελεχών Ιερών Μητροπόλεων, με κεντρικό θέμα: «Το ήθος και ο χαρακτήρας της λατρείας της Ορθοδόξου Εκκλησίας», το οποίο θα διοργανωθεί στην Ιερά Μητρόπολη Περιστερίου, από της 21ης έως της 23ης Σεπτεμβρίου 2020.

Ενέκρινε την υποβληθείσα πρόταση της Ειδικής Συνοδικής Επιτροπής Γάμου, Οικογενείας, Προστασίας Παιδιού και Δημογραφικού Προβλήματος περί της διοργανώσεως Διημέρου Συνεδρίου από της 27ης έως της 28ης Νοεμβρίου 2019 στην Ιερά Μονή Κοιμήσεως της Θεοτόκου Πεντέλης, με θέμα: «Η θεολογία του Γάμου».

Ενέκρινε το αίτημα της Πανελληνίου Ενώσεως Θεολόγων περί της διεξαγωγής από 15ης έως 16ης Νοεμβρίου 2019 στην Αθήνα, Διεθνούς Θεολογικού Συνεδρίου με θέμα: «Ορθόδοξη Θεολογία και Παιδεία: Η συμβολή του Αγίου Ιουστίνου Πόποβιτς και του π. Γεωργίου Φλωρόφσκυ».

Τέλος, συνεζήτησε τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα των Συνοδικών Επιτροπών, των Ιερών Μητροπόλεων και τρεχόντων ζητημάτων, ενέκρινε αποσπάσεις κληρικών και έλαβε σχετικές αποφάσεις επ’αυτών.

Όσον αφορά στο μάθημα των Θρησκευτικών η Δ.Ι.Σ. μετά από διαλογική συζήτηση και την σχετική ενημέρωση επί του σημαντικού αυτού θέματος ομοφώνως απεφάνθη ότι σέβεται πλήρως και τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας για το μάθημα των Θρησκευτικών και ευρίσκεται σε αναμονή της εφαρμογής της εν λόγω αποφάσεως του ΣτΕ από την Πολιτεία και από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και είναι πάντοτε σε διάθεση συνεργασίας και επικοινωνίας για το καλύτερο αποτέλεσμα της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών βάσει των οριζομένων από το Σύνταγμά μας.

Εκ της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Ακτίνες

Πηγή:  https://www.tideon.org/
ethnegersis

 

 

 

 

Νέος μητροπολίτης Μάνης ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου

Εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Νέος μητροπολίτης Μάνης ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου

Νέος μητροπολίτης Μάνης εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος ο ιεροκήρυκας του Καθεδρικού Ναού Αθηνών και διευθυντής του ιδιαιτέρου Γραφείου του Αρχιεπισκόπου, αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου.

Ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Παπαθανασίου εξελέγη με 61 ψήφους, έναντι 18 του έτερου διεκδικητή αρχιμανδρίτη Συμεώνος Λαμπρινάκου.

Το βιογραφικό του

Ο αρχιμανδρίτης Χρυσόστομος Κ. Παπαθανασίου, (κατά κόσμον Χρήστος), εγεννήθη εν Αθήναις το 1950.

Εφοίτησεν εις την Νομικήν και εις την Θεολογικήν Σχολήν του Πανεπιστημίου Αθηνών. Μετεξεπαιδεύθη εις τα Πανεπιστήμια των Παρισίων (Σορβόννη) και της Γενεύης.

Τυγχάνει Διδάκτωρ του Κανονικού Δικαίου της Θεολογικής Σχολής και του Εκκλησιαστικού Δικαίου της Νομικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Εις τας 20-2-2000 εχειροτονήθη Διάκονος και εις τας 28-5-2000 Πρεσβύτερος υπό του αειμνήστου Αρχιεπισκόπου Αθηνών Χριστοδούλου και εχειροθετήθη Αρχιμανδρίτης.

Υπηρέτησεν ως Ιεροκήρυξ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και ειδικώτερα εις τον Καθεδρικόν Ναόν των Αθηνών επί δεκαπενταετίαν.

Υπήρξε Διευθυντής του Ιδιαιτέρου Γραφείου του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου Β΄ και παραλλήλως διετέλεσε ιερεύς εις τα Αρσάκεια Σχολεία (Π. Ψυχικού).

Συνέγραψε βιβλία και μελέτας και έλαβε μέρος εις πλείστα συνέδρια εις την Ελλάδα και εις το εξωτερικόν.

NEWSBEAST.GR  7/2/2018

 

 

 

 

Έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας

Η σύγκληση πραγματοποιείται λίγα 24ωρα μετά το συλλαλητήριο

Έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας

Έκτακτη σύγκληση της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας της Εκκλησίας πραγματοποιείται την Τετάρτη και την Πέμπτη στον απόηχο του συλλαλητηρίου για το Σκοπιανό, το οποίο τελικά στήριξε η Εκκλησία.

Το πρωί της Τετάρτης, 7ης Φεβρουαρίου, από ώρας 6:30 έως 8:30, θα τελεσθεί Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Συνοδικό Παρεκκλήσιο των Παμμεγίστων Ταξιαρχών, Καθολικό της Ιεράς Μονής Πετράκη, υπό του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Φιλίππων, Νεαπόλεως και Θάσου κ. Στεφάνου. Στις 9:00 θα αρχίσουν οι εργασίες της Συνεδριάσεως με εναρκτήριο Ι­ε­ρά Ακολουθία στο Μέγα Συνοδικό.

Ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος, Πρόεδρος της Ι­ε­ράς Συνόδου της Ι­ε­ραρ­χί­ας, θα προσφωνήσει τους Σεβασμιωτάτους Συνοδικούς Συνέδρους. Κατόπιν θα αντιφωνήσει ο πρώτος τη τάξει εκ των Μελών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ και θα εκλεγούν τα μέλη της εξ Αρχιερέων Επιτροπής για τις ανακοινώσεις στον Τύπο.

Η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα προβεί στην πλήρωση της κενής Ιεράς Μητροπόλεως Μάνης και τυχόν κενωθησομένων Ιερών Μητροπόλεων ως και των δύο κενών θέσεων Βοηθών Επισκόπων παρά τη Ιερά Αρχιεπισκοπή Αθηνών.

Την επομένη, Πέμπτη 8η Φεβρουαρίου, ώρα 9:00, θα αναγνωσθούν και θα επικυρωθούν τα Πρακτικά της προηγουμένης Συνεδρίας. Στη συνέχεια θα παρουσιασθεί η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χαλκίδος κ. Χρυσοστόμου με θέμα «Τροποποίησις Κανονισμού περί Εφημερίων και Διακόνων» και η Εισήγηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πειραιώς κ. Σεραφείμ με θέμα: «Σχέδιον Κανονισμού περί Διοικητικής Διαδικασίας».

Τέλος, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος θα ασχοληθεί με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

NEWSBEAST.GR   5/2/2018

 

 

 

 

Η Εκκλησία τάσσεται κατά της χρήσης του όρου Μακεδοονία ή παραγώγων του

Έκτακτη Ιερά Σύνοδος για το Σκοπιανό μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της Θεσσαλονίκης

Έκτακτη Ιερά Σύνοδος για το Σκοπιανό μετά το μεγαλειώδες συλλαλητήριο της ΘεσσαλονίκηςΚατά πληροφορίες θα συγκληθεί στις 26 Ιανουαρίου - Τη Δευτέρα είχε ζητήσει επανεξέταση του ζητήματος μέσω του ΘΕΜΑ 104,6 ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος

Την έκτακτη σύγκληση της δωδεκαμελούς Διαρκούς Ιεράς Συνόδου για το Σκοπιανό αποφάσισε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Ιερώνυμος.

Τη Δευτέρα ο Μητροπολίτης Θεσσαλονίκης Άνθιμος με δηλώσεις του στο ΘΕΜΑ 104,6 είχε ζητήσει να επανεξεταστεί η στάση της εκκλησίας για το θέμα μετά και το μεγαλειώδες συλλαλητηρίο της Κυριακής.
«Νομίζω ότι πρέπει να συζητηθεί στη Διαρκή Ιερά Σύνοδο η συμμετοχή της Εκκλησίας ώστε τα πράγματα να συζητηθούν και να γίνει καλύτερη εκτίμηση» δήλωσε ο κ. Άνθιμος χαρακτηρίζοντας αποκαλυπτική την παρουσία των πολιτών.

Στην προηγούμενη συνεδρίασή της η Διαρκής Ιερά Σύνοδος είχε αποφασίσει ότι είναι αδιαπραγμάτευτη η μη χρήση του όρου Μακεδονία ή παραγώγων του με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο, ωστόσο, να εκφράζει την αντίθεσή του στη διοργάνωση των συλλαλητηρίων.

Κατά πληροφορίες η έκτακτη συνεδρίαση της 12μελους Διαρκούς Ιεράς Συνόδου θα συγκληθεί την Παρασκευή 26 Ιανουαρίου.

23/01/201813:3434

 

 

 

 

ΣΤΗΝ ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΣΥΝΟΔΟ

Αρχιεπισκοπή Αθηνών: Γενναία παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Αρχιεπισκοπή Αθηνών: Γενναία παρέμβαση του Οικουμενικού Πατριάρχη υπέρ της Ορθόδοξης Εκκλησίας

Την ικανοποίηση της Εκκλησίας της Ελλάδος και του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου για το θέμα του καθεστώτος των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών εξέφρασε αποκλειστικά στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ύστερα από σχετική ερώτηση, ο διευθυντής του Γραφείου Τύπου της Εκκλησίας της Ελλάδος Χάρης Κονιδάρης.

Αναλυτικά η δήλωσή του στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων έχει ως εξής:

«Ο Προκαθήμενος της Εκκλησίας της Ελλάδος Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος και τα μέλη της Επίσημης Αντιπροσωπείας της Εκκλησίας της Ελλάδος είναι απόλυτα ικανοποιημένοι από τη σημερινή διαβεβαίωση που έδωσε ενώπιον όλων των μελών της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξης Εκκλησίας ο Παναγιώτατος Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος για το ζήτημα του σεβασμού του καθεστώτος των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών.

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης με όσα υπογράμμισε ενώπιον του Σώματος διέλυσε τα όποια σύννεφα υπήρχαν στις σχέσεις μεταξύ των δύο Εκκλησιών για ζήτημα ουσιαστικά ανύπαρκτο, το οποίο ανεκινείτο χωρίς λόγο στο παρελθόν επί ζημία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας, και τις όποιες παρεξηγήσεις είχαν δημιουργηθεί. Το όλο ζήτημα χάρη στη γενναία παρέμβασή του είναι πλέον ξεκάθαρο τοις πάσι.

Οι Μητροπόλεις των Νέων Χωρών, δηλ. της Ηπείρου, της Μακεδονίας, της Θράκης και του Β. Αιγαίου, υπάγονται στην πνευματική δικαιοδοσία του Οικουμενικού Θρόνου και ως εκ τούτου οι Μητροπολίτες τους μνημονεύουν τον Οικουμενικό Πατριάρχη, αλλά διοικούνται με βάση την Πατριαρχική και Συνοδική Πράξη του 1928, η οποία είναι και συνταγματικά κατοχυρωμένη, από την Εκκλησία της Ελλάδος, στην οποία και είχαν επιτροπικώς παραχωρηθεί για λόγους που σχετίζονταν με την αποτελεσματικότερη διαποίμανσή τους.

Αυτό που ο Οικουμενικός Πατριάρχης με σαφήνεια διευκρίνισε είναι ότι ούτε ο ίδιος ούτε το Πατριαρχείο, ούτε τώρα ούτε στο μέλλον, πρόκειται να θέσουν ζήτημα επιστροφής των Μητροπόλεων των Νέων Χωρών και αλλαγής του εκκλησιαστικού καθεστώτος που τις διέπει».

 

 

 

 

ΥΠΟ ΤΟΝ ΙΕΡΩΝΥΜΟ

Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου

Ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου Συνεχίζονται και ολοκληρώνονται αύριο οι εργασίες της Διαρκούς Ιεράς Συνόδου, η οποία συνήλθε χθες, στην πρώτη συνεδρία της για τον μήνα Φεβρουάριο, υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Κατά τη χθεσινή συνεδρία, η ΔΙΣ επικύρωσε τα πρακτικά της εξουσιοδοτήσεως και εν συνεχεία ο μητροπολίτης Ηλείας, Γερμανός ενημέρωσε την Ιερά Σύνοδο για τη Σύναξη των Προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας στη Γενεύη, στην οποία εκπροσώπησε τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο. Ακολούθησε συζήτηση επ' αυτού του θέματος και για τη σύγκληση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθοδόξου Εκκλησίας, καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο θα εκπροσωπηθεί η Εκκλησία της Ελλάδος.

Ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας κατέθεσε σφραγισμένο φάκελο, τον οποίο χαρακτήρισε απόρρητο, προκειμένου να φυλαχθεί στο εμπιστευτικό Αρχείο της Αρχιγραμματείας της Ιεράς Συνόδου, χωρίς προς το παρόν να γίνει περαιτέρω χρήση του. Με το υλικό του φακέλου υποστηρίζεται ότι οι λόγοι για τους οποίους δεν παρέστη στη Σύνοδο των Προκαθημένων της Ορθοδόξου Εκκλησίας δεν ήταν προσωπικοί, όπως εγράφη στο επίσημο ανακοινωθέν, αλλά προέρχονταν από ενέργειες που υπονομεύουν την Εκκλησία της Ελλάδος και το κύρος της.

Επιπλέον, η ΔΙΣ έκανε ομόφωνα αποδεκτή την παραίτηση του μητροπολίτη Καρπενησίου Νικολάου, για την υπηρεσία του οποίου επί 58 έτη ως κληρικού εξέφρασε την ευαρέσκειά της.

Κατόπιν, αποφάσισε να αποσταλεί συγχαρητήρια επιστολή στον Αρχιεπίσκοπο Τσεχίας και Σλοβακίας Ραστισλάβο περί αναγνωρίσεως αυτού από την Εκκλησία της Ελλάδος ως κανονικού Αρχιεπισκόπου Τσεχίας και Σλοβακίας.

Τέλος, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

ΗΜΕΡΗΣΙΑ On Line  "Η" Online 4/2 17:48

 

 

Νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς

Νέος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς

Πενήντα ολόκληρα χρόνια από τη τελευταία φορά που η Κεφαλλονιά είχε δικό της Δεσπότη εξελέγη πριν από λίγα λεπτά ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς με 69 ψήφους στους 76 συμμετέχοντες. Τελευταίος Κεφαλλονίτης Μητροπολίτης ήταν ο Ιερόθεος Βουής το 1965.

Ο Αρχιμανδρίτης Γεράσιμος Φωκάς, Πτυχιούχος Θεολογίας, παιδιόθεν εγκατέλειψε τα του κόσμου τούτου και δη τας ξενοδοχειακάς επιχειρήσεις του πατέρα του και ακολούθησεν τον Χριστόν είναι αδελφός του περίφημου επιστήμονος των μαθηματικών, αναγνωρισμένου παγκοσμίως, κ. Αθανασίου Φωκά

Ο Εψηφισμένος Μητροπολίτης Κεφαλληνίας κ.Γεράσιμος (κατά κόσμον Ευάγγελος-Γεράσιμος Φωκάς), γεννήθηκε στο Αργοστόλι Κεφαλληνίας την 25η Μαρτίου 1951, υιός του Σπυρίδωνος και της Αναστασίας Λαγγούση.

Μετά την εγκύκλια μόρφωσή του στην Κεφαλλονιά, φοίτησε στην Θεολογική Σχολή του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, απ’ όπου έλαβε το πτυχίο του το 1998.

Μοναχός εκάρη στις 20 Μαρτίου 1988 στην Ιερά Μονή Κουτλουμουσίου Αγίου Όρους.

Από τον μακαριστό Μητροπολίτη Κεφαλληνίας κ.Σπυρίδωνα (Καλαφατάκη), χειροτονήθηκε αφ’ ενός μεν Διάκονος στις 9 Ιουλίου 1989, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιώς, αφ’ ετέρου δε Πρεσβύτερος στις 30 Απριλίου 1998, στην Ιερά Μονή Αγίου Γερασίμου Ομαλών, λαμβάνοντας συνάμα το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη.

Υπηρέτησε ως Πρωτοσύγκελος της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας από το έτος 1998 έως και την ημέρα της εκλογής του σε Μητροπολίτη Κεφαλληνίας, στις 26 Μαΐου 2015.

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 26 Μάιος 2015 11:35

 

 

 

Ο νέος Μητροπολίτης Καλαμαριάς στο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ:

«Θα δώσω τη ζωή, την καρδιά και την υπόστασή μου»

Ο νέος Μητροπολίτης Καλαμαριάς στο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ: «Θα δώσω τη ζωή, την καρδιά και την υπόστασή μου»

του Γιώργου Νταλιάρη

Μια νέα εποχή ξεκινά στη Μητρόπολη Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς που από σήμερα έχει ως νέο Μητροπολίτη τον κ.Ιουστίνο.

Ο νέος Ιεράρχης μετά από μια έντονη περίοδο λόγω της εκλογής διαδικασίας, μίλησε στο ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ κι έστειλε το μήνυμά του στο ποίμνιο της Μητρόπολης.

Ο κ.Ιουστίνος, που αυτή την ώρα επιστρέφει στην ιδιαίτερη πατρίδα του την Φλώρινα, δείχνει καθόλα έτοιμος για τα νέα του καθήκοντα.

Η μέρα ήταν αρκετά κουραστική, ενώ από το μεσημέρι και μετά δε σταματά να δέχεται συγχαρητήρια για την εκλογή του.

Το ΑΓΙΟΡΕΙΤΙΚΟ ΒΗΜΑ κατάφερε να τον εντοπίσει και έστειλε μήνυμα αγάπης στο λαό της μητροπολιτικής του περιοχής, που γνωρίζει άλλωστε καλά από την επταετή του παρουσία στην Θεσσαλονίκη ως φοιτητής.

Ο κ.Ιουστίνος στη σύντομη δήλωσή του επισήμανε: «Η Χάρη του Θεού δια των σεπτών ψήφων της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος με κατέστησε Ποιμενάρχη της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Αισθάνομαι την ανάγκη να δοξολογήσω τον Τριαδικό Θεό που με αξίωσε αυτής της υψίστης τιμής, να γίνω Ποιμένας μιας τοπική Εκκλησίας.

Παραλλήλως, θέλω να εκφράσω τη μεγάλη μου ευγνωμοσύνη στον Μακαριώτατο Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.Ιερώνυμο ο οποίος με περιέβαλε με πολλή αγάπη.

Θα ήθελα απευθυνθώ στους πιστούς της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, θέλω να τους διαβεβαιώσω ότι αναλαμβάνω όχι για να διακονηθώ αλλά για να διακονήσω, όχι για να μου προσφέρουν αλλά για να τους προσφέρω και να τους δώσω τη ζωή μου, την καρδιά μου, αλλά και την υπόστασή μου.

Θα ήθελα να τους παρακαλέσω να προσεύχονται, ούτως ώστε αυτό που σήμερα ξεκινά με τη Χάρη του Αγίου Πνεύματος να ολοκληρωθεί και να καρποφορήσει μέσα στον αγρό της Εκκλησίας, προσβλέποντας όλοι στο κοινό μας μέλλον που δεν είναι άλλο από τον Ουράνιο Παράδεισο».

Τελευταία τροποποίηση στιςΤρίτη, 26 Μάιος 2015 22:46

 

 

 

Ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος

Ανακοινωθέν της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της ΕλλάδοςΣυνήλθε σήμερα Τρίτη, 26 Μαΐου 2015, σε έκτακτη Συνεδρία, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην Αίθουσα Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας.

Προ της Συνεδρίας ετελέσθη Αρχιερατική Θεία Λειτουργία στο Καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη, ιερουργήσαντος του νεωτέρου τη τάξει Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Γρεβενών κ. Δαβίδ.

Περί την 9η πρωινή, στη μεγάλη Αίθουσα των Συνεδριών της Ιεράς Συνόδου, και μετά την προσευχή, ανεγνώσθη ο Κατάλογος των συμμετεχόντων Ιεραρχών και διεπιστώθη η απουσία των Σεβασμιωτάτων Μητροπολιτών : α) Καρπενησίου κ. Νικολάου, β) Μυτιλήνης, Ερεσσού και Πλωμαρίου κ. Ιακώβου, γ) Λήμνου και Αγίου Ευστρατίου κ. Ιεροθέου και δ) Διδυμοτείχου, Ορεστιάδος και Σουφλίου κ. Δαμασκηνού, οι οποίοι απουσίασαν αιτιολογημένα.

Στη συνέχεια ο Μακαριώτατος Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερώνυμος ως Πρόεδρος του Σώματος της Ιεράς Συνόδου της Ιεραρχίας προσεφώνησε τα Μέλη Αυτής, και ευχαρίστησε τους Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες για την παρουσία τους.
Στην προσφώνηση του Μακαριωτάτου αντιφώνησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Καρυστίας και Σκύρου κ. Σεραφείμ.

Ακολούθως, συνεκροτήθη η Επιτροπή Τύπου από τούς Σεβασμιωτάτους Μητροπολίτες Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Παντελεήμονα, Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου κ. Δωρόθεο, και Πατρών κ. Χρυσόστομο.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Κεφαλληνίας. Κατ’ ἀρχήν διεξήχθη ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας. Επί ψηφισάντων 76, η πρόταση δι’ εκλογής έλαβε 74 ψήφους και η πρόταση δια καταστάσεως 2 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Μητροπολιτικής Έδρας Κεφαλληνίας δι’ εκλογής.

Κατά την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 76 ψηφισάντων έλαβαν:
1) Αρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Φωκάς, ψήφους 71
2) Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Γεωργάτος, ψήφους 26
3) Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης, ψήφους 25

Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Κεφαλληνίας ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γεράσιμος Φωκάς, με 69 ψήφους, επί συνόλου 76 ψηφισάντων, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Νικόλαος Χαρτουλιάρης έλαβε 4 ψήφους και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Καλλίνικος Γεωργάτος 1 ψήφο. Επίσης ευρέθησαν και 2 λευκές ψήφοι.

Ακολούθησε η διαδικασία της πληρώσεως της Ιεράς Μητροπόλεως Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς. Κατ’ αρχήν διεξήχθη ψηφοφορία περί του τρόπου πληρώσεως της κενής Μητροπολιτικής Έδρας. Επί ψηφισάντων 76, η πρόταση δι’ εκλογής έλαβε 70 ψήφους και η πρόταση διά καταστάσεως 6 ψήφους. Έτσι η Ιεραρχία απεφάνθη υπέρ της πληρώσεως της Μητροπολιτικής Έδρας Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς δι’ εκλογής.

Κατά την κατάρτιση του τριπροσώπου επί συνόλου 76 ψηφισάντων έλαβαν:
1) Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Μπαρδάκας, ψήφους 53
2) Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Τόλιος, ψήφους 37
3) Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, ψήφους 22
Επί της δευτέρας ψηφοφορίας, και γενομένης της διαλογής των ψήφων, ανεδείχθη Μητροπολίτης Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Ιουστίνος Μπαρδάκας, με 53 ψήφους, επί συνόλου 76 ψηφισάντων, ενώ ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Στέφανος Τόλιος έλαβε 15 ψήφους και ο Πανοσιολογιώτατος Αρχιμανδρίτης κ. Γρηγόριος Κωνσταντίνου, 1 ψήφο. Επίσης ευρέθησαν 3 λευκές και 4 άκυρες ψήφοι.

Ακολούθως οι Θεοφιλέστατοι Εψηφισμένοι Μητροπολίτες Κεφαλληνίας κ. Γεράσιμος και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνος, έδωσαν το μικρό Μήνυμα στην Αίθουσα της Ιεραρχίας και το Μέγα Μήνυμα εντός του Καθολικού της Ιεράς Μονής Πετράκη, χοροστατούντος του Μακαριωτάτου Προέδρου, Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, επί παρουσία πολλών Ιεραρχών, Κληρικών και λαϊκών Χριστιανών.

Η χειροτονία των Εφηψισμένων Αρχιερέων Κεφαλληνίας κ. Γερασίμου και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς κ. Ιουστίνου θα τελεσθεί την Κυριακή 31 Μαΐου 2015 και την Δευτέρα 1 Ιουνίου 2015 αντιστοίχως, στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου Αρεοπαγίτου Αθηνών.

  • Τρίτη, 26 Μάιος 2015 13:54  Από  την Ιερά Σύνοδο της Ιεραρχίας

 

 

 

Συνεδριάζει αύριο η Ιερά Σύνοδος

για την εκλογή μητροπολιτών Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς

Στην πλήρωση των δύο κενών Μητροπόλεων Κεφαλληνίας και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς, θα προχωρήσει αύριο το πρωί, 26 Μαΐου, η Ιερά Σύνοδος της Ιεραρχίας της Εκκλησίας της Ελλάδος, η οποία συνέρχεται εκτάκτως υπό την προεδρία του Αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου.

Η σύναξη του συνόλου των μητροπολιτών της Εκκλησίας της Ελλάδος στο Συνοδικό Μέγαρο (Ιωάν. Γενναδίου 14, Ι.Μ. Πετράκη) θα εκλέξει τους αντικαταστάτες των μακαριστών μητροπολιτών Κεφαλληνίας Σπυρίδωνα και Νέας Κρήνης και Καλαμαριάς Προκοπίου.

Δευτέρα, 25 Μαΐου 2015 21:35

 

 

 

 

Ιερά Σύνοδος:

Να αποσυρθούν τα παπούτσια με το σταυρό στο πέλμα!

Ιερά Σύνοδος: Να αποσυρθούν τα παπούτσια με το σταυρό στο πέλμα

Την απόσυρση από την αγορά συγκεκριμένου τύπου παπουτσιών που κατασκευάζονται στην Κίνα ζητά η Ιερά Σύνοδος.

Ο λόγος; Στο πέλμα τους υπάρχει το σχήμα του σταυρού.

Ειδικότερα, η ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου αναφέρει:

"Μέ ἀφορμή τή δημοσίευση στόν ἠλεκτρονικό τύπο φωτογραφιῶν, οἱ ὁποῖες συνοδεύουν κείμενο γιά τήν κυκλοφορία ὑποδημάτων, ἐπί τοῦ πέλματος τῶν ὁποίων σέ ἐμφανές σημεῖο ὑπάρχει τό σχῆμα τοῦ Τιμίου Σταυροῦ, ἡ Ἱερά Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος θεωρεῖ ὅτι ἡ τοιαύτη χρήση τοῦ σχήματος τοῦ Τιμίου Σταυροῦ συνιστᾶ βεβήλωση, ἐξύβριση, ἀσέβεια καί προσβολή τοῦ Λυτρωτικοῦ Συμβόλου τῆς Ὀρθοδόξου Πίστεώς μας. Γιά τόν λόγο αὐτόν ἐκφράζει τήν δυσφορία, τήν ἀντίθεση καί τόν ἀποτροπιασμό Της γιά τήν βέβηλη αὐτή ἐνέργεια, ἐν ὄψει μάλιστα τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Ἑβδομάδος καί ζητεῖ τήν ἀπόσυρση τοῦ συγκεκριμένου τύπου ὑποδημάτων ἀπό τήν ἀγορά.

Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος".

πηγή: news247.gr   Τρίτη, 07 Απριλίου 2015 23:06

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided