Τετάρτη, Μάρτιος 21, 2018

EΛΛΑΔΑ 11ος

Τι φταίει για την κακοδαιμονία των Ελλήνων; Μια σπάνια συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη

 

 

 

 

 

 

 

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

Τι φταίει για την κακοδαιμονία των Ελλήνων; Μια σπάνια συνέντευξη του Οδυσσέα Ελύτη


Μια σπάνια συνέντευξη που έδωσε ο Οδυσσέας Ελύτης στον Ρένο Αποστολίδη στην Ἐφημερίδα «Ἐλευθερία» στις 15 Ιουνίου του 1958. Τα λόγια του παραμένουν επίκαιρα.

Ζητεῖται ἡ γνώμη σας, κύριε Ἐλύτη, ἡ ἐντελῶς ἀνεπιφύλακτη καί ἀδέσμευτη, ἐπάνω σέ ὅ,τι θεωρεῖτε ὡς τήν πιό κεφαλαιώδη κακοδαιμονία τοῦ τόπου. Ἀπό τί κυρίως πάσχουμε καί τί πρωτίστως μᾶς λείπει; Ποιά θά ὀνομάζατε «πρώτη μάστιγα» τῆς νεοελληνικῆς ζωῆς;

Ἀπό τί πάσχουμε κυρίως; Θά σᾶς τό πῶ ἀμέσως: ἀπό μιά μόνιμο, πλήρη, καί κακοήθη ἀσυμφωνία μεταξύ τοῦ πνεύματος τῆς ἑκάστοτε ἡγεσίας μας καί τοῦ «ἤθους» πού χαρακτηρίζει τόν βαθύτερο ψυχικό πολιτισμό τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ στό σύνολο του!

Ἄ! Ἀρχίσαμε!… Μόνιμος, πλήρης καί κακοήθης ἀσυμφωνία!…

Βεβαίως! Ἀλλ᾿ ἀφῆστε με νά συνεχίσω. Αὐτή ἡ ασυμφωνία δέν εἶναι μιά συγκεκριμένη κακοδαιμονία, εἶναι, ὃμως, μιά αἰτία πού ἐξηγεῖ ὃλες τίς κακοδαιμονίες, μικρές καί μεγάλες, τοῦ τόπου αὐτοῦ. Ἀπό τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ Ἑλλάδα κράτος ἕως σήμερα, οἱ πολιτικές πράξεις, θά ἔλεγε κανένας, ὅτι σχεδιάζονται καί ἐκτελοῦνται ἐρήμην τῶν ἀντιλήψεων γιά τή ζωή καί γενικότερα τῶν ἰδανικῶν πού εἶχε διαμορφώσει ὁ Ἑλληνισμός μέσα στήν ὑγιή κοινοτική του ὀργάνωση καί στήν παράδοση τῶν μεγάλων ἀγώνων γιά τήν άνεξαρτησία του. Ἡ φωνή τοῦ Μακρυγιάννη δέν ἔχει χάσει, οὔτε σήμερα ἀκόμη, τήν ἐπικαιρότητά της. Σημειῶστε ὅτι δέν βλέπω τό πρόβλημα ἀπό τήν ἀποκλειστική κοινωνική του πλευρά, οὔτε κάνω δημοκοπία.

Δημοκοπία ἀσφαλῶς ὄχι. Πολιτική, ὅμως, ναί. Τό ἐντοπίζετε, δηλαδή, [τό πρόβλημα] κυρίως μέσα στόν χώρο τῆς πολιτικῆς – ἤ κάνω λάθος; Στό κέντρο μάλιστα τοῦ δικοῦ της χώρου. Ἐκεῖμᾶς πάει τό πρόβλημα πού θέσατε, τῶν σχέσεων μεταξύ λαοῦ καί ἡγεσίας.

Μά ναί. Γιατί εἶναι βασικό. Εἶναι πρῶτο… κι ἄς εἶμαι ποιητής, ἐγώ πού τό λέω, μακριά πάντα ἀπό τήν «πολιτική». Κοιτάξτε: ὁ λαός αὐτός κατά κανόνα ἐκλέγει τήν ἡγεσία του. Καί ὅμως, ὅταν αὐτή ἀναλάβει τήν εὐθύνη τῆς ἐξουσίας –εἴτε τήν ἀριστοκρατία ἐκπροσωπεῖ εἴτε τήν ἀστική τάξη εἴτε τό προλεταριάτο–, κατά ἕναν μυστηριώδη τρόπο ἀποξενώνεται ἀπό τή βάση πού τήν ἀνέδειξε, καί ἐνεργεῖ σάν νά βρισκόταν στό Τέξας ἤ στό Οὐζμπεκιστάν!

Στό Τέξας καί στό Οὐζμπεκιστάν; Ποιητικές χῶρες!… Ἤ μήπως θέλετε νά πεῖτε: «Σάν νά βρισκόταν στή χώρα τοῦἑκάστοτε ρυθμιστικοῦ ‘‘ξένου παράγοντος’’; Τοῦ ἑκάστοτε… ‘‘προστάτου’’ μας;» Μήπως ἐκεῖ ἀκριβῶς ἔγκειται τό κακό;

Τό εἶπα μέ τρόπο, ἀλλά βλέπω ὅτι τό θέλετε γυμνό. Καί δέν ἔχω ἀντίρρηση νά τό ξαναπῶ φανερά, καί πιό ἔντονα: ἕνας ἀπό τούς κυριότερους παράγοντες τῶν «παρεκκλίσεων» τῆς ἡγεσίας ἀπό τό ἦθος τοῦ λαοῦ μας, εἶναι ἡ ἐκ τοῦ ἀφανοῦς καί ἐκ τῶν ἔξω «προστατευτική» κατεύθυνση. Ἀποτέλεσμα καί αὐτό τῆς ἀπώλειας τοῦ ἕρματος, τῆς «παράδοσης». Ἀντιλαμβάνομαι ὅτι στήν ἐποχή μας ἡ ἀλληλεξάρτηση τῶν ἐθνοτήτων εἶναι τόση, πού ἡ πολιτική δέν μπορεῖ ν᾿ ἀγνοήσει, ὥς ἕναν βαθμό, αὐτό πού θά λέγαμε «γενικότερη σκοπιμότητα». Ὅμως, ὑπάρχει τεράστια διαφορά ἀνάμεσα στήν «προσαρμοστική πολιτική» καί στή δουλοπρέπεια! Αὐτό εἶναι τό πιό εὐαίσθητο σημεῖο τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ, «τό τιμιώτατόν του»! Καί αὐτό τοῦ καταπατοῦν συνεχῶς, κατά τόν ἐξοργιστικότερο τρόπο, οἱ ἐκπρόσωποί του στήν ἐπίσημη διεθνῆ σκηνή!

Κι ὁ «ἐπίσημος» ὅρος τῆς δουλοπρέπειας αὐτῆς, κύριε Ἐλύτη; Μήπως εἶναι ὑποκριτικότερος ἀπ᾿ τό «προσαρμοστική πολιτική»; Ἐξοργιστικότερος;

Δέν μ᾿ ἐνδιαφέρει ὁ ἐπίσημος ὅρος τῆς δουλοπρέπειας. Μ᾿ ἐνδιαφέρει ἡ οὐσία. Κι ἐκεῖνο πού ξέρω εἶναι ὅτι μ᾿ αὐτά καί μ’ αὐτά ἐφτάσαμε σέ κάτι πού θά μοῦ ἐπιτρέψετε νά ὀνομάσω «ψευδοφάνεια». Ἔχουμε, δηλαδή, τήν τάση νά παρουσιαζόμαστε διαρκῶς διαφορετικοί απ’ ὅ,τι πραγματικά εἴμαστε. Καί δέν ὑπάρχει ἀσφαλέστερος δρόμος πρός τήν ἀποτυχία, εἴτε σάν ἄτομο σταδιοδρομεῖς εἴτε σάν σύνολο, ἀπό τήν ἔλλειψη τῆς γνησιότητας. Τό κακό πάει πολύ μακριά. Ὅλα τά διοικητικά μας συστήματα, οἱ κοινωνικοί μας θεσμοί, τά ἐκπαιδευτικά μας προγράμματα, ἀρχῆς γενομένης ἀπό τούς Βαυαρούς, πάρθηκαν μέ προχειρότατο τρόπο ἀπό ἔξω, καί κόπηκαν καί ράφτηκαν ὅπως ὅπως ἐπάνω σ᾿ ἕνα σῶμα μέ ἄλλες διαστάσεις καί ἄλλους ὅρους ἀναπνοῆς.


«Ο ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΣ ΕΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΓΕΝΟΣ ΑΛΛ᾿ ΑΠΕΤΥΧΕ ΩΣ ΚΡΑΤΟΣ»

Ὥστε, λοιπόν, ζητᾶτε «δικούς μας ὅρους ἀναπνοῆς»!

Ναί. Καί δέν πρόκειται βέβαια γιά «προγονοπληξία». Τά λέω, ἄλλωστε, αὐτά ἐγώ πού, σ᾿ ἕναν τομέα ὅπως ὁ δικός μου, κήρυξα μέ φανατισμό τήν ἀνάγκη τῆς ἐπικοινωνίας μας μέ τό διεθνές πνεῦμα, καί πού σήμερα μέ ἐμπιστοσύνη ἀποβλέπω στή διαμόρφωση ἑνός ἑνιαίου εύρωπαϊκοῦ σχήματος, ὅπου νά ἔχει τή θέση της ἡ Ἑλλάδα. Μέ τή διαφορά ὅτι ὁ μηχανισμός τῆς ἀφομοιώσεως τῶν στοιχείων τῆς προόδου πρέπει νά λειτουργεῖ σωστά, καί νά βασίζεται σέ μιά γερή καί φυσιολογικά ἀναπτυγμένη παιδεία. Ἐνῶ σ’ ἐμᾶς, ὄχι μόνον δέν λειτουργεῖ σωστά, ἀλλά δέν ὑπάρχει κἄν ὁ μηχανισμός αὐτός γιά νά λειτουργήσει! Καί μέ τή διαφορά ἀκόμη ὅτι, ἐκτός ἀπό ἐλάχιστες ἐξαιρέσεις, ἡ ἡγετική μας τάξη, στό κεφάλαιο τῆς ἑλληνικῆς παιδείας, ἔχει μαῦρα μεσάνυχτα! Κοιτάξετε μέ προσοχή τά ἔντυπα πού εκδίδει ἡ ἴδια, ἤ πού προτιμᾶ νά διαβάζει, τά διαμερίσματα ὅπου κατοικεῖ, τίς διασκεδάσεις πού κάνει, τή στάση της ἀπέναντι στή ζωή. Οὔτε μιά σταγόνα γνησιότητας! Πῶς θέλετε, λοιπόν, ν᾿ ἀναθρέψει σωστά τή νέα γενιά; Ἀπό τά πρῶτα διαβάσματα πού θά κάνει ἕνα παιδί ὥς τά διάφορα στοιχεῖα πού θά συναντήσει στό καθημερινό του περιβάλλον, καί πού θά διαμορφώσουν τό γοῦστο του, μιά συνεχής καί άδιάκοπη πλαστογραφία καί τίποτε ἄλλο!

Θά μοῦ πεῖτε: εἶσαι λογοτέχνης, καλαμαράς, καί βλέπεις τά πράγματα ἀπό τή μεριά πού σέ πονᾶνε. Ὄχι, καθόλου! Καί νά μοῦ έπιτρέψετε νά ἐπιμείνω. Ὅλα τά ἄλλα κακά πού θά μποροῦσα νά καταγγείλω –ἡ ἔλλειψη οὐσιαστικῆς ἀποκεντρώσεως καί αὐτοδιοικήσεως, ἡ ἔλλειψη προγραμματισμοῦ γιά τήν πλουτοπαραγωγική ἀνάπτυξη τῆς χώρας, ἀκόμη καί ὁ τρόπος μέ τόν ὁποῖο ἀσκεῖται ἡ ἐξωτερική μας πολιτική– εἶναι ζητήματα βαθύτερης ἑλληνικῆς παιδείας! Ἀπό τήν ἄποψη ὅτι μόνον αυτή μπορεῖ νά προικίσει ἕναν ἡγέτη μέ τήν ἀπαραίτητη εὐαισθησία πού χρειάζεται γιά νά ἐνστερνιστεῖ, καί ἀντιστοίχως νά ἀποδώσει, τό ἦθος τοῦ λαοῦ. Γιατί αὐτός ὁ λαός, πού τήν ἔννοιά του τήν ἔχουμε παραμορφώσει σέ σημεῖο νά μήν τήν ἀναγνωρίζουμε, αὐτός ἔχει φτιάξει ὅ,τι καλό ὑπάρχει – ἄν ὑπάρχει κάτι καλό σ᾿ αὐτόν τόν τόπο! Καί αὐτός, στίς ὧρες τοῦ κινδύνου, καί στό πεῖσμα τῆς συστηματικῆς ἡττοπαθείας τῶν ἀρχηγῶν του, αἴρεται, χάρη σ᾿ ἕναν ἀόρατο, εὐλογημένο μηχανισμό, στά ὕψη πού ἀπαιτεῖ τό θαῦμα!

Ὅσο, λοιπόν, καί ἄν εἶναι λυπηρό, πρέπει νά τό πῶ: ὁ Ἑλληνισμός, γιά τήν ὥρα τουλάχιστον, ἐπέτυχε ὡς γένος, ἀλλ᾿ ἀπέτυχε ὡς κράτος! Καί παρακαλῶ νύχτα μέρα τόν Θεό, καί τό μέλλον, νά μέ διαψεύσουν.

Πρίν κλείσομε, κύριε Ἐλύτη, τη συνέντευξη, κάτι πού ἐθίξατε στήν ἀρχή, τό τῆς παλαιᾶς ὑγιοῦς κοινοτικῆς ὀργανώσεως τοῦ λαοῦ μας, πού ἔχει χαθεῖ πιά, πῶς νομίζετε ὅτι θά μποροῦσε ν’ἀναβιώσει; «Αν κατεβάλλετο προσπάθεια», πρός ποιά κατεύθυνση;

Σέ μιάν ἀναβίωση αὐθεντική δέν εἶναι δυνατόν πιά νά ἐλπίζουμε – ἀλίμονο! Ἑκατόν τριάντα καί πλέον ἔτη ἀχρησίας εἶναι ἀρκετά γιά ν᾿ ἀτροφήσουν ἀκόμη καί οἱ πιό ζωντανοί θεσμοί. Ὡστόσο, ὑπάρχει τρόπος νά πλησιάσουμε, μέ σωφροσύνη καί μελέτη, στή λύση τοῦ προβλήματος, καί αὐτό σαφώς πρός τήν πλευρά τῆς αὐτοδιοικήσεως, μέ τήν πιό αὐστηρή της ἔννοια.

Δέν εἶμαι ἀρμόδιος βέβαια νά σᾶς προτείνω σχέδια. Θά ἤθελα μόνο νά κάνω δύο παρατηρήσεις: ἡ μία εἶναι ὅτι κάθε ἀπόπειρα πρός τήν κατεύθυνση αὐτή θά πρέπει νά βασιστεῖ στή φυσική καί ἱστορική διαίρεση τῆς χώρας σέ μεγάλα διαμερίσματα, πού εἶναι μιά πραγματικότητα δοσμένη, καί ὄχι στή θεωρητική τῆς γεωοικονομίας, ὅπως ἄκουσα νά ὑποστηρίζεται ἀπό πολλούς. Θά εἶναι μεγάλο σφάλμα νά παραγνωριστοῦν οἱ ψυχολογικοί παράγοντες, ἀπό τούς ὁποίους πολλές φορές ἐξαρτᾶται τό μεγαλύτερο μέρος της ἐπιτυχίας. Ἡ ἄλλη παρατήρηση εἶναι ὅτι τά μεγάλα αὐτά διαμερίσματα (μέσα στά ἑλληνικά μέτρα πάντοτε) θά πρέπει νά ὑποδιαιρεθοῦν σέ πολλές μικρές μονάδες, στενότερες καί ἀπό τήν ἐπαρχία, μέ ἀρχές δικές τους καί μέ τή δυνατότητα γιά κοινοπραξίες, προπάντων σέ ὅ,τι ἀφορᾶ τή γεωργία. Γιατί ὁ πρῶτος ἀντικειμενικός σκοπός εἶναι νά λυτρωθεῖ ὁ πολίτης ἀπό τό «ταμπού» τῆς ἐξουσίας! Καί θά λυτρωθεῖ μόνον ἄν ἔχει τρόπο νά παρακολουθεῖ ἀπό κοντά ποῦ καί πῶς ἀξιοποιοῦνται οἱ θυσίες του, οἰκονομικές καί ἄλλες, πού σήμερα καταβροχθίζονται ἀπό ἕνα μακρινό καί ἀόρατο Φάντασμα.
eu-mathein.gr, karavaki  30/11/2017

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 29 Νοεμβρίου 2017

Ντροπή και Αίσχος! Χωρίς την Γαύδο και το Καστελόριζο οι χάρτες στα σχολικά βιβλία


Ελλιπής παραμένει ο χάρτης που υπάρχει στα σχολικά βιβλία του Δημοτικού,

αφού από αυτόν λείπει η Γαύδος και το Καστελόριζο! Με δελτίο τύπου ο Δημήτρης Καμμένος ζητά από τον Κώστα Γαβρόγλου να παρέμβει άμεσα ώστε αυτό να αλλάξει.

Ο Βουλευτής των ΑΝΕΛ χαρακτηρίζει «αδιανόητο» αυτό που συμβαίνει με τους χάρτες στα σχολικά βιβλία,και το χαρακτηρίζει προσβολή προς τους «Ακρίτες».

Συγκεκριμένα, σε δελτίο Τύπου που εξέδωσε αναφέρει πως «είναι αδιανόητο την ώρα που ζητάμε τη διόρθωση των σχολικών βιβλίων της Αλβανίας και των Σκοπίων προκειμένου να επανατυπωθούν χάρτες που εμφάνιζαν ελληνικές περιοχές ως κομμάτι των συνόρων τους, με τα σύνορα τους να εκτείνονται μέχρι την Ήπειρο και την Πρέβεζα, εμείς οι ίδιοι να δίνουμε βιβλία σε μαθητές του δημοτικού που εμφανίζουν το χάρτη της Ελλάδας ελλιπή»

Καλεί τον υπουργό Παιδείας Κωνσταντίνο Γαβρόγλου «να κινηθεί άμεσα ώστε να σταματήσει αυτός ο χάρτης να προσβάλει τους Ακρίτες μας…» σημειώνοντας ότι μπορεί να υπήρξε η σχετική πρόσφατη Υπουργική Απόφαση κ. Γαβρόγλου που ζητούσε να διορθωθεί ο χάρτης που εμφανίζει την Ελλάδα χωρίς τη Γαύδο και το Καστελόριζο στο βιβλίο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» της έκτης δημοτικού, αλλά θα πρέπει να αναρωτηθούμε και «για πόσα χρόνια εμφανίζεται αυτός ο λάθος χάρτης!»

Ο κ. Δημήτρης Καμμένος σημειώνει ότι τέτοια λάθη είναι «βούτυρο στο ψωμί στις αλυτρωτικές διαθέσεις των γειτόνων μας» που τους παρέχεται «μέσα από τα σχολικά βιβλία που διδάσκονται τα παιδιά μας…»

ΠΗΓΗ    29/11/2017

 

 

 

 

Λίγοι Γνωρίζουν τι «ΚΡΥΒΟΥΝ» τα ΜΕΤΕΩΡΑ !!!


Γράφει ο Σπύρος Μακρής,

Μετέωρα: Ένα μαγευτικό βραχόδασος στην καρδιά των Βαλκανίων, που προσελκύει έντονα την προσοχή κάθε επισκέπτη. Οι παράδοξοι και μοναδικοί στον κόσμο σχηματισμοί μοιάζουν να λαξεύτηκαν από ανθρώπινο χέρι. Κι όμως, η διάταξή τους και η θέση τους αποτελούν φυσική γεωλογική εξέλιξη.
Η φυσική τους χωροθεσία αποτελεί έναν μοναδικό τόπο δύναμης που τις τελευταίες δεκαετίες ανοίγει τις πύλες του και αρχίζει να λειτουργεί ξανά καθώς επιτυγχάνεται μία φυσιολογική διέγερση συγκεκριμένων εκπομπών και δονήσεων που τυχαία ή συμπτωματικά συμβάλλουν στην «καθαριότητα» και την «ενεργοποίηση» του τόπου μας.

Τα άγνωστα Μετέωρα

Στους πρόποδες των Καμβουνίων ορέων (Χάσια) και την κωμόπολη της Καλαμπάκας, στην έξοδο του Πηνειού ποταμού προς τη Θεσσαλία, εκτείνεται ομάδα βράχων εξαιρετικά απότομων με παράδοξα σχήματα μέσου ύψους 300 μ. από την πεδιάδα. Οι βράχοι αυτοί καταλαμβάνουν έκταση 3 χλμ. από Νότο προς Βορά και 2 χλμ. από Δυτικά προς Ανατολικά.
Ψάχνοντας σε εγκυκλοπαίδειες και λεξικά, σε αρχαία συγγράμματα και παραδόσεις, τα Μετέωρα ως ονομασία δεν τα βρίσκουμε πουθενά. Είναι, λοιπόν, πολύ λογικό να υποθέσουμε πως κάποτε είχαν ένα διαφορετικό όνομα ή και πολλά άλλα που άλλαζαν με την εποχή.
Η έκπληξη, όμως, παραμένει καθώς ούτε στον περίεργο και παράδοξο σχηματισμό των βράχων, στους οποίους ο επισκέπτης μένει εκστατικός, δεν αναφέρονται οι αρχαίοι συγγραφείς και ιστορικοί. Ούτε από τον Στράβωνα, παρότι αναφέρεται στην περιοχή του Αιγινίου, την αρχαία πόλη που λέγεται πως είναι η σημερινή Καλαμπάκα. Δεν τους αναφέρει ούτε ο Παυσανίας, ούτε ο Ηρόδοτος, που όλοι τους φαίνεται να είχαν ταξιδέψει στην περιοχή.
Ικανοποιητικές δεν είναι ούτε οι περιγραφές του Τίτου Λίβιου ο οποίος αναφέρεται στους πολέμους μεταξύ Ρωμαίων και Μακεδόνων, ο οποίος επίσης μνημονεύει το Αιγίνιον σαν τόπο ασφαλή και απόρθητο, εξαιτίας της οχυρής τοποθεσίας όπου ήταν χτισμένη.
Τα Μετέωρα, σαν όνομα και περιοχή, άρχισαν να γίνονται γνωστά περίπου από τον 10ο αιώνα , αφότου ευσεβείς μοναχοί ανήγειραν σε αυτά μονές που τις ονόμασαν Μετέωρα, δηλαδή μοναστήρια που υψώνονται πάνω από την γη και κρέμονται από τον αέρα, είναι δηλαδή μετέωρα.
Τα Μετέωρα, δεν αναφέρονται ούτε καν στο Λεξικό του Σούδα του 10ου μ.Χ αιώνα, μα ούτε βρίσκουμε κάτι σχετικό για το Αιγίνιον.
Πιο πριν, όμως, γιατί δεν αναφέρονται; Τι έγινε, λοιπόν; «Φύτρωσαν» ξαφνικά; Μήπως τα τοποθέτησαν εξωγήινοι; Μάλλον γινόμαστε υπερβολικοί.
Το μόνο λογικοφανές συμπέρασμα που προκύπτει για το μέρος, είναι πως υπάρχουν κεκαλυμμένες πληροφορίες ή πως ο τόπος διατηρούνταν στην αφάνεια διότι ενδεχομένως οι βράχοι συγκάλυπταν ένα μυστικό. Ένα μυστικό που ήταν μόνο για μυημένους. Αναζητώντας αυτό το μυστικό θα ξεκινήσουμε από την μυθολογία παράλληλα με την σύγχρονη γεωλογική επιστήμη.

Πως σχηματίστηκαν

Τα Αινιγματικά-Αγνωστα Μετέωρα
Η φυσική γεωγραφία της Θεσσαλίας έχει πολλά να μας διηγηθεί αν έχουμε την υπομονή να την ερευνήσουμε σε συνδυασμό με την μυθολογία μας. Κάποτε η μεγάλη αυτή πεδιάδα που περιβάλλεται από μεγάλα βουνά πρέπει να ήταν μία τεράστια λίμνη. Διάφορες γεωλογικές μεταβολές και αναστατώσεις, υποστάσεις και άλλα φυσικά φαινόμενα, φαίνεται πως συνέβαλαν για να διανοιχτεί κάποια οδός που έκανε τα νερά να ορμήσουν από την φυσική λεκάνη τους και να ξεχυθούν στο Αιγαίο.
Οι μύθοι μας λένε πως ο θεός Ποσειδώνας κατασκεύασε μία διώρυγα προκειμένου να φύγουν τα νερά. Γιατί να το έκανε αυτό, ο μύθος δεν μας λέει –και ίσως εκεί βρίσκεται όλο το μυστικό. Το έκανε πάντως στα Τέμπη, που παίρνουν το όνομά τους από το ρήμα τέμνω. Κι εδώ έρχεται η επιστήμη να μας επιβεβαιώσει την μεγάλη γεωλογική τομή της περιοχής.
Ίσως πάλι ο μύθος, πολύ απλά, να μας περιγράφει αυτό το γεωλογικό γεγονός ενώ τα νερά που πλημμύρισαν τις γύρω περιοχές, μέχρι να καταλήξουν στο Αιγαίο, να καταγράφτηκαν ως κατακλυσμός, αν λάβουμε υπόψη πως ο Δευκαλίωνας βασίλευε στη Θεσσαλική Φθιώτιδα.

Κάπως έτσι, λοιπόν, δημιουργήθηκε η σημερινή πεδιάδα που στην ουσία είναι ο αποξηραμένος πάτος μίας αρχαίας λίμνης, απομεινάρια της οποίας είναι οι λίμνες Βοιβηίς (κατοπινή Κάρλα που έχει αποξηρανθεί) και Νεσωνίς.
Ίσως, λοιπόν, οι κορυφές των Μετεώρων να αποτελούσαν μικρές βραχονησίδες ή και υφάλους που έφταναν ως την επιφάνεια της λίμνης. Ούτε, όμως, και στην μυθολογία βρίσκουμε κάποια στοιχεία που να φωτογραφίζουν το φαινόμενο Μετέωρα.
Παρά τη μοναδικότητα του φαινομένου ελάχιστοι ερευνητές ασχολήθηκαν ιδιαίτερα με την ερμηνεία της γέννησης και της εξέλιξης του βραχόδασους των Μετεώρων, μας λέει ο γεωλόγος Ζαμάνης.
Το σημερινό ανάγλυφο είναι κυρίως το αποτέλεσμα διαδοχικών κύκλων διαβρώσεων και αποθέσεων που δημιουργήθηκαν και εξελίχθηκαν στην πορεία των τελευταίων 10 εκ. χρόνων.
Γεωλογικοί όροι όπως, «ψαμμιτοκροκαλοπαγή στον ευρύτερο χώρο των Μετεώρων που επικάθονται εν συμφωνία επί της σειράς του Επταχωρίου η οποία έχει αποτεθεί ασυμφώνος επί του εκ μαρμάρου, φλύσχου, σχιστολίθου κλπ υποβάθρου της λεκάνης», δεν θα μας απασχολήσουν.
Αυτό που μας ενδιαφέρει -και που θα εξετάσουμε στην συνέχεια- είναι πως η βάση (ο κατώτερος ορίζοντας) των Μετεώρων αποτελείται από κροκάλες (βότσαλα) μικρού σχετικά μεγέθους, ισχυρά συγκολλημένες με συμπαγές ψαμμιτικό υλικό, που η σύνθεσή τους διακρίνεται σε κροκάλες μαρμάρου, σχιστολίθου, ασβεστολίθου, γνευσίου κλπ.
Πάνω τους επικάθεται ο ανώτερος ορίζοντας των κροκαλοπαγών ο οποίος χαρακτηρίζεται από κροκάλες κυρίως γνευσιακές, μεγάλου μεγέθους που συχνά έχουν διαστάσεις ογκολίθων, εν αντιθέσει προς τον κατώτερο ορίζοντα που η σύνδεσή τους είναι πολύ χαλαρή και η απόσπασή τους εύκολη.
Οι παράξενοι βράχοι των Μετεώρων είναι ένα γεωλογικό φαινόμενο που επάνω του επέδρασε και η ατμοσφαιρική διάβρωση. Είναι μοναδικό στον κόσμο, με εξαίρεση, ίσως, το ανάλογο αλλά όχι αντίστοιχο φαινόμενο στην κοιλάδα Γκορέμα της Καππαδοκίας.

Μια γνωστή κοσμοθεωρία

Τα Αινιγματικά-Αγνωστα Μετέωρα
Είναι απαραίτητο να θυμηθούμε πως η ύπαρξη του αιθέρα των αρχαίων (ή τσι, ή πράνα, ή οργόνη κλπ) έχει αποδειχτεί και γίνει αποδεκτή, τουλάχιστον από ένα μέρος της σημερινής επιστημονικής κοινότητας.
Η σύγχρονη επιστήμη έχει ακόμα αποδείξει, γενικότερα, ότι ο άνθρωπος παράγει ηλεκτρισμό, ότι στα άτομα και στα κύτταρα που μας αποτελούν, υπάρχει ελεύθερη μετακίνηση ηλεκτρονίων από άτομο σε άτομο. Παράγουμε, δηλαδή, έναν «ζωικό» ηλεκτρισμό. Αποτελεί, πλέον, γεγονός ότι η ζωή βασίζεται σε αυτή την παραγωγή ηλεκτρισμού (με ανάλογη παραγωγή ρεύματος θεράπευαν τα αρχαία Ασκληπιεία, ορισμένες ασθένειες, καθώς ήταν χτισμένα σε συγκεκριμένους τόπους και με συγκεκριμένο τρόπο).
Αν τα παραπάνω αποτελούν το πρακτικό μέρος, πάνω στα οποία θα βασιστούμε για να υποστηρίξουμε ότι τα Μετέωρα είναι ένας πολύ ιδιαίτερα ευεργετικός τόπος δύναμης για τον άνθρωπο, τότε και για τον ίδιο λόγο, θα πρέπει να αναφερθούμε εισαγωγικά και σε ένα θεωρητικό, τουλάχιστον, για την επιστήμη θέμα, γνωστό πάραυτα στους αρχαίους Έλληνες.
Στην Ζωή και το Σύμπαν υπάρχουν δύο πρωταρχικές δυνάμεις που το διευθετούν. Αυτές είναι το «ποιούν» και το «πάσχον», όπως θα μας έλεγαν οι Στωικοί που αντιστοιχούν στο κινέζικο γιν και γιανγκ, ή όπως θα ήταν ποιο σωστό για τα σημερινά δεδομένα να ονομάσουμε τις δυνάμεις αυτές: Δημιουργική και Γενεσιουργό. Καμία δεν είναι αρνητική ή μη ωφέλιμη για τον άνθρωπο όταν βρίσκονται σε ισορροπία. Η υπερβολή, όμως, της μιας ή η καχεκτικότητα της άλλης μπορεί να βλάψει.
Θα μπορούσαμε να συμβολίσουμε την Γενεσιουργό δύναμη με (-) επειδή «πηγάζει» από την Γη που έχει ανάλογο σύμβολο φορτίου και την Δημιουργό με (+) επειδή κατέρχεται από τον Ουρανό που έχει ανάλογο σύμβολο φορτίου.
Η Γη, ως γνωστό, λειτουργεί σαν ένας τεράστιο μαγνητικό δίπολο. Το ίδιο και ο άνθρωπος, τα ζώα, τα πουλιά, τα δέντρα κλπ.
Ο άνθρωπος περιέχεται σε ένα Σύμπαν (μακρόκοσμος) και ταυτόχρονα ο ίδιος περιέχει μέσα του αυτό το Σύμπαν αφού είναι κατασκευασμένος από τα ίδια αστρικά υλικά, ενώ παράλληλα περιέχει και ένα άλλο ανάλογο σύμπαν, τον μικρόκοσμο.
Ο οργανισμός μας, το σώμα μας, βρίσκεται διαρκώς και ασταμάτητα σε συνεχείς αλληλεπιδράσεις με το Σύμπαν: δέχεται και εκπέμπει δονήσεις και ενέργειες ενώ παράλληλα παίζει το ρόλο αυτορυθμιζόμενου μετασχηματιστή προκειμένου να προσαρμόσει αρμονικά τον εαυτό του στο περιβάλλον του.
Ο άνθρωπος συντονίζεται με το περιβάλλον του και τις ενέργειες της Γης. Ο εγκέφαλός μας λειτουργεί στην ίδια συχνότητα με αυτήν της Γης.
Βελονισμός Γής

Ας θυμηθούμε, πριν απ όλα, πως σημερινοί επιστήμονες έχουν αποδείξει ότι ο πλανήτης Γη έχει ιδιότητες κρυστάλλου και γι αυτό παρουσιάζονται ροές ενέργειας. Οι κύριες γραμμές των ροών αυτών «τυλίγουν» την επιφάνειά της σαν δίχτυ σχηματίζοντας δώδεκα νοερά πεντάγωνα το ένα δίπλα στο άλλο.
Όπως και το ανθρώπινο σώμα, παρόμοια και η Γη έχει ενεργειακές γραμμές, μεσημβρινούς κλπ που η ωφέλιμη δράση τους μπορεί να μπλοκαριστεί και να έχουμε έναν γεωπαθογόνο κόμβο.

Η Δημιουργική ενέργεια κατέρχεται από τον ουρανό και η Γενεσιουργός ξεπηδάει από την Γη. Η δεύτερη προσπαθεί να αποδράσει στον ουρανό ενώ η πρώτη επιχειρεί να την δαμάσει κι έτσι υπάρχει μία ισορροπία. Για την σωστή ανάπτυξη και εξέλιξη του ανθρώπου χρειάζονται και οι δύο.
Ο Βελονισμός Γης, όπως και ο βελονισμός στον άνθρωπο, στηρίζεται στην εφαρμογή βελονών που στην προκειμένη περίπτωση είναι κάποιοι ογκόλιθοι σε συγκεκριμένα κομβικά σημεία, δηλαδή στις συμβολές καναλιών ενέργειας ή πιο απλά στα σημεία εκείνα που συναντούνται δύο και περισσότερες ενέργειες. Όταν σε ένα μέρος συναντιούνται δύο και πλέον ποταμοί ενέργειας, συνήθως υπάρχει μία διαταραχή στην ανθρώπινη υγεία και γι αυτό συμβαίνουν συχνά πολλές αρρώστιες ή αρκετά ατυχήματα. Οι κόμβοι αυτοί είναι γεωπαθητικοί.
Όταν σε έναν γεωπαθητικό κόμβο υπάρχει έλλειψη ισορροπίας των δύο πρωταρχικών δυνάμεων, συνήθως περισσεύει επικίνδυνα η Γενεσιουργός. Τότε τοποθετούμε μία μεγάλη και μακρόστενη πέτρα (μενίρ), κάθετη στην οριζόντια επιφάνεια της γης, αρκετού ύψους, η οποία λειτουργεί σαν κεραία ή αλεξικέραυνο και έλκει την Δημιουργό δύναμη από τον ουρανό (ή τα θετικά ιόντα) η οποία θα τιθασεύσει την Γενεσιουργό και θα επαναφέρει την επιθυμητή ισορροπία.
Η πέτρα αυτή θα πρέπει να έχει ακριβή περιβαλλοντική προσαρμογή και προσανατολισμό, να τοποθετηθεί στο ακριβές και ειδικό σημείο βελονισμού της γης προκειμένου να αποδώσει την σωστή εναλλαγή ενεργειών και πολικότητας. Άπαξ και βρεθεί το σωστό σημείο τοποθέτησης της πέτρας, αυτή συντονίζει τις δύο δυνάμεις που παρέχουν πλέον στο γύρω περιβάλλον αρμονικές και προικισμένες δονήσεις, ωφέλιμες για τον άνθρωπο.
Η χημική σύνθεση και σύσταση της πέτρας, η προέλευσή της, και το βάρος δεν είναι τόσο σημαντικά κριτήρια για την επιλογή της. Σημασία έχει μόνο η σωστή τοποθέτηση. Το βάρος, όμως, μπορεί να ποικίλει από 20 έως 250 κιλά, αλλά και περισσότερο

Οι φυσικές ιδιότητες των Μετεώρων

Τα Αινιγματικά-Αγνωστα Μετέωρα
Τα Μετέωρα δεν αποτελούν τεχνητή τοποθέτηση από κάποια ανθρώπινη ή εξωγήινη νοημοσύνη. Σχηματίστηκαν τυχαία από την Φύση, στη συγκεκριμένη τοποθεσία, γι αυτό και δεν έχει σημασία να εξετάσουμε (στα πλαίσια ενός μόνο άρθρου) αν βρίσκονται σε ισχυρό ή ασθενή γεωπαθητικό κόμβο, σε ασθενές ή ανώμαλο μαγνητικό πεδίο της Γης κλπ.
Εκείνο που μας ενδιαφέρει να συγκρατήσουμε, είναι πως διαχέουν σε μία μεγάλη ακτίνα την ισορροπία της Δημιουργικής και Γενεσιουργού δύναμης. Αυτό συμβαίνει διότι οι λίθοι βρίσκονται περίπου σε κυκλική διάταξη και είναι κυρτοί.
Θα λέγαμε ότι λειτουργούν σαν είδος αλεξικέραυνου που ουδετεροποιεί την περιοχή από τα θετικά ιόντα τα οποία κατέρχονται από τον ουρανό και τα αρνητικά που ανέρχονται από την Γη. Εξάλλου, είναι γνωστό ότι ποτέ, κανένας κεραυνός δεν έπεσε στα Μετέωρα.
Όμως, για την εκροή της «καλής» ενέργειας, υπεύθυνη είναι και η χημική σύσταση των βράχων και του εδάφους όπου «πατούν».
Κροκάλες μαρμάρου και γνευσίου είναι οι λέξεις κλειδιά, στην προκειμένη περίπτωση. Μην γνωρίζοντας, όμως, την ποιότητα του μαρμάρου (καθότι π.χ. διαφορετική της Πεντέλης από της Πάρου) αλλά ότι λόγω της κρυσταλλικής του δομής μπορεί να μεταδώσει ηλεκτρικό ρεύμα αν πολωθεί, θα σταθούμε στο άγνωστο γνεύσιο.
Ο γνεύσιος είναι κρυσταλλοσχιστώδες πέτρωμα που παρουσιάζει την ίδια ορυκτολογική σύσταση με τον γρανίτη. Αυτό το πέτρωμα είναι ικανό για κάποιες αντιδράσεις με το περιβάλλον, υπό ορισμένες συνθήκες, καθώς πολλοί γρανιτένιοι βράχοι και βασαλτικά πετρώματα συμπεριφέρονται σαν ηλεκτρικές μπαταρίες ή κυψέλες.
Όπως οι μπαταρίες εκλύουν ενέργεια όταν κάποιος τις βάλει σε λειτουργία, στην προκειμένη περίπτωση το πέτρωμα εκπέμπει ενέργεια που είναι υψίστης δονητικής αξίας και επιπλέον «καθαρή», λόγω του φυσικού γεωβελονισμού, οπότε καταλήγει να είναι «ιαματική» και ιδιαίτερα ωφέλιμη για τον ανθρώπινο οργανισμό, ο οποίος την «τραβάει» σαν «σφουγγάρι», ακριβώς διότι και ο ίδιος παράγει έναν «ηλεκτρισμό» και έχει ανάγκη αρκετές φορές μέσα σε ορισμένο διάστημα για «επαναφόρτιση».
Μετέωρα
Η ενέργεια αυτή πάλλεται, δηλαδή μειώνεται ή αυξάνεται ανάλογα με τους ηλιακούς αστρικούς κύκλους, ή καθώς συντονίζεται με την κίνηση πολύ κοντινών ουρανίων σωμάτων, όπως η Σελήνη. Διαδίδεται, επίσης, μέσω του αιθέρα.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, όλα αυτά, ίσως, ήταν γνωστά στους αρχαίους Έλληνες φιλοσόφους. Η ιδιαίτερη αξία του μέρους, ίσως, να ήταν και ο λόγος που δεν το αναφέρουν στα συγγράμματά τους και το προσπερνούν, κρατώντας το έτσι κρυφό από τους αμύητους. Ενδεχομένως και να υπάρχει κάπου κάποια ικανή εξήγηση η οποία όμως ακόμα δεν έχει αποκρυπτογραφηθεί.

Επίλογος

Όσο κι αν ακουστεί περίεργο η κατοίκηση των Μετεώρων από μοναχούς στάθηκε βλαπτική, μπροστά στην άγνοιά τους για το μέρος. Όχι ως προς τους κατοίκους τους, αλλά ούτε και προς το γύρω περιβάλλον και την ακτίνα δράσης που προσφέρουν οι τεράστιοι λίθοι.
Οι μοναχοί που ανέβηκαν στις κορυφές τους, μόχθησαν για να χτίσουν και αργότερα κατοίκησαν και έζησαν εκεί, απόλαυσαν όλη την ωφέλιμη ενέργεια του τόπου, διότι όντας στην κορυφή των «βελονών» καθώς και οι ίδιοι αποτελούν μαγνητικά δίπολα αντλούσαν, άθελά τους, σαν παράσιτα την ενέργεια της περιοχής οπότε και δεν την άφηναν να εξαπλωθεί, ή απλά την διασκορπούσαν ατελώς και πάλι εν αγνοία τους, με έναν συγκεκριμένο τρόπο:
Τα Αινιγματικά-Αγνωστα Μετέωρα
Σε αυτό συνέβαλαν η τελετουργίες τους που αμέσως αλλάζουν τον ιονισμό της ατμόσφαιρας, οι ψαλμωδίες που κατευθύνουν ή διαχέουν ακανόνιστα (αντίθετα προς τη φυσική της ροή) την ενέργεια, το χτύπημα της καμπάνας που καθαρίζει ναι μεν την ατμόσφαιρα, μα αλλάζει αμέσως την δονητικότητα του χώρου.
Έτσι η φυσική πηγή ενέργειας από τον 10ο αιώνα και μετά, άρχισε σιγά-σιγά να φθίνει. Τις τελευταίες δεκαετίες, που οι περισσότερες μονές έχουν ερημωθεί και εγκαταλειφθεί, οι ισορροπημένες Δημιουργικές και Γενεσιουργές δυνάμεις μας αγκαλιάζουν χαρίζοντάς μας αγνή και δυναμική ενέργεια. Το ενεργειακό πεδίο των Μετεώρων, λειτουργεί ξανά.
Τα Μετέωρα πρέπει να συνδέονται γεωδυναμικά με τον Άθωνα. Αν, όμως, προχωρήσουμε σε αλματώδεις σκέψεις, συνδυάζοντας τον εκεί μοναχισμό του Αγίου Όρους, του αρχαίου ιερού της Αρτέμιδος και τα μυστικά των δύο τόπων, θα καταλήξουμε σε πολλά συμπεράσματα που, όμως, δεν ανήκουν στο παρόν άρθρο.

Βιβλιογραφία

  1. Annales Geologiques des Pays Helleniques, A. Zamani – Dept. of General Geography, Συμβολή εις την ερμηνεία της δημιουργίας και της εξελίξεως των γεωμορφών των Μετεώρων, ΙΓΜΕ, 1980
  2. Μυστική Ελλάδα (συλλογικό), Αρχέτυπο, 1999
  3. Σπύρου Μακρή, Οικοδύναμη: το αρχαιοελληνικό Φενγκ Σούι, Αρχέτυπο, 2003
  4. Γλωσσάριο Γεωλογικών Εννοιών, Μ. Δ. Δερμιτζάκη & Γ. Ε. Θεοδώρου, 1994

Εγκυκλοπαίδειες:

  1. Πάπυρος-Λαρούς-Μπριτάνικα
  2. Ήλιος

Περιοδικά:

  1. Άβατον
Έγραψε ο Σπύρος Μακρής για το Περιοδικό Άβατον

 

 

 

 

 

ΕΞΟΝΤΩΣΤΕ ΤΟΝ, ΕΙΝΑΙ ΕΛΛΗΝΑΣ!


Γιά το ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΕΘΝΙΚΟ μας θέμα την ΒΟΡΕΙΟ ΗΠΕΙΡΟ ΜΑΣ, που 3 φορές ο Ελληνικός Στρατός την απελευθέρωσε και 3 φορές μας υποχρέωσαν οι ΑΘΛΙΟΙ δήθεν σύμμαχοί μας να αποχωρήσουμε, εδώ και πολλές δεκαετίες ΔΕΝ θέλει και ΔΕΝ επιτρέπεται να μιλά κανείς!
Ουσιαστικώς "σ π ά ζ ο ν τ α ς" αυτήν την αντεθνική και βαθιά π ρ ο δ ο τ ι κ ή ΣΙΩΠΗ, η 'ΟδύσσειαΤV' παρουσιάζει έναν μαχητή του Εθνικο-απελευθερωτικού αγώνος της Βορείου Ηπείρου ΜΑΣ, που πέρασε τα πάνδεινα στα κομμουνιστικά αλβανικά ΚΑΤΕΡΓΑ!

Αποτέλεσμα εικόνας για βορειος ηπειροσ

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙΣΤΕ!

Αποτέλεσμα εικόνας για βορειος ηπειροσ

Αποτέλεσμα εικόνας για βορειος ηπειροσ
Ο ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ (ΜΑΧΗΤΗΣ ΟΣΟ Ε-ΛΑ-ΧΙ-ΣΤΟΙ !) ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ ΔΡΥΪΝΟΥΠΟΛΕΩΣ, ΠΩΓΩΝΙΑΝΗΣ & ΚΟΝΙΤΣΗΣ ΣΕΒΑΣΤΙΑΝΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, ΜΙΑ ΣΠΑΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΗ ΜΟΡΦΗ ΥΠΕΡ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΣΗ ΤΗΣ ΣΚΛΑΒΩΜΕΝΗΣ
ΒΟΡΕΙΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ ΜΑΣ!
Α Θ Α Ν Α Τ Ο Σ !
["ΙΩ.ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΣ" - 'ΟΔΥΣΣΕΙΑΤV']

https://www.youtube.com/watch?v=TOlzjRVrROE

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ "ΙΩΑΝΝΟΥ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑ" Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

 

 

 

 

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Το Σπήλαιο Πανός/Αρχέδημου στον Υμηττό

Το Σπήλαιο Νυμφολήπτου, γνωστό και ως Σπήλαιο Πανός και Σπήλαιο Αρχέδημου, είναι σπηλιά στις νότιες πλαγιές του Υμηττού στην Αττική, στα βόρεια της Βάρης. Το σπήλαιο αποτελεί σημαντικό αρχαιολογικό χώρο καθώς στο εσωτερικό του είναι διακοσμημένο από το Θηραίο γλύπτη Αρχέδημο, του 5ου αιώνα π.Χ..
Το σπήλαιο στην αρχαιότητα ήταν ιερό των Νυμφών, του Απόλλωνα και του Πάνα. Στο σπήλαιο πραγματοποιήθηκαν ανασκαφές το 1901 από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα.

Το σπήλαιο βρίσκεται στο λόφο Κρεβάτι, σε υψόμετρο 260 μέτρων, στη βόρεια Βάρη, στις νότιες πλαγιές του Υμηττού. Το σπήλαιο απέχει από τη Βάρη με τα πόδια περίπου μία ώρα (5 χιλιόμετρα χωματόδρομος από τη Σχολή Ευελπίδων), αλλά είναι πιο εύκολα προσβάσιμο από τη Βούλα και το δρόμο που συνεχίζει μετά το κοιμητήριο. Βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το μικρό σπήλαιο Συκιά. Το σπήλαιο δεν είναι επισκέψιμο για το κοινό. Το άνοιγμά του, με διαστάσεις 5 επί 2 μέτρα, είναι σχεδόν κάθετο και στο χείλος έχουν σκαλιστεί σκαλοπάτια τα οποία σήμερα έχουν καταστραφεί. Η κύρια αίθουσα του σπηλαίου, με μήκος 26, πλάτος 23 και ύψος 10 μέτρα, ήταν το ιερό και στα τοιχώματα έχουν λαξευθεί σκαλοπάτια και ανάγλυφες παραστάσεις. Χωρίζεται από ένα τοίχο από σταλακτίτες σε δύο τμήματα.

Τα πρώτα ίχνη κατοίκησης στο σπήλαιο χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα π.Χ. Σύμφωνα με τις επιγραφές στο σπήλαιο, το σπήλαιο διαμορφώθηκε σε ιερό από το Θηραίο γλύπτη Αρχέδημο, ο οποίος το διακόσμησε και σκάλησε σκαλοπάτια, επιγραφές και ανάγλυφα, με πιο σημαντικό αυτό που τον απεικονίζει να κρατάει σμίλη και σφυρί και ένα ακέφαλο άγαλμα θεάς καθισμένη σε θρόνο.Το τοπίο τον μάγεψε και για να τιμήσει τις Νύμφες που, σύμφωνα με το μύθο κατοικούσαν στο δάσος, αλλά και το θεό Απόλλωνα και τον Πάνα μετέτρεψε το σπήλαιο σε λατρευτικό χώρο των νυμφών που λειτούργησε έως το 150 π.Χ....


Σύμφωνα με επιγραφές στην είσοδο υπήρχε ένα πλάτωμα στο οποίο χόρευαν γυναίκες-προσκυνήτριες των νυμφών. Μέχρι σήμερα σώζεται ένα σκαλισμένο ανάγλυφο άγαλμα σε θρόνο χωρίς, όμως, κεφάλι. Πιθανότατα πρόκειται για τον Απόλλωνα τον οποίο λάτρευαν ιδιαιτέρως στην πατρίδα του Αρχέδαμου, τις Κυκλάδες. Στα τοιχώματα υπήρχαν και ανάγλυφα Νυμφών και του Πανός που σώθηκαν από τους αρχαιοκάπηλους του 18ου και 19ου αιώνα γιατί θεωρήθηκαν άχρηστα. Βρέθηκαν σε θραύσματα και σήμερα φυλάσσονται στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο....

Οι αρχαιοκάπηλοι Σύμφωνα με τις επιγραφές υπήρχαν και άλλα μεγαλύτερα ανάγλυφα τα οποία εικάζεται ότι βρίσκονται σε αποθήκες ξένων μουσείων. Πιθανό να είναι στο Λούβρο καθώς ο Γάλλος διπλωμάτης Φοβέλ είχε επισκεφθεί πολλές φορές το σπήλαιο στα τέλη του 18ου αιώνα. Ο Αρχέδημος ως δημιουργός αυτού του ιερού αποφάσισε δίπλα στα αγάλματα των θεοτήτων να σκαλίσει και τη δική του μορφή να κρατά στο ένα χέρι σφυρί και στο άλλο τη σμίλη....


Ο πρώτος που επισκέφτηκε το σπήλαιο ήταν ο περιηγητής Ρίτσαρντ Τσάντλερ το 1765 και από τότε το επισκέφτηκαν και άλλοι περιηγητές οι οποίοι πέρασαν από την Αττική, συμπεριλαμβανομένου του Λόρδου Βύρωνα. Στο σπήλαιο διεξήχθησαν τη περίοδο 1901-1902 ανασκαφές από την Αμερικανική Σχολή Κλασικών Σπουδών στην Αθήνα, με διευθυντή τον Τσαρλς Γουέλερ. Μέσα στο σπήλαιο εκτός από αγάλματα υπήρχε ένας βωμός και αναθήματα (θέσεις για αφιέρωση αντικειμένων στους θεούς), ανακαλύφθηκαν πάνω από 1000 πήλινα πλούσια διακοσμημένα λυχνάρια και αναθηματικές λίθινες επιγραφές του 4ου αιώνα, δύο από τα οποία εκτίθενται στη Συλλογή Γλυπτών του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου.


Η σύνδεση με τον Πλάτωνα

Για τον Πλάτωνα ο Διογένης ο Λαέρτιος διασώζει μια παράδοση, η οποία έχει μεγάλη εσωτερική, συμβολική σημασία σύμφωνα με τα παραπάνω. Ότι δηλαδή η μητέρα του, Περικτιόνη, η οποία ήταν πολύ όμορφη, δεν συνέλαβε τον Πλάτωνα με τον άνδρα της, αλλά ήταν ήδη έγκυος, όταν παρουσιάστηκε ο Απόλλωνας στον Αρίστωνα και κατόπιν αυτός άφησε τη γυναίκα του ήσυχη μέχρι τη γέννηση του φιλόσοφου, ο οποίος γεννήθηκε την ημέρα κατά την οποία, σύμφωνα με τους Δηλίους, είχε γεννηθεί ο Απόλλωνας. Έτσι συνδέθηκε με το θεό των Μουσών, του οποίου θεωρούνταν απεσταλμένος. Παρόμοια δηλαδή με τον Πυθαγόρα, για τον οποίο ο Πορφύριος αναφέρει: Απόλλωνος αυτόν ιστορείν και Πυθαϊδος τω γόνω, λόγω δε Μνησάρχου φησίν Απολλώνιος, δηλαδή ο Πυθαγόρας ήταν απόγονος του Απόλλωνα και κατά πρόφαση μόνο του Μνήσαρχου. Αξίζει να αναφέρουμε ότι και για το Μ. Αλέξανδρο υπάρχει ο θρύλος ότι η σύλληψή του έγινε στα μυστήρια της Σαμοθράκης και ότι ήταν απεσταλμένος του Άμμωνα. Όλα αυτά τα πρόσωπα λοιπόν ήταν “θείες ενσαρκώσεις” στον ελληνικό χώρο και πολιτισμό, όπως κάτι ανάλογο συνέβη και σε άλλες χώρες και πολιτισμούς. Η παράδοση λοιπόν που διασώζει ο Λαέρτιος για τη γέννηση του φιλοσόφου είναι μια ένδειξη, μαζί με πολλές άλλες, για το ότι ο Πλάτωνας θεωρούσαν ένας θείος απεσταλμένος.

O Αιλιανός και ο Ολυμπιόδωρος διασώζουν μια ιστορία ή έναν μύθο για τον Πλάτωνα σχετικά με μιαεπίσκεψη του Αρίστωνος και της Περικτιόνης (γονείς του Πλάτωνα) στον Υμηττό παρέα με το νεογέννητο τότε Αριστοκλή (μετέπειτα ονομάστηκε Πλάτωνας λόγω της ευρείας πλάτης του), για να θυσιάσουν στον Απόλλωνα, στον Πάνα και στις Νύμφες.

Αναφέρουν λοιπόν ότι όταν ο Πλάτων ήταν μωρό, οι γονείς του τον πήγαν στον Υμηττό, για να θυσιάσουν στις Μούσες και στις Νύμφες (Αιλιανός) και στον Πάνα, στις Νύμφες και στον Απόλλωνα (Ολυμπιόδωρος). Στο μέρος εκεί λοιπόν ήλθαν μέλισσες και άφησαν μέλι πάνω στα χείλια του μωρού, πράγμα που θεωρήθηκε χρησμός για την γλυκύτητα των λόγων του.

Πενήντα χρόνια μετά την διακοπή της λειτουργίας του, νεοπλατωνικοί της Αττικής σχολής το χρησιμοποίησαν για τις τελετές τους. Η επιλογή του σπηλαίου δεν ήταν τυχαία καθώς επικρατεί έντονα η αντίληψη ότι το συγκεκριμένο σπήλαιο αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για την αλληγορία του Σπηλαίου του Πλάτωνος. Ο Πλάτωνας το επισκεπτόταν και είχε δηλώσει την εντύπωση που του προξενούσε. Οι νεοπλατωνικοί εγκατέλειψαν το σπήλαιο στα τέλη του 4ου αι. μ.Χ. διότι δέχθηκαν επίθεση από τους χριστιανούς. Εκείνοι προκάλεσαν πολλές καταστροφές, χάραξαν σταυρούς στις μορφές και τα τοιχώματα. Προσπάθησαν ακόμα και να το μετατρέψουν σε χριστιανικό ασκητήριο....

Πηγές:

 

 

 

 

 

 

 

Αμφιαράειο το άγνωστο μαντείο στην Αττική - Δείτε το βίντεο

Ο δρόμος προς τον Κάλαμο οδηγεί στον αρχαιολογικό χώρο του Αμφιαράειου, ο οποίος ωστόσο δεν είναι εμφανής. Αντιθέτως εάν είστε...με αυτοκίνητο πρέπει να σταθμεύσετε και να περπατήσετε λίγο μέχρι να το βρείτε. Εκεί μέσα σε ένα καταπράσινο τοπίο θα βρείτε το ιερό Αμφιαράειο.

Το Αμφιαράειο του Ωρωπού βρίσκεται σε μια μικρή κοιλάδα νοτιοδυτικά της σκάλας Ωρωπού, το Μαυροδήλεσι, που τη διασχίζει ένα ξερό ποτάμι το οποίο οι αρχαίοι ονόμαζαν Χαράδρα.

Το Αμφιαράειο ήταν το μεγαλύτερο στην αρχαία Ελλάδα ιερό του χθόνιου θεού και ήρωα του Άργους Αμφιαράου. Σε όλη την περίοδο της λειτουργίας του ήταν το εθνικό ιερό του Ωρωπού, μιας από τις παλαιότερες πόλεις της αρχαίας Ελλάδας. Το Αμφιαράειο ιδρύθηκε στα τέλη του 5ου αι. π.Χ. όταν ο Ωρωπός ήταν στα χέρια των Αθηναίων. Ο Αμφιάραος ανήκε στις θεότητες του κάτω κόσμου. Η ευτυχέστερη ίσως περίοδος της ιστορίας του Αμφιαρείου ήταν ο 3ος αιώνας π.Χ. και το πρώτο μισό του 2ου αιώνα π.Χ. (ως το 146 π.Χ.), οπότε ο Ωρωπός ήταν μέλος του Κοινού των Βοιωτών.

Από τις αρχές του 4ου αιώνα π.Χ. και ως το 338 π.Χ. (μάχη Χαιρώνειας) το Αμφιαράειο οργανώνεται και η φήμη του απλώνεται στην Ελλάδα. Κτίζονται σε αυτό κτήρια και στήνονται αγάλματα. Το ιερό φαίνεται να λειτουργεί με βάση σταθερό κανονισμό.

Από το 338 π.Χ. ως τις αρχές του 3ου αιώνα π.Χ. μεσολαβεί περίοδος διαφόρων μεταβολών. Ο Φίλιππος της Μακεδονίας ή ο γιος του Αλέξανδρος παραχωρεί τον Ωρωπό στους Αθηναίους. Το 313 π.Χ τον Ωρωπό κυριεύει ο στρατηγός του Αντίγονου του Μονόφθαλμου Πολεμαίος. Το 287 π.Χ. ο Ωρωπός γίνεται μέλος του Κοινού των Βοιωτών και επακολουθεί άνθηση του Αμφιαρείου που διαρκεί ως το 146 π.Χ.  Κατά την Ρωμαιοκρατία (από το 146 π.Χ.) ο Ωρωπός είναι "αυτόνομος". Άνθηση του ιερού κατά τον 1ο αιώνα π.Χ. οφείλεται στην ευεργεσία του Ρωμαίου στρατηγού Σύλλα.

Το 1884 ξεκίνησε η συστηματική ανασκαφή του ιερού από την Αρχαιολογική Εταιρεία με τον Βασίλειο Λεονάρδο. Η ανασκαφή διήρκησε με διαλείμματα ως το 1929 και αποκάλυψε τα ερείπια μνημείων στο Μαυροδήλεσι και πολλές επιγραφές που είναι πολύτιμες για τις πληροφορίες που περιέχουν.

https://www.youtube.com/watch?v=R84ruFDS8xM
Πηγή

Αναρτήθηκε στις 10:17:00 μ.μ.   25/11/2017

 

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Ένα μήνυμα μας στέλνουν οι Rothschild με αυτή την βράβευση.

ROTHSCHILD

Οι Έλληνες υπήρξαν βασανιστικοί αφυπνιστές και ενοχλητικοί αμφισβητίες και τέτοιοι πρέπει να ξαναγινούν. Δεν είναι δυνατόν να μας δουλεύει ένας τραπεζικός υπόκοσμος παρέα με έναν τυχοδιώκτη που παριστάνει τον πρωθυπουργό.

Σήμερα είδαμε καθαρά για ποιους δούλευε ο νταουλιέρης Τσίπρας της αριστεράς, των δημοψηφισμάτων, του Go back Μέρκελ, του κινήματος δεν πληρώνω, των Capital Controls, των βίαιων πορειών, των ανοιχτών συνόρων, κατάργηση παρελάσεων, αριστείας..... Οι μάσκες έπεσαν, έπεσαν γιατί ήθελαν να πέσουν.
Ένα μήνυμα μας στέλνουν οι Rothschild με αυτή την βράβευση. Το μήνυμα είναι : "Μην κάνετε όνειρα μιας και έχουμε υπεράνθρωπη δύναμη. Θα πληρώσετε το χρέος σας μέχρι τέλους. Βλέπεται αυτά τα όμορφα κτίρια; Μας ανήκουν. Κάποτε ανήκαν στους Βουρβόνους βασιλιάδες και στους Βοναπαρτιστές. Σήμερα είναι δικά μας. Οι άνθρωποι ποτέ δεν κάνουν το κακό τόσο απόλυτα και με τόσο ενθουσιασμό, όσο όταν για χάρη μιας κρυφής ιδεολογίας"....

Aπό το 2011 γράφουμε για τον ρόλο του Τσίπρα..
perimajestic
Δείτε επίσης:
ΒΡΑΒΕΙΑ ΡΟΤΣΙΛΝΤ ΣΕ ΤΣΙΠΡΑ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΣΘΕΝΟΣ!

 

 

 

 

Παρασκευή, 24 Νοεμβρίου 2017

Κάνουν το Στρατόπεδο Πολιχνίτου κέντρο “μεταναστών”


Γράφει ο Παναγιώτης Αποστόλου

Προφανώς αυτή η Μπολσεβίκικη κυβέρνηση των ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ έχει αποφασίσει να παραδώσει τα νησιά μας του Βορείου Αιγαίου στην Τουρκία χωρίς να πέσει μια ντουφεκιά!

Διότι δεν είναι δυνατόν να μην αντιλαμβάνεται τον κίνδυνο που απορρέει από την αλόγιστη – τουλάχιστον – “μεταναστευτική” της πολιτική, με την ελεύθερη είσοδο και μόνιμη εγκατάσταση από την Τουρκία δεκάδων – εκατοντάδων λαθρομεταναστών!
Αφού πλέον σε αυτά τα νησιά η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και ιδιαίτερα στη Λέσβο!

Πιο συγκεκριμένα στον καταυλισμό που “φιλοξενεί” τους “μετανάστες – πρόσφυγες ” στη Μόρια, το βράδυ της Κυριακής σημειώθηκαν μεγάλης έκτασης επεισόδια που προκάλεσαν μεγάλες υλικές καταστροφές στις εγκαταστάσεις!

Αυτό το φαινόμενο δεν είναι χθεσινό ή προχθεσινό, αφού και κατά το πρόσφατο παρελθόν έχουν παρατηρηθεί διάφορες εξεγέρσεις – κινητοποιήσεις από τους “φιλοξενούμενους” λαθρομετανάστες στο Hot Spot της Μόριας! Οι οποίοι ζητούν ασφαλή διαμονή στον καταυλισμό και γρήγορη απονομή ασύλου για εκείνους που υποβάλλουν αίτηση!

Ωστόσο, με αυτά και με τα άλλα, οι “πρόσφυγες – μετανάστες” έχουν φτάσει στο νησί της Λέσβου τις 8 χιλιάδες, όταν οι κάτοικοι του νησιού είναι 30 χιλιάδες! Παρατηρείται δηλαδή, ένας εποικισμός ανάλογος με αυτόν στην Κύπρο από Τούρκους, που όμως προήλθε από μια εισβολή και κατοχή μεγάλου τμήματος του Νησιού!

Νύχτα πολέμου στην Λέσβο…

Έτσι, από τα μεσάνυχτα της Κυριακής έως και τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας στο Hot Spot της Μόριας δόθηκε μάχη με τους άνδρες της Αστυνομίας και υπήρξαν αρκετές συλλήψεις καταστροφέων!

Αλλά, το πολύ σημαντικό που μετέφερε δημοσιογράφος τοπικού τηλεοπτικού σταθμού της Μυτιλήνης, είναι πως ο Διοικητής της Αστυνομίας που έχει στην ευθύνη του το Hot Spot της Μόριας δεν επιτρέπει την είσοδο σε άλλους στο εν λόγω κέντρο “φιλοξενίας” από τη στιγμή που εκεί έχει δημιουργηθεί το αδιαχώρητο!

Σε ερώτηση δε του επικεφαλής του Λιμενικού για το τι θα κάνουμε αυτούς που καθημερινώς αποβιβάζονται στο Νησί, η απάντηση ήταν: “Κάντε τους ότι θέλετε”!

Αυτά είναι τα αποτελέσματα σε μια χώρα που επί δεκαετίες καμιά κυβέρνηση δεν έχει ασχοληθεί σοβαρά με το οξύ εθνικό ζήτημα της αθρόας μετανάστευσης! Αλλά τι να πούμε τώρα, όταν η πάλαι ποτέ υπουργός του ΠΑΣΟΚ Άννα Νταλάρα είχε πει το αμίμητο: “Υπάρχουν μόνο λαθραία τσιγάρα…”!

Επαναστατούν όλοι στη Λέσβο…

Μπροστά σε αυτήν την μόνιμη διαμορφούμενη ζοφερή και επικίνδυνη κατάσταση η Δημοτική Αρχή της Λέσβου – που δεν εισακούεται από την Κυβέρνηση παρά τις επανειλημμένες οχλήσεις και ενημερώσεις της περί του τεράστιου προβλήματος – καθώς και οι κάτοικοι, αποφάσισαν να πάρουν την τύχη τους στα δικά τους χέρια!

Γι΄ αυτό σε συναυλία – διαμαρτυρία που πραγματοποιήθηκε στο Νησί εξέφρασαν την έντονη δυσφορία τους και την αντίδρασή τους! Μια αντίδραση που εκφράστηκε και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για “τις πολιτικές που επιθυμούν να μετατρέψουν τη Λέσβο, το νησί της ανθρωπιάς, της ειρήνης και της αλληλεγγύης, αλλά και γενικότερα την ελληνική μεθόριο, σε στρατόπεδα συγκέντρωσης και καταρράκωσης κάθε ανθρώπινης αξιοπρέπειας”!

Όπου καταγγέλλεται η κυβέρνηση πως, “υπάρχει παντελής απουσία πολιτικής βούλησης για την πραγματοποίηση της αποσυμφόρησης της Λέσβου, όπως πασιφανέστατα προκύπτει και από τα αποτελέσματα της πρόσφατης συνεδρίασης της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής, όπου συζητήθηκε η διαχείριση των προσφυγικών ροών”!

Διατυπώνει επίσης η Δημοτική Αρχή της Λέσβου: “Βλέπουμε με αγανάκτηση τον στυγνό – πλέον – εκβιασμό που υφίσταται η τοπική κοινωνία μέσα από την αδράνεια του αρμόδιου υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και γενικότερα της κυβερνήσεως. Έχουμε χρέος να προστατέψουμε την κοινωνική συνοχή της ακριτικής και κατά συνέπεια κρίσιμης εθνικής σημασίας περιοχή της Λέσβου…”!

Πού το πάει η κυβέρνηση;

Ο κάθε καλόπιστος πολίτης – πλέον – σε αυτήν την χώρα, εύλογα διερωτάται για πού πραγματικά το πάει αυτή η κυβέρνηση!

Δεν αντιλαμβάνεται το μέγεθος αυτής της αλόγιστης πολιτικής της;

Δεν αντιλαμβάνεται τους Εθνικούς κινδύνους, αφού έχει μετατρέψει όλη την Ελλάδα σε ένα απέραντο στρατόπεδο συγκεντρώσεως λαθρομεταναστών, οι περισσότεροι των οποίων είναι σκληροί Ισλαμιστές και κάθε μέρα παραπάνω που διαρκεί η “διαμονή” τους στην Ελλάδα, αυξάνεται ο κίνδυνος ακραίων εξτρεμιστικών καταστάσεων, που θα ωχριά μπροστά τους η θεομηνία που έπληξε τη Δυτική Αττική – με ευθύνη της Πολιτείας – με τους 21 προς το παρόν νεκρούς;

Αλλά, τα ίδια ερωτήματα απευθύνονται και προς την Αξιωματική Αντιπολίτευση! Τη ΝΔ του Κυριάκου Μητσοτάκη! Ο οποίος, θιγόμενος από την δριμύτατη κριτική των ΜΜΕ για τη συμμετοχή της συζύγου του στη λίστα των Paradise Papers, μας δήλωσε πως θα πρέπει να “χτυπήσουν” τον ίδιο και όχι τη Μαρέβα Γκραμπόφσκι!

Αυτούς τους παλικαρισμούς, θα περιμέναμε να τους κάνει προς την κυβέρνηση για την αθρόα λαθρομετανάστευση που αλλάζει ραγδαία την Πατρίδα, ο κ. Μητσοτάκης!

Θα περιμέναμε στο ζήτημα αυτό, να διατυπώνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η ΝΔ μια άλλη πολιτική, που δυστυχώς δεν βλέπουμε!
Όπως επίσης αυτά τα ερωτήματα, τα θέτουμε και στα άλλα Κοινοβουλευτικά κόμματα!

Μια φοβερή καταγγελία…
Διαβάσαμε και σας μεταφέρουμε μια καταγγελία βόμβα, από το ιστολόγιο “Ανεξάρτητος και διπλωματικός παρατηρητής”:

«Η πληροφορία έσκασε ως …βόμβα! Τα ελληνικά νησιά κυριολεκτικά πνίγονται καθημερινά από νέες εισβολές λαθρομεταναστών οι οποίοι κατακλύζουν κυρίως τη Λέσβο.

Η ΕΕ έχει πάρει απόφαση να μετατρέψει την Ελλάδα σε μια απέραντη καραντίνα υποδοχής μεταναστών οι οποίοι… θα μένουν εσαεί εγκλωβισμένοι στη χώρα μας!

Η ελληνική κυβέρνηση, όχι μόνο δεν προτίθεται να κάνει κάτι προς την κατεύθυνση ανακούφισης της χώρας μας, όχι μόνο δεν απαιτεί από τους ευρωπαίους να απαλλάξουν την Πατρίδα μας από τις αδιάλειπτες εισβολές, αλλά συνεννοείται μαζί τους για την διασφάλιση της μόνιμης παραμονής τους εντός της Ελλάδος!

Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, υπάρχει συναίνεση της ελληνικής κυβερνήσεως να παραμείνουν στην Ελλάδα οι λαθρομετανάστες και μάλιστα να φτιαχτούν νέα, μεγάλα κέντρα υποδοχής. Τι γίνεται όμως, τώρα πού η συντριπτική πλειοψηφία όσων μπουκάρουν στη χώρα μας, δεν είναι πρόσφυγες αλλά αμιγώς λαθρομετανάστες;

Μάλλον, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, πάνε για δημιουργία κέντρου κράτησης “κρατουμένων”! Και αυτό θα γίνει στη Λέσβο, αλλά το χειρότερο όλων φαίνεται να είναι ότι θα συνδυαστεί με την κατάργηση του στρατοπέδου Πολιχνίτου για την μετατροπή του, στο πρώτο Ευρωπαϊκό Κέντρο “κρατουμένων”!

Θα ξηλωθούν δηλαδή, οι φαντάροι και οι αξιωματικοί μας για να μπουν μέσα οι λαθρομετανάστες!
Αναμένουμε από τους αρμόδιους επιβεβαίωση ή διάψευση (αν και μια διάψευση, από αυτή ειδικά την κυβέρνηση δεν μπορεί να μας πείσει εύκολα)»!

Να απαντήσει ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ…
Οφείλει όμως, μια απάντηση γι΄ αυτήν την καταγγελία και ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ Ναύαρχος Ευάγγελος Αποστολάκης! Από τη στιγμή που παλαιότερα γνωρίζαμε πως οι Αξιωματικοί μας διακρίνονταν από υπέρμετρη ευαισθησία και φιλοπατρία!

Αναμένουμε απάντηση, ναι, παρότι είμαστε απογοητευμένοι από την ανακοίνωση που έβγαλε το Γραφείο Τύπου του ΓΕΕΘΑ για την εισβολή στο Πεντάγωνο των Αναρχικών του “Ρουβίκωνα”:

«Την Παρασκευή 17 Νοεμβρίου 2017, μεσημβρινές ώρες, ομάδα πολιτών (σ.σ. ;;;;) εισήλθε χωρίς άδεια στον προαύλιο χώρο του στρατοπέδου “Παπάγου” από την πύλη Μεσογείων και πέταξε φυλλάδια…»!

Για σας κ. Αποστολάκη, οι Αναρχικοί – Αντιεξουσιαστές του “Ρουβίκωνα” είναι “ομάδα πολιτών”; Γιατί κ. Αρχηγέ, φοβόσαστε ακόμη και τις λέξεις;
Μπήκαν χωρίς άδεια και τους απωθήσατε!
Είναι σοβαρή ερμηνεία αυτή, για μια εισβολή στο καλύτερα φυλασσόμενο κτήριο του Στρατού μας;

Αρχηγέ, καταντήσατε το Στράτευμα, “μπείτε σκύλοι αλέστε…” και το καλύτερο πράγμα που θα είχατε να κάνετε, θα ήταν η παραίτησή σας! Και όχι να κρύβεστε πίσω από την ανάληψη πολιτικής ευθύνης του υπουργού Εθνικής Αμύνης Πάνου Καμμένου!
Στην Τουρκία του Ερντογάν, θα είσαστε ήδη στη φυλακή!!

Παναγιώτης Αποστόλου
Επικεφαλής της “Ελλήνων Πολιτείας”
Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

egerssi.gr  24/11/2017

 

 

 

 

Πέμπτη, 23 Νοεμβρίου 2017

Η ωραιότερη πόλη του Πόντου, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών, το τελευταίο καταφύγιο του Ελληνισμού! (vid)


Η ωραιότερη πόλη του Πόντου, η πρωτεύουσα της Αυτοκρατορίας των Κομνηνών, το τελευταίο καταφύγιο του Ελληνισμού. Η Τραπεζούντα ιδρύθηκε το 756 π.χ. για πρώτη φορά από Ίωνες αποίκους. Έζησε δόξες, καταστροφές, τιμές και θυσίες, αλλά έμεινε και στάθηκε ελληνική επί 2678 χρόνια μέχρι το 1922 όταν αναγκάστηκαν οι κάτοικοί της να καταφύγουν στην Ελλάδα.Η Τραπεζούντα στην παρακμή της, τον 19ο αιώνα είχε μόνο 4.200 οικογένειες. Από αυτές, 1.200 οικογένειες ήταν ελληνικές, 500 αρμενικές και 180 αρμενοκαθολικές, 20 διαμαρτυρόμενες, 2.100 περσικές, ευρωπαικές και οθωμανικές. Μαζί με τα προάστιά της είχε περίπου 31.000 κατοίκους, δηλαδή 6.500 οικογένειες. Είχε 4 αλληλοδιδακτικά σχολεία δημόσια, δύο Παρθεναγωγεία, την Ελληνική Σχολή (Φροντιστήριο) και άλλα ιδιωτικά σχολεία. Αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν 700 μαθητές στα αλληλοδιδακτικά, 250 στο Παρθεναγωγείο, 220 στο Φροντιστήριο και 150 στα ιδιωτικά. Δηλαδή αρχές του 20ού αιώνα υπήρχαν 1.250 σπουδαστές στην Τραπεζούντα. Η διοίκηση των σχολείων γινόταν από το ανώτατο Συμβούλιο.Το Συμβούλιο άλλαζε κάθε δύο χρόνια και είχε ένα πρόεδρο και εφορεία με τρία μέλη. Η ανώτερη ελληνική κοινωνία της Τραπεζούντας φρόντιζε πάρα πολύ για τα σχολεία, τις εκκλησίες και γενικά την κοινωνική ζωή. Ο ελληνισμός συντηρούσε την Φιλόπτωχο Αδελφότητα, και την Αδελφότητα Κυριών ή Μέριμνα, η οποία σπούδαζε με έξοδά της άπορα παιδιά και έναν σπουδαστή στην Θεολογική Σχολή. Ο Σύλλογος (Πρόνοια), στην Κωνσταντινούπολη ενίσχυε τα Σχολεία της Τραπεζούντας.Από δημόσια υγεία η Τραπεζούντα ήταν σε καλή κατάσταση, χάρη στα 15 λουτρά που διέθετε. Ιδιαίτερη αξία για την Τραπεζούντα και ολόκληρο τον Πόντο έχει το όνομα του Φροντιστηρίου, η Σχολή από την οποία έβγαιναν οι δάσκαλοι του Πόντου. Το Φροντιστήριο στεγαζόταν σε ένα πολύ μεγάλο κτίριο με τρία πατώματα. Η ίδρυση του, χάνεται μέσα στα σκοτεινά χρόνια της Τουρκοκρατίας. Βγήκε ακριβώς μέσα από το σκοτάδι για να γίνει ο φάρος του απομακρυσμένου Ελληνισμού. Γνωστό είναι ότι στην εποχή του Γεωργίου Υπομενά, είχε η Σχολή το ίδιο όνομα. Κατ’ άλλους ιδρύθηκε η Σχολή το 1682 από τον Τραπεζούντιο δάσκαλο Σεβαστό Κιμινήτη.Η βιβλιοθήκη είχε βιβλία του Γεωργίου Υπομενά, Σκίβα, Σεβαστού ως επίσης και χειρόγραφα εκκλησιαστικών κανόνων του Βαλσαμώνος. Η αξία των χειρογράφων ήταν πολύ μεγάλη λόγω της αρχαίας γραφής. Είχε ακόμα Ευαγγέλια, εκκλησιαστικά βιβλία και νεώτερα χειρόγραφα, του Σεβαστού Κυμινήτου, Ηλία Κανδύλη και άλλα. Όλες τις εποχές έβγαιναν από την Σχολή νέοι που διέπρεπαν στα γράμματα, στο εμπόριο και σε κάθε έκφανση της κοινωνικής ζωής.

Mε πληροφορίες από το pontos-news.gr.

Δείτε σχετικό βίντεο ...


https://www.youtube.com/watch?v=VsJtDkOAgnQ

Πηγή: The Secret Real Truth

 

 

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

ΜΕΓΑΛΗ ΟΡΓΗ ΑΠΟ ΠΑΜΜΑΚΕΔΟΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΟΤΖΙΑ

Μεγάλο Λάθος η Σύνθετη Ονομασία!

Με επιστολή τους στον Υπουργό Εξωτερικών Νίκο Κοτζιά, οι Παμμακεδονικές Ενώσεις Ηφηλίου(Παμμακεδονική Ένωση ΗΠΑ, Πρόεδρος: Στέλιος Κυριμλής, Παμμακεδονική Ομοσπονδία Αυστραλίας - Παναγιώτης Ιασωνίδης, Παναυστραλιανός Συντονιστής της Παμμακεδονικής Ομοσπονδίας Αυστραλίας, Παμμακεδονική Ένωση Καναδά, Πρόεδρος: Γιαντσούλης Δημήτριος, Παμμακεδονική ‘Ενωση Ευρώπης, Πρόεδρος: Τσορμπατζόγλου Παντελεήμων, Παμμακεδονική Ένωση Αφρικής, Πρόεδρος: Παπαθανασίου Αμύντας, Παμμακεδονική Ένωση Οντάριο (Καναδά), Πρόεδρος: Κάρας Δημήτριοs, Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων των Μακεδόνων (Ελλάδα), Πρόεδρος: Τάτσιος Γεώργιος) καθώς και η συντονιστική επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων(Ομοσπονδία Δυτικομακεδονικών Σωματείων, Γεώργιος Τζούλης, Πρόεδρος, «Ομάδα 21» Μακεδονίας – Θράκης, Αντώνης Δασκόπουλος, τ. Πρόεδρος

Σύλλογος Φλωρινιωτών Θεσσαλονίκης, Δημήτριος Γάκης, τ. Πρόεδρος, Σύλλογος Απανταχού Πισοδεριτών «Η Αγία Τριάς», Μιχαήλ Λιάκος, Πρόεδρος, Θρακική Εστία Θεσσαλονίκης, Βενιαμίν Καρακωστάνογλου, επ. Πρόεδρος) ζητούν να μην συμφωνήσει «να ονομαστούν τα Σκόπια με όνομα που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», Βόρεια, Άνω σε Κυριλλική ή οποιαδήποτε άλλη γραφή…»

Αναλυτικά το πλήρες κείμενο της ανοικτής επιστολής έχει ως εξής

«Εξοχότατε κύριε Υπουργέ,

Νομίζουμε ότι θα ήταν όχι μόνον παράλογο αλλά και τραγικό όχι μόνον για τους Μακεδόνες, αλλά και για ολόκληρο τον απανταχού ελληνισμό, αν ο Υπουργός μας Εξωτερικών τον οποίο θαυμάσαμε και επιδοκιμάσαμε για τον χειρισμό του Κυπριακού την περασμένη χρονιά, συμφωνήσει να ονομαστούν τα Σκόπια με όνομα που θα περιέχει τον όρο «Μακεδονία», Βόρεια, Άνω σε Κυριλλική ή οποιαδήποτε άλλη γραφή…

Για σκεφτείτε κ. Υπουργέ πόσο καταστροφικό θα είναι αν τα Σκόπια τα βαπτίσουμε εμείς οι ίδιοι «Μακεδονία», ενώ ο νυν Υπουργός Εξωτερικών Νίκολα Ντιμιτρόφ παραδέχεται πως «Δεν είμαστε αρχαίοι Μακεδόνες, αλλά είμαστε Μακεδόνες». Επιπλέον για σκεφθείτε αν στις επόμενες εκλογές αναδειχτεί ως κυβέρνηση το VMRO. Όλοι μας γνωρίζουμε πως οι ψηφοφόροι του κ. Γκρούεβσκι δεν πρόκειται να εξαφανιστούν. Γι αυτό τον λόγο αν το ελληνικό κράτος επιτρέψει άνοιγμα διόδου στις Πρέσπες αυτή η κίνηση θα λειτουργήσει ως δούρειος ίππος για τις παραμεθόριες περιοχές μας της Φλώρινας που ήδη επηρεάζονται από τους προπαγανδιστές των εκεί δρώμενων.

Κύριε Υπουργέ, οι απανταχού Μακεδόνες σας καλούν σε εθνική επαγρύπνηση για τη Μακεδονία μας, μακριά από οποιοδήποτε ενδοτισμό, ή αποδοχή «λύσεων» που αντιβαίνουν στο εθνικό μας συμφέρον, το δίκαιο και την ιστορία του τόπου μας. Στις οποιεσδήποτε εξωτερικές πιέσεις πρέπει να παίρνετε δύναμη και κουράγιο από τον ελληνικό λαό ο οποίος πάντοτε αποδεικνύει την αυτοθυσία του σε κάθε κίνδυνο από την αρχαιότητα μέχρι την εποποιία του 40

Φοβόμαστε πως ενώ εσείς προσπαθείτε να βελτιωθούν οι σχέσεις των δυο χωρών με τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), διάφοροι διπλωματικοί φορείς των Σκοπίων έχουν διαφορετικά σχέδια. Γνωστή είναι η περίπτωση του Γενικού Προξένου των Σκοπίων στη Νέα Υόρκη ο οποίος χρησιμοποιούσε την παλιά σημαία της χώρας του (με τον ήλιο της Βεργίνας) στις επίσημες συναντήσεις του με διπλωμάτες άλλων χωρών έως ότου παρέμβη το δικό σας διπλωματικό σώμα. Όπως και ο Γενικός πρόξενος στο Τορόντο Jovica Palacevski, την περασμένη άνοιξη συμμετείχε σε αλυτρωτική εκδήλωση των Σκοπιανών στον Καναδά όπου παρουσιάστηκαν χάρτες με ενσωματωμένη στο γειτονικό κρατίδιο την “Μακεδονία του Αιγαίου”, με την Θεσσαλονίκη εντός, και τα όρια των Σκοπίων να αγγίζουν την Θεσσαλία. Ο δε Jovica Palacevski, διορισμένος από το VMRO, έπρεπε να είχε αντικατασταθεί από διπλωμάτη του νυν κυβερνώντος κόμματος (SDSM), αλλά ακόμη παραμένει στο Τορόντο.

Τώρα τελευταία μέλη των Μακεδονικών οργανώσεων πληροφορήθηκαν από έγκυρη πηγή ότι η προσπάθεια προβολής του προπαγανδιστικού ντοκυμαντέρ «Μακεδονία» από την Κροατική εταιρεία Jadran Films ήταν έμπνευσης και χρηματοδότησης της προηγούμενης κυβέρνησης του VMRO-DPMNE του Γκρούεβσκι (σας παρακαλούμε δείτε την συνημμένη επιστολή των Παμμακεδονικών Οργανώσεων Υφηλίου προς την Υπουργό Πολιτισμού της Κροατίας, καθώς και πληροφορίες για το ντοκυμαντέρ http://www.echedoros-a.gr/2017/11/jadran-film.html?spref=fb). Πολύ φοβόμαστε πως αυτή η προπαγάνδα θα συνεχιστεί παρά την καλή θέληση της ελληνικής πλευράς.

Οι Μακεδονικές οργανώσεις ανησυχούμε και θα εκτιμήσουμε κύριε Υπουργέ την απάντησή σας το γρηγορότερο δυνατόν.

Με εκτίμηση
Παμμακεδονικές Ενώσεις Ηφηλίου,
Συντονιστική επιτροπή Μακεδονικών Οργανώσεων»

 

 

 


ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΣΤΙΓΜΗ:

Οριοθέτηση κοινών θαλασσίων συνόρων αποφάσισαν Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος!

Posted by olympiada στο Νοέμβριος 22, 2017

Η ΘΑΡΡΑΛΕΑ ΚΑΙ ΡΗΞΙΚΕΛΕΥΘΗ ΟΔΟΣ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕ Η ΕΛΛΑΔΑ ΑΠΟ ΤΟ 2015 ΦΕΡΝΕΙ ΚΑΡΠΟΥΣ!

Ο Προκοπης Παυλοπουλος ήταν ο πρώτος δυτικός ηγέτης που επισκέφθηκε τον Σίσι, είχε προηγηθεί ο Πάνος Καμμένος ως ο πρώτος δυτικός αξιωματούχος. Όταν όλοι οι υπόλοιποι έγλυφαν την Κλίντον και τους τρομοκράτες του Μόρσι!

Kύπρος, Ελλάδα και Αίγυπτος δεσμεύτηκαν «να προχωρήσουν γρήγορα στις διαπραγματεύσεις σχετικά με την οριοθέτηση των κοινών θαλάσσιων συνόρων τους». Αυτό αποφάσισαν σήμερα , όπως αναφέρεται σε Κοινή Διακήρυξη , οι ηγέτες των τριών χωρών, Νίκος Αναστασιάδης, Αλέξης Τσίπρας και Αμπντέλ Φατάχ Αλ Σίσι.

Οι τρεις ηγέτες εξέφρασαν τη σθεναρή δέσμευσή τους να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για την προώθηση της ειρήνης, τη σταθερότητα, την ασφάλεια και την ευημερία στην Ανατολική Μεσόγειο, στη βάση των κοινών αξιών και συμφερόντων τους, σημειώνεται στην Διακήρυξη.

Αναφορά γίνεται και στο Κυπριακό, όπου οι τρεις ηγέτες τονίζουν ότι «η συνολική διευθέτηση δεν πρέπει να περιέχει αναχρονιστικές ρυθμίσεις στον τομέα της ασφαλείας, ούτε ξένα στρατεύματα».

Στη Σύνοδο συμφωνήθηκε να ενισχυθεί η τριμερής συνεργασία στους τομείς της ενέργειας, της μετανάστευσης, του τουρισμού, του περιβάλλοντος, της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, της τεχνολογίας των πληροφοριών και επικοινωνιών, της γεωργίας και της διασποράς», αναφέρει η Κοινή Διακήρυξη.

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων τονίζουν τη σημασία του σεβασμού της κυριαρχίας και των κυριαρχικών δικαιωμάτων που κάθε κράτος έχει στις θαλάσσιες ζώνες του σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, όπως αντικατοπτρίζεται στη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας, και εκφράζουν την επιθυμία τους να ενισχύσουν τη συνεργασία τους μέσω μιας σειράς συμφωνιών για την εκμετάλλευση και τη μεταφορά φυσικού αερίου, όπου η ανακάλυψη των αποθεμάτων υδρογονανθράκων θα λειτουργούσε ως καταλύτης για την περιφερειακή σταθερότητα και ευημερία.

Οι τρεις ηγέτες «καλούν την Τουρκία να τερματίσει όλες τις παράνομες δραστηριότητες στις θαλάσσιες ζώνες της Κύπρου και να απόσχει από παρόμοιες ενέργειες στο μέλλον».

Στην Κοινή Διακήρυξη αναφέρεται ότι συμφώνησαν ότι οι κατευθυντήριες αρχές της τριμερούς εταιρικής σχέσης τους είναι «ο σεβασμός του διεθνούς δικαίου και των αρχών του Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών, συμπεριλαμβανομένης της δέσμευσης για σχέσεις καλής γειτονίας, τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια, το σεβασμό της κυριαρχίας, της ανεξαρτησίας και της εδαφικής ακεραιότητας των κρατών».

Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων επιβεβαίωσαν επίσης την θέλησή τους να συνεχίσουν την εξαιρετική συνεργασία τους στο πλαίσιο των διεθνών οργανισμών και ιδίως στο πλαίσιο του ΟΗΕ, υποστηρίζοντας επίσης τις υποψηφιότητές τους σε αυτά τα φόρουμ.

Στην Κοινή Διακήρυξη υπογραμμίζουν τη σημασία της διατήρησης και της προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς της Ανατολικής Μεσογείου και της Μέσης Ανατολής και υπογράμμισαν την αποφασιστικότητά τους να καταπολεμήσουν τη λεηλασία και την παράνομη διακίνηση πολιτιστικών αγαθών, συμπεριλαμβανομένων των πολιτιστικών αγαθών που προέρχονται από περιοχές ένοπλης σύγκρουσης.

Οι τρεις ηγέτες εκφράζουν την πρόθεσή τους να επιδιώξουν κοινές δράσεις στους ακόλουθους πέντε τομείς προτεραιότητας: Ετοιμότητα και αντίδραση σε σημαντικά περιστατικά ρύπανσης στη Μεσόγειο, αντιμετώπιση της διάβρωσης των ακτών και διαχείριση των παράκτιων ζωνών, βιολογική ποικιλότητα και προστασία της φύσης, καθώς και διαχείριση των αποβλήτων και προσαρμογή στην αλλαγή του κλίματος.

Αναφέρεται περαιτέρω ότι οι κοινές προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τομέας της ενέργειας, η ανάγκη διαφοροποίησης των ενεργειακών πόρων και των διαδρομών, η ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού και η ανάγκη εκσυγχρονισμού και ανάπτυξης νέων ενεργειακών υποδομών, εμπλουτίζουν τις προοπτικές περαιτέρω προώθησης της τριμερούς ενεργειακής συνεργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό συζήτησαν πτυχές της συνεργασίας, ιδίως στους τομείς των υδρογονανθράκων, της ηλεκτρικής ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Για το σκοπό αυτό, ενθάρρυναν και χαιρέτισαν πρωτοβουλίες του ιδιωτικού τομέα για αμοιβαία επωφελή έργα ενεργειακής υποδομής που συμβάλλουν στην ενεργειακή ασφάλεια και των τριών χωρών, όπως η διασύνδεση EuroAfrica.

Επιπλέον, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υπογραφή από τους Υπουργούς Τουρισμού ενός Πρωτοκόλλου που αποσκοπεί στην προώθηση της ανάπτυξης και την ενίσχυση της συνεργασίας στον τομέα των κρουαζιέρων στην Ανατολική Μεσόγειο.

Επίσης, οι τρεις ηγέτες συμφώνησαν να εντείνουν τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση των περιφερειακών προκλήσεων, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας σε όλες τις μορφές και τις εκδηλώσεις της, για την αύξηση της ανταλλαγής πληροφοριών και την προώθηση της περιφερειακής ασφάλειας, της μακροπρόθεσμης σταθερότητας και της ευημερίας.

Η Κοινή Διακήρυξη εκφράζει αλληλεγγύη προς τον λαό και την κυβέρνηση της Αιγύπτου, για τις τρομοκρατικές ενέργειες στη χώρα που επιδιώκουν την αποσταθεροποίηση, σημειώνοντας ότι η Αίγυπτος είναι στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας τόσο εντός της χώρας όσο και στην περιοχή.

Για το μεταναστευτικό, οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων συμφώνησαν ότι, με βάση τις αρχές της αλληλεγγύης και της δίκαιης κατανομής των βαρών, η αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων ροών προσφύγων και μεταναστών αποτελεί ευθύνη όχι μόνο των γειτονικών κρατών και της Ευρώπης, αλλά και της διεθνούς κοινότητας.

Για το σκοπό αυτό, πρέπει να αναληφθούν πρωτοβουλίες για την αντιμετώπιση των γενεσιουργών αιτιών του φαινομένου, αναφέρεται.

Αναφορά γίνεται και στο Συνεταιρικό Κέντρο Καινοτομίας που εγκαινιάστηκε σήμερα και λειτουργεί στην Αίγυπτο με παραρτήματα σε Κύπρο και Ελλάδα. Σημειώνεται στην Διακήρυξη ότι το Κέντρο αυτό θα χρησιμεύει ως πλατφόρμα για την ενίσχυση της συνεργασίας, της δικτύωσης και της σύμπραξης των οικοσυστημάτων καινοτομίας των τριών χωρών.

Η Διακήρυξη εμπεριέχει αναφορές και σε άλλα διεθνή θέματα της περιοχής όπως το Παλαιστινιακό, το Συριακό, τη Λιβύη, το Ιράκ και την Υεμένη και τονίζεται ότι οι ηγέτες επιθυμούν επίλυση των προβλημάτων αυτών στο πλαίσιο του ΟΗΕ.

Τέλος, οι τρεις ηγέτες χαιρέτισαν τη φύτευση στην Αίγυπτο 4.500 ελαιόδεντρων από τις τρεις χώρες, μια συμβολική ενέργεια καθώς η ελιά αποτελεί σύμβολο της ειρήνης και της ευημερίας, που αποτελούν αρχές της συνεργασίας αυτής.

http://www.militaire.gr/οριοθέτηση-κοινών-θαλασσίων-συνόρων/

Διαδώστε το!

 

 

 

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Εθνική ανεξαρτησία

Οι Έλληνες οφείλουν να προστατεύσουν την πατρίδα τους, η οποία κινδυνεύει πολύ σοβαρά να εξαφανισθεί ως Έθνος – αφού όταν στύβεις μία λεμονόκουπα έως ότου δεν έχει πια καθόλου χυμό, την πετάς στα σκουπίδια.
.
Δεν υπάρχει σημαντικότερος πολιτικός σκοπός από την ανεξαρτησία ενός Έθνους – ενώ μόνο η ύπαρξη ενός ανεξάρτητου κράτους μπορεί να εγγυηθεί πως οι Πολίτες του έχουν και μπορούν να έχουν δικαιώματα και ελευθερίες. Εκτός αυτού δεν υπάρχει τίποτα χειρότερο από το διεθνή εξευτελισμό που υφιστάμεθα, λόγω της πολιτικής της υποτέλειας και των υποκλίσεων των κυβερνήσεων μας – ενώ η κομματική σήψη και η διαφθορά συνεχίζονται, καταρρακώνοντας την εθνική μας αξιοπρέπεια.
Σε κάθε περίπτωση, η Ελλάδα θα πρέπει να πάψει να ασχολείται με τις αξιολογήσεις, να καταθέσει αμέσως αγωγή εναντίον των παράνομων δανειακών συμβάσεων στο ευρωπαϊκό δικαστήριο και να προβεί σε αναβολή πληρωμών έως ότου αποφασίσει – καταργώντας φυσικά τα μνημόνια, αλλά επιταχύνοντας τις πραγματικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζεται η οικονομία της. Έτσι θα αποδειχθεί εάν έχουν δίκιο όλοι όσοι νομικοί τις θεωρούν παράνομες, τεκμηριώνοντας σωστά την άποψη τους, όπως ο κ. Κασιμάτης (πηγή) – ενώ ασφαλώς δεν είναι πια βιώσιμο ούτε το δημόσιο χρέος, ούτε το ιδιωτικό, ούτε τα πρωτογενή πλεονάσματα που απαιτούν οι δανειστές, δημεύοντας μέσω της φορολογίας και της πολιτικής λιτότητας τα περιουσιακά στοιχεία των Ελλήνων.
Ταυτόχρονα η Ελλάδα οφείλει να καταθέσει αγωγή αποζημίωσης εναντίον των «θεσμών» ύψους 1 τρις €, όσο δηλαδή η ζημία που προκάλεσαν στην ελληνική οικονομία, μία δεύτερη εναντίον της ΕΚΤ για την παράνομη διακοπή της ρευστότητας το 2015 και το κλείσιμο των τραπεζών, καθώς επίσης μία τρίτη εναντίον της Γερμανίας – για τις πολεμικές επανορθώσεις που ασφαλώς δικαιούται. Παράλληλα πρέπει να κατατεθούν αγωγές εναντίον όλων των βουλευτών και των ελληνικών κομμάτων που ψήφισαν τα μνημόνια και το PSI, χωρίς να ρωτήσουν κανέναν – καθώς επίσης να ζητηθεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο, ενδεχομένως επίσης από τον Ο.Η.Ε., να αναιρεθούν οι δεσμεύσεις από το PSI, ως παράνομες και καταχρηστικές.
0
Εάν χαθεί το ευρωπαϊκό δικαστήριο, όσον αφορά τις δανειακές συμβάσεις κλπ., τότε θα πρέπει να προβεί σε αναβολή πληρωμών εντός του ευρώ, με την επίκληση της εθνικής της κυριαρχίας – ξεκινώντας τις διαπραγματεύσεις για τη διαγραφή ενός μεγάλου μέρους του δημοσίου χρέους της, έτσι ώστε να καταστεί εφικτή μία αντίστοιχη του ιδιωτικού. Παράλληλα να καταθέσει αίτηση εξόδου της από την ΕΕ και την Ευρωζώνη, εθνικοποιώντας τις τράπεζες και εκδίδοντας εν πρώτοις ένα παράλληλο νόμισμα – για να αποφευχθούν οι συνήθεις εκβιασμοί της ΕΚΤ στο διετές χρονικό διάστημα που έχει θεσμοθετηθεί, για τις διαπραγματεύσεις εξόδου μίας χώρας από την ΕΕ. Απαιτούνται α επί πλέον συνταγματικές μεταρρυθμίσεις (εικόνα), έτσι ώστε να αποκατασταθεί η Δημοκρατία στη χώρα – το μοναδικό πολίτευμα που μπορεί να ενεργοποιήσει όλες τις υγιείς δυνάμεις ενός κράτους, επιτυγχάνοντας θαύματα.
Φυσικά όλα αυτά θα κόστιζαν στην Ελλάδα «αίμα, ιδρώτα και δάκρυα», αλλά η χώρα μας είναι πάμπλουτη από πολλές διαφορετικές πλευρές και μπορεί να τα καταφέρει, εάν λειτουργήσει συλλογικά – ενώ οι Έλληνες το οφείλουν απέναντι στην πατρίδα τους και στις επόμενες γενιές, από τις οποίες δεν έχουν κανένα δικαίωμα να τους στερήσουν την ελευθερία, ξεπουλώντας ότι έχουν και δεν έχουν σε εξευτελιστικές τιμές, καθώς επίσης καταδικάζοντας τους σε σκλάβους χρέους, σε μία αποικία χρέους στο διηνεκές.
analyst.gr

 

 

 

 

Πέμπτη, 16 Νοεμβρίου 2017

Πανίσχυρο όπλο στα χέρια του ελληνικού λαού έτοιμο να τον απαλλάξει οριστικά

από τα μνημόνια και τους κυβερνώντες

Skitterphoto - pixabay

Του Στρατή Μαζίδη

Έχουμε πλέον περιέλθει σε αδιέξοδο. Μια κοινωνία η οποία σαπίζει καθημερινά. Όσα μάθαμε, αποκαθηλώνονται. Ως λαός αντικαθιστάμεθα. Με κυβερνώντες που ανεξαρτήτως χρώματος ή κόμματος, την ίδια πολιτική εφαρμόζουν. Υπέρ των διορισμένων, υπέρ όσων εργάστηκαν λίγο, κατά όσων δουλεύουν νυχθημερόν, με σκυμμένο το κεφάλι στους ξένους. Η ένταση μόνο της πολιτικής διαφέρει.

Και όμως όλα αυτά μπορούν να αλλάξουν. Έχουμε στα χέρια μας ένα πανίσχυρο όπλο. Αλλά δεν το χρησιμοποιούμε. Λέγεται ψήφος. Η χρήση αυτού του όπλου ήταν κάποτε υποχρεωτική. Υπήρχε το λεγόμενο εκλογικό βιβλιάριο. Αν δεν ήταν σφραγισμένο, αν δηλαδή δεν πιστοποιείτο πως ψήφισες, τότε δεν είχες πρόσβαση σε βασικές συναλλαγές με το κράτος όπως πχ η έκδοση διαβατηρίου.

Ωστόσο στην αυγή του 2000 τα βιβλιάρια εντέχνως καταργήθηκαν και κανείς δεν είναι υποχρεωμένος να ψηφίσει. Έτσι σιγά σιγά και σε συνδυασμό με την πολιτική κρίση ένεκα της οικονομικής τα τελευταία 13 χρόνια υπάρχει σταθερή πτώση των έγκυρων ψηφοδελτίων:

1996 - εγγεγραμμένοι 9.140.742 - έγκυρα 6.978.656

2000 - εγγεγραμμένοι 9.372.541 - έγκυρα 6.868.011

2004 - εγγεγραμμένοι 9.897.626 - έγκυρα 7.404.934

2007- εγγεγραμμένοι 9.918.917 - έγκυρα 7.156.006

2009 - εγγεγραμμένοι 9.929.065 - έγκυρα 6.858.421
2012 - εγγεγραμμένοι 9.945.859 - έγκυρα 6.324.145

2012 - εγγεγραμμένοι 9.947.876 - έγκυρα 6.155.464

2015 - εγγεγραμμένοι 9.900.403 - έγκυρα 6.180.872

2015 - εγγεγραμμένοι 9.913.609 - έγκυρα 5.433.376

Ωστόσο δύο σημεία είναι εμφανή. Η μεγάλη πτώση των έγκυρων ψηφοδελτίων από το 2004 έως το 2009 δείγμα της απογοήτευσης που επέφερε ο Κώστας Καραμανλής και η μονομιάς απότομη πτώση στις δεύτερες εκλογές του 2015.

Τι θα είχαν άραγε ψηφίσει όλοι αυτοί οι οποίοι την ημέρα των εκλογών, δεν έκαναν τον κόπο να πάνε μέχρι την κάλπη;

Από το 1996 έως σήμερα μετράμε περίπου 1.400.000 λιγότερους ψηφοφόρους έγκυρων ψηφοδελτίων.

Δεν οδηγηθήκαμε τυχαία ως εδώ. Απαξιώθηκε επιτήδες και από το σύστημα σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος και η εκλογική διαδικασία. Έλα μωρέ, όλοι τα ίδια είναι. Είναι όμως; Πριν μπούμε στο παραβάν μας μοιράζονται δεκάδες ψηφοδέλτια. Γιατί δε ρίχνουμε κάποιο άλλο; Γιατί πρέπει να επιλέξουμε με το στανιό ανάμεσα σε 7-8 κόμματα όταν έχουμε πολύ περισσότερες επιλογές.

Όταν πάμε πχ να αγοράσουμε ένα παντελόνι, θα μπούμε στο δοκιμαστήριο όσες φορές χρειαστεί μέχρι να πετύχουμε το νούμερό μας και να βεβαιωθούμε ότι βρήκαμε αυτό που μας αρέσει.

Εδώ που πρόκειται για τη ζωή μας, γιατί αδιαφορούμε; Με το να μην ψηφίσουμε, δεν αλλάζουμε κάτι. Απεναντίας δίνουμε το δικαίωμα στους βολεμένους, στους κομματικούς πελάτες να διαιωνίζουν τα βάσανά μας. Οι Αμερικάνοι λένε πως όσοι δεν ψηφίζουν απλά δεν υπάρχουν. Δεν έχουν άδικο αρκεί να συμπληρώσουμε πως υφίστανται τις συνέπειες των αποφάσεων των άλλων.

Δε χρειαζόμαστε ούτε επαναστάσεις, ούτε εξεγέρσεις, ούτε κρεμάλες. Χρειαζόμαστε την ψήφο μας, το όπλο μας με τη μία και μοναδική κάθε φορά σφαίρα. Αυτό το όπλο θα μας απαλλάξει οριστικά από τους κοκκινομπλεπράσινους κυβερνώντες και κάποια στιγμή θα αναδείξει ένα κόμμα κοινής λογικής που θα γλυτώσει από τα μνημόνια.

Η μοίρα αυτού του τόπου δεν είναι προκαθορισμένη. Απεναντίας ανά τακτά διαστήματα περνά κυριολεκτικά από το δικό μας χέρι. Ας την κατευθύνουμε!

freepen.gr  16/11/2017

 

 

 

 

Τετάρτη, 15 Νοεμβρίου 2017

Οι τελευταίοι «δράκοι» της Ευρώπης έζησαν στην Ελλάδα:

Απομεινάρια προϊστορικών μίνι δράκων του Κομόντο στη χώρα μας.


Οι δράκοι του Κομόντο στην Ινδονησία είναι ένα από τα λίγα είδη που επιβιώνουν σήμερα τα οποία παραπέμπουν σε ένα μακρινό, προϊστορικό παρελθόν και όντα που θυμίζουν τα πλάσματα των μύθων και θρύλων της αρχαιότητας. Οι μεγάλες αυτές σαύρες δεν αποτελούσαν αποκλειστικότητα της Ινδονησίας, καθώς σαύρες της «οικογένειάς» τους (γνωστές ως Βαράνοι) έζησαν και στην Ευρώπη- αν και εξαφανίστηκαν πριν 2,5 εκατ. χρόνια, καθώς οι κλιματικές συνθήκες μεταβάλλονταν.
Ωστόσο, κάποιοι λίγοι εκπρόσωποι του είδους κατάφεραν να επιβιώσουν για αρκετά χρόνια ακόμα στην Ευρώπη- και οι τελευταίοι Βαράνοι της ηπείρου (αν και αρκετά πιο μικρόσωμοι σε σχέση με τους σημερινούς δράκους του Κομόντο (Varanus komodoensis), που μπορούν να φτάσουν και τα τρία μέτρα) επιβίωναν στον ελλαδικό χώρο μέχρι και 800.000 χρόνια πριν.
Απολιθώματα που βρέθηκαν στα Τουρκοβούνια, κοντά στην Αθήνα, πριν 30 χρόνια, αποκαλύπτουν πολύτιμα στοιχεία για τους «τελευταίους δράκους της Ευρώπης»- τους μικρόσωμους (ενδεικτικά σιαγόνα που βρέθηκε είχε μήκος μόλις 17 χιλιοστά, με δόντια 4 χιλιοστών) βαράνους της Ελλάδας, που, προσαρμοζόμενοι πιθανώς στην αλλαγή του κλίματος, μείωσαν το μέγεθός τους για να επιβιώσουν.
Τη σχετική έρευνα πραγματοποίησε ο Γιώργος Γεωργαλής, παλαιοντολόγος στο Πανεπιστήμιο του Fribourg στην Ελβετία, μελετώντας τα εν λόγω απολιθώματα, που, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του LiveScience, βρέθηκαν σε συλλογή που είχε δανειστεί στο Πανεπιστήμιο του Τορίνο. Ο κ. Γεωργαλής μίλησε στη HuffPost Greece για τους τελευταίους Βαράνους της Ευρώπης.
-Ποια είναι τα φυσικά χαρακτηριστικά του τελευταίου βαράνου της Ευρώπης;
Ο Βαράνοι είναι μια ομάδα σαυρών στις οποίες ανήκει σήμερα και ο φημισμένος «Δράκος του Κομόντο» (Varanus komodoensis) από την Ινδονησία, ο οποίος μπορεί να φτάσει και τα 3 μέτρα σε μήκος. Τα απολιθώματα του τελευταίου Βαράνου της Ευρώπης που βρέθηκαν στα Τουρκοβούνια, κοντά στην Αθήνα, ανήκουν σε ένα αρκετά μικρότερο ζώο, η ανατομία του όμως δείχνει τη στενή του συγγένεια με τον εντυπωσιακό σημερινό «Δράκο του Κομόντο».
-Επιβιώνουν σήμερα «συγγενείς» του στην Ευρώπη;
Σήμερα οι Βαράνοι ζουν στην Αφρική, την Ασία και την Αυστραλία. Απολιθώματα Βαράνων έχουν βρεθεί σε αρκετές περιοχές της Ευρώπης και κάποιοι μάλιστα πρέπει να έφταναν σε αρκετά μεγάλα μεγέθη, συγκρίσιμα με τον σημερινό «Δράκο του Κομόντο». Όπως αποδεικνύεται από το Ευρωπαϊκό αρχείο απολιθωμάτων, οι Βαράνοι είχαν ιδιαίτερα μεγάλη εξάπλωση κατά τη Μειόκαινο εποχή (23 με 5.5 εκατομμύρια χρόνια), ενώ μειώνονται δραστικά κατά την Πλειόκαινο εποχή (5.5 με 2.5 εκατομμύρια χρόνια), στο τέλος της οποίας θεωρούταν μέχρι τώρα οτι εξαφανίστηκαν τελείως από την ήπειρο μας.
Ο τελευταίος ευρωπαϊκός βαράνος χρονολογείται 800.000 χρόνια πριν.Συμπίπτει χρονικά η παρουσία του (ή άλλων,μεγαλύτερων «συγγενών» του) με ανθρώπινα είδη;
Τα απολιθώματα του Βαράνου των Τουρκοβουνίων δείχνουν πάντως ότι οι σαύρες αυτές επιβίωσαν για πολύ περισσότερο στην Ευρώπη και εξαφανίστηκαν πολύ αργότερα από ότι πιστευόταν μέχρι τώρα. Απολιθώματα ανθρώπων ή συγγενών του δεν έχουν βρεθεί στα Τουρκοβούνια, οπότε δε μπορούμε να υποθέσουμε κάτι για πιθανή συνύπαρξη.
-Υπάρχουν αναφορές σε αρχαίες πηγές που θα μπορούσαν να παραπέμπουν σε απολιθώματα/απομεινάρια Βαράνων ή συγγενικών ειδών στον ευρωπαϊκό χώρο; (μύθοι για δράκους και πλάσματα του θρύλου κτλ).
Δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές για απολιθωμένα ευρήματα Βαράνων από τους αρχαίους Έλληνες. Όπως μάλιστα πιστεύεται σήμερα, πολλοί από τους μύθους για δράκους και θρυλικά τέρατα βασίζονται στην ουσία πιθανότατα σε απολιθώματα μεγάλων θηλαστικών, όπως ελέφαντες, καμηλοπαρδάλεις κ.α., που έχουν βρεθεί στον Ελλαδικό χώρο.
-Έχουν βρεθεί άλλα είδη στον Ελλαδικό και ευρωπαϊκό χώρο για τα οποία πιστευόταν παλαιότερα πως δεν είχαν ζήσει στην περιοχή μας; Εναλλακτικά, τι είδη θα μπορούσαν να βρεθούν στον Ελλαδικό χώρο;
Η προϊστορική πανίδα της Ελλάδας είναι γεμάτη εκπλήξεις και ζώα που δεν υπάρχουν σήμερα στην περιοχή, όπως ελέφαντες, ρινόκερους, μαστόδοντες, μαχαιρόδοντες, καμηλοπαρδάλεις, αντιλόπες, ύαινες και ιππάρια. Όσον αφορά την ερπετοπανίδα, ήταν επίσης εντυπωσιακή και, εκτός από τους Βαράνους, περιλάμβανε, κροκοδείλους, γιγάντιες χελώνες, πύθωνες, κόμπρες και τη μεγαλύτερη οχιά της γης, τον Laophis crotaloides από τη Θεσσαλονίκη. Οι παλαιοντολογικές έρευνες συνεχίζουν φυσικά να φέρνουν στο φως νέες «εκπλήξεις»!
-Πότε και γιατί εξαφανίστηκαν οι Βαράνοι από την Ευρώπη; Πώς επιβίωσε το είδος αυτό στην Ελλάδα και γιατί εν τέλει εξαφανίστηκε;
Δε μπορούμε να είμαστε σίγουροι για το πότε ακριβώς εξαφανίστηκαν οι Βαράνοι από την ευρωπαϊκη ήπειρο. Σίγουρα όμως, τα απολιθώματα από τα Τουρκοβούνια αποδεικνύουν ότι οι Βαράνοι υπήρχαν ακόμη στην Ευρώπη τουλάχιστον 800 χιλιάδες χρόνια πριν, επιβιώνοντας για περισσότερο από 1 εκατομμύριο χρόνια αργότερα από ότι πιστευόταν μέχρι τώρα. Η ανατομία του νέου αθηναϊκού Βαράνου δείχνει ότι μάλλον ήταν πιο συγγενής με τους μεγάλους Ευρωπαϊκους Βαράνους της Μειοκαίνου εποχής, παρά με τους σημερινούς Βαράνους που ζουν σήμερα στη Βόρειο Αφρική. Ίσως μάλιστα το μικρό μέγεθος του νέου αθηναϊκού Βαράνου να χρησίμευε για προσαρμογή στο κλίμα της εποχής, αν και δε μπορούμε να αποκλείσουμε ότι τα απολιθώματα δεν ανήκουν σε νεαρό άτομο.
-Στο LiveScience αναφέρεται πως βρήκατε το δείγμα σε συλλογή.Υπάρχουν άλλα τέτοια παρεμφερή δείγματα ειδικού ενδιαφέροντος για τον ελλαδικό χώρο;
Ακριβώς, και αυτό δείχνει τη σημασία της μελέτης των συλλογών που προκύπτουν από πρόσφατές ή και παλαιότερες παλαιοντολογικές ανασκαφές. Καμιά φορά, σημαντικά απολιθώματα στον ελληνικό χώρο, βρίσκονται ξεχασμένα σε κουτιά για αρκετά χρόνια μέχρι να συνειδητοποιηθεί τελικά η σημασία τους...


huffingtonpost.gr,arxaia-ellinika

 

 

 

Ένα ακόμα παράδειγμα μεγαλοφυΐας του Μ. Αλέξανδρου και γενναιότητας του στρατού του...

Η πολιορκία και η κατάληψη του βράχου της Σογδιανής - Οι πρώτοι αλπινιστές στην παγκόσμια ιστορία


Οι οχυρωμένοι Σογδιανοί στον βράχο – Οι ‘’φτερωτοί στρατιώτες’’ – Η κατάληψη του βράχου – Ο γάμος του Αλέξανδρου με τη Ρωξάνη

Τον χειμώνα του 328 π.Χ. με τον θάνατο του Σπιταμένη , του πλέον ικανού από όλους τους αντιπάλους του , ο Μέγας Αλέξανδρος είχε να αντιμετωπίσει μεμονωμένες εστίες αντίδρασης   στη Σογδιανή , προκειμένου να κατακτήσει ολόκληρη την επαρχία.
Οι απώλειες που είχε στις μάχες που έδωσε εκεί, τον ανάγκασαν να στείλει στη Μακεδονία τον Μενίδα, τον Σώπολη και τον Επόκιλλο, προκειμένου να φέρουν ενισχύσεις έτσι ώστε να ανανεωθεί το εκστρατευτικό σώμα .

Ο Βράχος της Σογδιανής

Το πρώτο εμπόδιο για τον Μακεδόνα στρατηλάτη ,ήταν «ο Βράχος (ή η Πέτρα) της Σογδιανής», ‘’Sogdian Rock’’ , όπως αναφέρεται στα αγγλικά. Επρόκειτο για ένα ορεινό φρούριο , από την κατάληψη του οποίου εξαρτιόταν η τύχη των έτοιμων για επανάσταση ξανά Σογδιανών.  Στο ‘’ανάλωτον’’ αυτό καταφύγιο την άμυνα είχε οργανώσει ο Οξυάρτης  (ή ο  Αριαμάζης  κατά τον Κούρτιο και τον Πολύαινο ) και είχαν συγκεντρωθεί πολλοί επαναστάτες Σογδιανοί με τις οικογένειές τους . Οι απόκρημνοι βράχοι και το πυκνό χιόνι που κάλυπτε τα πάντα ( βρισκόμαστε στον  χειμώνα του 328/327 π.Χ. ), έκαναν το οχυρό απροσπέλαστο. Οι Σογδιανοί είχαν αρκετές προμήθειες για να αντέξουν την πολιορκία , ενώ από το χιόνι εξασφάλιζαν και άφθονο νερό. Όταν ο Μέγας Αλέξανδρος τους πρότεινε να παραδοθούν , εκείνοι του απάντησαν προκλητικά πως θα έπρεπε να βρει «φτερωτούς στρατιώτες»  για να καταλάβει το οχυρό…( Αρριανός , IV , ιβ, 4-7 )Οι πρώτοι αλπινιστές της παγκόσμιας ιστορίας

Μετά την άρνηση των Σογδιανών , ο Αλέξανδρος αποφάσισε να επιτεθεί εναντίον του φρουρίου . Διάλεξε 300 μαχητές , τους πλέον ικανούς  κι εξασκημένους στην ανάβαση των βράχων και τους ζήτησε να ανέβουν στο βράχο , δίνοντας σε όποιον ανέβαινε πρώτος  12 τάλαντα, στους επόμενους μικρότερα ποσά , ακόμα όμως και σε όποιους ανέβαιναν τελευταίοι , υποσχέθηκε 300 δαρεικούς.

Κατά τον Κούρτιο, μιλώντας στους στρατιώτες αυτούς , είπε : «Η φύση δεν έχει τοποθετήσει τίποτα τόσο ψηλά , ώστε το θάρρος να μην  μπορεί να το ξεπεράσει .Με το να προσπαθούμε να πετύχουμε αυτά που οι άλλοι δεν τόλμησαν , έχουμε την Ασία υπό την εξουσία μας».Οι στρατιώτες αυτοί , αφού προμηθεύτηκαν  σιδερένιους πασσάλους και σχοινιά από λινάρι, περίμεναν να νυχτώσει και όταν έφτασαν στο πιο απόκρημνο και αφύλαχτο σημείο , ξεκίνησαν την ανάβαση . Το εγχείρημά τους ήταν πάρα πολύ δύσκολο . Καθώς βούλιαζαν στο παχύ χιόνι, ορισμένοι έπεφταν από τις απότομες πλαγιές. Τριάντα ( ή τριάντα δύο κατά τον Κούρτιο) γκρεμίστηκαν κατά την ανάβαση. Τα πτώματά  τους δεν βρέθηκαν ποτέ… Οι υπόλοιποι όμως ,έφτασαν ως την αυγή στην κορυφή και μάλιστα ψηλότερα από τους Σογδιανούς . Άρχισαν να κουνούν λευκά κομμάτια υφάσματος για να τους δουν από το μακεδονικό στρατόπεδο και να καταλάβουν πως εκτέλεσαν την αποστολή τους. Ο Μέγας Αλέξανδρος , ο οποίος  κατά τον Κούρτιο είχε μείνει ξάγρυπνος αγωνιώντας για την έκβαση της επιχείρησης , έδωσε εντολή σ’ ένα κήρυκα να φωνάξει στους εχθρούς «πως βρέθηκαν οι φτερωτοί άνθρωποι και κατέλαβαν την κορυφή του βουνού».

Έκπληκτοι οι Σογδιανοί από την εξέλιξη αυτή , δεν αντιλήφθηκαν πως οι ‘’φτερωτοί άνθρωποι’’ ήταν περίπου 270 μαχητές και παραδόθηκαν. Αιχμαλωτίστηκαν πολλά γυναικόπαιδα και η οικογένεια του άρχοντα Οξυάρτη που ήταν ο επικεφαλής της άμυνας του βράχου.Ο Κούρτιος , παρουσιάζει μια κάπως διαφορετική εκδοχή από αυτή του Αρριανού. Αναφέρει ότι ο Αριμάζος (και όχι ο Οξυάρτης ), ήταν επικεφαλής της άμυνας της Σογδιανής. Για τον βράχο γράφει ότι είχε ύψος 30 στάδια ( 1 στάδιο=184,8 μ. , δηλαδή ο βράχος είχε ύψος , περίπου, 5.546 μέτρα! ). Μαζί με τον Αριμάζο βρισκόταν 30.000 άνδρες . Ο Αλέξανδρος, μέσω του Κόφα, γιού του Αρτάβαζου, κάλεσε τους Σογδιανούς να παραδοθούν, εκείνοι όμως δεν δέχθηκαν. Μετά την ανάβαση στο βράχο των … ‘’φτερωτών στρατιωτών’’ όμως, ο Αριμάζος συνθηκολόγησε . Τους επικεφαλής των Σογδιανών ο Αλέξανδρος διέταξε να τους σταυρώσουν στα ριζά του βράχου , ενώ οι υπόλοιποι αιχμαλωτίστηκαν.Ο Αλέξανδρος και η Ρωξάνη

Σύμφωνα με τον Αρριανό , όταν ο Μέγας Αλέξανδρος είδε την κόρη του Οξυάρτη , τη Ρωξάνη που φημιζόταν για την ομορφιά της  και λεγόταν πως ήταν η πιο όμορφη γυναίκα σε όλη την Ασία , θέλησε να την παντρευτεί. Ο Οξυάρτης ακούγοντας πως ο Μακεδόνας βασιλιάς ερωτεύτηκε την κόρη του, εμφανίστηκε μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο και τον υποδέχθηκε με τις τιμές που του ταίριαζαν (Αρριανός ,IV,19,4-6 20,4).Ο Στράβων , αναφέρει ότι η Ρωξάνη ζούσε στον ‘’βράχο Σισιμίτρα’’ στη Βακτριανή . Ο Πλούταρχος και ο Κούρτιος , δεν συνδέουν τον γάμο του Μακεδόνα στρατηλάτη με την Ρωξάνη , με την κατάληψη κάποιου ορεινού φρουρίου.

Η κατάληψη του  βράχου  της Σογδιανής , μπορεί να είναι ήσσονος σημασίας γεγονός μπροστά στις άλλες λαμπρές νίκες του Μεγάλου Αλεξάνδρου , όμως αποτελεί την πρώτη επιχείρηση  (επιτυχημένη μάλιστα) κατάληψης οχυρού με αλπινιστικές μεθόδους στην παγκόσμια ιστορία.Πηγές : ‘’ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΘΝΟΥΣ’’, τόμος Δ΄ , Εκδοτική Αθηνών.
Β.Γκαφούροφ- Δ.Τσιμπουκίδης , ‘’ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ Ο ΜΑΚΕΔΩΝ ΚΑΙ Η ΑΝΑΤΟΛΗ’’, Εκδόσεις Παπαδήμα,2003
J.F.C.FULLER, ‘’Η ΙΔΙΟΦΥΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ’’, Εκδόσεις ΠΟΙΟΤΗΤΑ, Δωδέκατη Έκδοση 2005.

protothema.gr  14/11/2017

 

 

 

 

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Η σπείρα της καταστροφής

Να απομονώσουμε καινα αποδυναμώσουμε εκείνους που διχάζουν την ελληνική κοινωνία

Πόσα χρόνια πρέπει να περάσουν για να απαλλαγεί η Ελλάδα από το άγος του αδελφοκτόνου, ξενοκίνητου πολέμου του 1944-1949; Τότε άνθρωποι που χρηματίστηκαν και οργανώσεις που χρηματοδοτήθηκαν από ξένες χώρες, για να εξυπηρετηθούν δικά τους στρατηγικά συμφέροντα, προκάλεσαν τον αδελφοκτόνο πόλεμο. Και όταν οι νικήτριες χώρες του πολέμου διαμοίραζαν τα ιμάτια των ηττημένων, η Ελλάδα αλληλοσπαρασσόταν. Οταν οι χώρες της Ευρώπης, νικητές και ηττημένοι, έδεναν τις πληγές τους και έχτιζαν όσα γκρεμίστηκαν από τον πόλεμο, εμείς εδώ ανοίγαμε νέες, βαθύτερες πληγές και γκρεμίζαμε ό,τι είχε μείνει όρθιο από τον πόλεμο.

Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι άθλιοι και αλιτήριοι πολιτικοί και των δύο πλευρών, όποτε θέλουν να καλύψουν τις κλεψιές και τις πομπές τους, που συνεχίζονται έως σήμερα, όποτε θέλουν να καλύψουν το έλλειμμα πολιτικής και τα αποτελέσματα των επιλογών τους, καταφεύγουν εκεί, στις πληγές και τις ξύνουν, για να κρυφτούν πίσω από αυτές, οι γελοίοι.

Το 1984, όταν υπηρετούσα ως υπίλαρχος στις Σέρρες, πήρα συνέντευξη από έναν μεγάλο οπλαρχηγό του Πόντου, τον Ντελή Λαζίκ. Του έκανα ερωτήσεις για το ηρωικό αντάρτικο του Πόντου, αλλά και δύσκολες ερωτήσεις για τον αδελφοκτόνο, ξενοκίνητο πόλεμο. Μου είπε και μου αποκάλυψε πολλά. Σε κάποια στιγμή της συνέντευξης μου είπε ότι τους νεκρούς εκείνου του πολέμου τούς εκμεταλλεύονται δεκαετίες τώρα οι άθλιοι πολιτικοί. Μάλιστα, μου είπε: «Αντί να μας παρουσιάσουν πολιτικά προγράμματα, μας μιλούν συνέχεια για τους νεκρούς και παίρνουν ψήφους από το αίμα τους».

Δυστυχώς, αυτή η πολιτική συνεχίζεται και σήμερα από κλέφτες, ψεύτες και απατεώνες πολιτικούς, οι οποίοι διχάζουν τον λαό και πολώνουν το πολιτικό κλίμα, για να σταματήσουν διαρροές από τα κόμματά τους, που οφείλονται στις εσφαλμένες πολιτικές που ακολουθούν.
Βαδίζουμε ήδη στον 21ο αιώνα, οι χώρες της Βαλκανικής, που είχαν καταστραφεί από το κομμουνιστικό καθεστώς, ορθοποδούν, οι οικονομίες τους βελτιώνονται και βήμα βήμα καλύπτουν τη χαοτική απόσταση που μας χώριζε, με κίνδυνο η Ελλάδα να βρεθεί πίσω από τη Ρουμανία, ίσως ακόμα και από την Αλβανία. Η γειτονική Τουρκία, που έως τις αρχές της προηγούμενης δεκαετίας είχε μια καχεκτική οικονομία, πέταξε έξω το ΔΝΤ, κατασκευάζει το δικό της αυτοκίνητο, το δικό της επιθετικό ελικόπτερο, το δικό της μαχητικό αεροσκάφος, τις δικές της φρεγάτες και σε λίγο τα δικά της αντιαεροπορικά και αντιπυραυλικά συστήματα.

Την ίδια στιγμή η Ελλάδα ημέρα με την ημέρα καταστρέφεται, πνιγμένη σε καταστροφικές ιδεοληψίες. Οι θεσμοί δεν λειτουργούν, οι υπουργοί αυτοσχεδιάζουν και πειραματίζονται, εξευτελίζοντας διεθνώς τη χώρα κάθε ημέρα που περνά με τα καμώματά τους. Και όταν έρχονται τα δύσκολα, όταν έρχονται αντιμέτωποι με τα αποτελέσματα των επιλογών τους, τότε θυμούνται τους νεκρούς του αδελφοκτόνου, ξενοκίνητου πολέμου και κρύβονται ή μάλλον βυθίζονται στο αίμα τους.

Οι Ελληνες πολίτες, εμείς που θέλουμε πραγματικά να αλλάξει σελίδα αυτή η χώρα, χωρίς να παραγράψουμε ούτε μια λέξη, ούτε ένα κόμμα από την ιστορική αλήθεια και όχι από την προπαγάνδα κομμάτων που χρηματοδοτούνταν και ζούσαν με χρήματα που έρχονταν από ξένες χώρες, πρέπει να προβληματιστούμε με το ζήτημα αυτό. Πρέπει να αντιληφθούμε ότι αυτός ο δρόμος, της αναμόχλευσης των παθών, με στόχο όχι την ίαση των πληγών αλλά το βάθεμά τους, καταστρέφει την Ελλάδα δεκαετίες τώρα.

Δεν υπάρχει καλός αριστερός και κακός δεξιός ή το ανάποδο. Οποιος επικαλείται κάτι τέτοιο, είναι απατεώνας ή ηλίθιος. Κάθε άνθρωπος για διάφορους λόγους, που πολλές φορές είναι και τυχαίοι, κάνει πολιτικές επιλογές στη ζωή του, όμως από αυτές δεν κρίνεται αν είναι καλός ή κακός. Αυτό κρίνεται από τη στάση ζωής του γενικότερα.

Πρέπει, λοιπόν, να προβληματιστούμε και να βρούμε τρόπους να απομονώσουμε και να αποδυναμώσουμε εκείνους που διχάζουν την κοινωνία και καταστρέφουν τη χώρα. Αλλιώς, οι οιωνοί δεν είναι καλοί και ίσως αποδειχτεί σε λίγα χρόνια ότι η Μικρασιατική Καταστροφή δεν είναι ό,τι χειρότερο έχει συμβεί στον νεότερο Ελληνισμό.

Σάββας Καλεντερίδης "Δημοκρατία"   13/11/2017

 

 

 

 

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Το μήνυμα στους Έλληνες μέσα από τα Κατεχόμενα της Κύπρου - ΒΙΝΤΕΟ

Του Κίμωνα Χαραλάμπους

Η τουρκοκύπριας πολίτικός, Ντογούς Ντεριά, όπως μεταδίδουν τα «Τουρκικά Νέα», είχε το θάρρος να αποκαλύψει στην ψευδό-Βουλή τα εγκλήματα των τουρκικών κατοχικών δυνάμεων κατά των Ελλήνων και δη των Ελληνίδων, στέλνοντας, κατά κάποιον τρόπο, μήνυμα στους Έλληνες πως δεν πρέπει να ξεχάσουν.
Μια κατοχή που τείνει να νομιμοποιηθεί με λύση τύπου Ανάν για το Κυπριακό και την μετατροπή της ελεύθερης Κύπρου σε κοινότητα μια διζωνικής ομοσπονδίας.
Δήλωσε για το 1974, σύμφωνα πάντα με τα «Τουρκικά Νέα»:
«Στην Κύπρο δεν έχασαν μόνο οι Τουρκοκύπριοι, αλλά έχασαν και οι Ελληνοκύπριοι, οι Αρμένιοι και οι Μαρωνίτες. Εκδιώχθηκαν από τα σπίτια τους, στερήθηκαν τις περιουσίες τους και υπέστησαν βιασμούς. Πρώτη φορά το 1974 η εκκλησία επέτρεψε τις εκτρώσεις. Τόσο πολλές ήταν οι Ελληνοκύπριες που βιάστηκαν…».
Αμέσως οι τουρκόφρωνες βουλευτές των Κατεχομένων αντέδρασαν εμπρός στην αλήθεια!
Ο Ζορλού Τορέ, ο οποίος ανέβηκε στο βήμα, δήλωσε:
«Δεν είναι αληθές πως οι Ελληνοκύπριες υπέστησαν βιασμούς… Το να ανακηρύσσεται βιαστής ο τουρκικός στρατός είναι απαράδεκτο».
Απαράδεκτο είναι να ξεχνάμε, σημειώνουμε εμείς, τα εγκλήματα κατά του Ελληνισμού!
Το αίμα Ελλήνων που χύθηκε και χύνεται στον χώρο της Μεσογείου, ο βιασμός Ελληνίδων και η γεννιτσαροποίηση Ελληνόπουλων δεν θα μείνουν αναπάντητα. Κύκλος είναι η ζωή στον κόσμο ετούτο, κύκλος είναι και ο Ελληνισμός, όπως οι χοροί του.
Μόλις ολοκληρωθεί η στροφή, θα είναι εκεί, έτοιμος για νέες απαντήσεις!https://www.youtube.com/watch?v=cu_rK1GUPRQ


https://www.youtube.com/watch?v=MQbRkfVj_NU
el.gr

 

 

 

 

Δευτέρα, 13 Νοεμβρίου 2017

Υπόκλιση !!! Πάταγο από χιλιάδες Κινέζους σε έκθεση αρχαίων Eλληνικών επιτευγμάτων στο Πεκίνο αναγνωρίζοντας την παγκόσμια συμβολή μας

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΕΣ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Τεράστιο ενδιαφέρον δείχνουν χιλιάδες  Κινέζοι πολίτες ,επιστήμονες και άλλοι για την έκθεση αρχαίων ελληνικών τεχνολογικών επιτευγμάτων στο Πεκίνο, η οποία προσελκύει τεράστιο ενδιαφέρον .
Πρόκειται για το κινεζικό Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας της Κίνας (CSTM)στο Πεκίνο, στο οποίο οι σημερινοί πολίτες της χώρας αυτής παίρνουν μια μεγάλη αίσθηση του καινοτόμου ελληνικού μυαλού, εν μέσω των αυξανόμενων διμερών δεσμών της Ελλάδος με την Κίνα.


Από το αντίγραφο του μηχανισμού των Αντικυθήρων  (μηχανικός αναλογικός υπολογιστής), με το οποίο οι αρχαίοι Έλληνες υπολόγιζαν με ακρίβεια τη θέση του ήλιου, του φεγγαριού και ενδεχομένως των πλανητών στον ουρανό, τα «ρομπότ» που μπορούν να περπατούν και να «γεμίζουν» κρασί  αυτόματα και πολλά άλλα , οι Έλληνες του αρχαίου κόσμου γοητεύουν ακόμη και σήμερα μια άκρως απαιτητική κοινωνία όπως είναι η κινεζική .


Ειδικά το αλληλεπιδραστικό μοντέλο του Μηχανισμού των Αντικυθήρων, ενός αρχαίου ελληνικού αναλογικού υπολογιστή που χρονολογείται από τον 2ο-1ο αιώνα π.Χ. που αποτελεί το κύριο έκθεμα συγκεντρώνει τα βλέμματα χιλιάδων επισκεπτών ως το τεχνολογικό θαύμα της αρχαίας Ελλάδος.
Η εκδήλωση ονομάζεται «ΕΥΡΗΚΑ»! και είναι μια έκθεση της Αρχαίας Ελληνικής  Επιστήμης, Τέχνης και Τεχνολογίας, η οποία  εγκαινιάστηκε επίσημα στο Μουσείο στις 3 Νοεμβρίου 2017.
Η έκθεση διοργανώνεται από κοινού από το Μουσείο του Πεκίνου  και το Μουσείο Ηρακλειδών στην Αθήνα. Συνολικά, εμφανίζονται 53 μοντέλα αρχαίων κατασκευών τα οποία θα παραμείνουν εκεί  μέχρι τις 7 Μαρτίου 2018.


Οι χιλιάδες Κινέζοι επισκέπτες του μουσείου θα έχουν ελεύθερη πρόσβαση σε πρωτοποριακές ελληνικές εφευρέσεις, οι οποίες είναι γνωστές και στην μακρινή Κίνα.
Η έκθεση παρουσιάζει ένα ευρύ επιστημονικό φάσμα, από τον τομέα των κατασκευών και των δημοσίων έργων, τις μετρήσεις του χώρου και του χρόνου, τη μηχανολογία, την αυτοματοποίηση, την αστρονομία, τη ναυπηγική βιομηχανία μέχρι την τεχνολογία,  τις τέχνες και τον αθλητισμό, την στρατιωτική τεχνολογία και τις τηλεπικοινωνίες.


Οι επισκέπτες εντυπωσιάζονται καθημερινά από τα εκθέματα που ενσωματώνουν την αρχαία ελληνική καινοτομία και σοφία. Πολλοί Κινέζοι μάλιστα μέσω του  smartphone  παρουσιάζουν τα  εκθέματα στους  υποστηρικτές των κοινωνικών μέσων άλλων περιοχών της Κίνας .
«Αυτή είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται τόσα πολλά αντικείμενα σε διάφορα θέματα», ανέφερε ο Παύλος Φίρος, ιδρυτής του Μουσείου Ηρακλειδών, στην κινεζική εφημερίδα  People’s Daily.


Ο ίδιος τόνισε  ότι παρόλο που  Κίνα και  Ελλάδα ευρίσκονταν σε μεγάλη απόσταση , και οι δύο πολιτισμοί ενθαρρύνουν τις καινοτομίες και καλλιεργούν νέες ιδέες.
Ο κ. Φίρος τόνισε ότι προσβλέπει σε περαιτέρω συνεργασία με το κινεζικό Μουσείο για την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης των επιτευγμάτων και την ενίσχυση της φιλίας μεταξύ των δύο μεγάλων εθνών.


Σύμφωνα με τον Γιν Χάο, επιμελητή του Μουσείου καινοτομίας του Πεκίνου  οι εκθέσεις αποτελούν αποκορύφωμα για την εφαρμογή της φιλόδοξης πρωτοβουλίας της Κίνας «Δρόμος του Μεταξιού» , ενώ μίλησε για  μια καλή αρχή στην συνεργασία μεταξύ Κινέζων και Ελλήνων .
Η κ . Ελισάβετ Φωτιάδου, σύμβουλος του Υπουργού Εξωτερικών στην Κίνα, δήλωσε ότι ξεκίνησε εποικοδομητικά η αμοιβαία συνεργασία στους τομείς της αποκατάστασης των τεχνολογικών επιτευγμάτων, του δράματος, της κινηματογραφικής τέχνης, των βιβλίων και της μετάφρασης.
Η ενίσχυση των διαπροσωπικών επαφών ήταν σύμφωνη με τους  διπλωματικούς και οικονομικούς δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών που θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση μεταξύ τους, ανέφερε η ίδια.Υπενθυμίζουμε ότι οι  Κινέζοι όταν γράφουν την λέξη Ελλάδα την σχηματίζουν με  δύο ιδεογράμματα (希臘) τα οποία επέλεξαν με βάση την προφορά.
Δηλαδή πήραν ένα ιδεόγραμμα που προφέρεται «σι», άλλο ένα που προφέρεται «λα», τα ένωσαν για να φτιάξουν τη λέξη «Σι-Λα» με την οποία προσδιορίζουν την Ελλάδα.
Το πρώτο ιδεόγραμμα σημαίνει «ελπίδα» και το δεύτερο αντιστοιχεί στον μήνα Δεκέμβριο του παραδοσιακού κινεζικού ημερολογίου. Και τα δύο όμως μαζί, όταν ενωθούν, σημαίνουν «ο άλλος μεγάλος πολιτισμός».Το παραπάνω είναι ενδεικτικό του σεβασμού που τρέφουν για τη χώρα μας. Οι Κινέζοι άλλωστε είναι ίσως ο μοναδικός λαός στον κόσμο που δεν αποκαλεί την Ελλάδα «Greece» ή κάτι παρόμοιο. Περίπου το 1/5 του παγκόσμιου πληθυσμού που ομιλεί την κινεζική γλώσσα ονομάζει  την Ελλάδα «Σι-Λα» και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε παρόλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε από την οικονομική κρίση.

pentapostagma.gr   13/11/2017

 

 

 

 

 

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017

Tα πρώτα Ο.Υ.Κ. - Η κατάδυση στην αρχαία Ελλάδα


Η κατάδυση στην αρχαία Ελλάδα κατά την ύστερη αρχαϊκή και κλασσική περίοδο (6ος-4ος αιώνας π.Χ.) Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου Συγγραφεύς – Ερευνήτρια Ναυτικής Ιστορίας

Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Ναυτική Ελλάς», τ.994 (ΑΥΓ), Αθήνα, Έκδοση της Ενώσεως Αποστράτων Αξιωματικών Ναυτικού/ΓΕΝ, 2016, σσ. 52-54.
Το παρόν αποτελεί μέρος από τη μελέτη της συγγραφέως στην αγγλική: C.E. Ioannidou, ‘Divers in ancient Greece during the late archaic and classical period (6th-4th century BC)’, ARCHAEOLOGY AND SCIENCE, issue 10, Archaeological Institute Belgrade , 2016, pp 111-119. Διαβάστε το  ΕΔΩ


ΦΩΤΟ: Κώστας Λαδάς kostasladas.blogspot.gr


Η λέξη κατάδυση και δύτης προέρχονται από το αρχαίο ρήμα «δύω» το οποίο απαντάται από τα ομηρικά έπη, ενώ ο όρος δύτης, ως αυτούσιος, μεταγενέστερα. Έκτοτε δημιουργήθηκαν ποικίλες ονομασίες για όσους ασχολούνταν με την κατάδυση, ανάλογα με τις ικανότητες που διέθεταν οι δύτες ή τα βάθη καταδύσεως που έφταναν. Συμπεραίνοντας από τις ονομασίες τους, οι «κολυμβητές ὕφαλοι», ή «κολυμβητές φυδροι», οι «βύθιοι», και οι «πονηχόμενοι» [1] εργάζονταν «πὸ τῆς λός» δηλ. κάτω από τη θαλασσία επιφάνεια. Αντιθέτως οι «ἐπιπολάζοντες» κινούντο πιο κοντά στην επιφάνεια, ενδεχομένως προς παρατήρηση του βυθού ενώ οι «ρνευτήρες» ήταν οι βουτηχτές, εκείνοι που καταδύονταν από κάποιο ψηλό σημείο με το κεφάλι προς τα κάτω [2]. Στις καλλιτεχνικές παραστάσεις δύσκολα μπορεί κανείς να διαπιστώσει εάν κάποιος που κολυμβά αποδίδεται ως απλός κολυμβητής ή κάποιος που είναι έτοιμος να καταδυθεί. Χαρακτηριστικό παράδειγμα δύναται να αποτελέσει γνωστό αττικό αγγείο (570 π.Χ.) ζωγραφισμένο από τον Κλειτία (σχ. 1) πάνω στο οποίο μπορούμε να ξεχωρίσουμε ανάμεσα σε πολλές σκηνές, λεπτομέρεια από το ταξίδι του Θησέως στην Κρήτη. Σε αυτήν εικονίζεται το πλοίο του Θησέως να προσεγγίζει την ακτή και ένα άτομο να κολυμβά δίπλα σε αυτό. Έχοντας αντιληφθεί ότι οι περισσότεροι από τους νέους αποβιβάστηκαν στην ακτή πλανάται το ερώτημα γιατί ο συγκεκριμένος άνδρας κολυμβά; Δεδομένου ότι στις περισσότερες εικονογραφήσεις οι μεγαλύτεροι σε ηλικία άνδρες αποδίδονται γενειοφόροι τότε σαφέστατα ο συγκεκριμένος δεν ανήκει στην ομάδα των νέων που αποβιβάστηκαν στην ακτή. Ενδεχομένως να είναι κάποιος από το πλήρωμα, και πιθανών να είναι έτοιμος να καταδυθεί προκειμένου να βοηθήσει στη πρόσδεση/αγκυροβολία του πλοίου.


ΣΧ. 1 Σχέδιο του Minto 1960 από τον αθηναϊκό κρατήρα γνωστό  ως ‘Vase Françoise’ (570 BC), στο Basch, 1987, σ. 205.Μεγάλο ποσοστό δυτών αποτελούσαν οι αλιείς [3]. Αλίευαν οστρακοειδή, σπόγγους (οι καλούμενοι «σπογγοθήρες»), κοράλια κλπ χρησιμοποιώντας συνήθως ένα μικρό στρογγυλό δίχτυ, το οποίο αποκαλούσαν «γαγγάμη» ή «γάγγαμον» [4].

Εκτός από τους δύτες-αλιείς και τους «σπογγοθήρες», υπήρχαν κι εκείνοι οι οποίοι απασχολούνταν αμιγώς στο τομέα της ναυτιλίας. Έλεγχαν την κατάσταση του βυθού, της γάστρας, την αγκυροβολία κ.ά.

Εκείνο όμως που έπαιξε καθοριστικό ρόλο στις ναυτικές επιχειρήσεις ήταν μικρές ομάδες δυτών, ένα άτυπο «σώμα υποβρυχίων καταστροφών», το οποίο ενεργούσε υποβρύχιες επιχειρήσεις με σκοπό τη δολιοφθορά των εχθρικών πλοίων [5]. Οι αναφορές για αυτές τις καταδυτικές ομάδες, δεν είναι επαρκείς, είναι αποσπασματικές και δεν είναι τίποτε γνωστό σχετικά με την εκπαίδευσή τους ή αν πράγματι αποτελούσαν μέλος πληρώματος. Ενδέχεται σε ορισμένες περιπτώσεις κάποια από τα πληρώματα να γνώριζαν κατάδυση και να βοηθούσαν είτε σε ναυτικές ή αλιευτικές εργασίες είτε και σε δολιοφθορές. Ωστόσο υπήρχαν και επαγγελματίες δύτες, οι οποίοι θα πρέπει να ήταν «εξωτερικοί συνεργάτες», που όμως αμείβονταν για την συγκεκριμένη αποστολή:

«…ἀλλὰ καὶ τούτους (σ.σ. τους πασσάλους) κολυμβηταὶ δυόμενοι ἐξέπριον μισθοῦ» [6].

Πρώτη καταγεγραμμένη πληροφορία για υποβρύχιες ενέργειες με σκοπό τη δολιοφθορά του αντιπάλου στόλου αντλούμε από τον 5ο αιώνα π.Χ. για τον περίφημο δύτη Σκύλλι ή Σκυλλία, από την Σκιώνη της Μακεδονίας. Ο Σκυλλίας, ενώ υπηρετούσε στον στόλο του Ξέρξου, δραπέτευσε και κολύμπησε καλύπτοντας απόσταση 80 σταδίων, με ανάδυση και κατάδυση, για να φτάσει στο Αρτεμίσιο και να καταγγείλει στους Έλληνες τις προθέσεις του Ξέρξου. Επίσης όταν τα περσικά σκάφη εν ώρα σφοδρής τρικυμίας παρέπλεαν το Πήλιο, εκείνος καταδυόμενος, έλυσε τις άγκυρές τους [7]. Κατά τον Πλίνιο, ο Ρωμαίος ζωγράφος Androbius τον είχε ζωγραφίσει να κόβει τις άγκυρες:

Androbius ζωγράφισε τον Σκύλλι να κόπτει τις άγκυρες των περσικών τάξεων (του στόλου)]

«Androbius pinxit Scyllum, ancoras praecidentem Persicae classis» [8].


Κατά τη μάχη της Σφακτηρίας (425 π.Χ.) «κολυμβητές ὕφυδροι» καθώς  προχωρούσαν υποβρυχίως μετέφεραν, με τη βοήθεια σχοινιών, ασκούς γεμάτους τροφές [9].

Κατά τη διάρκεια της αθηναϊκής εκστρατείας στη Σικελία (415-413 π.Χ.), αμφότεροι αντιμαχόμενοι χρησιμοποίησαν επαγγελματίες δύτες. Οι μεν Συρακούσιοι τοποθετούσαν πασσάλους κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια προκειμένου να προκαλέσουν ζημιές στα πλοία του Αθηναϊκού Στόλου, οι δε Αθηναίοι απαντούσαν με το πριόνισμα των πασσάλων [10].

[προς το μέρος του λιμένος, εξ’ άλλου, κολυμπούσαν δύτες κάτω από την θαλασσία επιφάνεια] «εσένεον δε και κατά τον λιμένα κολυμβηταί φυδροι» [11].

Παρόμοια σώματα βατραχανθρώπων συναντούμε και κατά την Πολιορκία της Τύρου από τον Μ. Αλέξανδρο (334 π.Χ.):

[…δύτες τους έκοβαν τα σχοινιά (από τις άγκυρες)] «…φαλοι κολυμβηταί τας σχοίνους αυτοίς υπέτεμνον» [12].


ΣΧ. 3 British Museum, London. Current Collection: B 508. Previous Collection: 1867.5-8.964. Photo from Basch, 1987, σ. 225.Μια άλλη παράσταση αγγείου χρονολογείται στα 510 π.Χ. κι ενδεχομένως να προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα των όσων μέχρι τώρα αναπτύξαμε. Πρόκειται για μια μελανόμορφη οινοχόη από την Αττική (σχ. 3) [13] πάνω στην οποία εικονίζεται παράσταση πλοίου και τρείς άνδρες οι οποίοι επιβαίνουν σε αυτό. Παρότι ο τύπος του πλοίου δεν διακρίνεται εντούτοις δείχνει ότι πρόκειται για πολεμικό πλοίο. Οι φιγούρες των τριών ανδρών δεν είναι συμμετρικές σύμφωνα με τις διαστάσεις του πλοίου. Αυτή η δυσαρμονία μπορεί να μεταφραστεί σαν τη προσπάθεια του καλλιτέχνου να αποδώσει έμφαση σε αυτούς τους άνδρες ή στο έργο τους. Δεν θα μπορούσαμε να τους χαρακτηρίσουμε πολεμιστές μιας που παρουσιάζονται γυμνοί δίχως οπλισμό αλλά ούτε και αλιείς εφ όσον απουσιάζουν εξαρτήματα κι εξοπλισμός αλιείας επάνω τους καθώς και στο πλοίο. Ο πρώτος άνδρας από δεξιά, είναι νέος και στέκεται στο έμβολο του πλοίου έτοιμος να κάνει μια κίνηση ενώ ο τρίτος, που δείχνει μεγαλύτερος σε ηλικία, κάνει μια χειραψία. Δίνει ευλογίες, συμβουλές ή πληροφορίες… δύσκολο να ξεχωρίσει κανείς. Πολλά ερωτήματα γεννιούνται. Εάν ο πρώτος άνδρας ήθελε απλώς να αποβιβαστεί γιατί το πράττει από το έμβολο και γιατί είναι γυμνός; Μια πρώτη σκέψη οδηγεί στην υπόθεση ότι αυτοί οι άνδρες είναι δύτες και ότι ο πρώτος είναι έτοιμος να καταδυθεί από το χαμηλότερο σημείο του σκάφους. Ωστόσο απορίες παραμένουν για τον άνδρα που εικονίζεται στο μέσον. Τι κρατά ανά χείρας; Δόρυ, γάντζο ή κάλαμο; Κατά την άποψη της γράφουσας οι άνδρες αυτοί είναι δύτες οι οποίοι ενδέχεται να ασχολούνται στον τομέα της ναυτιλίας ή να ανήκουν σε κάποια ομάδα υποβρυχίων καταστροφών. Σε κάθε περίπτωση δείχνουν να είναι έτοιμοι να αναλάβουν μια υποβρύχια αποστολή. Θα μπορούσε κάλλιστα να πρόκειται για υποβρύχια άσκηση ανιχνεύσεως-εντοπισμού ή για τοποθέτηση πασσάλων, άσκηση με σκοπό την επιτήρηση του εχθρού ή για μεταφορά πληροφοριών/μηνυμάτων.

Περί καταδυτικού εξοπλισμού Ο καταδυτικός εξοπλισμός στους αρχαίους Έλληνες ήταν ακόμα στο στάδιο του πειραματισμού. Κάθε δύτης, ανάλογα με το είδος της καταδύσεως που ασχολείτο, φρόντιζε να μελετά τις ανάγκες συμπληρωματικών ειδών που θα διευκόλυναν το έργο του. Κάποια εργαλεία όπως για παράδειγμα, μαχαίρια, σχοινιά, δίκτυα, κλπ. αποθηκεύονταν σε έναν σάκο ή δένονταν επάνω σε μια ειδική ζώνη ώστε να αφήνουν απόλυτη ελευθερία στα χέρια και στις κινήσεις του δύτη. Έχει αναφερθεί σε αρχαία κείμενα ότι επίσης έδεναν σπόγγους στα αυτιά τους για να εμποδίσουν την βίαιη εισροή ύδατος και την επικείμενη ζημιά στα τύμπανα [14].


Αυτό όμως που πραγματικά αναζητούσαν, με σκοπό την αναβάθμιση του εξοπλισμού τους, ήταν το μέσο εκείνο που θα τους εξασφάλιζε περισσότερη διάρκεια παραμονής στο βυθό. Η παραμονή στο βυθό μπορούσε να πραγματοποιηθεί με κράτημα της αναπνοής. Το κράτημα της αναπνοής στην καταδυτική ορολογία έχει καθιερωθεί ως apnea [15], όρος προερχόμενος από την αρχαία ελληνική λέξη «πνοια» η οποία όμως σημαίνει την έλλειψη πνοής ανέμου και δεν έχει σχέση με την ανθρώπινη αναπνευστική λειτουργία. Η αρχαία λέξη που αντιστοιχεί στην ακούσια/εκούσια διακοπή του αναπνευστικού κύκλου είναι η «πνευστία» [16].

Η εκούσια «πνευστία» δεν υπερβαίνει, κατά μέσο όρο, τα 2 – 2,5 λεπτά. Φανταζόμαστε πως αυτά τα όρια, κατά προσέγγιση, διατηρούνταν από τους αρχαίους δύτες. Αξιοσημείωτη είναι η πρώτη καταγραφή στην ιστορία όπου τα παραπάνω όρια ξεπεράστηκαν. Αναφέρεται με έντονο θαυμασμό από τον ελληνικό και ιταλικό Τύπο της εποχής η αντοχή του Συμιακού σφουγγαρά Γεωργίου Στάθη Χατζή, ο οποίος στις 16 Ιουλίου του 1913 καταδύθηκε στα 88 μ. (κατ’ άλλες πηγές στα 75) και παρέμεινε στο βυθό 3 λεπτά και 58 δευτερόλεπτα για να βροχίσει (να περάσει θηλιά) την άγκυρα του ιταλικού θωρηκτού «Regina Margherita» [17].


Μια αναπνευστική συσκευή, η οποία αποτελούσε επινόηση των ιδίων των δυτών και όχι από κάποιους που έχουν ασχοληθεί με την επιστήμη της φυσικής, αναφέρεται από τον Αριστοτέλη:

[Όπως, λοιπόν, μερικοί κολυμβητές επινοούν κάποια αναπνευστική συσκευή προκειμένου να μπορούν να μένουν πολλή ώρα στη θάλασσα παίρνοντας μέσω αυτής της συσκευής αέρα έξω από την επιφάνεια του νερού,…]

««Οἷον οὖν τοῖς κολυμβηταῖς ἔνιοι πρὸς τὴν ἀναπνοὴν ὄργανα πορίζονται, ἵνα πολὺν χρόνον ἐν τῇ θαλάττῃ μένοντες ἕλκωσιν ἔξωθεν τοῦ ὑγροῦ διὰ τοῦ ὀργάνου τὸν ἀέρα,…» [18].

Δυστυχώς δεν υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για τη συσκευή αυτή γεγονός που μας αναγκάζει να προσεγγίσουμε την άποψη ότι ίσως πρόκειται για την περίφημη χύτρα, ή τον λέβητα, όπου αναφέρεται σε άλλο έργο του:

[…διότι μπορούν να επιτρέψουν στους δύτες να αναπνεύσουν κατεβάζοντας κάτω λέβητα. Ο λέβητας δεν γεμίζει νερό, αλλά διατηρεί τον αέρα. Πράγματι, πρέπει να βάλει κανείς δύναμη για να το βυθίσει, διότι κάθε όρθιο σκεύος γεμίζει νερό αν γείρει].

«…ὁμοίως γὰρ ἀναπνοὴν ποιοῦσι τοῖς κολυμβηταῖς λέβητα καταφέντες. οὐ πίμπλαται γὰρ οὗτος τοῦ ὕδατος ἀλλὰ τηρεῖ τὸν ἀέρα. μετὰ βίας γὰρ ἡ κάθεσις,  ὀρθὸν γὰρ ὁτιοῦν παρεγκλιθὲν εἰσρεῖ» [19].

Όμως ούτε σε αυτό το σημείο υπάρχουν διαφωτιστικά στοιχεία ώστε να οδηγηθούμε σε ασφαλή συμπεράσματα αλλά και να κατανοήσουμε τη χρηστικότητα της συσκευής αυτής, όπως, για παράδειγμα, αν υπήρχε κάποιο άνοιγμα καλυμμένο αεροστεγώς με γυαλί ώστε ο δύτης να μπορεί να βλέπει. Αν όχι τότε ίσως θα πρέπει να περιοριστούμε στην υπόθεση ότι η χρήση της συγκεκριμένης συσκευής κάτω από το νερό λειτουργούσε ως ένα σύντομο διάλειμμα από την «απνευστία».


ΦΩΤΟ: Κώστας Λαδάς kostasladas.blogspot.gr


Συμπεράσματα

Η ύπαρξη κατηγοριών των δυτών και η προσπάθεια ανακαλύψεως αναπνευστικής συσκευής αφήνει να εννοηθεί ότι το θέμα της καταδύσεως ήταν αρκετά μελετημένο κατά τους κλασικούς χρόνους. Ελλείψει στοιχείων δεν είναι εύκολη η έρευνα για τον τρόπο με τον οποίον οι αρχαίοι δύτες καταδύονταν, την συμπεριφορά τους εν καταδύσει ή τον πλήρη εξοπλισμό που διέθεταν.

Η κατάδυση στους κλασσικούς χρόνους είναι ένα θέμα που ασκεί γοητεία στους ερευνητές και χρίζει ανάγκης για περαιτέρω μελέτη. ΠΗΓΗ: Περί Αλός http://perialos.blogspot.gr/2016/09/blog-post.htmlΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Πολυδεύκους, Ονομαστικόν, A’ 97-98/ Λεξικόν Ησυχίου Αλεξανδρέως.

[2] Από το ρήμα «αρνεύω» = πηδώ, χοροπηδώ, Λεξικόν Ησυχίου Αλεξανδρέως, όρα και Κ. Ε. Ιωαννίδου, Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών Ναυτικών Όρων, Εκδόσεις Historical  Quest, 2014.

[3] Κ. Ε. Ιωαννίδου, «Αλιευτικά σκάφη και αλιείς στην αρχαία Ελλάδα», Ναυτική Ελλάς, Αθήνα: Ελληνική Θαλάσσια Ένωση/ΓΕΝ, 2012, τεύχος 946 (Ιούλιος), σελ. 38.

[4] όπ. παρ. Επίσης: Κρίστυ Εμίλιο Ιωαννίδου, Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών Ναυτικών Όρων, Αθήνα, Historical  Quest, 2014».

[5] Κ. Ε. Ιωαννίδου, Τριήρης, Τακτικές και Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Αθήνα, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, 2016.

[6] Θουκυδίδου, Ιστοριών, Ζ, 25.

[7] Ηροδότου, Ιστορίαι, Η’ 8 & Απολλωνίδης, Ελληνική Ανθολογία, ΙΧ, 296.

[8] Πλίνιος, Φυσική Ιστορία, 35, 11.

[9] Θουκυδίδου, Ιστοριών, Δ 26.

[10] Θουκυδίδου, Ιστοριών, Ζ 25.

[11] Θουκυδίδου, Ιστορία, Δ 26.

[12] Αρριανού, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Β, 2.21.

[13] British Museum, London. Current Collection: B 508. Previous Collection: 1867.5-8.964. Photo from Basch, L. Le muse imaginaire de la marine antique, Athens: Institute Hellenique pour la Préservation de la Tradition Nautique, 1987, 225.

[14] Αριστοτέλους, Προβλήματα, 33, 962a, 3.

[15] Chrisholm, Hug. Ed. 1911 Apnoea, Encyclopedia Britannica (11th ed.) Cambridge University Press.

[16] Αριστοτέλους, Προβλήματα, 33, 962a, 4, Ιωάννου Σταματάκου «Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης» (Αθήνα: Βιβλιοπρομηθευτική, 1999).

[17] Συμαϊκό Βήμα, 1974, σελ. 5, αρ. φύλλου 133. Εξαιτίας της αναγραφής του ονόματός του στην ιταλική ως  Georgios Haggi Statti από τις ιταλικές εφημερίδες, δημιουργήθηκαν παραλλαγές στο όνομα του δύτη κατά τις αναδημοσιεύσεις. Στην εγκυκλοπαίδεια του Ηλίου αναφέρεται λανθασμένα ως Γεώργιος Κάγγης (τ. 6) αλλά και σε νεότερες διατριβές όπως π.χ.: Αικατερίνη Πάϊκου, « Διερεύνηση της σχέσης τουρισμού και προστατευομένων περιοχών. Δυνατότητα δημιουργίας θαλασσίων-καταδυτικών πάρκων σε συστάδες νήσων της Λέσβου», Μυτιλήνη, Φεβ. 2005, σελ. 62.

[18] Αριστοτέλους, Περί Ζώων Μορίων, Β 16, / 659a 9.

[19] Αριστοτέλους, Προβλήματα, ΛΒ, 960b, 30.

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Αρριανός, Αλεξάνδρου Ανάβασις, Γιώργος Αθ. Ράπτης (μτφρ.), (Θεσσαλονίκη: Ζήτρος, 2004).

Ηρόδοτος, Ιστοριών, Κ. Θ. Αραπόπουλου (μτφρ.), Αθήνα, Πάπυρος, 1975.

Θουκυδίδης, Ιστοριών, Ελευθέριος Βενιζέλος (μτφρ.), Αθήνα, Γεωργιάδης, 2001.

Avramidis, S., ‘World Art on Swimming’, International Journal of Aacquatic Research and Education, 5, 2005, 325-360.

Basch, L., Le muse imaginaire de la marine antique, Athens, Institute Hellenique pour la Préservation de la Tradition Nautique, 1987.

Frost, F.J., ‘Scyllias: Diving in antiquity’, Greece and Rome, 1968, 15,180-185.

Ιωαννίδου, Κ.Ε., Λεξικό Αρχαίων Ελληνικών Ναυτικών Όρων, Αθήνα, Historical  Quest, 2014.

Ιωαννίδου, K.E., Τριήρης, Τακτικές και Επιχειρησιακό Περιβάλλον, Αθήνα, Υπηρεσία Ιστορίας Ναυτικού, 2016.

Σταματάκος, Ι., Λεξικόν της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσης, Αθήνα, Βιβλιοπρομηθευτική, 1999.

R. Ross Holloway, ‘The Tomb of the Diver’, American Journal of Archaeology, 110, 3, 2006, 365–388.

Voutsiadou, E., ‘Sponges: an historical survey of their knowledge in Greek antiquity’, Journal of the Marine Biological Association of the United Kingdom, 87, 2007, 1757-1763.


Αναρτήθηκε από Περί Αλός

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2017

Ποια περίοδο έζησε ο Μίνωας;


Ο Μίνωας ήταν γιος του Δια και της Ευρώπης και ο πρώτος βασιλιάς του Αρχαίου Ελληνικού κόσμου. Το βασίλειο του Μίνωα περιελάμβανε ολόκληρη την Κρήτη, που είχε εκατό πόλεις, και τις Κυκλάδες, που λέγονταν Μινωίδες. Πρωτεύουσα του Μινωικού βασιλείου ήταν η Κνωσός, που βρίσκεται 6 χλμ έξω από το Ηράκλειο Κρήτης. Εκεί ήταν τα περίφημα ανάκτορα του Μίνωα, που μέρος τους σώζεται ακόμα σήμερα.
Τα ανάκτορα αυτά αποτελούσαν μια ολόκληρη σχεδόν πόλη, με ξενώνες, εξωτερικά λουτρά, ιερά, εργαστήρια βιοτεχνών για τη διακόσμηση και την περιποίηση των ανακτόρων, αποθήκες τροφίμων, αίθουσες των βασιλέων, αίθουσα του θρόνου, υπασπιστήρια, αίθουσες για δεξιώσεις και τελετές με αναρίθμητες σκάλες και βεράντες.

Από αρχιτεκτονική και καλλιτεχνική άποψη, τα ανάκτορα του Μίνωα στην Κνωσό είναι κάτι μοναδικό σ’ όλο τον κόσμο, όπως μοναδικό είναι και το αρχαιολογικό ενδιαφέρον που προκαλούν. Ο Μινωικός πολιτισμός δεν είναι μόνο ο αρχαιότερος πολιτισμός του κόσμου. είναι συγχρόνως και ο λαμπρότερος.
Σύμφωνα με τον Πλάτωνα, ο Μίνωας ήταν πολύ σοφός και με αξιόλογο νομοθετικό έργο. Επιπλέον ο Όμηρος του πλέκει το εγκώμιο, κάτι που -σύμφωνα πάντα με τον Πλάτωνα- δεν συνήθιζε. συγκεκριμένα αναφέρει ότι ο Μίνωας έπαιρνε τους νόμους από τον ίδιο τον Δια κάθε εννέα χρόνια σε μια σπηλιά της Ίδης.

Κάτι που «επαναλαμβάνεται» πολύ αργότερα από τον Μωυσή όταν συνάντησε δήθεν τον θεό στο Όρος Σινά…
Όπως μας λέει ο Όμηρος, ο Μίνωας κάθε εννέα χρόνια ξεκινούσε από την Κνωσό, και μέσω της Ιεράς Οδού, συνοδευόμενος από πλήθος Μινωιτών, που ήσαν Ιερείς, Μύστες και απλοί πολίτες, για να μεταβεί στο Ιδαίον Άντρον. το Ιδαίον Άντρον είναι ένα σπήλαιο σε υψόμετρο 1.500 μέτρων στο Όρος Ίδη (Ψηλορείτης).

Ανεβαίνοντας το Όρος, μετά από κοπιαστική πορεία αρκετών χιλιομέτρων, η πομπή σταματούσε στην θέση Ζώμινθος, σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, όπου υπήρχε επιβλητικό οικοδόμημα, που ήταν πιθανώς ο χώρος όπου ο Μίνωας και η ακολουθία του προετοιμάζονταν για την τελική φάση της τελετής. Ήταν και συγχρόνως διοικητικό και παραγωγικό κέντρο. από εκεί ελέγχονταν η κτηνοτροφική δραστηριότητα της περιοχής και ειδικά η παραγωγή μαλλιού, απαραίτητο για την υφαντουργία, και ξυλείας, απαραίτητης για την ναυπήγηση πλοίων. Η θέση οικοδομήματος σε υψόμετρο 1.200 μέτρων, μας κάνει να υποθέσουμε ότι οι Μινωίτες, να έκαναν χρήση του χιονιού και του πάγου. Το οικοδόμημα που διέθετε 80 δωμάτια, ήταν ένα τριώροφο κτήριο, αρκετά μεγάλο, που εκτός από διοικητικό κέντρο πρέπει να τελούνταν η να προετοιμάζονταν θρησκευτικές τελετές.


https://www.youtube.com/watch?v=4XJd88cTRsU
Τελικός προορισμός της πομπής το σπηλαίο Ιδαίον Άντρον. Δεν γνωρίζουμε πόσες μέρες κρατούσαν οι τελετές και τον τρόπο διεξαγωγής των. Στο σπήλαιο ο Μίνωας εισέρχονταν μόνος του, όπου εκεί συναντούσε τον πατέρα του τον Δια που του έδινε τις εντολές του.

Το διοικητικό κέντρο αυτό εντόπισε ο αρχαιολόγος Γιάννης Σακελλαράκης, όταν διενεργούσε ανασκαφές στο Ιδαίον Άντρον. Ένας κτηνοτρόφος από τα ανώγεια, που είχε πλησίον τα ζώα του, του ζήτησε να τον επισκεφτεί στο σπίτι του. Τότε ο Σακελλαράκης, τον ρώτησε που είναι το σπίτι του κι ο κτηνοτρόφος του απάντησε στην Ζώμινθο.

Ο Σακελλαράκης ένας πεπειραμένος αρχαιολόγος, και γνώστης της περιγραφής του Ομήρου, έμεινε άναυδος. αν είναι αυτό που πέρασε από το μυαλό μου, σκέφτηκε, θα είναι ο μεγαλύτερος αρχαιολογικός εντοπισμός μετά την Κνωσό, και πράγματι έτσι ήταν. Διότι η ονομασία Ζώμινθος ήταν γνωστή από τον Όμηρο αλλά άγνωστη σαν θέση. Ακόμη προκαλεί μεγάλη εντύπωση, πως παρέμεινε αναλλοίωτη η ονομασία μέσα στο χρόνο. Την άλλη μέρα που επισκέφτηκε την Ζώμινθο βρέθηκε μπροστά στο οικοδόμημα που αναφέραμε στην αρχή. Το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχε συληθεί από λαθρανασκαφείς. Έμεινε ανέπαφο, προς μεγάλη χαρά των αρχαιολόγων και όχι μόνο. Ήδη η ανασκαφή προχωρά φέρνοντας στο φως ευρήματα που βελτιώνουν τις γνώσεις μας για την εποχή εκείνη.

Όταν ο Μινωικός πολιτισμός άκμασε η Μινωική Κρήτη έγινε θαλασσοκράτειρα, και αυτό το όφειλε στον εμπορικό της στόλο και στο ανθρώπινο ναυτικό της δυναμικό. είχε το μονοπώλιο σχεδόν των θαλασσίων εμπορικών συναλλαγών. Με την έκρηξη του ηφαιστείου της Σαντορίνης εδέχθη καίριο κτύπημα, από το δημιουργηθεν παλιρροϊκό κύμα, εκεί που ήταν η δύναμη της, της κατέστρεψε τον εμπορικό της στόλο και το ανθρώπινο ναυτικό της δυναμικό. Από τότε και μετά δεν μπόρεσε να συνέλθει.

Πολλά χρόνια αργότερα μετέβηκαν στη Φαιστό η οποία δεν είχε πληγεί από το παλιρροϊκό κύμα, ο Λυκούργος και ο Σόλων. Όπου ο μεν πρώτος αφού μελέτησε τη Μινωική νομοθεσία, έφυγε για τη Σπάρτη περνώντας πρώτα από τους Δελφούς, για να έχει την έγκριση του Απόλλωνα. Ο δε δεύτερος εκτός από τους νόμους, πήρε το ηλιακό ωρολόγιο, και ένα όργανο σε σχήμα δίσκου οδηγό για τη ναυσιπλοΐα, αλλά και άλλες επινοήσεις. Όλα αυτά βοήθησαν πολύ την Σπάρτη και την Αθήνα ώστε να εξελιχτούν στις ισχυρότερες πόλεις, κράτη, του ελλαδικού χώρου.


Το όνομα Μίνωας παρέμεινε σαν τίτλος για τους επομένους βασιλείς, όπως ο Φαραώ για τους Αιγυπτίους. Σύμφωνα με τον Αιγύπτιο Ιερέα και συγγραφέα Μανέθων, ο Μίνωας βασίλεψε στην Αίγυπτο πριν τον κατακλυσμό.

Ο Μίνωας μαζί με τους επτά επόμενους βασιλείς – απογόνους του βασίλεψαν 253 έτη. Η ηγεμονία τους ήταν μετά τη βασιλεία των Θεών σε αυτή των ημιθέων. Η διοίκηση του Μίνωα θεωρήθηκε ανθρωπιστική και δίκαιη και γι’ αυτό το λόγο, σύμφωνα με την Ιερή Ελληνική Παράδοση, την Μυθολογία μας, ορίστηκε ως ένας από τους κριτές του Άδη μαζί με τον αδελφό του Ραδάμανθυ και τον Αιακό. ο Μίνωας όμως λάμβανε τις τελικές αποφάσεις.

Πηγή
elhalflashbacks  8/11/2017

 

 

 

 

 

H κλειστή κοινότητα που λέγεται πως κατάγεται από τους θρυλικούς πολεμιστές της Αρχαίας Ελλάδας

shutterstock_204599617

Οδοιπορικό του BBC εκεί που ζουν σήμερα οι «απόγονοι των αρχαίων Σπαρτιατών»

Το τοπίο θυμίζει τον κυματισμό της θάλασσας, με τα απόκρημνα βράχια να μοιάζουν σαν να κρέμονται από τη χερσόνησο, στο νοτιότερο άκρο της ηπειρωτικής Ελλάδας. Από τους απότομους λόφους, μικρά πέτρινα σπίτια που θυμίζουν κάστρα στέκουν αγέρωχα, με την πλάτη τους στον επιβλητικό και κολοσσιαίο Ταΰγετο. Με τα νώτα τους καλυμμένα από το εντυπωσιακό βουνό, μοιάζουν να αγναντεύουν στωικά τα νερά του Ιονίου.

Με την περιγραφή αυτή παρουσιάζει το BBC στους αναγνώστες του τη Μάνη, χαρακτηρίζοντας τους Μανιάτες «μια κλειστή κοινότητα που λέγεται πως κατάγεται από τους Σπαρτιάτες, τους θρυλικούς πολεμιστές της Αρχαίας Ελλάδας».

Το δημοσίευμα του βρετανικού δικτύου δεν παραλείπει τα λαλάγγια, που αποτελούν εδώ και αιώνες αναπόσπαστο μέρος της παραδοσιακής μανιάτικης διατροφής. Με πολύ απλά συστατικά, το αλεύρι και το ελαιόλαδο, τα λαλάγγια χάριζαν δύναμη και ενέργεια, τόσο στους πολεμιστές όσο και στους απλούς αγρότες.

shutterstock_735525217

Την ιστορία του λαλαγγιού εξηγεί στο BBC ο Γιώργος Οικονομέας, κάτοικος της περιοχής που μεγάλωσε στο Νεοχώρι, στα βορειοδυτικά, και δεν έφυγε ποτέ. Σε όλη τη ζωή του είχε καφενείο. Συνταξιούχος πια δεν εξυπηρετεί πια τους πελάτες αλλά περνά τα πρωινά του στο καφενείο, λέγοντας τα νέα του με τους φίλους του, σχετικά με την οικογένειά του κι ενίοτε και τα πολιτικά.

«Τρως κάτι που έτρωγαν χιλιάδες χρόνια πριν. Ο Λέλεγας, ο πρώτος βασιλιάς της Σπάρτης, ήταν πιθανότατα ο πρώτος που το έφτιαξε» εξήγησε στον δημοσιογράφο. «Αν θέλεις να πάρεις μια γεύση από το πώς θα ήταν η ζωή στην αρχαία Σπάρτη, μην ψάχνεις άλλο. Είμαστε όσο Σπαρτιάτες μπορεί κανείς να είναι».

Χιλιάδες χρόνια πριν, όταν η αρχαία Ελλάδα ήταν ουσιαστικά πόλεις-κράτη, μεγάλο μέρος της Πελοποννήσου ανήκε στην αρχαία Σπάρτη και τους συμμάχους της. Αντίθετα με το «αντίπαλον δέος», την Αθήνα, όπου οι πολίτες ήταν καλλιτέχνες και φιλόσοφοι, οι Σπαρτιάτες ήταν πολεμιστές. Τα αγόρια λέγεται πως άρχιζαν τη στρατιωτική εκπαίδευση από τα επτά τους χρόνια για να γίνουν κανονικοί στρατιώτες στα είκοσι.

shutterstock_732864553

Οι γυναίκες, από την άλλη, δεν έπαιζαν κανέναν ρόλο στον στρατό αλλά συχνά λάμβαναν κανονική εκπαίδευση και μπορούσαν να έχουν περιουσία- δικαιώματα που σπάνια απολάμβαναν οι γυναίκες σε άλλες ελληνικές πόλεις- κράτη, όπως περιγράφει το BBC. Έτσι, οι Σπαρτιάτισσες φημίζονταν για την ανεξαρτησία τους.

Μετά τη νίκη της επί της Αθήνας στον Πελοποννησιακό Πόλεμο, η Σπάρτη έφτασε στο αποκορύφωμα της δύναμής της τον 5ο αιώνα. Αλλά η κυριαρχία της δεν κράτησε πολύ, συνεχίζει το BBC την περιήγηση στην ιστορία, καθώς ήρθε η σειρά της Θήβας να επιβληθεί και η Σπάρτη έπεσε. Όμως οι Σπαρτιάτες που έμεναν στη χερσόνησο της Μάνης βρήκαν καταφύγιο στον Ταΰγετο κι αντιστάθηκαν σθεναρά, υπερασπιζόμενοι τα εδάφη τους απέναντι στους Θηβαίους κι αργότερα τους Οθωμανούς, τους Αιγύπτιους και τους Φράγκους, μεταξύ άλλων.

Οι Μανιάτες, όπως έγιναν γνωστοί, έδρασαν και στη θάλασσα όπως και στη στεριά, επιδιδόμενοι για κάποιο διάστημα στην πειρατεία και ταξιδεύοντας συχνά σε άλλα παραθαλάσσια έθνη ως μισθοφόροι. Η φήμη τους ήταν τέτοια που πολλοί κατακτητές απλώς τους απέφευγαν.

shutterstock_102421948

Η περιοχή παρέμεινε αυτοδιοίκητη μέχρι τον 19ο αιώνα περίπου, όταν η ελληνική κυβέρνηση περιόρισε την αυτονομία της. Αλλά έπρεπε να φτάσει η δεκαετία του 1970, να κατασκευαστούν νέοι δρόμοι και η χερσόνησος να «ανοίξει» τρόπον τινά προς την υπόλοιπη Πελοπόννησο, ώστε να αρχίσουν οι Μανιάτες να καλοδέχονται τους επισκέπτες.

Η «κλίση» των Μανιατών προς τη σύγκρουση δεν καθοδηγήθηκε μόνο από εξωγενείς παράγοντες. Στη διάρκεια της αυτονομίας της Μάνης, η χερσόνησος διοικούνταν από διαφορετικές οικογένειες. Καθώς διαγωνίζονταν για την εξουσία, ξεσπούσαν βίαιες βεντέτες που κρατούσαν χρόνια. «Εάν ένα μέλος της οικογένειας κάποιου ντρόπιαζε μέλος της δικής σου οικογένειας, η οικογένεια συγκεντρωνόταν γύρω από το τραπέζι για να αποφασίσει για τη σκληρότητα της τιμωρίας» συνεχίζει ο Οικονομέας. «Η τιμωρία επιβαλλόταν σε όλη την οικογένεια, όχι μόνο του δράστη. Αυτή ήταν η αίσθηση της περηφάνιας που είχαν οι Μανιάτες».

shutterstock_146707826

Πλέον οι Μανιάτες ζουν με πιο ειρηνικές δραστηριότητες, όπως η καλλιέργεια ελιάς. Η περιοχή φημίζεται για το ελαιόλαδό της, φρουτώδες, με γεμάτη γεύση και πλούσιο χρυσοπράσινο χρώμα.

Ωστόσο το τρομερό παρελθόν της Μάνης δεν έχει ξεχαστεί. Το σπαρτιατικό «ή ταν ή επί τας», φράση που αποδίδεται πιθανόν στη σύζυγο του Λεωνίδα Γοργώ, διατηρεί ακόμα τη δύναμή της, αιώνες μετά το 480 και την αναχώρηση του Λεωνίδα για τη μάχη των Θερμοπυλών. Ήταν ο τρόπος οι γυναίκες να λένε στους σπαρτιάτες πολεμιστές συζύγους τους πως υπάρχουν μόνο δύο τρόποι να επιστρέψουν από τον πόλεμο: είτε κρατώντας την ασπίδα τους, ως νικητές, είτε πάνω σε αυτή, νεκροί.

Αυτός δεν είναι βέβαια ο μόνος σύνδεσμος με το παρελθόν. Σχεδόν όλοι όσοι έχουν γεννηθεί και μεγαλώσει στη Μάνη θα πουν πως έχουν σπαρτιάτικο αίμα στις φλέβες τους.

«Οι Μανιάτες κατάγονται από τους Αρχαίους Σπαρτιάτες. Τελεία» λέει ο Οικονομέας.

shutterstock_204599617

Στα 86 του χρόνια ακόμα θυμάται τη μητέρα του να τον ταΐζει βραστό αυγό για να δυναμώσει, επιμένοντας πως, ως το μόνο αγόρι, είναι δική του ευθύνη να συνεχίσει την παράδοση της οικογένειας. Θυμάται να βλέπει τις θείες του να μαζεύονται τη νύχτα πριν την κηδεία κάποιου μέλους της οικογένειας για να το μοιρολογήσουν με τραγούδια που σου σήκωναν την τρίχα, τελετουργικό που περιγράφεται ακόμα και στην Οδύσσεια του Ομήρου.

shutterstock_640367065

Σύμφωνα με το BBC, δεν υπάρχει αδιάσειστη επιστημονική απόδειξη που να συνδέει άμεσα τους σημερινούς Μανιάτες με τους Σπαρτιάτες της αρχαιότητας. Κάθε ίχνος του αυθεντικού σπαρτιάτικου DNA έχει χαθεί εδώ και καιρό, συνεχίζει το βρετανικό δίκτυο, κι αυτό που έχει μείνει από τους πολεμιστές είναι ο θρύλος τους. Ορισμένοι ιστορικοί και ανθρωπολόγοι λένε πως οι ομοιότητες ανάμεσα στα αρχαία και τα σύγχρονα τελετουργικά, όπως τα μοιρολόγια, είναι ισχυροί δείκτες για τον σύνδεσμο ανάμεσα στους αρχαίους Σπαρτιάτες και τους σύγχρονους Μανιάτες. Ωστόσο ο καθηγητής Σύγχρονης Ιστορίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης Βασίλης Γούναρης, εκφράζει τη διαφωνία του.

shutterstock_732864574

«Η φυσική ανθρωπολογία και η ιστορία δεν ακολουθούν την ίδια πορεία» λέει ο Γούναρης. «Το να ζει κάποιος στο ίδιο φυσικό περιβάλλον προφανώς τον οδηγεί σε παρόμοιες επιλογές, σε πολλά ζητήματα, σε σχέση με τους άλλους ανθρώπους που έζησαν εκεί. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σχέση με το DNA των κατοίκων».

«Μίλησα με έναν καθηγητή που αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί αδιάκοπης γενεαλογικής εξέλιξης από τους αρχαίους Σπαρτιάτες» λέει ο δημοσιογράφος, απολαμβάνοντας τα λαλάγγια, στον ηλικιωμένο άνδρα από το Νεοχώρι. Εκείνος του προσέφερε ακόμα ένα λαλάγγι και του είπε μόνο πέντε λέξεις: «ή ταν ή επί τας».

NEWSBEAST.GR  7/11/2017

 

 

 

 

 

Ο πάνσοφος του αρχαίου κόσμου Αριστοτέλης

arstle000.medium

Ο έλληνας φιλόσοφος που εξήγησε στην εποχή του πρακτικά τα πάντα!

Μαθητής του άλλου ογκόλιθου του αρχαιοελληνικού πνεύματος, του Πλάτωνα, ο σταγειρίτης στοχαστής ήρθε στον κόσμο για να αλλάξει καθοριστικά τόσο τη σκέψη και τα γράμματα όσο και την επιστημονική μεθοδολογία.

Ο άνθρωπος που έκανε τη λογική πρόταγμα του φιλοσοφικού κόσμου και ασχολήθηκε -στο πλαίσιο της φυσικής φιλοσοφίας του- με τον περιβάλλοντα κόσμο και τα πλάσματά του δεν χρειάζεται φυσικά συστάσεις.

Πανεπιστήμων, φιλόσοφος, κορυφαίος εκπαιδευτικός και αναμφίβολα ο συστηματικότερος και μεθοδικότερος νους της αρχαιότητας, έμελλε να μεταλαμπαδεύσει το φωτεινό του πνεύμα στον μαθητή του Αλέξανδρο τον Μέγα, ενώ αργότερα θα ίδρυε τη δική του σχολή, το περίφημο αριστοτελικό Λύκειο της Αθήνας, όπου και θα περνούσε στην αθανασία τόσο από το διδασκαλικό του έργο όσο και -κυρίως- από την ασύλληπτη συνθετική ικανότητα της διάνοιάς του.

Το αριστοτελικό σύστημα, με την πρωτοφανή εξηγητική του ρώμη, επιβίωσε της εποχής του και μπόλιασε γόνιμα τη δυτική σκέψη στους αιώνες που θα ακολουθούσαν, διαπερνώντας ταυτόχρονα την επιστημονική σκέψη μέχρι και τα νεότερα τουλάχιστον χρόνια της επιστημονικής επανάστασης.

Αυτός ήταν ο Αριστοτέλης, η κορυφαία μορφή της αρχαίας ελληνικής σκέψης, σε επίπεδο επίδρασης τουλάχιστον…

Πρώτα χρόνια

Ο Αριστοτέλης γεννιέται περί το 384 π.Χ. στα Στάγειρα της Χαλκιδικής ως γιος του Νικόμαχου, του βασιλικού γιατρού του ηγεμόνα της Μακεδονίας Αμύντα Γ’ (πατέρα του Φιλίππου). Για τη μητέρα του, Φαιστίδα, πολύ λίγα είναι γνωστά, πρέπει ωστόσο να ήταν αριστοκρατικής καταγωγής.

Ο Νικόμαχος πέθανε όταν ο Αριστοτέλης ήταν σε νεαρή ηλικία (πιθανότατα και η μητέρα του λίγο αργότερα) και την ανατροφή του μικρού αναλαμβάνει πλέον ο Πρόξενος ο Αταρνεύς, οικογενειακός φίλος και σύζυγος της μεγαλύτερης αδερφής του Αριστοτέλη, Αριμνήστης. Κοφτερό πνεύμα ήδη από τα μικράτα του, αναγκάζει τον Πρόξενο να τον στείλει στην Αθήνα σε ηλικία 17 ετών (367 π.Χ.) -το αδιαφιλονίκητο ακαδημαϊκό κέντρο του τότε γνωστού κόσμου- για ανώτερες σπουδές. Και φυσικά δεν θα μπορούσε να βρεθεί καλύτερη σχολή για το δαιμόνιο πνεύμα του εφήβου από την Ακαδημία του Πλάτωνα, το κορυφαίο εκπαιδευτικό ίδρυμα της Αθήνας.

Ο Αριστοτέλης θα παραμείνει στο πλευρό του Πλάτωνα για δύο σχεδόν δεκαετίες, κατανοώντας πλήρως τη συλλογιστική του ξακουστού δασκάλου του και αναπτύσσοντας ιδιαίτερη ακαδημαϊκή σχέση μαζί του. Οι φιλοσοφικές διαμάχες των δύο αντρών ωστόσο σύντομα θα τους έφερναν σε σχετική ρήξη κι έτσι, όταν ο Πλάτωνας πέθανε το 347 π.Χ., ο Αριστοτέλης δεν θα έπαιρνε τη θέση του διευθυντή της Ακαδημίας, παρά το γεγονός ότι δεν υπήρχε όμοιός του σε όλη την Αθήνα και ο Πλάτωνας τον εκτιμούσε όσο κανέναν.

Οι εργασιακές περιπέτειες του Αριστοτέλη θα τον φέρουν πλέον στη μικρασιατική πόλη Άσσο, όπου λειτουργούσε παράρτημα της πλατωνικής Ακαδημίας και ηγεμόνας της ήταν ο παλιός μαθητής του Πλάτωνα και του Αριστοτέλη, Ερμίας. Ο Αριστοτέλης δίδαξε στη σχολή για τρία χρόνια (347-345 π.Χ.) και επηρέασε καθοριστικά τη διακυβέρνηση του τυράννου Ερμία, έχοντας έτσι δυνατότητα να εφαρμόσει στην πράξη κάποιες από τις φιλοσοφικές και κοινωνικές του απόψεις: το πείραμα πέτυχε και η τυραννία του Ερμία έγινε σαφώς δικαιότερη!

Όντας στην Άσσο, γνώρισε και παντρεύτηκε την ανιψιά του Ερμία, Πυθιάδα, η οποία του χάρισε μια κόρη. Το τραγικό τέλος του τυράννου όμως το 345 π.Χ. αναγκάζει τον Αριστοτέλη να εγκαταλείψει άρον-άρον την πόλη και να περάσει απέναντι, στη Λέσβο, όπου και θα παραμείνει στη Μυτιλήνη μέχρι το 342 π.Χ. γράφοντας και διδάσκοντας…

Δάσκαλος του Αλέξανδρου

Το 342 π.Χ. ο γνωστός πλέον δάσκαλος θα αποδεχτεί την πρόσκληση του βασιλιά της Μακεδονίας Φιλίππου Β’ να επιστρέψει στη γενέτειρά του για να διδάξει τον 13χρονο γιο του ηγεμόνα, Αλέξανδρο. Ο Φίλιππος εκτιμούσε ιδιαίτερα τον Αριστοτέλη και φρόντισε να τον ανταμείψει πλουσιοπάροχα για τις πολύτιμες υπηρεσίες του, την ώρα που ο δάσκαλος, χρησιμοποιώντας ως εκπαιδευτικό μοχλό τα ομηρικά έπη, εμφυσεί στον νεαρό μαθητή του το ελληνικό πνεύμα και την οικουμενικότητά του.

Ο Αριστοτέλης θα παραμείνει στο πλευρό του μαθητή που θα γινόταν κατόπιν γνωστός ως Μέγας Αλέξανδρος για περισσότερα από 6 χρόνια. Κι όταν το 335 π.Χ. ο Αλέξανδρος διαδέχθηκε τον πατέρα του στον θρόνο της Μακεδονίας και επέβαλλε τη μακεδονική ειρήνη στην ελληνική επικράτεια, ο Αριστοτέλης επέστρεψε στην πόλη όπου ανδρώθηκε ακαδημαϊκά για να ιδρύσει τη δική του σχολή…

Λύκειο και προσωπικές περιπέτειες

Στην Αθήνα βέβαια η πλατωνική Ακαδημία, με διευθυντή τον παλιό φίλο του Αριστοτέλη, Ξενοκράτη, συνέχιζε να αποτελεί τη βασική επιρροή της ελληνικής σκέψης. Με την άδεια λοιπόν του Αλέξανδρου και την απαραίτητη βασιλική χρηματοδότηση, ο Αριστοτέλης εγκαινιάζει τη δική του σχολή, το Λύκειο, βάζοντας στόχο να κλέψει τη δόξα του πλατωνικού ιδρύματος. Με μικρά διαλείμματα, ο σταγειρίτης φιλόσοφος θα περάσει το υπόλοιπο της ζωής του στην αττική πρωτεύουσα, διδάσκοντας, ερευνώντας και γράφοντας.

Το μεγαλοπρεπές οίκημα που ανέγειρε με τις στοές, στις οποίες δίδασκε ο Αριστοτέλης τους μαθητές του περπατώντας και συζητώντας, θα έκανε τους μαθητές του να μείνουν γνωστοί ως «Περιπατητές» (και περιπατητική σχολή, περιπατητική φιλοσοφία, αντίστοιχα). Οι μαθητές της σχολής ανέλυαν θέματα που κυμαίνονταν από επιστήμη και μαθηματικά μέχρι φιλοσοφία και πολιτική, μιλώντας κυριολεκτικά για όσα μπορούσαν να ειπωθούν ανάμεσά τους, ενώ και η τέχνη αποτελούσε δημοφιλή τομέα διδασκαλίας.

Οι περγαμηνές που συνέτασσαν οι μαθητές με τα ευρήματα των φιλοσοφικών τους ερευνών σύντομα θα δημιουργούσαν μια τεράστια συλλογή παπύρων, κάνοντας το Λύκειο μια από τις πρώτες μεγάλες βιβλιοθήκες του πλανήτη και πρότυπο για την ανέγερση των περίφημων βιβλιοθηκών της Αλεξάνδρειας και της Περγάμου. Επιπλέον, ο Αριστοτέλης συγκέντρωνε μανιωδώς χάρτες και επιστημονικά όργανα, κάνοντας έτσι τη σχολή του κέντρο επιστημονικής έρευνας, ένα σωστό πρώιμο εργαστήριο!

Στα δεκατρία χρόνια που θα παραμείνει ο Αριστοτέλης στην Αθήνα, ταυτόχρονα με τις χρονοβόρες διδακτικές του υποχρεώσεις, θα βρει χρόνο για να συγγράψει το μεγαλύτερο μέρος του κολοσσιαίου έργου του, κάνοντας τους πάντες να διερωτώνται πώς ήταν δυνατόν να προλαβαίνει και να διαπρέπει στα καθήκοντά του; Ο όγκος των πληροφοριών που συγκέντρωσε και η κριτική του ματιά στον φυσικό κόσμο, τη μεταφυσική, την πολιτική και τη φιλοσοφία συνεχίζουν να προκαλούν εντύπωση. Στο διάστημα αυτό δίδαξε την ωριμότερη φιλοσοφία του, επεξεργάστηκε τα μεγαλύτερα συγγράμματα του, δίνοντας τους οριστικότερη μορφή, και συμπλήρωσε τις επιστημονικές έρευνές του: ήταν αναμφίβολα η πιο γόνιμη περίοδος του φιλοσόφου.

Στην προσωπική του ζωή, ο Αριστοτέλης έχασε τη σύζυγό του Πυθιάδα τη χρονιά που εγκαινίασε το Λύκειό του. Λίγο αργότερα βέβαια θα ξαναπαντρευτεί, αυτή τη φορά την Ερπυλλίδα, που οι ιστορικοί θεωρούν ότι ήταν σκλάβα του-δώρο της μακεδονικής αυλής, την οποία ελευθέρωσε ο φιλόσοφος και παντρεύτηκε λίγο αργότερα. Όπως κι αν έχει η ιστορική αλήθεια, η Σταγειρίτισσα
θα του χάριζε έναν γιο, τον Νικόμαχο, στον οποίο θα αφιέρωνε ο στοχαστής ένα από τα μνημειώδη έργα του, τα «Ηθικά Νικομάχεια».

Όταν βέβαια ο πρώην μαθητής του Αριστοτέλη και κορυφαίος πλέον κατακτητής Αλέξανδρος ο Μέγας θα πέθαινε αναπάντεχα το 323 π.Χ., το αντι-μακεδονικό μένος των Αθηναίων θα έβρισκε αποδιοπομπαίο τράγο στο πρόσωπο του «μακεδονίζοντα» φιλοσόφου: ο Αριστοτέλης κατηγορείται για ασέβεια από το ιερατείο, δεν μένει ωστόσο στην Αθήνα για τη δίκη του, καθώς είχε διακρίνει τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τις ανήκουστες κατηγορίες: τα αντι-μακεδονικά αισθήματα που θόλωναν την κρίση των συμπολιτών του.

Καταφεύγει λοιπόν στη Χαλκίδα με την οικογένειά του (είχε ήδη αποκτήσει και την κόρη του, Πυθιάδα), όπου έμελλε να αφήσει και την τελευταία του πνοή: τον Οκτώβριο του 322 π.Χ. θα κλείσει για πάντα τα μάτια ο άνθρωπος που εξήγησε ό,τι έπρεπε να εξηγηθεί, με πιθανότερη αιτία κάποιο στομαχικό νόσημα.

Η σορός του μεγάλου διανοητή θα μεταφερθεί στη γενέτειρά του, τα Στάγειρα της Μακεδονίας, όπου θα γνωρίσει αναρίθμητες τιμές, μέχρι και μήνας του έτους μετονομάστηκε σε «Αριστοτέλειος»! Όσο για την περίφημη σχολή του, συνέχισε να λειτουργεί και μετά τον χαμό του εμπνευστή της, αποτελώντας φάρο γνώσης και έρευνας μέχρι την οριστική παρακμή των ελληνιστικών χρόνων…

Φιλοσοφικό έργο

Το έργο του κορυφαίου στοχαστή έμελλε να γνωρίσει αντίστοιχες περιπέτειες με τον δημιουργό του: την ώρα που οι αλεξανδρινοί υπολόγιζαν την έκταση του έργου του σε 400 περίπου συγγράμματα (κατ’ άλλους 200) και ο Διογένης ο Λαέρτιος εκτίμησε το σύνολο των στίχων του σε 440.000(!), το μεγαλύτερο μέρος τους έμελλε να χαθεί οριστικά. Κατά την προφορική παράδοση των σοφών της εποχής, που δεν έδειχναν ιδιαίτερο μέλημα να δημοσιεύσουν τα κείμενά τους, σώζονται μια σειρά από πρωτότυπα συγγράμματά του Αριστοτέλη, έπειτα από ασύλληπτες περιπέτειες που δεν είναι ωστόσο εδώ ο χώρος να περιγραφούν.

Γνωρίζουμε πάντως ότι οι πρώτες εκδόσεις του έργου του έλαβαν χώρα στη Ρώμη περί το 60 π.Χ., ενώ από το τιτάνιο πραγματικά έργο του σώζονται σήμερα μόνο 47 ολοκληρωμένα βιβλία και πλήθος αποσπασμάτων από άλλα, η γνησιότητα των οποίων όμως αμφισβητείται από την ιστορία των ιδεών.

Το συγγραφικό έργο του Αριστοτέλη χωρίζεται συνήθως σε 3 βασικές κατηγορίες. Η πρώτη περιλαμβάνει έργα εκλαϊκευμένου χαρακτήρα που φέρεται να τα είχε δημοσιεύσει ο ίδιος. Η δεύτερη αφορά σε σημειώσεις και συλλογές υλικού που προορίζονταν για επιστημονικές πραγματείες και η τρίτη έχει να κάνει με τα καθαυτό επιστημονικό του έργο. Με μόνη εξαίρεση την «Αθηναίων Πολιτεία», ολόκληρο τα σώμα των σωζόμενων έργων του -αν είναι αυθεντικό- ανήκει στην τρίτη κατηγορία. Η γνώση μας για τα υπόλοιπα συγγράμματα στηρίζεται σε αποσπάσματα που μνημονεύονται από αρχαίους συγγραφείς, καθώς και σε τρεις καταλόγους που έχουν περισωθεί από την αρχαιότητα.

Στις πραγματείες του για τη γνώση και τη νόηση (Λογικές Πραγματείες, κατά τη φιλολογική ανασυγκρότηση – Όργανον, κατά τον Αριστοτέλη), καινοτόμοι τομείς στη μεθοδικότητα και την αναλυτικότητα που τους προσέδωσε ο Αριστοτέλης, περιλαμβάνονται τα εμβληματικά «Αναλυτικά Πρότερα», «Αναλυτικά Ύστερα», αλλά και τα «Περί Ερμηνείας», «Κατηγορίες», «Τοπικοί και Σοφιστικοί Έλεγχοι» και «Περί Ειρήνης».

Η φυσική φιλοσοφία του σταγειρίτη πανεπιστήμονα (Φυσικές Πραγματείες) διερεύνησε θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα του φυσικού κόσμου, που αποτυπώθηκαν στα «Φυσικά» («Φυσική Ακρόαση»), «Περί Ουρανού», «Περί Γενέσεως και Φθοράς», «Μετεωρολογικά», ενώ το «Περί Κόσμου» θεωρείται σήμερα ψευδεπίγραφο.

Επόμενος σταθμός στην αριστοτελική συλλογιστική η ψυχή και οι εκφάνσεις της (Ψυχολογικές Πραγματείες – Ανθρωπολογία), όπως αυτή διερευνήθηκε εξονυχιστικά στα «Περί Ψυχής», «Περί Αισθήσεως και Αισθητών», «Περί Μνήμης και Αναμνήσεως», «Περί Ύπνου», «Περί Εγρηγόρσεως», «Περί της Μαντικής της εν τοις Ύπνοις», «Περί Μακροβιότητος και Βραχυβιότητος», «Περί Ζωής και Θανάτου» και «Περί Αναπνοής». Στο «Περί Πνεύματος» αμφισβητείται πλέον από τη φιλολογική έρευνα η πατρότητα του συγγραφέα.

Ο Αριστοτέλης ασχολήθηκε εξονυχιστικά και με τη βιολογία, με τις έρευνές του να απαθανατίζονται στα Βιολογικά (Βιολογικές Πραγματείες), αν και κάποια θεωρούνται νόθα έργα. Το μόνο που γνωρίζουμε από τον ίδιο τον φιλόσοφο και από τις αναφορές του είναι το ευχάριστο έργο με τον τίτλο «Περί Θαυμασίων Ακουσμάτων», του αποδίδονται ωστόσο με σχετικές επιφυλάξεις και τα «Περί Ζώων Ιστορίας», «Περί Ζώων Μορίων», «Περί Ζώων Πορείας», «Περί Ζώων Κινήσεως», «Περί Ζώων Γενέσεως», ενώ το «Περί Φυτών» θεωρείται πια ψευδεπίγραφο.

Στα Πολιτικά του, που είναι χωρίς καμιά αμφιβολία έργο του Αριστοτέλη, εντάσσονται τα 9 βιβλία των «Πολιτικών», η «Αθηναίων Πολιτεία» και τα δύο συγγράμματα των «Οικονομικών», αλλά και μια συλλογή από ιστορικά γεγονότα που με μορφή παραδειγμάτων επεξηγούν διάφορα οικονομικά σχήματα. Τα έργα του αυτά αποτελούν ακόμα και σήμερα άξονα αναφοράς στις πολιτικές επιστήμες.

Στη συλλογή των 12 συγγραμμάτων που εντάσσονται στον γενικό τίτλο «Μετά τα Φυσικά» (αυτό που αποκαλούμε σήμερα μεταφυσική), ο Αριστοτέλης εξετάζει τις πρώτες αρχές του κόσμου αλλά και τη φύση όλων των όντων (καθαρή οντολογία).

Και βέβαια μας κληροδότησε τη «Ρητορική» και την «Ποιητική» (με το δεύτερο μέρος της να έχει χαθεί οριστικά), ενώ στις Ηθικές Πραγματείες του περιλαμβάνονται τα μνημειώδη «Ηθικά Νικομάχεια» και «Ηθικά Ευδήμεια», κολοσσιαίες αναφορές στον φιλοσοφικό τομέα της ηθικής που καμιά σύγχρονη αναφορά δεν μπορεί να αγνοήσει!

Πράγματι μίλησε για τα πάντα και ανάγκασε έτσι κάθε κατοπινό φιλόσοφο να αντιπαρατεθεί πρώτα και αποφασιστικά με την αριστοτελική σκέψη πριν ξεδιπλώσει τις δικές του φιλοσοφικές έρευνες…

ΚληρονομιάΑν υπάρχει ένας φιλόσοφος που κυριάρχησε στη σκέψη του δυτικού κόσμου σε όλες τις περιόδους της μετέπειτα ιστορίας του, αυτός είναι αναμφίβολα ο Αριστοτέλης. Το σύστημά του που εξηγούσε τον φυσικό κόσμο συνέχισε να λειτουργεί στο περιθώριο του χριστιανικού Μεσαίωνα, καθώς οι πρακτικές ανάγκες καλούσαν σε μεθοδικές λύσεις, τις οποίες ο αρχαίος έλληνας σοφός παρείχε απλόχερα. Η δύναμη του αριστοτελικού σύμπαντος θα μπόλιαζε μάλιστα και την εκκλησιαστική σκέψη, μέσω της επίδρασης που άσκησε σε θεολόγους όπως ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Αλβέρτος ο Μέγας.

Ταυτόχρονα, ο Αριστοτέλης θεμελίωσε θεματολογικά και μεθοδολογικά πολλούς κλάδους του επιστητού, ενώ από την κριτική στάση που θα αντιμετώπιζαν το έργο του οι πρωτεργάτες της νεότερης φιλοσοφίας και φυσικής επιστήμης, όπως ο Γαλιλαίος, ο Καρτέσιος κ.λπ., καθώς αργότερα και ο Καντ, θα γεννιόταν πράγματι η σύγχρονη επιστήμη και η φιλοσοφική πειθαρχία…

NEWSBEAST.GR   7/11/2017

 

 

 

 

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας: Η Ελλάδα πεινάει κι εμένα θα μου βάλετε …τηλέφωνο;!


Όταν πέθανε ο Πλαστήρας στις 26/7/1953 τον έντυσαν το νεκρικό κοστούμι, που το αγόρασε ο φίλος του Διονύσιος Καρρέρ – γιατί ο ίδιος τον μισθό του τον πρόσφερε διακριτικά σε άπορους και ορφανά

παιδιά – ο δε γιατρός, που ήταν παρών και υπέγραψε το σχετικό πιστοποιητικό θανάτου, μέτρησε στο ταλαιπωρημένο κορμί του: 27 σπαθιές και 9 σημάδια από βλήματα.

Ο Μαύρος Καβαλάρης, ο Στρατηγός Νικόλαος Πλαστήρας, ο άνθρωπος που προστάτεψε τους πρόσφυγες της Μικρασίας στην Μεγάλη Καταστροφή και επιχείρησε απεγνωσμένα να επουλώσει τις πληγές του εμφυλίου αλλά και να μοιράσει δίκαια το ψωμί στον ελληνικό Λαό.

Ο Πρωθυπουργός ο οποίος πέθανε στο στρατιωτικό ράντζο χωρίς να αφήσει ούτε μία δραχμή και του οποίου ο αδελφός έψαχνε δουλειά ως εργάτης, χωρίς να επικαλείται το όνομα του αδελφού του, Στρατηγού και Πρωθυπουργού.

 

 

 

 

 


OI ΣΗΜΑΙΕΣ ΝΑ ΜΗΝ ΒΓΟΥΝ ΑΠΟ ΤΑ ΜΠΑΛΚΟΝΙΑ ΜΑΣ

ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΠΕΤΕΙΟ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΦΥΓΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΣΗΜΕΡΙΝΟΙ ΤΥΡΑΝΝΟΙ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΒΙΝΤΕΟ: ΤΟ ΠΡΩΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ ΤΟΥ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Παύλος Παλαιολόγος: Προς το καθήκον.

(Από την εφημερίδα «Ελεύθερον Βήμα» της 29ης Οκτωβρίου 1940)

Σειρήνες και κωδωνοκρουσίες. Δευτεριάτικο πρωινό. Ανήσυχες μορφές στα παράθυρα. Κοιτάζονται οι γείτονες, συνεννοούνται με το βλέμμα, και μένουν σύμφωνοι. Τα πάντα για την τιμή. Δεν είναι η μανία του πολέμου που τους εμπνέει, δεν είναι το πάθος της περιπέτειας. Είναι η συναίσθηση της αξιοπρέπειας. Όταν αυτή είναι εκτεθειμένη σε κινδύνους, τότε το τροπάριο της ειρηνοφιλίας διακόπτεται. Όχι από αγάπη προς τον πόλεμο. Από αγάπη προς αυτή την ειρήνη. Γιατί τίποτα δεν εξυπηρετεί την ειρήνη χειρότερα από την καλοπροαίρετη διάθεση των λαών να δέχονται ραπίσματα. Κακός είναι ο πόλεμος.

Αλλά υπάρχει κάτι πιο απαίσιο κι απ' αυτόν ακόμα, η λάσπη που πέφτει και κηλιδώνει τις υπολήψεις των λαών όταν θελήσουν να τον αποφύγουν με θυσία της τιμής τους. Τέτοιες κηλίδες τίποτα δεν είναι ικανό να τις καθαρίσει. Ούτε το σβήσιμο της γενεάς που τις έχει προκαλέσει. Οι γενεές φεύγουν, αλλά μένουν οι σελίδες της Ιστορίας, για να θυμίζουν τη ντροπή. Μένουν οι μεταγενέστεροι, και ζητούν ευθύνες από τη στάχτη μας. Στρατιώτες της ειρήνης όσο δεν προσβάλλεται η Ελευθερία και το Δίκαιο. Όταν όμως κινδυνεύουν τα δύο αυτά αγαθά, τότε η εμμονή στην ειρήνη αποτελεί ανανδρία, αναξιοπρέπεια και αφιλοτιμία.

Για όλα μπορούν να μας κατηγορήσουν. Ένα μόνο δεν θα πει κανείς: ότι δεν διατηρήσαμε, μέσα στο πέρασμα των αιώνων, άσπιλη την εθνική μας φιλοτιμία. Έτσι άσπιλη θα την διατηρήσουμε και τώρα. Κοινή είναι η θέληση: Να το ξαναφορέσουμε. Γνώριμη στολή του λαού μας. Τη φόρεσε ο παππούς, τη φόρεσε ο πατέρας, θα τη φορέσει τώρα ο γιος. Και πάντα για τον ίδιο σκοπό. Για την Τιμή και για την Ελευθερία. Για τους ίδιους λόγους καλούμαστε και σήμερα. Το καθήκον υπογράφει τις προσκλήσεις. Η φωνή του είναι η πιο επιβλητική απ' όλες τις φωνές. Τη δέχεσθε χωρίς υπολογισμούς.

Η περηφάνια αγνοεί την αρίθμηση. Δεν μετρά τις δυνάμεις εκείνου που θέλει να την τσαλακώσει. Βαδίζει με το μέτωπο ψηλά στο δρόμο της τιμής. Οι Θερμοπύλες δεν είναι ένα γεωγραφικό σημείο, δεν είναι ένα απλό ιστορικό γεγονός. Είναι ένα σύμβολο. Το σύμβολο αυτό το διατήρησαν ψηλά οι γενεές των Ελλήνων. Από τις Θερμοπύλες ως το 21, και πέρα απ' αυτό, με κλειστό το βιβλίο της αριθμητικής βάδισε το έθνος στους δρόμους των πεπρωμένων του. Με την αριθμητική στο χέρι δούλοι θα είμαστε σήμερα. Στην περιφρόνηση της αριθμητικής οφείλουμε την εθνική μας υπόσταση.

Το 1940 δεν θα κάμει εξαίρεση. Παλιά και πρόσφατη ιστορία δείχνει ποιο κατάντημα περιμένει τους λαούς εκείνους που, με οδηγό τον υπολογισμό, έστερξαν σε ταπεινώσεις και σε διασυρμό της τιμής τους. Η τιμή που σπίλωσαν δεν είναι η μόνη τους θυσία. Μαζί μ' αυτήν έχασαν και τα υλικά αγαθά που πίστεψαν ότι θα εξασφάλιζαν αν δέχονταν τον εξευτελισμό. Καθήκον και συμφέρον είναι η προάσπιση της εθνικής τιμής. Στην εκτέλεση του καθήκοντος καλούνται οι πολίτες.

Καθήκον προς τα μάρμαρα που αποτελούν τη δόξα των περασμένων, προς το βράχο που κοίλαγαν ο ιδρώτας και το αίμα των γενεών που προηγήθηκαν, προς εμάς τους ίδιους, προς τους τάφους των πατέρων μας, προς τα λίκνα των παιδιών μας, που θα ντρέπονταν αν μας έβλεπαν απρόθυμους να συνεχίσουμε την εθνική μας παράδοση. Αλλά τέτοια περίπτωση δεν υπήρξε, δεν υπάρχει, δεν θα υπάρξει. Μας το είπε η χθεσινή μέρα. Θα μας το πουν οι επόμενες. Θα μας το λένε όλες οι μέρες, όσο υπάρχει ο γαλάζιος ουρανός μας, όσο υπάρχουν οι αφροί του Αιγαίου μας, για να σχηματίζουν την απέραντη κυανόλευκη, που αγκαλιάζει πέρα ως πέρα τους ελληνικούς ορίζοντες.


https://www.youtube.com/watch?v=DkcIby_vW8U

ΘΑ ΜΑΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣΟΥΝ ΤΩΡΑ ΜΕΡΙΚΑ
ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΑ ΨΕΥΤΙΚΟΥ ΧΡΕΟΥΣ;

Η ΘΑ ΚΛΕΙΣΟΥΜΕ ΞΑΝΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΘΑ ΤΟΥΣ ΔΕΙΞΟΥΜΕ ΤΙ ΘΑ ΠΕΙ ΕΘΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΑ;

ΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΣΗΜΑΙΕΣ
ΝΑ ΚΥΜΑΤΙΖΟΥΝ ΣΥΝΕΧΩΣ
ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΤΟΥΣ ΔΙΩΞΟΥΜΕ
ΠΑΛΑΙΟΥΣ ΚΑΙ ΝΕΟΥΣ ΠΡΟΔΟΤΕΣ!!!

oimos-athina.blogspot

Σχόλιο απόThe Secret Real Truth:

ΜΟΝΟ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ...

https://www.youtube.com/watch?v=mfEDAguYijQ

 

 

 

 

Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Οι Έλληνες ταξίδευαν στο Αιγαίο ήδη από το 11000 π.Χ.


«Η αρχαιότερη πλεύσις ανοιχτής θάλασσας στον κόσμο έλαβε χώρα στο Αιγαίο. Αυτό καταδεικνύουν παλαιολιθικά εργαλεία από οψιανό της Μήλου που βρέθηκαν στο σπήλαιο Φράγχθι της Αργολίδας στην Πελοπόννησο και χρονολογούνται το 9000-8000 π.Χ., αποκαλύπτοντας ότι οι άνθρωποι ταξίδευαν στο Αιγαίο ήδη από το 11000 π.Χ.
Οι ειδικοί υποστηρίζουν ότι το αρχαιότερο αυτό ταξίδι ίσως να έγινε με παπυρέλλα, πλοιάριο από δέσμες παπύρου δηλ. καλαμιών παπύρων.
Στη συνέχεια για την κατανόηση του θαλάσσιου δρόμου του οψιδιανού από τη Μήλο στο Φράγχθι, το 1989 κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του προγράμματος Πειραματικής Αρχαιολογίας, μια αμφίπρωρη παπυρέλλα. Το πειραματικό της ταξίδι αποκάλυψε ότι για την πλεύση της απαιτούνταν εξειδικευμένο πλήρωμα με ναυτικές γνώσεις και ότι ένα ταξίδι στις Κυκλάδες με παπυρέλλα κατά τη Μεσολιθική εποχή ήταν δυνατό να πραγματοποιηθεί με στάσεις στα ενδιάμεσα νησιά.

Οψιανός. Ο πολύτιμος λίθος από τη Μήλο «γέννησε» τη ναυσιπλοϊα.

Νέες μελέτες ευρημάτων από τη μικρασιατική ακτή (Τροία, περιοχή Σμύρνης και Βουρλών, Αϊδίνι, Μίλητος) αποτελούν μάρτυρες της εξάπλωσης των προϊόντων από τις Κυκλάδες κατά την 3η και 2η χιλιετία π.Χ. Έμποροι και ναυτικοί από τη Μήλο, τη Σύρο, τη Νάξο, την Αγία Ειρήνη Κέας και το Ακρωτήρι Θήρας, πουλούσαν εκεί τα προϊόντα τους, αρχικά πολυτελή και κατόπιν χρηστικά, επηρεάζοντας έτσι τα τοπικά εργαστήρια.
Όπως υποστήριξε ο καθηγητής του Πανεπιστημίου της Αγκυρας Βασίλ Σαχόγλου στο πλαίσιο του κυκλαδικού αρχαιολογικού σεμιναρίου«Cycladica της 3ης και 2ης χιλιετίας π.Χ. από τη χερσόνησο των Βουρλών στην περιοχή της Σμύρνης», οι Κυκλάδες, ενδιάμεσοι σταθμοί στο Αιγαίο Πέλαγος, συνδέουν πολιτισμικά τη Μικρά Ασία και την ηπειρωτική Ελλάδα από τους πρωιμότατους χρόνους. Σύμφωνα με Έλληνες και Τούρκους αρχαιολόγους , ανάμεσα στους οποίους και ο Ν. Κοντολέων, η ναυσιπλοΐα εξαπλώθηκε στο Αιγαίο στην αρχή λόγω του οψιανού, ενός πολύτιμου λίθου από τη Μήλο. Παρότι οψιανός υπήρχε και στην Καπαδοκία, ήταν ευκολότερη η μεταφορά του στη μικρασιατική ακτή μέσω πλοίων.

Έτσι, ο οψιανός συνέδεσε τις περιοχές αυτές μέσω ανταλλαγών και επέτρεψε στους νησιώτες να φτάσουν πέρα από τον δικό τους χώρο και να εξερευνήσουν την περιοχή της Σμύρνης και των Βουρλών από τη Νεολιθική περίοδο και μετά. Ποικίλα κυκλαδικά ή κυκλαδίζοντα στοιχεία στα ταφικά έθιμα, την κεραμική και τα μικρά ευρήματα επισημαίνονται σε παράκτιες θέσεις, όπως η Ιασός, η Μίλητος, το Liman Tepe, το Bakla Tepe και η Τροία.  Η περίοδος αυτή απηχεί επίσης την πιο ένδοξη φάση του κυκλαδικού πολιτισμού. Μετά τα μέσα της 3ης χιλιετίας π.Χ., με την αυξανόμενη ζήτηση για μέταλλα και την εμφάνιση του «Δικτύου Ανατολικού Εμπορίου», η Μικρά Ασία εισέρχεται σε μια νέα φάση που περιλαμβάνει εκτεταμένες διαπεριφερειακές επαφές.

Η χερσόνησος των Βουρλών είναι μια από τις κύριες πύλες της ηπειρωτικής Μικράς Ασίας που οδηγεί στο Αιγαίο κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου και το Liman Tepe, ως το πιο σημαντικό λιμάνι της περιοχής, έφθασε στο αποκορύφωμα της ανάπτυξής του κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ύστερα από κάποιο πιθανό κλιματικό φαινόμενο -το οποίο θα μπορούσε να ήταν ένας από τους κύριους λόγους που προκάλεσε την κατάρρευση του «Δικτύου Ανατολικού Εμπορίου» κατά τη διάρκεια του τελευταίου τετάρτου της 3ης χιλιετίας π.Χ.- μια νέα δύναμη άρχισε να αναδύεται στην Κρήτη, μια περιοχή που βρίσκεται πέρα από τα όρια του ανωτέρω δικτύου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ από HERAKLEIDON MUSEUM: Δείτε την έκθεση στο κτίριο της Αποστόλου Παύλου 37 στο Θησείο. Ένα μοναδικό ταξίδι στην ελληνική ναυπηγική και ναυσιπλοΐα από την προϊστορική αρχαιότητα έως τις αρχές του 20ού αιώνα. Καθημερινά & Σαβ/κο 10:00-18:00, Πέμπτη 10:00-20:00. Πληροφορίες 211.0126486.

Πηγή
elhalflashbacks  3/11/2017

 

 

 

 

 

Αριστοτέλης: Πως μπορούν οι άνθρωποι να γίνουν σπουδαίοι; – Ο ρόλος της Φύσης

trojan-war-greatness

 

Τα διδάγματα των αρχαίων φιλοσόφων αποτελούν φάρο γνώσης στη σύγχρονη παρακμιακή εποχή.

«δια τριών γίγνονται οι άνθρωποι αγαθοί και σπουδαίοι· έστι δε ταύτα τα τρία: φύσις, έθος, λόγος»

– Αριστοτέλης, Πολιτικά, 1332 a 39-40

Κραταιά πεποίθηση των αρχαίων Ελλήνων φιλοσόφων ήταν ότι η φυσική προδιάθεση είναι απαραίτητη για την απόκτηση της αρετής ή κάποιας δεξιότητας. Ο Αριστοτέλης ξεκινώντας το κεφάλαιο περί παιδείας εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνονται οι άνθρωποι ενάρετοι και σπουδαίοι.

Κατά τον αρχαίο φιλόσοφο…

Πρώτα είναι απαραίτητη η φυσική προδιάθεση, η φύσις. Έπειτα είναι η συμπεριφορά, την οποία μαθαίνουμε και εφαρμόζουμε. Τρίτον, ο λόγος, δηλαδή η λογική, που έχει να κάνει με την απόκτηση γνώσεων. Με απλά λόγια: κληρονομικότητα, συμπεριφορά, γνώσεις.

Όταν αντιληφθούμε τα θεμέλια στα οποία βασίζεται η ανθρώπινη προσωπικότητα, τότε θα μπορούμε να παράξουμε μεγάλους άνδρες που θα δώσουν μια νέα ώθηση στην ανθρωπότητα.

Πηγή: fyletika.blogspot.gr  1/11/2017

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided