Δευτέρα, Νοέμβριος 19, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

 

 

36η, 37η , 38η , 39η , 40η , 41η , 42η , 43η 44η,   Πρόσκληση

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 44η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 31/10/2017 και ώρα 11:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Στοχοθεσία προυπ/σμού 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».

 4. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».

 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ» Π.Ε. Φλώρινας.

 8. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: "Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016".

 9. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου : "Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας.

 10. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

 13. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση Πρακτικού υπέρ της παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2017 (1-1-17 έως 31-10-2017) μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που προβλέπεται από τις Συμβάσεις.

 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 16. Έγκριση εισήγησης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 17. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 18. Έγκριση ή μη της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλικών ιστών.

 19. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.

 20. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.

 21. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 157318/9861/7-9-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης - μυοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 22. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 23. Έγκριση πρακτικού No 20 Ανοίγματος Δικαιολογητικών κατακύρωσης Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18.

 24. Έγκριση της τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 25. Έγκριση της διακοπής, τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 27. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 38 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης 97 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) Κύπριων καθηγητών στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (ups) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και των Ημιώροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ της Π. Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 3ήμερη εκδήλωση με θέμα «Η Φυσική μαγεύει», που θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από 30-11 έως και 2-12- 2017.

 43. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην παράσταση του θεατρικού έργου «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταίρεία ΟνειρόΔραμα, στην πόλη της Κοζάνης το Δεκέμβριο του 2017.

 44. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα Εορδαίας στην Πτολεμαϊδα στις 27-28 Δεκεμβρίου 2017.

 45. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων-ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης για το έτος 2018.

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Προγράμματος Διαλέξεων του ΤΕΕΤ πάνω στην PERFORMANCE , της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του ΤΕΕΤ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017), στη Φλώρινα.

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 49. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας.

 50. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 2018.

 54. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 55. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Πίτας» του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2017, στο Λέχοβο.

 56. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της ΠΕ. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για χειμερινή εκδήλωση «Διοργάνωση kids athletics (στίβος), επίδειξη τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας <ΠΗΓΑΣΟΣ> που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας στις 20-12-2017.

 57. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 58. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ για φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 59. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 60. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.

 61. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξωτερικής δικτυακής θήκης και σκληρών δίσκων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β' Βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.

 62. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης και β) Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.

 63. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 64. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 65. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης δημιουργίας και παραγωγής πολυτελούς λευκώματος για την προβολή και ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2017.

 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιγραφών γραφείων.

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση καρτών.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαϊδας.

 70. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού (20η/2017).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 43η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 24/10/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 6.917,13 €, ως επιχορήγηση της Π.Δ.Μ. για την κάλυψη των εν γένει αναγκών των κλιμακίων ελέγχων που διενήργησαν ελέγχους Μέτρων και Σταθμών κατά τα έτη 2015 και 2016.

 3. Έγκριση όρων Διακήρυξης ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση επιτροπής ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη»Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση δαπάνης ποσού 75.000 € για την υλοποίηση ταυ έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο» Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Τσιμεντόστρωση δρόμου στην Τ.Κ. Ασπρογείων»Π.Ε.Φλώρινας.

 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016"Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού»Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή της Υπηρεσίας με τίτλο «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ».

 10. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.M. με το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαΐδας, για την ημερίδα στις 05/11/2017.

 12. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης ποσού 10.118,40 ευρώ που αφορά το έργο «Παροχή υπηρεσιών μηχανικής αποκομιδής κάδων απορριμμάτων και καθαρισμού των 6 (έξι) σημείων στο οδικό τμήμα Κοζάνης-Πτολ/δας»(Προγραμματική σύμβαση) για 2 (δύο) έτη.

 13. Έγκριση μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες - Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 14. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 15. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου του προσωρινού μειοδότη σύμφωνα με τις αριθ. 1862/2017 7 1947/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Πέτρο Βασίλ, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 16. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Κοζάνης.

 18. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 19. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 74.000,00 ευρώ για την προμήθεια και μεταφορά αλατιού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 20. Έγκριση δαπάνης και προδέσμευσης πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 52.000,00 ευρώ για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς νια το έτος 2018.

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τυμπάνων εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού της Π.Δ.Μ.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός εκτυπωτή Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών καθαρισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση κλιματιστικών υπηρεσιών της Π.Ε.Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε.Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6770.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών τηλεφωνικών συσκευών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ανταλλακτικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Συντήρηση των αποχιονιστικών μηχανημάτων ενόψει του Χειμώνα»Π.Ε.Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ορθής επανάληψης της αριθ.361/2017 απόφασης Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ηχητικής κάλυψης κατάθεσης στεφάνων και παρέλασης 28ης Οκτωβρίου 2017.

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) στεφάνων κατάθεσης Π.Ε.Γρεβενών.

 34. Έγκριση για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και έγκριση δαπανής Π.Ε.Φλώρινας.

 35. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2016-2017 Π.Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 41. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 42. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος δικαιολογητικών κατακύρωσης του Συνοπτικού διαγωνισμού για την Υπηρεσία «Μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής,Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ. Π. Α.

 43. Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης των υπηρεσιών για την επιστημονική, συμβουλευτική και τεχνική υποστήριξη των κεντρικών και αποκεντρωμένων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τον συντονισμό και προώθηση της αποτελεσματικής υλοποίησης των δράσεων του ΤΕΒΑ στην Π.Δ.Μ έτους 2016 και προετοιμασία δράσεων 2017 .

 44. Έγκριση ή μη του Πρακτικού I διαπραγμάτευσης (με δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετου τμήματος: 4 Κορομηλιά, προϋπολογισμού 115.280,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 45. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 9.060,00 € για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων (ανταλλακτικά και Εργασία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 49. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών καθώς και εργασίας επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας κιτ μέτρησης χλωρίου Merck για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 51. Έγκριση ή μη του Πρακτικού II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2017-2018 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 52. Έγκριση δαπάνης για τις εργασίες στησίματος μιας εξέδρας για την εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου 2017 στην πόλη της Κοζάνης και β)την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης από την Οικονομική Επιτροπή στην Λουκάς Ζήσης.

 53. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης επισκευής κλιματιστικής μονάδας για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών (Διοικητήριο Πτολεμαίδας) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 55. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π. Ε. Κοζάνης.

 56. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ προς τιμή του Τάσου Παππά μεγάλου Φλωρινιώτη μουσικού, στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατολία.

 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Πιάνου Θεσσαλονίκης του Πολιτιστικού Συλλόγου ΟΚΤΑΒΑ, την Παρασκευή 1 Δεκεμβρίου 2017 στην Φλώρινα.

 58. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

 59. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΚΟΖΑΝΗΣ» Προϋπολογισμός: 10.014,62 € (με Φ.Π.Α.).

 60. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 61. Έγκριση Δαπάνης στο 2η Fur Shopping Festival, που διοργανώνει οΣύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς «Ο Προφήτης Ηλίας», στις 3 έως 5 Νοεμβρίου 2017.

 62. Έγκριση ακύρωσης των υπ. αριθμ. 1625/17 (ΑΔΑ: 6ΒΑΕ7ΛΨ-ΖΞΟ) και 1956/17 (ΑΔΑ: 6ΦΡΙ7ΛΨ-Τ9Χ) Αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ-Έγκριση δαπάνης- Απευθείας ή μη ανάθεση προμήθειας.

 63. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της Π. Ε. Κοζάνης».

 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια καθισμάτων.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια έντυπου υλικού.

 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ένα Switch 5 θέσεων Gigabits, τρίμετρο pach cord, πεντάμετρα κατηγορίας 5e.

 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια ενός Laptop.

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια τριών κλιματιστικών.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πέντε τηλεφωνικών συσκευών.

 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πολυμηχανήματος.

 71. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Πτολεμαϊδας, της γιορτής της 17ης Νοέμβρη, για το Πολυτεχνείο.

 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε.Γρεβενών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 42η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 17/10/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση προϋπ/μού οικ.έτους 2018.

 3. Έγκριση πρακτικού άσκησης δικαιώματος προαίρεσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.

 4. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού 12.896,00 € για την προμήθεια υλικών αποκατάστασης του δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο και έγκριση της απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.

 5. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια μαύρης λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι», διαστάσεων 1600mmX1250mm και πάχους 4 mm, για την κάλυψη των οπών που δημιουργήθηκαν, λόγω φυσικής διάβρωσης, στις προκατασκευασμένες πλάκες, εκ σκυροδέματος, των πεζοδρομίων της Υψηλής Γέφυρας των Σερβίων αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 6. Έγκριση ή μη του από 10 -10-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 4.860.08 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.

 8. Έγκριση αποδοχής συν. ποσού 2.000,00€, με θέμα 2η Κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041 μηνός ΣΕΠΤ. 2017,Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης με Α.Π. 82432/5270/12-05-2017 για την παροχή υπηρεσιών συντήρησης λογισμικού της εταιρείας Υπηρεσίες Ανοικτής Τεχνολογίας Α.Ε. (O.T.S. Α. Ε.) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 10. Έγκριση της Επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας των μηχανημάτων αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2017-2018.

 11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου-μισθωτή για τη μίσθωση τεσσάρων πολυεργατών, με λεπίδα και αλατιέρα ισχύος από 250ΗΡ και άνω, 4 κ.μ, για τον αποχιονισμό και την αντιμετώπιση παγετού του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας με την έναρξη της χειμερινής περιόδου 2017 - 2018 έως 30-4-2018.

 12. Έγκριση δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού Philoxenia 2017 - Θεσσαλονίκη 10- 12/11/2017".

 13. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 14. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης ποσού 2.500,00 ευρώ που αφορά τη συμμετοχή 10 υπαλλήλων της ΠΔΜ και των ΠΕ της Περιφέρειας στο 9° forum της εταιρείας O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 16-11 έως 18-11-2017.

 15. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Βοζινίδη Δημήτριου, Όροβα Αριστοτέλη, Δημητριάδη Φραγκίσκου και Νάστου Ιωάννη για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε, Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 16. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 19 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 17. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 18 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 18. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αφισών και λοιπού διαφημιστικού υλικού.

 19. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονίου Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.

 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Γρηγόρη Γιαννόπουλου.

 22. Έγκριση δαπάνης εθνικού χαρακτήρα Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ενός (1) στεφανιού για την εθνική επέτειο «Ημέρα Μακεδονικού Αγώνα»Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας εκτυπώσεων για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρέκλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών .

 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ.Κιοσέ Ιωάννη.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της ετήσιας συνδρομής της Π.Ε.Καστοριάς στη Νομική Βάση Πληροφοριών «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ».

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ακύρωσης της αρ. 2138/2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών δείπνου στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης τουρνουά αγώνων καλαθοσφαίρισης του Αθλητικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 40. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 42. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 43. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 45. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 47. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΠΑΛΑΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ».Προϋπολογισμός: 42.500,00 € (με Φ.Π.Α.).

 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.

 49. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας memory modules για τις ανάγκες του Τμήματος Σχεδιασμού και Υποστήριξης συστημάτων φορέα της Π.Δ.Μ.»

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις τριήμερες εκδηλώσεις του συλλόγου Αγίου Δημητρίου - Ρυακίου.

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για το 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών.

 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης εργασιών ετήσιας διαρκούς υποστήριξης & συντήρησης του εξοπλισμού των δύο αυτόματων γραμμών ελέγχου & του εγκατεστημένου λογισμικού του Τμήματος ΚΤΕΟ της ΠΕ Κοζάνης.

 53. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας σφραγίδων μηχανικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημοσίας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ακίδων αιμοληψίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 55. Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 56. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχήματων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 5216, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5103, ΚΗΙ 5222 και ΚΗΙ 7866 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 57. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».

 58. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για τις ανάγκες διαγράμμισης οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017, προϋπολογισθείσας δαπάνης 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 59. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας,Περιβάλλοντος και Μεταφορών Δυτικής Μακεδονίας κ.Γέρου Κωνσταντίνου.

 61. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

41η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2015

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 22/10/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Λήψη απόφασης επί της προσφυγής της εταιρείας ΒΙΡΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για το διαγωνισμό της προμήθειας «Προμήθεια εξοπλισμού πολιτιστικού κέντρου Σερβίων» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΜΝΕ (για σύναψη 1ης Συμπληρωματικής Σύβασης) και έγκριση τροποποίηση μελέτης του έργου: «Αποκατάσταση κατολίσθηση στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2015», προϋπολογισμού 400.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 5. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικού Καναλιού Βεύης» Π.Ε. Φλώρινας
 6. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στην όχθη ποταμού στη Δ.Κ. Αετού» Π.Ε. Φλώρινας
 7. Έγκριση πρακτικών της επιτροπής δημοπρασίας του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου: «Τοποθέτηση ειδικού τάπητα στα γήπεδα Μπάσκετ του Γυμνασίου Μελίτης και Δ.Σ. Νεοχωρακίου» Π.Ε. Φλώρινας
 8. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης», προϋπολογισμού δαπάνης 65.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 9. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Καλλινίκης έως Τ.Κ. Παπαγιάννης», Π.Ε. Φλώρινας
 10. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποαιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου», προϋπολογισμού δαπάνης 50.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 11. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Τροποαιούχου έως Τ.Κ. Μεσονησίου», Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας», προϋπολογισμού δαπάνης 40.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 13. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Σιταριάς έως Τ.Κ. Παλαίστρας», Π.Ε. Φλώρινας
 14. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 15. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός – Συντήρηση αποστραγγιστικών τάφρων Επ. Οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», Π.Ε. Φλώρινας
 16. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης 100.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 17. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων Φθορών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», Π.Ε. Φλώρινας
 18. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου», προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 19. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Κατασκευή φρεατίου στην υδατοδεξαμενή της Δ.Κ. Λεχόβου»,   Π.Ε. Φλώρινας
 20. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου», προϋπολογισμού δαπάνης 70.000,00 € Π.Ε. Φλώρινας
 21. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός κοίτης ποταμού Γεροποτάμου για αντιπλημμυρική προστασία από Τ.Κ. Αχλάδας έως Τ.Κ. Τριποτάμου», Π.Ε. Φλώρινας
 22. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας 50 τόνων Ψυχρού Ασφαλτομίγματος με τη διαδικασία της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και την προσκόμιση τριών (3) τουλάχιστον προσφορών, προϋπολογισμού 15.498,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού δημόσιου ανοιχτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης για τις ανάγκες των Νομικών Προσώπων Δημόσιου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 116.235,00 € (συμπ. ΦΠΑ) για το έτος 2016
 24. Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής και τεχνικών προσφορών «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2015-2015» με αριθμ. διακήρυξης 17/2015
 25. Έγκριση της με απευθείας συμφωνία, προμήθειας ειδών ατομικής προστασίας σε οκτώ άτομα του Μηχανικού εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας και τη διάθεση πίστωσης
 26. Έγκριση ή μη του από 13/10/2015 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών για την προμήθεια εξοπλισμού συνεργείου ψηφιοποίησης αδειών οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών, προϋπολογισμού 4.314,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με κριτήριο κατακύρωσης την οικονομικότερη προσφορά Π.Ε. Καστοριάς
 27. Συγκρότηση επιτροπής για την παρακολούθηση και καταγραφή των ωρών εργασίας, των μηχανημάτων αποχιονισμού, που μισθώθηκαν από τη Π.Ε. Φλώρινας κατά την χειμερινή περίοδο 2015-2016
 28. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 31. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 32. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 34. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 35. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 36. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.
 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.
 39. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διευθέτηση ρέματος Τ.Κ. Κρανιδίων»
 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση λόγων πλημμυρών του επαρχιακού ιδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης στην είσοδο της Αναρράχης»
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Σημειακές παρεμβάσεις στο οδικό δίκτυο Τριγωνικό – Ρύμνιο»
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποχιονισμός χειμερινής περιόδου 2015-2016 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 44. Έγκριση δαπάνης για την αγορά ενός οχήματος τύπου 4Χ4 για το τμήμα Κτηνιατρικής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης
 45. Έγκριση δαπάνης για την αγορά υλικών για τις ανάγκες του Τμήματος Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης
 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 50. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας
 51. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 52. Έγκριση πραγματοποίησης της δαπάνης και της διάθεσης πίστωσης για την συμμετοχή της Π.Ε. Φλώρινας στις τριήμερες εκδηλώσεις του Εκπολιτιστικού Μορφωτικού Συλλόγου Λεβαίας στις 26-27 και 28 Οκτωβρίου 2015
 53. Έγκριση δαπάνη Π.Ε. Καστοριάς
 54. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 55. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών
 56. Έγκριση πληρωμής δαπανών έργων Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351554)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 6. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 7. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 8. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 40η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 10/10/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Διενέργεια κλήρωσης για την ανάθεση της σύμβασης στον προσωρινό μειωδότη του έργου ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ5410002 «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017».

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου».

 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Ανακατασκευή - αποκατάσταση υγρομόνωσης στα δώματα του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών». προϋπολογισμού 425.430,89 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Μακεδονία 2014-2020».

 5. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων, διαπλάτυνση τεχνικού στην είσοδο του Τ.Δ. Μελίτης» Π.Ε.Φλώρινας.

 6. Έγκριση 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Επισκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Καλλιθέας» Π.Ε.Φλώρινας.

 7. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου : «Εργασίες συντήρησης κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας».

 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν.Φλώρινας & Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα».

 9. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών Συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών και τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017»Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης |της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση τον έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11»Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης του έργου (υπηρεσία) «Εδαφολογικές Μελέτες ΠΕ Γρεβενών, έτους2017».

 13. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 163971/10327/19-9- 2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών καθαριότητας του κτιρίου του Διοικητηρίου της Πτολεμαΐδας (περιοχή Αγροκήπιο) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 14. Έγκριση πρακτικού διενέργειας του Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής. Προϋπολογισμού 37.200,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 19. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 20. Έγκριση ανάθεσης εργασιών Συντήρησης Κλιματιστικών Μηχανημάτων της Δ/νσης Οικονομικού (ΕΔΡΑ) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 21. Έγκριση της διάθεσης της δαπάνης που αφορά το έργο «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΟΛΥΣΠΑΣΤΩΝ ΘΥΡΩΝ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ»

 22. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανήματος (Προωθητήρα KOMATSU DBS Α12) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κοζάνης.

 23. Έγκριση Δαπάνης για την αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα- οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 24. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου.

 25. Έγκριση δαπάνης ποσού που αφορά σεμινάριο για πιστοποίηση Προϊσταμένων και για κωδικό περιοδικών ελέγχων και ειδικών ελέγχων με συμμετοχή του υπαλλήλου Καλλιανίδη Γεωργίου από ΚΑΠ λειτουργικά ΠΕ Κοζάνης έτους 2017.

 26. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς χρηματοκιβωτίου στη Γραμματεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για κάλυψη catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη, στο πλαίσιο εορτασμού της 28ης Οκτωβρίου 2017.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού Συλλόγου Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 35. Έγκριση απαλλαγής εκτέλεσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς από τον ανάδοχο Ευστράτιο Ασμακίδη κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 36. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τις εκδηλώσεις α) της 24 Οκτωβρίου 2017 εκδηλώσεις εορτασμού της ημέρας των Ηνωμένων Εθνών και β) της 28 Οκτωβρίου 2017 τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την ένταξη του εθίμου «Τρανός χορός» Βλάστης στον Εθνικό κατάλογο της αυλής Πολιτιστικής Κληρονομιάς στο Υπουργείο Πολιτισμού

 42. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπαταριών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής των οχημάτων ΚΗΗ5416 και ΚΗΗ 5419 της Δνσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης επισκευής του μηχανήματος έργου ΜΕ 127876 IX της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της ΙΙ.Δ.Μ.

 46. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για τα οχήματα ΚΗΗ 5407 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 47. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δυναμοκυψελών φρενομέτρου γραμμής ελαφρών οχημάτων για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Π.Ε. Κοζάνης.

 48. Έγκριση η μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) καρφωτικών μηχανημάτων ατσαλόκαρφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 51. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου που εκτελείται από τον Ιωαννίδη Σταύρο που κατακυρώθηκε με την αριθ. 2044/2017 απόφαση της Ο.Ε.

 52. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων αναδόχων Παλιάρη Μαρίας, Λαζαρίδου Αντιγόνης και ακύρωση δρομολογίου Τυρσελή Στέφανου για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 53. Έγκριση 2η παράτασης προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι- Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού Όγκου Γράμμου» Π.Ε. Καστοριάς.

 54. Έγκριση 2η παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οριοθέτηση - Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)» Π.Ε.Καστοριάς.

 55. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες Βελτίωσης Εγκαταστάσεων του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς».

 56. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 57. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 58. Έγκριση δαπανών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 59. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 60. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δήμο Βοΐου, των εορταστικών εκδηλώσεων για 105η επέτειο από τη μάχη της Σιάτιστας το 1912, στις 4 Νοεμβρίου 2017.

 61. Έγκριση Δαπάνης για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Δ. Μακεδονίας - Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βελβεντού - Σιάτιστας, στις εκδηλώσεις: «Περιβαλλοντικές Διαδρομές στη γενέτειρα του Γιώργη (Αλέξη) Ζορμπά - Νίκος Καζαντζάκης», στο Βελβεντό και στο χωριό Καταφύγι Πιερίων, στις 3,4 και 5 Νοεμβρίου 2017.

 62. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 4.200,00 € ως 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε (ΣΑΕΠ 041) μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

 63. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας, Μετεγκαταστάσεων-Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ κ. Καρυπίδου Μαρία.

 64. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ, ΜΕΣΙΑΝΗΣ, ΡΟΔΙΤΗ ΝΟΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ».

 65. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή(ηλεκτρονική) διαδικασία του έργου:«ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑΣ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟΥ».

 66. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 67. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΑΠΟ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΠΡΟΣ ΣΠΑΡΤΟ».

 68. Έγκριση αποτελέσματος του πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αντικατάσταση υγρομόνωσης Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».

 69. Έγκριση του Πρακτικού Ελέγχου Δικαιολογητικών - Κατακύρωσης και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης με βάση τη νέα νομική μορφή του προσωρινού αναδόχου, για το έργο «Ανακαίνιση-Συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαίδας».

 70. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Πνευματικού Συλλόγου Κάτω Καλλίνικης <ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ> στις 25 Οκτωβρίου 2017 ενόψει της εορτής του Αγίου Δημητρίου.

 71. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για κάλυψη catering στην τοπική κοινότητα Μελά, στο πλαίσιο εορτασμού της Ημέρας Μακεδονικού Αγώνα.

 72. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

 73. Έγκριση δαπάνης.

 74. Έγκριση εισήγησης.

 75. Έγκριση εισήγησης.

 76. Έγκριση εισήγησης.

 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την διημερίδα, που διοργανώνει ο σύλλογος Πολιτιστικού Συλλόγου Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος» με θέμα: «Η Ελίμεια της Άνω Μακεδονίας, Ελιμειώτες Στρατηγοί στη Βακτρία», στις 14 και 15 Οκτωβρίου 2017.

 78. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την 3η Πανελλήνια ανάβαση Καστανιάς, που διοργανώνει ο σύλλογος μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017.

 79. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την αποξήλωση – συντήρηση και εγκατάσταση μονάδων κλιματιστικών μηχανημάτων.

 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια στοριών – ρόλερ.

 81. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια πινακίδων γραφείων.

 82. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια κεραιών τηλεοράσεων.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 39η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 03/10/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού έτους 2017 (18η/2017).

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών αποκατάστασης δρόμου σύνδεσης του αγωγού Μεσοβούνου με το υφιστάμενο αρδευτικό δίκτυο».

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Κατασκευή γηπέδου 5Χ5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών σήμανσης».

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Επισκευή – συντήρηση – προμήθεια ανταλλακτικών και υλικών για τις ανάγκες των μηχανημάτων – οχημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης».

 7. Έγκριση 1ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ. Άνω Καλλινίκης».

 8. Έγκριση πρακτικού του συνοπτικού διαγωνισμού της 19ης Σεπτεμβρίου 2017, του έργου: ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ5410002 «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017».

 9. Έγκριση 2ου πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου: «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης στον αύλειο χώρο του Γυμνασίου Καρπερού».

 10. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».

 11. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας, αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ».

 12. Έγκριση λύσης της σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζεται η Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας».

 13. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας του Ιωάννη Δήμου και Αντώνη Τυρσελή ως προσωρινών μειοδοτών του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού και την έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. Έτους 2017 – 2018.

 14. Έγκριση της τροποποίησης του αριθμού των μαθητών δρομολογίων του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας ως προσωρινού μειοδότη του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού, την έγκριση παράτασης σύμβασης Αριστοτέλη Όροβα και έγκριση διαδικασίας διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων, για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017 – 2018.

 15. Έγκριση της τροποποίησης χιλιομέτρων και τιμής δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών του αριθμ. 2/2017 διαγωνισμού.

 16. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 €, από το πρόγραμμα ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών – 6η τακτική επιχορήγηση έτους 2017.

 17. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός Δικηγόρου.

 18. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο».

 19. Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση αναδασμών στο Νομό Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πολιτιστικών Συλλόγων Βλάχων, στο 18ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ιστορίας, Λαογραφίας, Βλάχικης Παραδοσιακής Μουσικής και Χορών.

 21. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας, στις 3/11/2017.

 22. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8925, ΚΗΥ 8928, ΚΗΥ 5225, & ΚΗΥ 9508 αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής των οχημάτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 5438 & ΚΗΥ 5439 αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για το 5ο October Vesp, που διοργανώνει το VESPA CLUB Κοζάνης στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου 2017.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθειας κλειδαριών, για το κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Δ.Μ., στην Πτολεμαΐδα (περιοχή Αγροκήπιο).

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τη δημιουργία οπτικοακουστικού υλικού παραγωγής Ντοκιμαντέρ της Ελληνικής Ομοσπονδίας Γούνας.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για την εκδήλωση: «Όλοι μαζί για το παιδί και την οδική ασφάλεια» από 7 έως 11 Οκτωβρίου 2017.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών δείπνου παλαίμαχων ποδοσφαιριστών φιλοξενούμενης ομάδας (ΠΑΟΚ), στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ΕΠΣ – Παλαίμαχοι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς, φιλικού αγώνα κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ των δύο ομάδων.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια έντυπου υλικού, στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης της ΕΠΣ – Παλαίμαχοι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς, φιλικού ποδοσφαιρικού αγώνα κοινωνικού χαρακτήρα μεταξύ των δύο ομάδων.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια μπαταρίας, για το με αριθμό κυκλοφορίας υπηρεσιακό όχημα ΚΗΙ 4401 της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια σκληρού δίσκου Η/Υ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή, για τις ανάγκες των γραφείων ΠΑΜ – ΠΣΕΑ και Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια δύο προεκτάσεων usb και δύο usb habs τουλάχιστον τριών θυρών Η/Υ, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την αποκατάσταση βλάβης (απόφραξης) του δικτύου αποχέτευσης στο κτίριο της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συντήρησης και επισκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριών (3) εκτυπωτών και ενός πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος Shurp Ar-6020N-RP11, για το τμήμα Οικονομικής Λογιστικής Διαχείρισης της Π.Ε. Φλώρινας.

 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 46. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 49. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών.

 50. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών της Π.Δ.Μ.

 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας Μετεγκαταστάσεων – Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με τη ΔΕΗ.

 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 56. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 57. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών.

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση ή μη του Πρακτικού διαπραγμάτευσης (χωρίς δημοσίευση διακήρυξης) για την ανάθεση της παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας των αδιάθετων τμημάτων 1 Κοζάνη, 6 Σερβία, προϋπολογισμού 451.860,00 € (πλέον ΦΠΑ).

 61. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την έκδοση έγκρισης τύπου για τα υπηρεσιακά οχήματα του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 63. Έγκριση ή μη του πρακτικού 1 του Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμ9ού περιόδου 2017 – 2018, στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 72.721,37 € - 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041) μηνός Σεπτεμβρίου 2017.

 65. Έγκριση πρακτικού διεξαγωγής δημοπρασίας του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό Δίκτυο Καισσαρείας - Αιανής».

 66. Έγκριση δαπάνης για το σύλλογο αιμοδοτών Φούφα: «Μην το Χρειαστείς».

 67. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παραλαβής λογιστικών εργασιών στη Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ., για το 2ο τρίμηνο του 2017.

 68. Έγκριση δαπάνης για την εγγραφή – συνδρομή της Π.Δ.Μ. στο Περιοδικό «Περιφέρεια».

 69. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 70. Παραίτηση από ένδικα μέσα.

 71. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


ΘΕΜΑ: 38η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 26/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης .

 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης στο διαγωνισμό της 15ης Ιουνίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541«Αποκατάσταση ασφαλτοτάπητα στην Ε.Ο 15, από τη Γέφυρα του Βενέτικου ποταμού, έως την Τ.Κ Ελευθεροχωρίου».

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ».

 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τoυ έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς .

 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας

 7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 111.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» .

 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 1,630,13€ - 1η Κατανομή χρημοτοδότησης ΣΑΕΠ 041 με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΎΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΕ 9479.04.00006

 9. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 10. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 11. Έγκριση διάθεση πίστωσης ποσού 3.095,19 ευρώ που αφορά φόρο από ΕΝΦΙΑ από ΚΑΠ Λειτουργικά 2017 ΚΑΕ 072.0911 .

 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών.

 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 15. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 17. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ4132 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματου δικτύου στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών» προϋπολογισμού 12.393,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας του οχήματος ΚΗΙ 8534 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ.

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 5402 και ΚΗΗ 5406 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας 18 οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων - κυπέλων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 € ,1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017, για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 25. Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΤΗ II», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 1 Οκτωβρίου 2017.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (έντυπο υλικό) και προμήθειας γευμάτων των αποστολών στα πλαίσια των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης #15.000,00 € #.

 29. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΡΙΩΡΟΦΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθεια εννέα (9) τετράφυλλων φοριαμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας .

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών για τα γραφεία του Ειδικού Συμβούλου και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε. Φλώρινας

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΔΤΕ Έδρα

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .

 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .

 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής

 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην ημερίδα με θέμα; «Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα και νεώτερες αντιλήψεις στην παρασιτολογία και στην χειρουργική των μικρών ζώων», που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2017 στην Κοζάνη.

 42. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», για την διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Πελεκάνος Κοζάνης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 €, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017,για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 45. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4).

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΗ 5403» ΚΗΗ 5405, ΚΗΗ 5412, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.».

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης .

 48. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 49. Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 326/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

 50. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» προϋπολογισμού δαπάνης #10.000,00 € # Π.Ε. Φλώρινας.

 51. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας.

 52. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του εντεταλμένου συμβούλου πολιτικής προστασίας Δυτικής Μακεδονίας κ. Ηλία Κάτανα.

 55. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 57. Έγκριση ή μη του από 21-09-2017 πρακτικού διενέργειας επαναληπτική ηλεκτρονική διαπραγμάτευση ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2017 συνολικού προϋπολογισμού 146.031,33 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 58. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε. Γρεβενών.

 59. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση της Προγραμματικής Σύμβασης Π.Ε. Γρεβενών.

 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης παράθεσης επισήμου γεύματος φιλοξενίας στα πλαίσια του Σεμιναρίου Διαιτησίας Πετοσφαίρισης, του Συνδέσμου Διαιτητών Πετοσφαίρισης, Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα.

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης φιλοξενίας στα πλαίσια του συνεδρίου με θέμα «Η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΤΗ ΔΕΚΑΕΤΙΑ 1940-50» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 13 και 14 Οκτώβρη 2017, στη Φλώρινα.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση τζαμιού τρίπλεξ για το JCB μηχάνημα έργου του Αμαξοστασίου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 63. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΕΝΔΕΔΥΜΕΝΗΣ ΤΑΦΡΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ - ΑΙΑΝΗΣ». Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμέτοχης του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός Αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής-Κορησού και Λιθιάς».

 65. Έγκριση του 2ου Πρακτικού του αποτελέσματος της δημοπρασίας του έργου «Βελτίωση δικτύου αρδευτικού Καρπερού - Δήμητρας» προϋπολογισμού 110.000.00 € συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. από πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων - νέα έργα 2017 για την Π.Ε. Γρεβενών.

 66. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 67. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού Π.Ε. Κοζάνης».

 68. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Διεθνή ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 - 2010 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 69. Έγκριση διάθεσης της δαπάνης ποσού 25.500,00 ευρώ που αφορά το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ» από τα Ταμειακά υπόλοιπα της ΣΑΕ 205 ΕΠΑΔΥΜ της Π Ε Κοζάνης.

 70. Έγκριση της δαπάνης και της απ’ ευθείας ανάθεσής της, για την συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με το Σύλλογο Δρομέων Οδοιπόρων Εορδαίας, στον 1ο Εορδαϊκό Δρόμο 10 χλμ.

 71. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΠΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΟΔΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ» που θα πραγματοποιηθεί από το Τμήμα Τροχαίας Κοζάνης και θα λάβει χώρα από 7 έως 11 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.

 72. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 5° October Vesp, που διοργανώνει το Vespa Club Κοζάνης στις 6, 7 και 8 Οκτωβρίου2017.

 73. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π. Ε. Κοζάνης στην 3η Πανελλήνια Ανάβαση Καστανιάς, που διοργανώνει ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης στις 21 και 22 Οκτωβρίου 2017.

 74. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής για την διενέργεια συνοπτικού διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών».

 75. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βάσης δεδομένων Oracle και την παροχή υπηρεσιών για την ολοκλήρωση της εργασίας αναβάθμισης και μεταφοράς εφαρμογών σε νέο server Π.Ε. Καστοριάς.

 76. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών για τη μετάπτωση της εφαρμογής μισθοδοσίας OTS σε νέο Η/Υ Π.Ε. Καστοριάς .

 77. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών αποτέφρωσης πτωμάτων αλεπούδων σε εφαρμογή του πρ/τος επιτήρησης της λύσσας για το έτος 2017 Π.Ε. Καστοριάς.

 78. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 79. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 80. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 81. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 82. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 83. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΑΠΟ Ε.Ο. ΚΟΖΑΝΗΣ-ΚΡΟΚΟΥ-ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΓΕΦΥΡΟΠΛΑΣΤΙΓΓΑ» Προϋπολογισμός: 20.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 84. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΗ ΣΗΜΑΝΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ»Προϋπολογισμός: 40.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 85. Έγκριση δαπάνης για μικροβιολογικές και χημικές αναλύσεις δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης Π.Ε. Γρεβενών.

 86. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια έντυπου υλικού και βιβλίων για τις ανάγκες της συνδιοργάνωσης του Συμποσίου Λογοτεχνίας με ειδικό αφιέρωμα στη ζωή και το έργο του Ν. Καζαντζάκη.

 87. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας 2 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του Τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Γρεβενών.

 88. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας Γραφείου δράσης, καρέκλας γραφείου, καρέκλας απλής και μικρό τραπέζι για ΚΕΔΔΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 89. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 90. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 91. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 92. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην περιοχή Πενταβρύσου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης».Π.Ε. Καστοριάς.

 93. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός χειμαρολαβάς στην περιοχή Πενταβρύσου για την προστασία του αντλιοστασίου ύδρευσης» Π.Ε.Καστοριάς.

 94. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 95. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών κυλικείου(καφέδες, νερά κ.α.) για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη μηνός Σεπτεμβρίου 2017 Π.Ε. Φλώρινας.

 96. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

 97. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού) κ. Παναγιώτη Κώττα.

 98. Έγκριση δαπάνης για το έργο: «Αντιμετώπιση καταστροφών από θεομηνία» στα ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΓΕΡΜΑ Β’ΦΑΣΗ Π.Ε. Καστοριάς.

 99. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

100. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

101. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

102. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

103. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών- μικροϋλικών εργοταξίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

104. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φίλτρων για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) -της Π.Δ.Μ.»

105. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Μ.

106. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας τεσσάρων (4) πολλαπλασιαστών συστήματος ανάφλεξης για το όχημα ΚΗΙ3409 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

107. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.

108. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

109. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

110. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας.

111. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σάντουιτς και νερών για

τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων

του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

37η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (22-9-2017)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 22/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17/2017).
 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.216.173,00 €, από το πρόγραμμα ΚΑΠ του Υπουργείου Εσωτερικών.
 4. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 16 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 5. Έγκριση ή μη τροποποίησης ακύρωσης δρομολογίων καθώς και διαπραγμάτευσης νέων δρομολογίων, μετά τη διαδικασία του Νο2/2017 Διαγωνισμού και της διαπραγμάτευσης της 12ης-9-2017 για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας, σχολικού έτους 2017 – 2018.
 6. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της «Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Άσκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-09-2017, στη Φλώρινα.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρονογράφου (Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Χρονομέτρησης Αθλητών) στα πλαίσια του αγώνα «Drosopigi Race Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ (Σύλλογος Ορειβατών Χιονοδρόμων) Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας.
 9. Έγκριση δαπάνης και της ανάθεσής της, για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 4° τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Χρήστος Μουλαδάκης» που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Κοζάνης από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017.
 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τον εορτασμό του Μακεδονικού αγώνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικώνa Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 36η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 19/09/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης .

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (17/2017).

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΩΗΝ ΣΧΟΛΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ».

 4. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας τoυ έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.

 5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017» Π.Ε. Καστοριάς .

 6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ» Π.Ε. Φλώρινας

 7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 111.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ)» .

 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 1,630,13€,με θέμα 1η Κατανομή χρημοτοδότησης ΣΑΕΠ 041 με κωδικό έργου 2017ΕΠ04100000 και τίτλο - ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΕΔΔΗΕ ΚΑΙ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΎΛΩΝ ΣΕ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ – ΚΑΕ 9479.04.00006

 9. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 10. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίου αναδόχου μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017

 11. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 16 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών .

 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 17. Έγκριση ανάθεσης εργασιών συντήρησης και επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ4132 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

 18. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ασύρματου δικτύου στο Διοικητήριο της ΠΕ Γρεβενών» προϋπολογισμού 12.393,80 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 19. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 20. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας του οχήματος ΚΗΙ 8534 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.Μ.

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευή των οχημάτων ΚΗΗ 5402 και ΚΗΗ 5406 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης καθαριότητας 18 οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/ν σης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλίων - κυπέλων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 € ,1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017, για το έργο: «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 25. Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της δράσης Εικαστικής Πορείας προς τις Πρέσπες 2017 «Η ΚΡΑΥΤΗ II», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί από τις 24 Αυγούστου έως τις 1 Οκτωβρίου 2017.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων (έντυπο υλικό) και προμήθειας γευμάτων των αποστολών στα πλαίσια των αγώνων του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου (ETTU CUP) Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 29-30 Σεπτεμβρίου & 1 Οκτωβρίου 2017, στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εκτυπώσεων στα πλαίσια της «Συνάντησης Γραφείων Πρακτικής Άσκησης όλων των Ιδρυμάτων (ΑΕΙ και ΤΕΙ) της χώρας», του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, Γραφείου Πρακτικής Ασκησης, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 22-09-2017, στη Φλώρινα.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας χρονογράφου (Σύστημα Ηλεκτρονικής Καταγραφής Χρονομέτρησης Αθλητών) στα πλαίσια του αγώνα «Drosopigi Race Bike Marathon (XCM) mtb Race 2017» του Σ.Ο.Χ (Σύλλογος Ορειβατών Χιονοδρόμων) Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Σεπτεμβρίου 2017, στην πόλη της Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθεια εννέα (9) τετράφυλλων φοριαμών για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας .

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) κλιματιστικών για τα γραφεία του Ειδικού Συμβούλου και των Αντιπεριφερειαρχών της Π.Ε. Φλώρινας

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών ΔΤΕ Έδρα

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .

 37. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς .

 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 4° τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου «Χρήστος Μουλαδάκης» που διοργανώνει η Αθλητική Ένωση Κοζάνης από 22 έως 24 Σεπτεμβρίου 2017 και β)έγκριση της απευθείας ανάθεσης της συγκεκριμένης δαπάνης στον Αντώνη Πουγαρίδη.

 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην ημερίδα με θέμα; «Ζώα συντροφιάς, μεταδιδόμενα νοσήματα και νεώτερες αντιλήψεις στην παρασιτολογία και στην χειρουργική των μικρών ζώων», που διοργανώνει το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Παράρτημα Δυτ. Μακεδονίας και θα πραγματοποιηθεί στις 15 Οκτωβρίου 2017 στην Κοζάνη.

 42. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πελεκανιωτών Θεσσαλονίκης «Μύριχος», για την διημερίδα που θα πραγματοποιηθεί στο χωριό Πελεκάνος Κοζάνης στις 14 και 15 Οκτωβρίου.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 400.000,00 €, 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) μηνός Σεπτεμβρίου 2017,για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΎΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 45. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III αποσφράγισης και αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕΒΑ) 2014-2020 (Υποέργα 3,4).

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης έκδοσης βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες των οχημάτων ΚΗΗ 5403» ΚΗΗ 5405, ΚΗΗ 5412, ΚΗΗ 5416 και ΚΗΗ 5419 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.».

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης .

 48. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 49. Έγκριση επικαιροποίησης της αρ. 326/15 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της δαπάνης για τον εορτασμό του Μακεδονικού αγώνα στις 24 Σεπτεμβρίου 2017 στο Μουσείο Μακεδονικού Αγώνα στο Μπούρινο.

 

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

 

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

 

Μαρία Σ. Καρυπίδου

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided