Πέμπτη, Ιούλιος 19, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

 

 

1η, 2η, 3η, 4η, 5η, 6η, 7η, 8η, 9η, 10η, 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, 16η, 17η, 18η, 19η, 20η, Πρόσκληση

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 20η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 30/05/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 9/2017

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο : «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο Τ.Δ.Καισαρειάς Δήμου Κοζάνης»

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε.Κοζάνης»

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Αντικατάσταση κατεστραμμένου φωτεινού σηματοδότη στον κόμβο Κ3 Άρδασσας»

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Ενίσχυση επιχώματος του δρόμου Ρυμνίου-Τριγωνικού (Χ.Θ.+1000,00 από Ρύμνιο)»

 7. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου της σύμβασης που αφορά το έργο ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευση στον οικισμό Βαθυλάκκου»στο διαγωνισμό της 11ης Απριλίου 2017

 8. Έγκριση του πρακτικού του διαγωνισμού της 9ης Μαϊου 2017,για την ανάθεση της σύμβασης του έργου ΣΑΕΠ 541»Επισκευή-Συντήρηση Κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ,στη ΖΕΠ Κοζάνης

 9. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι –Αυγή του Ν.Κοζάνης

 10. Έγκριση του αποτελέσματος πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάθεση της σύμβασης στον μειοδότη και προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο.Κοζάνης-Λάρισας προς Αυλές Κρανίδια»

 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου βεβαίωσης εκτέλεσης εργασιών αποχιονισμού στο Επαρχιακό οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών»Π.Ε.Φλώρινας

 13. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού –Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας

 14. Έγκριση ή μη του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη ματαίωση του «Διεθνή Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών ,χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για τη σχολική περίοδο 2016-2017»επειδή εξέλειπαν οι λόγοι συνέχισής του

 15. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε.Γρεβενών 2017»

 16. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού»Π.Ε.Γρεβενών

 17. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Προστασία Συντήρηση γεφυρών κοιτών ποταμών και ρεμάτων στην Π.Ε.Γρεβενών »

 18. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε.Γρεβενών 2017»

 19. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Επισκευή συντήρηση σχολειων Μεγάρου,Μοναχίτου,Λάβδας και Κηπουρείου»Π.Ε.Γρεβενών

 20. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου : «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού-Δήμητρας»Π.Ε.Γρεβενών

 21. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 22. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Καθαρισμός & συντήρηση τεχνικών & τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 23. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Συντήρηση Ε.Ο.Δικτύου Π.Ε.Καστοριάς 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 24. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς

 25. Ακύρωση της υπ’αριθ.845/17 απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων,διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ.Μελίτης»Π.Ε.Φλώρινας

 26. Ακύρωση της υπ’αριθ.847/17 απόφασης και έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση-Βελτίωση οδικού δικτύου Δροσοπηγής-Φλώρινας»Π.Ε.Φλώρινας

 27. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 32. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών

 33. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών

 34. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-Π.Ε.Γρεβενών ενώπιον του Διοικητικού Πρωτοδικείου Κοζάνης

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφεριακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος

 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας-έδρας

 37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης

 38. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 41. Έγκριση δαπανών εκδήλωσης αθλητικού περιεχομένου «Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Enduro»Π.Ε.Γρεβενών

 42. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041»Π.Ε.Καστοριάς

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου

 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ.Κάτανα Ηλία

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 47. Έγκριση δαπανών Περιφέρερειας Δυτικής Μακεδονίας

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας και Κοινωνικής Συνοχής για Αθήνα κ.Γιαννακίδη Σταύρου

 52. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή στέγαστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς

 53. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου:«Κατασκευή στέγαστρου και ρολών ασφαλείας στο αρχοντικό Ρόντση»Π.Ε.Καστοριάς

 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 55. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας

 56. Έγκριση δαπάνης για την αγορά 20 αυτόματων εξωτερικών απινιδωτών

 57. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ.1491/88/07-01-2015 σύμβασης παροχής υπηρεσιών συντήρησης και ετήσιου περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στις υπηρεσίες της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαϊδα

 58. Έγκριση αντικατάστασης του δρομολογίου 2 της αριθμ.4/2016 Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών της Π.Ε.Καστοριάς

 59. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα),ή Δ.Χ.επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 60. Ακύρωση της αριθμ.659/17 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΑΔΑ ΩΖΘΛ7ΛΨ-Φ2Α)σχετική με την α)Έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 61. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 62. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου

 63. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

19η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (23-5-2017)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη  23/05/2017 και ώρα  10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε.Κοζάνης»
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων των κτιρίων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 4. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου : «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4)στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»προϋπολογισμού 835.000,00 €
 5. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά την προμήθεια-τοποθέτηση πολύσπαστων θυρών στην Πυροσβεστική Υπηρεσία Πτολ/δας από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ. 2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
 6. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
 7. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην καρδιολογική κλινική Κοζάνης» από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500190 «Έργα παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών υποδομών»της Π.Ε.Κοζάνης
 8. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά πληρωμή των αναθεωρήσεων εκτελεσθεισών εργασιών του έργου «Κατασκευή Αποδυτηρίων Αθλητικού Κέντρου Μαυροδενδρίου»από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ έργο π.κ.2007ΣΕ20500173 «Έργα Αθλητικών υποδομών στο Ν.Κοζάνης και ενίσχυση Αθλητικών Δραστηριοτήτων» της Π.Ε.Κοζάνης
 9. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης
 10. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού των υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 11. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 12. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικαστικών επιμελητών
 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά δαπάνη μηχανικού για την τακτοποίηση σύμφωνα με το Ν.4178/2013 του Αστυνομικού Μεγάρου Πτολ/δας από ΚΑΠ λειτουργικά
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για υπηρεσίες καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την πληρωμή των υπηρεσιών της συντήρησης και του ετήσιου περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε.Κοζάνης, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016
 18. Έγκριση πρακτικού Νο. 12/2017 ανοίγματος και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης του μειοδότη του συνοπτικού διαγωνισμού της 24-4-2017 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017
 19. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017
 20. Έγκριση νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών Π.Ε. Κοζάνης κατά τη διάρκεια των πανελληνίων εξετάσεων για σχολικό έτος 2016-2017
 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης
 22. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 23. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017
 24. Έγκριση τροποποίησης συμβάσεων αναδόχων της Διακήρυξης 4/2016 και παράταση της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 της διακήρυξης 4/2016
 25. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης
 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης ισόποσης πίστωσης με σκοπό τη στήριξη δομών για την λειτουργία των μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας
 31. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην διεξαγωγή του 10ου Ορειβατικού Μουρίκιου Δρόμου 2017
 32. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στον αύλειο χώρο του 13ου Δημοτικού Σχολείου και την οποία θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αγίου Αθανασίου Κοζάνης
 33. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων,που θα πραγματοποιηθούν στην εορτή του Αγίου Πνεύματος και τις οποίες διοργανώνει ο Πολιτιστικός Επιμορφωτικός Εξωραϊστικός Λαογραφικός και Μικρασιατών Σύλλογος Νεάπολης Βοϊου
 34. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Αχλάδας <<ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ>>, στις 24 και 25 Μαϊου 2017 στην Αχλάδα
 35. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων στα πλαίσια της ετήσιας 5ης Πανελλήνιας συγκέντρωσης Ελεύθερης Ιππασίας του Ιππικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας, στις 22-23-24 Ιουλίου 2017 στη Φλώρινα
 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Άνω Υδρούσας, στις 23 και 24 Ιουνίου 2017 στην Άνω Υδρούσα.
 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων της ετήσιας Πανελλήνιας Ορειβατικής Συνάντησης των συλλόγων της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ορειβασίας Αναρρίχησης(ΕΟΟΑ) του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, στις 15 και 16 Ιουλίου 2017
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνου
 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη
 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 42. Έγκριση δαπάνης που αφορά ετήσια εισφορά της Π.Ε. Κοζάνης στην Εταιρεία Τουρισμού
 43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «9Η Συνάντηση Χορωδιών»η οποία είναι αφιερωμένη στην ιερή μνήμη της Άλωσης της Κωνσταντινούπολης
 44. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανέγερση Νέου Κέντρου Υγείας Σιάτιστας» Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση ορισμός δικηγόρου
 46. Έγκριση ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 18η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 16/05/2017 και ώρα 09:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Κατακόρυφη σήμανση στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)»

 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας

 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγή - Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

 6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση - Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγή - Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου :«Ασφαλτοστρώσεις δρόμων στην Τ.Κ. Άνω Υδρούσα» Π.Ε. Φλώρινας

 8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου Σιταριάς - Σ.Σ. Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας

 9. Έγκριση : Α) δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 9.513,00 € για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης και Β) Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των α) Κτηνιατρικού Γραφείου Τσοτυλίου, β) Κτηνιατρικού Γραφείου Σιάτιστας και γ) Γραφείου Αγροτικής Οικονομίας Νεάπολης Προϋπολογισμού 9.513,00 € (συμπ. ΦΠΑ) »

 10. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους)για την παρακολούθηση και την πιστοποίηση της καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών του έργου της καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»

 11. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης

 12. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για το έργο «Ηλεκτροδότηση αρδευτικού ΕΛΕΥΘΕΡΟΥ» Π.Ε. Γρεβενών

 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.744.279,65 € του προγράμματος ΚΑΠ-για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών έναντι της συνολικής τους δαπάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 14. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών «Μεταφορά μαθητών που συμμετέχουν στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2017 (προφορική εξέταση) Π.Ε. Γρεβενών

 15. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 16. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή)από τις οικίες τους στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς το σχολικό έτος 2016-2017

 17. Έγκριση ή μη της κατάργησης των δρομολογίων της σύμβασης του αναδόχου Αναγνωστόπουλου Χρήστου λόγω προβλημάτων υγείας για το υπόλοιπο του σχολικού έτους 2016-2017

 18. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών ενώπιον του Ειρηνοδικείου Γρεβενών

 20. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Κοζάνης

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου της σύμβασης 179459/8185 23/12/2016 Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 24.800,00 € για την προμήθεια τεσσάρων (4)Μετεωρολογικών Σταθμών για τις ανάγκες του τμήματος Φυτικής και Ζωικής παραγωγής της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 25. Έγκριση δαπάνης αναγνώρισης του ρεβιθιού ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωργικής Ένδειξης Π.Ε. Γρεβενών

 26. Έγκριση δαπάνης για την υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το δεύτερο εξάμηνο του έτους 2017

 27. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικού έτους 2018 Π.Ε. Φλώρινας

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 29. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 34. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 40. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση του αγώνα δρόμου «Προφήτη Ηλία», με τον Αθλητικό Μορφωτικό Σύλλογο Κερασιάς «Ελιμειακός»

 41. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην συνδιοργάνωση των πολιτιστικών ,αθλητικών και περιβαλλοντικών εκδηλώσεων της Τ.Κ. και του Πολιτιστικού Συλλόγου Καρυδίτσας που θα πραγματοποιηθούν 3 Ιουνίου 2017

 42. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στον Πανελλήνιο Αγώνα Όπλων χειρός ζώνης Α, ο οποίος θα διεξαχθεί με ευθύνη του Σκοπευτικού Ομίλου Κοζάνης στο σκοπευτήριο Νέας Νικόπολης Κοζάνης 3-4 Ιουνίου 2017

 43. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2017» Π.Ε. Γρεβενών

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στην συνδιοργάνωση Αθλητικού Τουρνουά Ακαδημιών Μπάσκετ Π.Ε. Γρεβενών

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 3ου αγώνα Περιφερειακού Πρωταθλήματος SCRAMBLE Δυτικής Μακεδονίας & Ηπείρου μοτοσυκλετών, του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας στις 28/05/2017 στην Φλώρινα

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης για τη συμπλήρωση των 76 χρόνων από τη μάχη της Κρήτης, του Συλλόγου Κρητών και Φίλων Κρήτης, στις 28-05-2017 στην Φλώρινα

 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια δύο καρφωτικών μηχανημάτων ατσαλόκαρφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 50. Έγκριση δαπάνης, για νομική συνδρομή.

 51. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής ύλης, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού, για τις υπηρεσίες της Π.Ε. και Π.Δ.Μ. έτους 2017.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 17η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 09/05/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7η /2017

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο : «Καθαρισμός ρέματος στην Πεντάβρυσο Εορδαίας»

 4. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης έργων Δημοσίων Επενδύσεων ΣΑΕ 205 & ΣΑΕ 440 της Π.Ε.Γρεβενών

 5. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 25ης Απριλίου 2017,του έργου :ΣΑΕΠ 541 «Νέες κατασκευές-Συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»Π.Δ.Μ.

 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 165.728,00 € του προγράμματος ΚΑΠ-ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Απρίλιο του τρέχοντος έτους

 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 20.000,00 € ,1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε.(ΣΑΕΠ 341)μηνός Απριλίου 2017,για το έργο : «Κατασκευή μονάδων υποδοχής βοθρολυμάτων και χημικής αποφωσφόρωσης στις περιοχές εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων (π.κ.2012ΣΕ44000017)»

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο»Π.Ε.Κοζάνης

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & έργα υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα» Π.Ε.Φλώρινας

 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : «Καθαρισμός αποστραγγιστικών τάφρων –Επισκευή αγωγών μεταφοράς νερού & τεχνικών έργων στα αγροκτήματα του Δήμου Πρεσπών» Π.Ε.Φλώρινας

 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:Συμφωνία-πλαίσιο με τίτλο :«Εκπόνηση εδαφομηχανικών μελετών» Π.Ε.Φλώρινας

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : 1η επιμέρους σύμβαση συμφωνίας-πλαίσιο ανάθεσης εκπόνησης της μελέτης με τίτλο : «Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη ορύγματος Παρορίου» Π.Ε.Φλώρινας

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : «Διαμόρφωση χώρων στην φοιτητική εστία του Πανεπιστημίου Φλώρινας» Π.Ε.Φλώρινας

 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : «Προστασία πρανών-συντήρηση στοιχείων οδικού δικτύου Ν.Φλώρινας 2015»Π.Ε.Φλώρινας

 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου : «Αποκατάσταση κατολισθήσεων-φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε.Φλώρινας»

 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Συντήρηση-επισκευή γηπέδου ΤΚ Φλάμπουρου» Π.Ε.Φλώρινας

 17. Έγκριση των όρων της επαναπροκήρυξης συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»(CPV 79713000-5)

 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Ευάγγελου Σημανδράκου

 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Τσότσου Παύλου

 20. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για απαλλοτρίωση ακινήτου στη θέση «ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΡΟΥ»Π.Ε.Γρεβενών

 21. Έγκριση δωρεάν παραχώρησης χρήσης γραφείου στο κτίριο της Π.Ε. Γρεβενών (Διοικητήριο)

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε.Κοζάνης

 23. Έγκριση δαπάνης και γνωμοδότησης δικηγόρου

 24. Έγκριση δαπάνης για την επισκευή μηχανήματος φορτηγάκι NISSAN 5409

 25. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 26. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 27. Έγκριση δαπανών έργων Π.Ε.Γρεβενών

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 33. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς

 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 35. Έγκριση δαπανών συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα «ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΕΙΑ 2017-RUN DESKATI» Π.Ε.Γρεβένων

 36. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Συλλόγου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»Παπαγιάννη,στις 20 Μαϊου 2017 στο Τοπικό διαμέρισμα Παπαγιάννη

 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του A.Μ.Σ. Λόφων <<ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ>> στις 20 & 21 Mαϊου 2017 στους Λόφους

 38. Έγκριση απολογισμού έτους 2016

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 16η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 02/05/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του αποτελέσματος του διαγωνισμού της 11ης Απριλίου 2017, του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου»

 3. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 78.762,39 ευρώ που αφορά πληρωμή των έργων που πληρώνονται από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

 4. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Ανακαίνιση - Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαϊδας»

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Κοπή - Καθαρισμό βλάστησης ερεισμάτων και νησίδων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Γρεβενών»

 6. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2017»

 7. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Βόρειο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017»

 8. Έγκριση της διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π.Ε. Γρεβενών 2017»

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς

 10. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς»

 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας

 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση –Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ» Π.Ε. Φλώρινας

 13. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

 14. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων δικαστικού Μεγάρου Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας

 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»

 16. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Αποκατάσταση διαμόρφωση αύλειου χώρου της Π.Ε. Φλώρινας»

 17. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας

 18. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε. Φλώρινας

 19. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

 20. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Επισκευή Φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»

 21. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»

 22. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016»

 23. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο : «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»

 24. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «Διαμόρφωση – Ασφαλτόστρωση αύλειου χώρου Πνευματικού Κέντρου Φλώρινας»

 25. Έγκριση διάθεσης δαπάνης ποσού 850,00 ευρώ που αφορά λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «Φράγμα Σισανίου» εκτίμηση της κατάστασης του Φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης

 26. Έγκριση η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες εργασιών επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου του Νομού Φλώρινας για το έτος 2017, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς

 27. Έγκριση η μη, εισήγησης για την με απευθείας ανάθεση, κατόπιν έρευνας αγοράς και διαβούλευσης με έναν ή περισσότερους οικονομικούς φορείς, του έργου της εκτύπωσης (βιβλιοδεσίας κλπ.) διαφόρων εντύπων, για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 28. Έγκριση η μη, της με απευθείας ανάθεση προμήθειας ηλεκτρολογικών & λοιπών υλικών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 29. Έγκριση πρακτικού Νο 9/2017 συνοπτικού διαγωνισμού της 24-4-2017 για την προμήθεια αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2017

 30. Έγκριση πρακτικού διενέργειας «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαϊδας για το έτος 2017»

 31. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Επισκευή –Συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης»

 32. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής της υπό προμήθεια ψυχρής ασφάλτου για τις ανάγκες επούλωσης λάκκων σε σημεία του Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017

 33. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (16)μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 34. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης στην πόλη της Κοζάνης της Δευτέρα 9 Μαΐου 2017

 37. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 38. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 39. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 40. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 41. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 42. Έγκριση δαπάνης προμήθειας αναλωσίμων ηλεκτρονικών υπολογιστών για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών της Π.Ε. Γρεβενών

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 47. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 5ου Διεθνούς RALLY GREECE OFFROAD 2017 με τον σύλλογο μηχανοκίνητου αθλητισμού Άτλαντας, που θα διεξαχθεί στην Π.Ε. Φλώρινας στις 1-4/6/2017

 48. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 << Η ΚΡΑΥΓΗ >>, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας της Σχολής Καλών Τεχνών του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στις 2 έως 9 Ιουλίου 2017

 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, Θεατρικής Παράστασης <<Γυναίκα της Ζάκυνθος>>, της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας στις 19 και 20 Μαϊου 2017 , στην αίθουσα <<Θεόδωρος Αγγελόπουλος>> στη Φλώρινα

 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών κ. Καρυπίδου Μαρίας

 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου

 53. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 55. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

 56. Ορισμός δικηγόρου.

 57. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 8ου Ζήσειου Αγώνα Δρόμου

 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 59. Τροποποίηση της αριθμ. 713/2017 απόφασης της 15ης συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον α/α 2 του πίνακα.

 60. Έγκριση ή μη του πρακτικού Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων Π.Ε. Γρεβενών επί της ενστάσεως της εταιρείας SL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

 61. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της 1ης ημερίδας για την Ειδική Αγωγή στη Δυτική Μακεδονία με θέμα: «Ειδική Αγωγή, Επαγγελματική Κατάρτιση και Αποκατάσταση ατόμων με αναπηρία».

 62. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση του 2ου Συνεδρίου Εκπαιδευτικών Δυτικής Μακεδονίας με θέμα: «ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ», στις 26 και 27 Μαΐου 2017 στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας από την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας».

 63. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης)»

 64. Διάθεση πίστωσης για το έργο: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του επαρχιακού οδικού δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 15η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 25/04/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6η/2017

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Βελτίωση κόμβων Τ.Ε.Ι. Κοζάνης»

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια 50 (πενήντα)τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο Δ.Τ.Ε.(έδρας)της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία στο έργο :«Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»

 6. Έγκριση υποκατάστασης αναδόχου του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 469.999,95 € με φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Ε.Π. Υποδομών, Περιβαλ. & Αειφόρος Ανάπτυξη) για την πληρωμή του έργου :«Εξυγίανση - αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-κατασκευή ΧΥΤΑΜ» (π.κ.2013ΣΕ07580049)

 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 9. Έγκριση αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 11. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 12. Έγκριση της δαπάνης παροχής υπηρεσιών: «Μεταφορά μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος εκμάθησης της κολύμβησης στην Γ’ τάξη των Δημοτικών Σχολείων Γρεβενών»

 13. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 14. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών

 15. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.10/2017 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας Π.Ε. Φλώρινας

 16. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 17. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 18. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

 19. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 20. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης για το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»

 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 27. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του συλλόγου «ΑΝΤΑΜΩΜΑΝ»

 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών

 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου

 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κεχαγιά Φώτη

 32. Έγκριση χορήγησης (2ης) παράτασης προθεσμίας της μελέτης: «Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες Εθνικού Οδικού Δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών»

 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 37. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 38. Έγκριση 5ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

 39. Έγκριση 1ου ΑΠΕ ΚΑΙ 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

 40. Έγκριση 2ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε.2013ΕΠ00580064) «Βελτίωση Κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

 41. Έγκριση 3ου ΑΠΕ ΚΑΙ 2ου ΠΚΤΜΝΕ για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (έδρας)/ΠΔΜ»

 42. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης της 20-4-2017 για δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 45. Έγκριση δαπανών Εθνικού χαρακτήρα Π.Ε. Γρεβενών

 46. Έγκριση της διενέργειας και των όρων ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,34 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 47. Έγκριση συγκρότησης πενταμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια και αξιολόγηση των προσφορών του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»

 48. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη εξέταση των ενστάσεων και των προσφυγών στα πλαίσια του ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και Παροχή Συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΒΑ)»

 49. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 51. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


ΘΕΜΑ: 14η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 11/04/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προμήθεια ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών για το έτος 2017»

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια αντανακλαστικών σφαιριδίων για το έτος 2017»

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο ΤΔ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ Δήμου Κοζάνης»

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή υποδομών πρόσβασης Α.Μ.Ε.Α. στην αίθουσα Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Ε. Κοζάνης»

 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»

 7. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας

 8. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην Τ.Κ. Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας

 9. Έγκριση δαπάνης ποσού 225.000,00 € για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε. Καστοριάς

 10. Έγκριση διενέργειας «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης»

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου : «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017»

 12. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «Κοινότητα Γρεβενών» για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «Κοινότητας Γρεβενών»

 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής διενέργειας αυτοψίας για την αποφυγή –πρόληψης κινδύνου, στο έργο : «Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο υδροληψίας από χείμαρρο Μάλα» Π.Ε. Φλώρινας

 14. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (15) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 15. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης

 16. Έγκριση παράτασης σύμβασης που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικείμενου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 18. Έγκριση ορισμού υπολόγου –διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων για α)την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και διάθεση της πίστωσης αυτής

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 22. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 25. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 27. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 29. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην εκδήλωση μνήμης και τιμής «76η επέτειος της μάχης της Κρήτης», την οποία θα πραγματοποιήσει 28-5-2017 ο Πολιτιστικός Σύλλογος Κρητών και Φίλων Κρήτης Πτολεμαϊδας

 30. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα: «Εκπαίδευση στην επικοινωνία των Οργανισμών Επιχειρήσεων» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 03/06/2017,στην Παιδαγωγική Σχολή Φλώρινας

 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 32. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 34. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 35. Έγκριση δαπάνης Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016»των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ,με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας για τους άπορους (ΤΕΒΑ) 2014-2020

 36. Έγκριση α) διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 2.337.645,20 για την διενέργεια ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κωδικούς Ο.Π.Σ 5000213 (Κοζάνη),5000192 (Καστοριά),5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά) και β) έγκριση των όρων και έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού σε ευρώ ελεύθερο για την προμήθεια τροφίμων και βασικής Υλικής Συνδρομής στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής και των πράξεων «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και Βασικής Υλικής Συνδρομής, Διοικητικές Δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 37. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις του μορφωτικού συλλόγου Καλονερίου Κοζάνης: «Η ΒΡΟΓΓΙΣΤΑ»

 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 13η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 04/04/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η /2017

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Τοποθέτηση πληροφοριακών πινακίδων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης»

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή μηχανήματος (φορτηγάκι NISSAN ΚΗΗ 5409)»

 5. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου»

 6. Έγκριση του πρακτικού και κατακύρωση του αποτελέσματος διεξαγωγής δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου για το έργο «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kv)στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης

 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση φθορών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης-Λάρισας προς Αυλές-Κρανίδια» Π.Ε. Κοζάνης

 8. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Σήμανση οδικού δικτύου 2015» Π.Ε.Γρεβενών

 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή - Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών, Β’ Φάση»

 11. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας»

 12. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας» Π.Ε. Καστοριάς

 13. Έγκριση εξουσιοδότησης των ΚΠΑ2 Φλώρινας και ΚΕΤΕΚ Φλώρινας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης για την κάλυψη αναγκών έτους 2019

 14. Έγκριση για απευθείας ανάθεση της προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 15. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας αναλωσίμων υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε.Φλώρινας για το έτος 2017,και των όρων της διακήρυξης

 16. Έγκριση της «Μελέτης αρδευτικού δικτύου Παρορίου» Π.Ε. Φλώρινας

 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης της απόφασης 2172/16 για την υλοποίηση της προμήθειας «Προμήθεια ασφαλτομίγματος για την αντιμετώπιση της καθίζησης στην Ε.Ο. προς Επταχώρι μετά το ξυλάδικο» Π.Ε. Καστοριάς

 18. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής καταστροφής παλαιών κι άχρηστων υλικών που βρίσκονται στην παλαιά μάντρα της Π.Ε. Φλώρινας

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

 21. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

 22. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΙΟΝΙΟΣ Α.Ε.

 23. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή Αθανασίου Πάτση

 24. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών - ΠΙΝΔΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.

 25. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή ΕΓΝΑΤΙΑ ΑΤΕΒΕ

 26. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών-Προσφυγή Βασιλείου Τζιότζιου

 27. Έγκριση ορισμό υπαλλήλου ως υπολόγου –διαχειριστή την Δροσή Καρυδά για α)την αντιμετώπιση δαπανών ΚΤΕΟ, Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και γ)την έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης αυτής

 28. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 29. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (14) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 30. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 31. Έγκριση α)νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 39. Έγκριση ετήσιας δαπάνης στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων που αφορά την προμήθεια ειδών δεξιώσεων και κυλικείου (catering) έως τις 31-12-2017 της Π.Ε. Κοζάνης

 40. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιονδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες ενόψει της εορτής του Πάσχα για την Π.Ε. Κοζάνης

 41. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2017

 42. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού των αύλειων χώρων στα κτίρια όπου στεγάζονται υπηρεσίες των Διευθύνσεων της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2017

 43. Έγκριση δαπάνης για τις γιορτές Πέλεκον 21-25 Ιουνίου 2017

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων στα πλαίσια συνεργασίας με τη Ρωσία, του Μουσικού Σχολείου Αμυνταίου που θα πραγματοποιηθούν αρχές Μαΐου 2017

 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

 48. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Π.Δ.Μ. για το έτος 2017

 49. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου στο κτίριο στη ΖΕΠ, για το έτος 2017

 50. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικά προϊόντα της Π.Ε. Κοζάνης

 51. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 12η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 28/03/2017 και ώρα 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο.15,από τη γέφυρα του Βενέτικου ποταμού, έως της Τ.Κ. Ελευθεροχωρίου»

 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Π.Ε. Κοζάνης

 6. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοϊου» Π.Ε. Κοζάνης

 7. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Εορδαίας» Π.Ε. Κοζάνης

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας

 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Μελίτης» Π.Ε. Φλώρινας

 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Κατασκευή γέφυρας διάβασης ποταμού Γεροποτάμου στην Τ.Κ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας

 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Κέντρου Αντισφαίρισης Δυτικής Μακεδονίας» Π.Ε. Κοζάνης

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης

 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου» Π.Ε. Κοζάνης

 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Κατασκευή φραγματίου για συγκράτηση φερτών υλικών στο ρέμα Πραμόριτσα»

 16. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου Τ.Κ. Ξυνού Νερού» Π.Ε. Φλώρινας

 17. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου «Ανακατασκευή διάβασης ποταμού Τ.Κ. Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας

 18. Έγκριση τευχών προκήρυξης «Μελέτης αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου-Σιταριάς-Σ.Σ.Βευής»Π.Ε.Φλώρινας

 19. Έγκριση α)Ανάκλησης της υπ αριθμ 244/20-02-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η συγκρότηση της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 60 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών» β) Έγκριση Συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 60 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του Υποέργου 1 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών»

 20. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής "Κοινότητας" Γρεβενών»

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών

 23. Τροποποίηση του πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και Φ.Π.A. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16»

 24. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (13) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 25. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 26. Έγκριση δαπάνης μεταφοράς μαθητών, έτους 2016 Π.Ε.Γρεβενών

 27. Έγκριση πρακτικού Νο 7 αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων του Επαναληπτικού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού αρ.9/2016 για τη μεταφορά μαθητών σχολ. έτους 2016-17 Π.Ε. Φλώρινας

 28. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 29. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

 30. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

 31. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής

 32. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής (Χ.Ε.Π.)-Π.Ε.Γρεβενών

 33. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της «Παροχής υπηρεσιών συλλογής υγρών αποβλήτων στο πλαίσιο της ολοκλήρωσης του έργου με τίτλο «Βελτίωση και εκσυγχρονισμός των παραλίμνιων αντλιοστασίων λυμάτων του Δήμου Καστοριάς»

 34. Έγκριση δαπάνης περιβαλλοντικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 39. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης φιλανθρωπικού χαρακτήρα streer relays,με τον Φιλαθλητικό Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης

 42. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση εκδήλωσης για τα εγκαίνια του νέου γηπέδου Αιανής όπου θα φιλοξενηθεί και η Εθνική ομάδα ποδοσφαίρου Νέων-Παίδων με τον Αθλητικό Σύλλογο «Αλιάκμων Αιανής»

 43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην έκδοση Επετειακού Αφιερωματικού Λευκώματος-Ημερολογίου σχετικό με την ιστορία του Γυμνασίου & Λυκειακών Τάξεων Τσοτυλίου

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Συλλόγου Σκοπιάς «Αμύντας Σκοπιάς» ανήμερα της Ζωοδόχου Πηγής στις 21 Απριλίου 2017 στην Σκοπιά

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος» προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου πολιούχου του χωριού, στις 22/04/2017

 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ. κ.Καρυπίδου Μαρίας

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ. Γέρου Κωνσταντίνου

 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Φλώρινας

 51. Έγκριση δέσμευσης και καταβολής ποσού στην ΑΝΚΑΣ ως τελική αποπληρωμή του έργου life arctos/Kastoria(life 09NAT/GR/000333ARCTOS/KASTORIAS)

 52. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 11η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 21/03/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Ανακατασκευή διάβασης ποταμού τ.κ.Καλλινίκης» Π.Ε. Φλώρινας

 3. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο «Εκσυγχρονισμός βοηθητικών εγκαταστάσεων γηπέδου τ.κ.Ξυνού Νερού » Π.Ε. Φλώρινας

 4. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας,προϋπολογισμού 1.687.317,60 € (συμπ.ΦΠΑ)

 5. Έγκριση ή μη των πρωτοκόλλων παραλαβής και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών συνδρομής διαχείρισης στόλου οχημάτων και των υπηρεσιών εγκατάστασης των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης (GPS) »

 6. Έγκριση ή μη πρακτικού γνωμοδότησης εξέτασης αιτήματος τροποποίησης της σύμβασης για την «Επιστημονική,συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ. του έτους 2016 καθώς και την προετοιμασία των δράσεων έτους 2017»ως προς το χρόνο λήξης

 7. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.1741/16 απόφασης συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για τον έλεγχο της συντήρησης και οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ανταλλακτικών-εξαρτημάτων και εργασιών των ανελκυστήρων της Π.Ε.Κοζάνης και υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στη Πτολεμαϊδα

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς

 9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου Αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου»Π.Ε.Καστοριάς

 10. Έγκριση τριμελούς επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασιών –Επιτροπής Διαγωνισμού Έργων έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών

 11. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για το σχολικό έτος 2016-2017 για το χρονικό διάστημα έως 30-06-2017

 12. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 17. Έγκριση γνωμοδότησης και λήψης απόφασης παραίτησης ή μη από το δικόγραφο της υπ’ αριθμ. 6171/2013 Έφεσης για τους με α/α 1-12 αιτούντες και την υπ’ αριθμ. 6830/2013 Έφεσης για τους με α/α 13-20 αιτούντες κατά των υπ’ αριθμ 886/2013 και 884/2013 οριστικών αποφάσεων Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, για τους με α/α 1-12 αιτούντες και για τους α/α 13-20 αιτούντες αντίστοιχα

 18. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και λήψης απόφασης για συμβιβαστική επίλυση της διαφοράς (αγωγή κ.Κων/νου Βέρρου κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας)

 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσιο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016

 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016

 21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-3 έως 31-8-2016

 22. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού

 23. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών

 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλωσίμων εκτυπωτών-φωτοτυπικών Π.Ε.Γρεβενών

 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για το πρόγραμμα «Μεταλυκειακό έτος-Τάξη Μαθητείας Επαγγελματικών Λυκείων» Π.Ε.Γρεβενών

 26. Έγκριση δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων Π.Ε.Γρεβενών

 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών

 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 34. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στην συνδιοργάνωση αγώνων δρόμου που διοργανώνει ο Σύλλογος Δρομέων Υγείας Κοζάνης στις 23-4-2017

 35. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης πολιτιστικού χαρακτήρα «Το αλάτι της Γής » Π.Ε.Γρεβενών

 36. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την διοργάνωση από την Π.Ε.Φλώρινας σε συνεργασία με τον ΣΕΓΑΣ και την Διεθνή Ομοσπονδία για το 16ο Βαλκανικό Πρωτάθλημα Βάδην Ανδρών-Γυναικών,Εφήβων,Νεανίδων και Παίδων καθώς και του Πανελληνίου Πρωταθλήματος 20.000 μ Ανδρών,Γυναικών και Νέων Ανδρών –Γυναικών που θα διεξαχθεί στη Φλώρινα στις 8 Απριλίου 2017

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 39. Έγκριση ή μη του από 15-03-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 175.750,14 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου (Μ.Ε.Α.Σ.) «Απόλλων» Αμμοχωρίου, προς τιμήν του πολιούχου του Αμμοχωρίου Αγίου Γεωργίου, στις 22 και 23 Απριλίου 2017

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων Ιστορικής και Πολιτιστικής Μνήμης του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας, που θα πραγματοποιηθούν στις 14, 15 και 16 Ιουλίου 2017

 42. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΧΡΗΣΤΙΔΕΙΟ ΤΕΛΕΤΗ 2017» του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 7 Μαΐου 2017

 43. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 7ης επιστημονικής ημερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. «ΦΛΩΡΙΝΑ» που θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 14 Μαΐου 2017 στη Φλώρινα

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

10η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 9/3/2016 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση απολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Οικονομικού Έτους 2015

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 9η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 14/03/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

Εκλογή αντιπροέδρου της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 1. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 3η /2017

 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «Νέες κατασκευές –συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017» προϋπολογισμός έργου 497.008,13 € (με το ΦΠΑ)

 3. Έγκριση όρων δημοπράτησης του υποέργου «Επισκευή-Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων ,στο κτίριο διοίκησης της ΠΔΜ,στη ΖΕΠ Κοζάνης»

 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Αποκατάσταση οδοστρώματος τομών δικτύου ύδρευσης στον οικισμό Βαθυλάκκου» προϋπολογισμός έργου 11.750,00 € (με ΦΠΑ) Χρηματοδότηση ΣΑΕΠ 541

 5. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης-Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ»

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

 8. Έγκριση ή μη του πρακτικού Ι του επαναληπτικού συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας (Τμήματα εργοταξίων Γρεβενά, Πεντάλοφος, Φλώρινα, Καστοριά), Αρ. Διακ. 03/2017

 9. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ελέγχου δικαιολογητικών μειοδότη τμήμα Γρεβενά)

 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου 1 παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2016-2017 (τμήματα Φλώρινα-Αντάρτικο, Πεντάλοφος - Τσοτύλι)

 11. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας Φύλαξης Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας για το έτος 2017

 12. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας α) για την διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης β) για την διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (ταχυμεταφορές ) των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης

 13. Έγκριση ή μη του από 28/02/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

 14. Έγκριση μετάθεσης σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας», για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»

 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»

 16. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο « Σύνδεση Τ/Θ της Στέγης Ποντιακού Ελληνισμού με το σύστημα τηλεθέρμανσης Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης»

 18. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή του έργου « Υλοποίηση έργων υποδομών ανάπτυξης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Κοζάνης» από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης

 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «Κάλυψη Εθνικής συμμετοχής έργου “recall” για το έτος 2017από τη ΣΑΕ 541

 20. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης που αφορά αγορά υλικών για τις ανάγκες της Π.Ε. Κοζάνης (επιδιόρθωση πεζοδρομίου στην Ε.Ο. Κοζάνης-Αιανής)

 21. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς

 22. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΕΠ 041» Π.Ε. Καστοριάς

 23. Έγκριση δαπάνης για την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του υποέργου «Οριοθέτηση-χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως Δ124)» τίτλος έργου χρηματοδότησης «Αντιπλημμυρικά έργα Ν. Καστοριάς»

 24. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου «Οριοθέτηση - χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»

 25. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής για την αξιολόγηση υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων του ΤΣΕ/ΔΤΕ (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους

 26. Έγκριση δαπάνης για την παραγωγή εφαρμογής για κινητά για τον Τουρισμό στην Π.Ε. Κοζάνης μέσα από θεματικές διαδρομές

 27. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (12) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 28. Έγκριση αντικατάστασης μεταφορέα δρομολογίου της παράτασης για την υπηρεσία μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 30. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 163.780,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους

 31. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.216.173,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Απριλίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και έδρας της Π.Δ.Μ.

 32. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 33. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου για παραίτηση από ένδικα μέσα

 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 36. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 37. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 38. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 39. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 40. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 41. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 42. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 43. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 44. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 45. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 46. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 47. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 48. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών

 49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 50. Έγκριση δαπάνης που αφορά τοποθέτηση χορτοτάπητα και συστήματος άρδευσης του σε γήπεδο 5χ5 στην Ζώνη Ν. Κοζάνης από τα ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ της Π.Ε. Κοζάνης

 51. Έγκριση δαπάνης για προμήθεια δύο σωμάτων fan coil-οροφής στο νέο κτίριο του ΕΚΑΒ Δυτικής Μακεδονίας

 52. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την συντήρηση του προωθητή με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 102771 Π.Ε. Καστοριάς

 53. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ανταλλακτικών για την επισκευή-συντήρηση του ισοπεδωτή με Αρ. Κυκλ. ΜΕ 118405 Π.Ε. Καστοριάς

 54. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς

 55. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της διακίνησης αλληλογραφίας-δεμάτων με courier (κοινές και επείγουσες) των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας

 56. Έγκριση και διάθεση πίστωσης για δαπάνες οδοιπορικών –εκτός έδρας μετακίνηση και διανυκτέρευσης προσωπικού Π.Ε. Γρεβενών

 57. Τροποποίηση και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»

 58. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

 59. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 60. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 61. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 62. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 63. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 64. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 65. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 66. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 67. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας

 68. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

 69. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας

 70. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις εορτασμού της επετείου της Εθνικής παλιγγενεσίας

 71. Έγκριση δαπάνης του Α.Σ. Φοίνιξ Κοζάνης με το οποίο αιτείται την συμμετοχή μας ως συνδιοργανωτές στο αθλητικό τουρνουά που θα πραγματοποιήσει 25-26 Μαρτίου 2017

 72. Έγκριση δαπάνης για συνδιοργάνωση αγώνων της τελικής φάσης του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Παίδων Κορασίδων Ελληνορωμαϊκής και Ελευθέρας Πάλης

 73. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στις δράσεις και στα έξοδα μετακίνησης αιμοπεταλιοδοτών - του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών Κοζάνης (Γέφυρα Ζωής» στη Θεσσαλονίκη για κατάθεση αιμοπεταλίων σε ειδικά κέντρα Αιμοπεταλιαφαίρεσης

 74. Έγκριση δαπάνης για 11ο Ατομικό Σχολικό Πρωτάθλημα Κεντροδυτικής Μακεδονίας 2017

 75. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην επετειακή εκδήλωση και θεατρική παράσταση με θέμα «Σμύρνη τι να θυμηθώ τι να ξεχάσω»που αφορά την Μικρασιατική καταστροφή και θα την πραγματοποιήσει το 5ο Γυμνάσιο Πτολεμαΐδας 23,24,25, και 26 Μαρτίου στην Πτολεμαΐδα και 1 Απριλίου στην Θεσσαλονίκη

 76. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση και διάθεση βιβλίων

 77. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Γρεβενών στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα

 78. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης ,του Συλλόγου Καρκινοπαθών Αμυνταίου και Περιχώρων «Μαζί για τη Ζωή»στις 29 Απριλίου 2017

 79. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου

 80. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 81. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 82. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 83. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 84. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 85. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 86. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 87. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

 88. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας

 89. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: 8η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 28/02/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 €, από το Πρόγραμμα των ΚΑΠ.

 3. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο « Κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 4. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο « Προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (διαμόρφωση δρόμου από Ε.Ο. προς Γαλάνι)».

 5. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Μελέτη ανανέωσης Περιβαλλοντικών όρων του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΔΑΣΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΪΑΣ ΠΡΟΣ ΚΑΤΑΦΥΓΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» Π.Ε. Κοζάνης».

 6. Έγκριση δαπάνης για την διαδικασία εξαγοράς ακινήτων για το έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού».

 7. Ορισμός Μηχανικού για τη σύνταξη βεβαιώσεων του Ν. 4178/2013 περί αδόμητου για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς ακινήτων για το έργο: έργο «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού».

 8. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Κατάρτιση Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους Δήμους των Π.Ε. Γρεβενών και Καστοριάς – ένταξη των Δήμων στο Σύμφωνο Δημάρχων».

 9. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο: « Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας». Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.672,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης και β)έγκριση του τρόπου ανάθεσης.

 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.672,00 €, για την παραχώρηση αιθουσών και εργαστηρίων του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, για την διενέργεια του θεωρητικού και πρακτικού μέρους των εξετάσεων έκδοσης επαγγελματικών αδειών της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης και έγκριση του τρόπου ανάθεσης.

 11. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Τουρνουά παιδικών αγώνων Καλαθοσφαίρισης και εκδήλωση –ημερίδα με θέμα «Ο Αθλητισμός στην παιδική ηλικία» του Αθλητικού –Πολιτιστικού Συλλόγου Αμυνταίου «ΑΙΑΝΤΑΣ» στις 10 και 12 Μαρτίου 2017.

 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου».

 13. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 14. Έγκριση έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής & προμήθειας καυσίμων των οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.

 16. Έγκριση εξουσιοδότησης των Υπηρεσιών του Τοπικού υποκαταστήματος Μισθωτών Φλώρινας για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου κίνησης για την κάλυψη αναγκών έτους 2017.

 17. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Ανακαίνιση – Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας »

 18. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β)πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης.

 19. Έγκριση πρακτικού ΙΙ του συνοπτικού πρόχειρου διαγωνισμού της προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης, για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα).

 20. Έγκριση του πρακτικού συνεδρίασης για την τροποποίηση της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 21. Έγκριση του πρακτικού αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης, που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, για την ανάδειξη αναδόχου για την: «Προμήθεια και εγκατάσταση: Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για την κάλυψη θερμικών αναγκών ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών», για τις ανάγκες του υποέργου 4 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών».

 22. Έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού: «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης».

 23. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος οικονομικών προσφορών του Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 και 2017 – 2018, συνολικού προϋπολογισμού 7.862.148,70 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και Φ.Π.A. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 20/16».

 24. Έγκριση ή μη του πρακτικού διαπραγμάτευσης του Διαγωνισμού, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή Υπηρεσιών Αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 25. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (11) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016 – 2017.

 26. Παράταση του χρόνου ισχύος των συμβάσεων μαγνητοφώνησης – απομαγνητοφώνησης πρακτικών.

 27. Έγκριση δαπανών εθνικού χαρακτήρα (εορτασμός Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου)».

 28. Έγκριση δαπανών ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 29. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας.

 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Π.Ε. Φλώρινας.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης.

 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Κοζάνης.

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 42. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 7η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 20/02/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο: «Δαπάνες εκτός έδρας κίνησης & οδοιπορικά έξοδα & αμοιβές για ειδικές εργασίες (πιν 0) (τ.ε.2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

 3. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : «Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της ΠΕ Φλώρινας ,αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρας)/ΠΔΜ»

 4. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 2ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης συμπληρωματικής σύμβασης του έργου : ΣΑΕΠ 541 « Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Ε.Ο. Κοζάνης - Θεσσαλονίκης (ΕΟ 4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»

 5. Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΕΠ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 2007-2013 (Κ.Ε 2013ΕΠ00580064) « Βελτίωση κόμβων ΤΕΙ Κοζάνης»

 6. Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας της μελέτης : « Γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες εθνικού οδικού δικτύου στη θέση Μηλιά Γρεβενών»

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Άμεση αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχημάτων στο ορεινό δίκτυο Δήμου Βοϊου (Άνω και κάτω Βοϊου)»

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλλάκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης»

 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : « Διαρρύθμιση περιβάλλοντος χώρου και επισκευή –συντήρηση υφιστάμενων κτιριακών εγκαταστάσεων πρώην Σχολής Δημοτικής Αστυνομίας Πτολεμαϊδας για την οργάνωση και λειτουργία της Σχολής Πυροσβεστών στην Πτολεμαϊδα»

 10. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : « Οριοθέτηση – χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Μεσοποταμίας (Δ124-Δ128)», για το οικονομικό έτος 2017

 11. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς

 12. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Αποκατάσταση των κατολισθητικών προβλημάτων στην Ε.Ο. 12 Π.Ε. Καστοριάς στο τμήμα Πεύκο - Λιανοτόπι»

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου : «Υποδομές για την στήριξη της επιχειρηματικότητας στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης»

 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η /2017

 15. Όροι διαδικασίας και τεχνικές προδιαγραφές στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, άρθρο 32 παρ. 2 για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 16. Έγκριση πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειες υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των Νομικών Προσώπων Χωρικής Αρμοδιότητας της

 17. Έγκριση επιδόματος μαθητή για το σχολικό έτος 2016-2017 Π.Ε. Κοζάνης

 18. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 και β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 19. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στο ΚΕΤΕΚ Κοζάνης (ΕΠΑΣ ΟΑΕΔ), για την προμήθεια υγρών καυσίμων θέρμανσης

 20. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής Παραλαβής για την «Προμήθεια και εγκατάσταση αυτόνομου Φ/Β συστήματος 60 kwp, λαμπτήρων τύπου led,πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»για τις ανάγκες του υποέργου 1 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της Τοπικής «κοινότητας» Γρεβενών»

 21. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής του συνοπτικού μειοδοτικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού για την παρακολούθηση των αποτελεσμάτων της πράξης στην «κοινότητα Γρεβενών»για τις ανάγκες του υποέργου 5 της πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις ΑΠΕ για την ανάπτυξη της τοπικής «κοινότητας»Γρεβενών»

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (9) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 24. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (10) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017

 25. Έγκριση ενός νέου δρομολογίου για την κάλυψη των αναγκών μεταφοράς δύο μαθητών με ταξί (μετάβαση επιστροφή) από τις οικίες τους στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Καστοριάς το σχολικό έτος 2016-2017

 26. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 27. Έγκριση διάθεση πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής οδού Κοζάνης - Θεσσαλονίκης (Ε.Ο.4) στη θέση της σιδηροδρομικής γέφυρας του ΟΣΕ»

 28. Έγκριση διάθεση πίστωσης για συμπληρωματική σύμβαση του έργου « Συντήρηση εθνικού οδικού δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.»

 29. Έγκριση αποδοχής ποσού του προγράμματος ΚΑΠ - ως επιχορήγηση προς διάθεση και καταβολή δαπανών μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2017 του μόνιμου και με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου προσωπικού των Περιφερειακών Ενοτήτων και Έδρας της Π.Δ.Μ.

 30. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου : « Εγκατάσταση κεντρικής θέρμανσης στο πρώην κοινοτικό κατάστημα Λάγκας Π.Ε. Καστοριάς

 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 32. Αποδοχή αιτήματος κατάργησης δίκης λόγω συμβιβασμού Π.Ε. Καστοριάς

 33. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 34. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 35. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

 36. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 38. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ΠΔΕ συνεχιζόμενα Π.Ε. Γρεβενών

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 41. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις

 42. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση παρουσίασης του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Βαθυλάκκου στην Ελληνική Κοινότητα Βραϊλας της Ρουμανίας η οποία θα πραγματοποιηθεί 23-26 Μαρτίου 2017

 43. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση στην ημερίδα με θέμα «Εκπαιδευτικές προσεγγίσεις στο φάσμα του Αυτισμού», που διοργανώνει το Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Πτολεμαΐδας

 44. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδηλώσεων -διημερίδα με θέματα « Η γυναίκα στο κοινωνικό σύνολο & στην οικογένεια»του Συνδέσμου Γυναικών Φιλώτα», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 και 5 Μαρτίου 2017

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση σεμιναρίου με θέμα «Υδροκίνηση στη Φλώρινα» του κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βεύης – Μελίτης», που θα πραγματοποιηθεί στις 17,18 και 19 Μαρτίου 2017

 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου για Βρυξέλες

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς

 48. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφειάρχη Οικονομικών

 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 6η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 13/02/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας επαναληπτικού πρόχειρου συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα τμήματα (εργοτάξια ΠΔΜ): 2 Γρεβενά, 3 Φλώρινα, 4 Πεντάλοφος, 5 Καστοριά

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπών διεξαγωγής δημοπρασιών Επιτροπών Διαγωνισμού):

α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

β) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής – ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α’. {Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)

 1. Έγκριση ορισμού προέδρου επιτροπών προσωρινής-οριστικής παραλαβής έργων

 2. Έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στα περιφερειακά υποκαταστήματα του ΕΦΚΑ Κοζάνης και Πτολεμαΐδας για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης

 3. Έγκριση α) δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την ασφάλιση των οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και β) του τρόπου ανάθεσης της ασφάλισης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου για ένα έτος

 4. Έγκριση ή μη του από 02-02-2017 πρακτικού διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017

 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

 6. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου «Τμήμα Λιβαδοτόπι –Γιαννοχώρι» του έργου «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 60/19-1-2017 της Οικονομικής Επιτροπής για την ανάθεση εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Καστοριάς

 8. Έγκριση εισήγησης για μεταφορά μίας ακόμα μαθήτριας από το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Φλώρινας προς το 2ο Γυμνάσιο Φλώρινας σε υπάρχον δρομολόγιο

 9. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σε βάρος των πιστώσεων του έργου με κ.ε. 2011ΕΠ00520003 και τίτλο «ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΚΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΚΙΝΗΣΗΣ & ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ ΕΞΟΔΑ & ΑΜΟΙΒΕΣ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ (ΠΙΝ Ο) (τ.ε.2009ΕΠ00580008) Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ»

 10. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων εγγυητικής

 11. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης για την πληρωμή εξόδων δήλωσης κτηματολογίου

 12. Έγκριση και διάθεση πίστωσης ΠΔΕ ΣΑΕ 205-Π.Ε. Γρεβενών

 13. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών

 14. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας –Π.Ε. Γρεβενών

 15. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 Π.Ε. Γρεβενών

 16. Τυπική επανέγκριση των υπ’αριθμ.1758/15 & 255/2016 αποφάσεων της οικονομικής επιτροπής για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης Π.Ε. Καστοριάς

 17. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 19. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών

 20. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών

 21. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 22. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 24. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας

 25. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης για την συνδιοργάνωση αγώνων του final 4 Πανελληνίου Πρωταθλήματος Νεανίδων με την Ελληνική Ομοσπονδία Πετοσφαίρισης

 26. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια cd με τίτλο «Ταξίδι από την παράδοση ως την Τζάζ» το οποίο περιλαμβάνει παραδοσιακή μουσική της Δυτικής Μακεδονίας και τα οποία θα δίδονται ως αναμνηστικά συμβολικά δώρα

 27. Έγκριση δαπάνης για την διαφημιστική προβολή της Π.Ε. Φλώρινας 2017

 28. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 29. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Θεόδωρου Θεοδώρου

 30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Αντώνιου Δασκαλόπουλου

 31. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Κεχαγιά Φωτίου

 32. Έγκριση διάθεση πίστωσης που αφορά δαπάνη πολλαπλού ΔΕΗ ΑΕ (φωτισμό οδικού δικτύου), για το έτος 2017 από τη ΣΑΕ 541

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 5η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 06/02/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση ή μη του από 24/01/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2016-2017, συνολικού προϋπολογισμού 1.271.229,83€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

 3. Έγκριση διάλυσης σύμβασης του έργου «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Αετιά Γρεβενών

 4. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων που θα μετέχουν σε κλήρωση για την συγκρότηση τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης υπηρεσιακών οχημάτων και μηχανημάτων έργου (Μ.Ε.) του Τ.Σ.Ε./Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ως προς την καταλληλότητα κυκλοφορίας τους

 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελών επιτροπών: Α) Διαπίστωσης επισκευής μηχανημάτων (αναγκαιότητα) – αποκατάστασης βλαβών για το έτος 2017 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Β) 1. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων 2. Οριστική - Ποιοτική και Ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών –εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.

 6. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής: 1) Διεξαγωγής ανοικτών - τακτικών διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 2) Διεξαγωγής πρόχειρων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017 3) Διεξαγωγής ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2017

 7. Έγκριση τροποποίησης νέων δρομολόγιων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2016-2017

 8. Έγκριση α) νέων δρομολογίων μεταφοράς μα-θητών σχολικού έτους 2016-2017 β) πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης

 9. Επανέγκριση της απόφασης 2408/2016 27-12-2016 της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 10. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 11. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης του τμήματος 8 της ομάδας 3 «Μεμονωμένες Διαδρομές» δρομολόγιο Δεσκάτη - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Γρεβενών με Δ.Χ. επιβατικά αυτοκίνητα της υπ. αριθμ. 6/2016 διακήρυξης μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2016-2017 στον προσωρινό μειοδότη.

 12. Έγκριση ή μη του από 23-01-2017 πρακτικού του ανοικτού πρόχειρου διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή σε ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017.

 13. Έγκριση ή μη του από 26/01/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017.

 14. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΟΠΗ - ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΒΛΑΣΤΗΣΗΣ ΕΡΕΙΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΝΗΣΙΔΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 15. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαγωνισμού «Τροποποίησης σύμβασης για την Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016 – 2017 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» συνολικού προϋπολογισμού 430.500,00 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 16. Έγκριση του πρακτικού δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών προμηθειών & υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών έτους 2017.

 17. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και εγκατάσταση: Αυτόματος Φ/Β Συστήματος 40 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, ηλιοθερμικού συστήματος για κάλυψη θερμικών αναγκών και ΖΝΧ σε Εγκαταστάσεις του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών» για τις ανάγκες του Υποέργου 4 της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής ΄΄Κοινότητας΄΄ Γρεβενών» προϋπολογισμού 268.686,67 € (συμπ. ΦΠΑ).

 18. Έγκριση του Πρακτικού Νο 6 που αφορά τη διαπραγμάτευση της 23-1-2017 για νέο δρομολόγιο που προέκυψε μετά τον Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό διαγωνισμού (αρ. διακήρυξης 5/2016) και ύστερα από το αρ. πρωτ. 27/10/19-1-2017 νέο αίτημα του 2ου 6/ΘΔημοτικού Σχολείου Αμυνταίου για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ενός μαθητή Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, σύμφωνα με το Ν. 4415/16 (άρθρο 63) ΦΕΚ 159/6-9-2016.

 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής των παραδοτέων της υπηρεσίας εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης για την ίδρυση αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 20. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. Έτους 2018 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ – ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2016-2017).

 21. Έγκριση δαπάνης ποσού 133,00€ για την πληρωμή των υπηρεσιών εκπόνησης μελέτης σκοπιμότητας ίδρυσης αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρείας με την επωνυμία Αγροδιατροφική Σύμπραξη Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, λόγω αναπροσαρμογής του ΦΠΑ από 01/06/2016.

 22. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή κατανομών ενταγμένων έργων από τα κονδύλια του Τέλους Ανάπτυξης.

 23. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 24. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 25. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Π.Δ.Μ.- Π.Ε. Γρεβενών.

 26. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 27. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 28. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια ανταλλακτικών και για εργασίες επισκευών για τα οχήματα και Μ.Ε. της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 29. Έγκριση δαπάνης για παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)» Π.Ε. Κοζάνης

 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 32. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 34. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 40. Έγκριση δαπάνης για την παρουσία της Π.Ε. Κοζάνης ως συνδιοργανωτής στην συμμετοχή του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ιμέρων στο 7ο Φεστιβάλ Ελαιολάδου / Ελιάς.

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «ΞΙΝΟΝΕΡΙΤΙΚΟ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ» του ΠΕΣ Ξινού Νερού που θα πραγματοποιηθεί στις 16.23.24.25.26 και 27 Φεβρουαρίου 2017 στο Ξινό Νερό.

 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 45. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 46. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (7) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017.

 49. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης σχολικού έτους 2016-2017.

 50. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16, άρθρο 32 παρ. 2, για την ανάθεση σύμβασης: «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2016-2017 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 51. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 53. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 54. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 55. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως πρώτη (Α΄) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 56. Έγκριση ορισμού υπολόγου για την παρακατάθεση προσωρινής αποζημίωσης αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων, δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής για το έργο «Βελτίωση – διαπλάτυνση τμημάτων της Ε.Ο. Κοζάνης – Σερβίων (Β φάση)».

 57. Έγκριση νέων δρομολογίων στο πλαίσιο του προγράμματος συνεκπαίδευσης Π.Ε. Κοζάνης.

 58. Έγκριση συμπλήρωσης της απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. με αριθμό 1639/2016 για την παράταση εκτέλεσης των συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας, οι οποίες ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 και αφορούν τα δρομολόγια του διαγωνισμού της 22/8/2016.

 59. Έγκριση πρωτοκόλλων παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης του έργου του αποχιονισμού του Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, περιόδου 2015-2016 (Τμήμα Ι Κοζάνης)».

 60. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) ΣΤΟ Αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση συνδιοργάνωσης αποκριάτικων εκδηλώσεων 2017 στην Π.Ε. Γρεβενών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 4η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 26/01/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1η/2017

Έγκριση λύσης συμβάσεων και επιστροφής εγγυητικών επιστολών καλής εκτέλεσης του έργου «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΗΣ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ»/ «ACTION PLAN FRO THE PROMOTION OF THE CROSS-BORDER AREA AS A COMPETITIVE TOURISTIC DESTINATION”και ακρωνύμιο tour-act στο πλαίσιο του ΙΡΑ Διασυνοριακού Προγράμματος Ελλάδα-Αλβανία 2007-2013

 1. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ΚΤΕΟ»

 2. Έγκριση διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος)Π.Ε.Καστοριάς

 3. Έγκριση παράτασης συμβάσεων που ήταν σε ισχύ 30/6/2016 για το σχολικό έτος 2016-2017

 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.218.000,00 €

 5. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 6. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ.2428/30-12-2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Ε.Φλώρινας

 7. Έγκριση α)δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 5.257,60 € (συμπ.ΦΠΑ),για την αγορά δύο ασύρματων αισθητήρων μετάδοσης πίεσης αερόφρενων για τις ανάγκες του τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε.Κοζάνης και β)έγκριση του τρόπου ανάθεσης της ανωτέρων προμήθειας

 8. Έγκριση δαπάνης που αφορά αγορά σωλήνων για την αντικατάσταση βλαβών λόγω θεομηνίας στο αρδευτικό Τ.Κ.Μικροκάστρου της Π.Ε.Κοζάνης

 9. Έγκριση δαπάνης και την διάθεση ισόποσης πίστωσης με σκοπό τη στήριξη δομών για την έναρξη λειτουργίας μαθημάτων της Σχολής Πυροσβεστών Πτολεμαϊδας

 10. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Ε.Κοζάνης σε ημερίδα με θέμα «Αθλητισμός στην Παιδική και Εφηβική Ηλικία»που θα διοργανώσει η Ένωση Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής Ν.Κοζάνης

 11. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης

 12. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Τουρισμού

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 3η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 19/01/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του 4ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του υποέργου: «Οριοθέτηση – Χωροθέτηση τμήματος του ποταμού Αλιάκμονα από την περιοχή της Πενταβρύσου μέχρι την γέφυρα της Μεσοποταμίας (Δ63 έως το Δ124)» Π.Ε. Καστοριάς

 3. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών

 4. Τροποποίηση συμβάσεων αναδόχων της διακήρυξης 4/2016 και παράταση της ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. Επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017 στους προσωρινούς μειοδότες και παράταση συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω των άγονων δρομολογίων της διακήρυξης 4/2016

 5. Έγκριση του από 05/01/2017 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια και μεταφορά 700 τόνων αλατιού για τις ανάγκες Αποχιονισμού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 6. Έγκριση του από 10/01/2017 πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 59.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

 7. Έγκριση της παράτασης των συμβάσεων για την μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος 2016-2017, για χρονικό διάστημα έως 30-6-2017, σε εκτέλεση του άρθρου 72 του Ν. 4445/2016

 8. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 41/2016 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας

 9. Ορισμός δικηγόρου για νομική συνδρομή στην Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Δήμου Εορδαίας

 10. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 11. Παροχή πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 145.504,00 € του προγράμματος ΚΑΠ – ως επιχορήγηση προς καταβολή του διατροφικού επιδόματος στους κατά νόμο δικαιούχους για το μήνα Δεκέμβριο του 2016

 13. Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών για έργα προϋπολογισμού μέχρι το όριο των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. και για έργα προϋπολογισμού υπεράνω του ορίου των 60.000,00 € πλέον Φ.Π.Α. του Μητρώου Εργοληπτικών για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης

 14. Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης

 15. Έγκριση του πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών για έργα προϋπολογισμού άνω του ορίου της 2ης τάξης του Μητρώου Εργοληπτικών για το έτος 2017 Π.Ε. Κοζάνης

 16. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Ανακαίνιση – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»

 17. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 18. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 19. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

 20. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2016

 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Φλώρινας

 22. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Καστοριάς

 23. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 β) Πρόσκλησης υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 2η Πρόσκληση

σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 13/01/2017 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω Ανάγκης άμεσης συμβασιοποίησης και εκτέλεσης του έργου επί των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση του πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Αυτόνομου Φ/Β Συστήματος 60 KWp, λαμπτήρων τύπου LED, πυκνωτών για αντιστάθμιση φορτίου, αντλίας θερμότητας αέρα-νερού για κάλυψη θερμικών φορτίων και σταθμού φόρτισης 10 ηλεκτρικών ποδηλάτων με χρήση ηλιακής ενέργειας σε Εγκαταστάσεις της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τις ανάγκες του Υποέργου1της Πράξης με τίτλο «Ολοκληρωμένες Παρεμβάσεις ΑΠΕ για την Ανάπτυξη της Τοπικής «Κοινότητας» Γρεβενών»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568, 554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος

 2. Γέρου Κωνσταντίνος

 3. Βάσσος Πασχάλης

 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος

 5. Μαργαρίτης Γεώργιος

 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 11/01/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης

 2. Έγκριση του πρακτικού IV του ηλεκτρονικού δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας και μεταφοράς 1300 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης

 3. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 4. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 5. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 6. Παροχή εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Π.Ε. Καστοριάς

 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 540.000,00€ με θέμα 3η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, με κωδικό έργου 2015ΕΠ04100003 και τίτλο – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ Ν. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

 9. Έγκριση αποδοχής ποσού 100.000,00€ με θέμα κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 341 ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ (ΚΕ 2015ΕΟ34100000)

 10. Έγκριση αποδοχής ποσού 300.000,00€ με θέμα 7η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΔΕΚ. 20146 με κ.ε. 2014ΕΠ54100001 και τίτλο – ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΔΜ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ – ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΕΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ – ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ

 11. Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2017

 12. Έγκριση πολυετούς δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών

 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

 14. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

 15. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπολόγου

 16. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής Π.Ε. Γρεβενών

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Θεόδωρου Καρυπίδη

 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση του Εντεταλμένου Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας κ. Κάτανα Ηλία

 19. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης

 20. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2017

 21. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης προϋπολογισμού 35.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided