Τρίτη, Νοέμβριος 13, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

 

 

45η, 46η, 47η, 48η, 49η, 50η, 51η, 52η, 53η, 54η Πρόσκληση

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 54η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

 

ΚΑΛΕΙ

 

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 29/12/2017 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), των παρακάτω θεμάτων:

 

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγου θεομηνίας στην Τ. Κ. Περδίκκα Εορδαίας».

 3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την παροχή λογιστικών υπηρεσιών από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή για την κάλυψη των αναγκών της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 4. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΕΠΙΣΚΕΥΗ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ» Π. Ε. Φλώρινας.

 5. Έγκριση ή μη του από 09/11/2017 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

 6. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 8. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 12. Έγκριση α) της ακύρωσης της υπ. αριθμ. 7624/17 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, με ΑΔΑ: 7Μ027ΛΨ-ΦΟΜ και β) της απευθείας ανάθεσης ποσού 843.20 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων και δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2018.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτών και φωτοαντιγραφικού της Δ/νσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς .

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και εργασιών στα ΜΕ4977 και ΜΕ4976 μηχανήματα τον Τμήματος Μηχανημάτων, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π .Ε. Φλώρινας.

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π. Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 20. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2641/17 απόφασης και νέα έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω του ορίων του Ν. 4412/2016, του έργου: «Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού 80.000 €.

 23. Έγκριση σύστασης των ακόλουθων επιτροπών: α) συγκρότησης τριμελούς επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμών, όσο αφορά το έτος 2018 β) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής ελέγχου ενστάσεων, όσο αφορά το έτος 2018, γ) συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής υλικών και πιστοποίησης εκτέλεσης εργασιών και όσο αφορά τις Δημόσιες Σχέσης και την διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, εκθέσεων και οργάνωση συνεδρίων και της διαφημιστικής προβολής για το έτος 2018.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (αλλαγή ταπετσαρίας) σε καναπέ του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την τοποθέτηση συστήματος συναγερμού πυρανίχνευσης για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού εκτυπωτή του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών (275/80/R20) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης τεσσάρων ελαστικών(235/75/R15) για ανάγκες Πολιτικής Προστασίας της ΠΕ Γρεβενών.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Π.Ε. Γρεβενών περιόδου 2017-2018.

 30. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 32. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 33. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 35. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.000.000,00 €.

 36. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 1.173.000,00 €.

 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 39. Παραίτηση από ένδικα μέσα λόγω αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

53η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (21-12-2017)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 287.031,82 €.
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 4. Έγκριση δαπάνης ΜΥΗΣ Φράγματος Νεστορίου Π. Ε. Καστοριάς.
 5. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Έγκριση δαπάνης.
 7. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26η/2017)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 52η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 19/12/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) α) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.{Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}, β) Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής - ποιότητας ή με εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου που υπερβαίνει το όριο της ως άνω περίπτωσης α'. {Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8β (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων)}.

 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αντικατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».

 4. Έγκριση της 4η Παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς.

 5. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του 9ου & 10ου Λογαριασμού του έργου: «Μετατροπή 1 Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο» Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της τοκοφορίας του έργου: «Στατική Ενίσχυση Κτιρίου 1ου Γυμνασίου» Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση τροποποίησης της 2522/17 Απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για το έργο: « Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση συγκρότησης Α) Επιτροπής γνωμοδότησης, για την προμήθεια υλικών - ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα & μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Καστοριάς, για την προμήθεια πετρελαίου κίνησης και άλατος αποχιονισμού, για την προμήθεια υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, για την προμήθεια των αναγκαίων υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και για την προμήθεια υλικών και εκτέλεσης εργασιών για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.)για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του αμαξοστασίου, για το έτος 2018,και Β) Επιτροπής παραλαβής, των υλικών - ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα - μηχανήματα έργου της Δ.Τ.Ε, της Π.Ε, Καστοριάς, του πετρελαίου κίνησης και του άλατος αποχιονισμού, των υλικών συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς των υλικών και εργασιών για την επισκευή και συντήρηση του χώρου του αμαξοστασίου και των υλικών και εκτελούμενων εργασιών γ(α την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων συντήρησης του Επαρχιακού και λοιπού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς (πινακίδες οδοσήμανσης, αποκατάσταση βλαβών, κατακερματισμός ογκολίθων, σκυροδέματα, αποφράξεις τεχνικών κ.α.) για το έτος 2016,για τα είδη ατομικής προστασίας των υπαλλήλων του Αμαξοστασίου, για το έτος 2018.

 9. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ»Π.Ε. Φλώρινας.

 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

 11. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€ Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου - διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων α)για την αντιμετώπιση δαπανάν των τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων και μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 7.471,82€ και γ)την έγκριση δαπάνης 7.471,82€ από τον ΚΑΕ 0899.01 του Φ.072 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2018 και την έγκριση και διάθεση της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2017.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 14. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης ποσού 1.157,13€ για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών για τις ανάγκες των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ..

 15. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και της δαπάνης για την «Προμήθεια λογισμικού προστασίας από ιούς των υπολογιστών και εξυπηρετών της ΠΕ Γρεβενών» για τρία (3) έτη προϋπολογισμού 3.943,20 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΩΣΑΝΝΑ», του Πολιτιστικού Συλλόγου Πτολεμαΐδας «Ο Σωτήρας».

 17. Έγκριση ορθής επανάληψης χιλιομέτρων και τιμής της διαδρομής Κ. Υδρούσα- Τροπαιούχος-Πέρασμα-Κολχική που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.

 18. Έγκριση της αύξησης των χιλιομέτρων του δρομολογίου που εκτελεί ο Μήσσιος Βασίλειος σύμφωνα με τις αριθ. 2172/2017, 2443/2017, 2887/2017 Αποφάσεις της Ο.Ε. για την μεταφορά 3 μαθητών προς τον Τροπαιούχο, και 1 μαθητή προς Κολχική και τής αύξησης του ημερήσιου κόστους Π.Ε. Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).

 22. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις – Δράσεις του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.

 27. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου; «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ . ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.».

 28. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 29. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών νια τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης τιμής-ποιότητας ή η εκτιμώμενη αξία του έργου υπερβαίνει το όριο της περίπτωσης δ παρ. α του Ν 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών {προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/EE)» και συγκεκριμένα άρθρο 221 περ.8 παρ. β (όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018.

 30. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για τα έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 ευρώ χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ Π Α. (Ν.4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών{ προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) και συγκεκριμένα άρθρο 221 παρ 8 α {όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων) για το έτος 2018.

 31. Έγκριση δαπάνης.

 32. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 2,588,112,00 €.

 33. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €.

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 36. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018».

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμηθείας ανταλλακτικών εκχιονιστικού μηχανήματος (μπαταρίας) ΜΕ 90763 Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης γιο της ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπαταριών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 1018 και ΚΗΙ 1035 Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φακέλων αλληλογραφίας μακρόστενους 300X110 με λογότυπο για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λογισμικού για επικοινωνία αυτόματης γραμμής και server του ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΥ 3722 ΠΕ Γρεβενών .

 45. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων: κέτερινγκ, κυπέλλων-μεταλλίων και φιλοξενίας - διατροφής, στα πλαίσια του 15ου Τουρνουά Σκακιού - «Κύπελλο Φωτιάς», της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 προκριματικοί - 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός, στη Φλώρινα».

 46. Έγκριση για Διαπραγμάτευση δρομολογίου από Εργατικές κατοικίες Αγίου Μηνά Φλώρινας προς Εσπερινό ΕΠΑΛ Φλώρινας για τη μεταφορά μιας μαθήτριας.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 48. Έγκριση δαπάνης.

 49. Έγκριση Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής :«Παραλαβής και παράδοσης των τεσσάρων (4) εκχιονιστικών πολυμηχανημάτων της δωρεάς από την εταιρεία TAP Α.Ε.».

 50. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

 51. Έγκριση απευθείας ανάθεση προμήθειας ειδών καθαριότητας για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής Κοζάνης της Π.Ε. Κοζάνης.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου : ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε Καστοριάς,αρμοδιότητας της ΔΤΕ (Έδρας)/ΠΔΜ». Προϋπολ. 300,000,00 € ΑΝΑΔ: ΑΝΟΔΟΣ ΑΤΕ.

 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας συντήρησης κλιματιστικού στο ΚΕΔΔΥ Γρεβενών.

 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.

 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών Π.Ε. Γρεβενών.

 57. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε. Γρεβενών.

 58. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κινητής ασύρματης κάμερας για το ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 59. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €.

 60. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής Διενέργειας διαγωνισμού του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ . ΕΤΟΥΣ 2017. ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/ΠΔΜ.

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης προμήθειας βιβλίων.

 62. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 63. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018»προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ ΦΠΑ24%).

 64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 65. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικαστικού επιμελητή.

 66. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: 51η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 12/12/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς».

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γεφυρών Μπέλεϋ Διλόφου και Πλατανιάς του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια διαχωριστικού πλέγματος μεταξύ ανελκυστήρων με κυκλικό ή τετράγωνο άνοιγμα 20<e<30mm για τους τρεις (3) ανελκυστήρες στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολεμαίδας».

 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης - Κρόκου - Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».

 7. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην Καρδιολογική Κλινική Κοζάνης».

 8. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π. Ε. Καστοριάς».

 9. Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμή0εια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18 € συμπεριλαμβανομένου Φ Π Α 24% Π.Ε.Γρεβενών.

 10. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.

 11. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμή0ειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 12. Έγκριση ή μη του 3ου πρωτοκόλλου τμηματικής παραλαβής του προγράμματος καταπολέμησης κουνουπιών για τα έτη 2016-2017, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας της τριμελούς επιτροπής παρακολούθησης και πιστοποίησης εκτέλεσης των υπηρεσιών».

 13. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 27 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης Δημήτριου Γαλμπάδη.

 14. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 41788/2451/13-3-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών μεταφοράς του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης στο νέο κτήριο του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 900,00€ για την αγορά ελαστικών (χειμερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..

 16. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ποσού 10.859.92€ προμήθειας ελαστικών για οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για την επισκευή και την συντήρηση του ασύρματου δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς στις περιοχές Πεύκου - Οξυάς - Κλεισούρας - Ναυταθλητικού Κέντρου.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 4 καρεκλών γραφείου για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση Παράτασης σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης διαφημιστικού υλικού (αφίσες, banner, προσκλήσεις, μετάλλια, κύπελλα, αναμνηστικά, διπλώματα), στα πλαίσια του Διεθνούς Τουρνουά Τζούντο, του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» που θα πραγματοποιηθεί στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.

 22. Έγκριση παραλαβής τον αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση δαπάνης για την Υπερωριακή απασχόληση δεκατριών υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Καστοριάς για το πρώτο εξάμηνο του έτους 2018.

 26. Έγκριση παραίτησης από την άσκηση ένδικων μέσων Π.Ε.Γρεβενών.

 27. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 28. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).

 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ΠΔΜ).

 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 42. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.

 43. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 44. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρακασίδη Δημήτρη.

 45. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 46. Έγκριση της απευθείας ανάθεση προμήθειας Ειδικού Εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 47. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2018 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.

 48. Έγκριση μερικής ακύρωση της αριθμ. 1853/17 (AΔA 6AΘ07ΛΨ-Ν6Φ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής έγκριση πρακτικού I προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για το Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης, κατά το μέρος του αποκλεισμού της εταιρείας ΤΕΙΛΟΡΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ ΕΠΕ.

 49. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 25/2017.

 50. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΤΟΥΣ 2017»Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 51. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 52. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 53. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών α/θμιας και β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.

 56. Έγκριση διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας προμήθειας του βιβλίου «Η Ανάσα του Πάγου" Π.Ε.Γρεβενών.

 57. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ» Προϋπολογισμός: 72.058,42 € (με Φ.Π.Α.).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 50η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 05/12/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».

 3. Συγκρότηση Επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Παράλληλα έργα αναδασμού αγροκτημάτων Παλαίστρας – Μελίτης Π.Ε. Φλώρινας».

 4. Έγκριση 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση τριώροφου κτιρίου Διοικητηρίου Π.Ε. Φλώρινας».

 5. Έγκριση 2ου πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών, του «προσωρινού αναδόχου», του έργου: «Συντήρηση – Βελτίωση Οδικού Δικτύου Δροσοπηγής – Φλώρινας».

 6. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση φωταγώγησης Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2017».

 7. Έγκριση του αρ. 26/2017 Πρακτικού της Επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας.

 8. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή – Συντήρηση Διοικητηρίου Γρεβενών Β΄ φάση».

 9. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στην συνδιοργάνωσης του 15ου Τουρνουά Σκακιού «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 (προκριματικοί – 23 Δεκεμβρίου ο μεγάλος τελικός), στη Φλώρινα.

 11. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων αναμνηστικών (κύπελλα – μετάλλια) και Μικροφωνικής – Ηχητικής – Φωτιστικής κάλυψης, στα πλαίσια της χειμερινής εκδήλωσης «Διοργάνωση kids Athletics (στίβος) επίδειξης τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας», του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας «ΠΗΓΑΣΟΣ», που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό Γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας, στις 20-12-2017.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια πολυμηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικών) πολυμηχανήματος, του τμήματος Λογιστικής Διαχείρισης, της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια μεταλλίων – κυπέλων και έκδοση αφισών – φυλλαδίων, στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ».

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αδρανών υλικών 3Α, για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2017.

 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 83227/5306/15-5-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών, που αφορά παροχή υπηρεσιών συντήρησης, καθαρισμού, φύτευσης και καλλωπισμού του αύλειου χώρου του κτιρίου της Π.Δ.Μ. στη ΖΕΠ Κοζάνης.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δύο νέων ελαστικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401 υπηρεσιακό επιβατικό αυτοκίνητο και αλλαγή θερινών – χειμερινών στα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 6827, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 υπηρεσιακά επιβατικά αυτοκίνητα της Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (σετ συμπλέκτη) για την επισκευή του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.

 20. Έγκριση ή με της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπαταριών για τα οχήματα – μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχητικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωραϊστικού – Λαογραφικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στο πλαίσιο της συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεαι παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών και ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή μουσικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΡΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη θεατρικής παράστασης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του πολιτιστικού συλλόγου «Η ΠΡΟΟΔΟΣ» Νταηλάκι Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής, ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την «Πρώτη του Έτους» στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών αυτοκινήτων με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 2488, ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6829, ΚΗΥ 6770 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών, για την επισκευή συντήρηση των οχημάτων – μηχανημάτων έργου του αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς & των εργασιών επισκευή των παρελκόμενων των μηχανημάτων έργου.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβητοστασίων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Παραμετροποίηση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή».

 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 36. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας USB Κλείδα Προγράμματος BEISSBARTH (Αποκατάστασης βλάβης ΚΤΕΟ Γρεβενών).

 38. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 24 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 39. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας, για το έργο: «Τοποθέτηση Χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακή Ενότητας Κοζάνης».

 40. Έγκριση δημοπράτησης κει έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο περιοχής Δήμου Βοΐου».

 41. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «Αποκατάσταση εκτάκτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017».

 42. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Δήμου Ασκίου Νομού Κοζάνης και εξωτερικά αποχετευτικά δίκτυα οικισμών Γαλατινής, Εράτυρας και Καλονερίου προς Νέα Ε.Ε.Λ. Δήμου Ασκίου».

 43. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20 KV) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου».

 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 45. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση φθορίων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο από Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Αυλές – Κρανίδια».

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών Ι την εκτέλεση των εργασιών επισκευής, του αποχιονιστικού οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5408.

 47. Έγκριση της ορθής επανάληψης της 2172/3-10-2017 απόφασης της Ο.Ε. ως προς το όνομα του αναδόχου του δρομολογίου Νο 31.

 48. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες συντήρησης των Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης τια την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή της αντλίας πετρελαίου των ακροφυσιών και της τουρμπίνας, καθώς και των εργασιών επισκευής αυτών, του τράκτορα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 6843.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τον έλεγχο νομιμότητας πιστοποιητικών γλωσσομάθειας υπαλλήλων της Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών (fuser unit & drum unit) φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού (drum unit) fax της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

 54. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επισκευή του μηχανήματος έργου με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118400.

 55. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 56. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Καστοριάς.

 57. Έγκριση δαπάνης.

 58. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης βεβαίωσης γνησιότητας πτυχίων και της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης.

 59. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) ηλεκτρονικών υπολογιστών, της Π.Ε. Γρεβενών.

 60. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού στο πλαίσιο εορτασμού για την πρώτη του έτους στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή ηχοφωτιστικής κάλυψης στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής εκδήλωσης του Εκπολιτιστικού – Εξωραϊστικού – Συλλόγου γυναικών Μεσοποταμίας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης Χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για υλικά γκαραζόπορτας στο Διοικητήριο στην Πτολεμαΐδα.

 66. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, για την Π.Ε. Κοζάνης.

 67. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού της μελέτης: «Μελέτη αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης».

 68. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και έγκρισης της διενέργειας του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».

 69. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής για τη διενέργεια του Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου: «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών – Διαχείρισης και Επικοινωνίας του προγράμματος Interegg Europe/REGIO MOB».

 70. Έγκριση δαπάνης και έγκριση απευθείας ανάθεσης για τη μεταφορά κλινών στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας.

 71. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 72. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.

 73. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια παιχνιδιών για την καθιερωμένη ετήσια εκδήλωση, για τα παιδιά των εργαζομένων στην Π.Ε. Κοζάνης ενόψει Χριστουγέννων 2017 και Πρωτοχρονιάς 2018.

 74. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

 75. Έγκριση απευθείας ποσού 2.122,94 €, για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 76. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 24η/2017.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 49η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 28/11/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του πρακτικού και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης, στο διαγωνισμό της 19ης Σεπτεμβρίου 2017 του έργου ΣΑΕΠ 541 «Αντκατάσταση σηματοδοτών 2017» Π.Δ.Μ.

 3. Έγκριση του πρακτικού Ι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017».

 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου, αρμοδιότητας συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

 5. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία Ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Γέφυρας Ποριάς» Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού» Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρρολάβας – καθαρισμός τάφρων στο Εθνικό – Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας.

 9. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Επισκευή φωτισμού κόμβων Επ. Οδικού Δικτύου ΠΕ Φλώρινας».

 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία – καθαρισμός κοίτης ποταμών των Τ.Κ. Αγίου Βαρθολομαίου, Πολυπλατάνου» Π.Ε. Φλώρινας.

 11. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Ι.Ν. Αγ. Αθανασίου στην Τ.Κ. Μικρολίμνης» Π.Ε. Φλώρινας.

 12. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στην τκ Λεβαίας» Π.Ε. Φλώρινας.

 13. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – επισκευή Ι.Ν. Αγίου Ιωάννη του Καλυβίτη στην Τ.Κ. Φανού» Π.Ε. Φλώρινας.

 14. Παράταση προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου στο Δήμο Φλώρινας» Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Ακύρωση της υπ’ αριθμ. 2489/17 (ΑΔΑ: 7ΘΥΦ7ΛΨ-801) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΜ και έγκριση δαπάνης ποσού 800,00€ για την προμήθεια ADSL γραμμής για την απρόσκοπη λειτουργία κάμερας τουριστικού ενδιαφέροντος της Τ.Κ. Βλάστης Κοζάνης.

 16. Έγκριση ή μη του με αρ. 01/16-11-2017 πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού που αφορά την υπ’ αρι. 7/2017 Διακήρυξη του Συνοπτικού Διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια υλικών διαγράμμισης για την διαγράμμιση οδών του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2017, ποσού 55.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%).

 17. Έγκριση ή μη του πρακτικού Νο 25 Διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 18. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου που είχε κατακυρωθεί στον Μήσιο Βασίλειο με την αριθ. 2172/2017 & 2443/2017 αποφάσεων της Ο.Ε. με την μεταφορά 2 με 3 ακόμα μαθητών προς τον Τροπαιούχο, στα πλαίσια του ίδιου δρομολογίου που εκτελείται προς Κολχική Π.Ε. Φλώρινας.

 19. Απευθείας ανάθεση ποσού 9764,64€ για την αγορά Μαύρης Λαμαρίνας τύπου «κριθαράκι» για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας (2) σφραγίδων για το Τμήμα ΠΑΜ – ΠΣΕΑ Π.Ε. Γρεβενών.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ψαλιδιού χειρός για λαμαρίνες (Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών) Π.Ε. Γρεβενών.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών συντήρησης για τα ΚΗΥ 3722 και ΚΗΙ 1048 (μπαταρίας για το ΚΗΥ 3722 και βεντιλατέρ για το ΚΗΙ 1048) Π.Ε. Γρεβενών.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) μετροταινιών για το Τμήμα Τοπογραφίας, Αναδασμού & Εποικισμού Π.Ε. Γρεβενών.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της εργασίας τοποθέτησης βεντιλατέρ στο ΚΗΙ 1048 Π.Ε. Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1014 Π.Ε. Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ελαστικών για το ΚΗΙ 1015 διαστάσεων 195/80/15 Π.Ε. Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1014 Π.Ε. Γρεβενών.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας «Απεντόμωση – μυοκτονία στους χώρους του Διοικητηρίου Γρεβενών ΄΄ΚΩΣΤΑΣ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΗΣ΄΄» Π.Ε. Γρεβενών.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών και για υδραυλικές εργασίες στο Διοικητήριο της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για service του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ξύλινης ντουλάπας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων catering, διαμονής φιλοξενουμένων και εκτυπώσεων (αφίσες – προσκλήσεις – προγράμματα) στα πλαίσα της Πολιτισιτκής Εκδήλωσης του Πολιστικού Συλλόγου «ΟΚΤΑΒΑ», προς τιμή του Τάσου Παππά (μεγάλου Φλωρινιώτη Μουσικού), που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Δεκεμβρίου 2017 στη Φλώρινας, με την παρουσία της χορωδίας του Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης και της χορωδίας των αποφοίτων του Ανατόλια.

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικού (γρανάζι – φορέας) για το ΜΕ129135 μηχάνημα έργου του Τμήματος Μηχανημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας πηλικίων, παντελονιών barathea, μάλλινων πουλόβερ με μανίκια, γαντιών, τζάκετ και μποτάκια δερμάτινα και αδιάβροχα με σόλα από κρεπ ή λάστιχο για την ατομική προστασία των έξι (6) υπαλλήλων του Μηχανικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Φλώρινας χειμερινής περιόδου 2017.

 35. Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 36. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.000,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΝΟΕ. 2017 με κ.ε. 2016ΕΠ54100000 και τίτλο ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ.

 37. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 € με θέμα 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541) ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΛΑΪΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ – ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΩΝ, ΑΜΟΙΒΩΝ ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΩΝ, ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΕΝΟΙΚΙΑ, ΑΜΑΞΑΓΩΓΙΑ), ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΡΓΑΝΩΝ Κ.Α.

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση της καθιερωμένης ετήσιας εκδήλωσης για τα παιδιά που διοργανώνει ο σύλλογος εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης, καθώς επίσης και για την υποδοχή στο Διοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης όλων των συλλόγων, φορέων, παιδικών χορωδιών εκπροσώπων Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Δημόσιας Διοίκησης το διάστημα Χριστούγεννα 2017- Πρωτοχρονιά 2018.

 41. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιονδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης.

 42. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση Χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων – Δράσεων του 5ου Γυμνασίου Κοζάνης.

 43. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

 44. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 46. Έγκριση διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ)/Π.Δ.Μ. έτους 2017».

 47. Αποδοχή αιτήματος συμβιβασμού και έγκρισης δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 53. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 54. Απευθείας ανάθεση ποσού 1.196,60 για τη συντήρηση και επισκευή μηχανήματος (προωθητήρα KOMATSU DBS Α12) για τις ανάγκες του Τμήματος Δομών Περιβάλλοντος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 55. Έγκριση ή η δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 900,00€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για τν αγορά ελαστικών (χειμερινών) για οχήματα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534, της Δ/νσης Διοίκησης (Π.Ε. Κοζάνης – Έδρας).

 56. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 1.903,40€ για την προμήθεια λιπαντικών και λοιπών υγρών οχημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Π.Δ.Μ.

 57. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του διεθνούς τουρνουά τζούντο του Α.Σ. Αμυνταίου «ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ», στις 16-17 Δεκεμβρίου 2017 στο Αμύνταιο.

 58. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.

 59. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.

 60. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για μετακινήσεις και διαμονή του Προγράμματος INNOTRANS Π.Ε. Γρεβενών.

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών.

 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23η /2017.

 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 64. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης και της δαπάνης, για την επανεκτύπωση λευκώματος «ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ».

 65. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


48η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10
β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.
γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)
ΚΑΛΕΙ
Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Αντωνιάδη Γεώργιο
2. Κούσκουρα Αμαλία
3. Καναβό Κωνσταντίνο
4. Στεργιούλη Παναγιώτη
5. Γιάτσιο Ιωάννη
6. Σαββόπουλο Δημήτριο
Σε συνεδρίαση την Tρίτη 21/11/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:
1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 450.000,00 €
3. Έγκριση του πρακτικού του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017». Προϋπολογισμού: 6.000.000,00 € (με Φ.Π.Α).
4. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».
5. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
6. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».
7. Έγκριση πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς.
8. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός Καλαμιών στην Παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης»Π.Ε.Καστοριάς.
9. Έγκριση επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Καλαμιών στην Παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης»Π.Ε.Καστοριάς.
10. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : » ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ «Π.Ε.Φλώρινας.
11. Έγκριση ή μη της διενέργειας Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.
12. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής άλατος αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-18.
13. Έγκριση αποδοχής ποσού για την πληρωμή του έργου «Επιχορήγηση 9 θέσεων επικουρικών ιατρών που θα στελεχώσουν το Γ.Ν.Νοσοκομείο Φλώρινας από έσοδα ΕΑΠ Δυτικής Μακεδονίας.
14. Έγκριση τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 2184/13-11-2017 (ΑΔΑ: ΩΞΧΒ7ΛΨ-ΡΜΞ) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Ιωάννη Σαλονικίδη.
15. Έγκριση 2ης τροποποίησης της 2566/2017 31-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (AAA: 6Ρ297ΛΨ-ΒΦΩ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορείο (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
16. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.
17. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
18. Έγκριση εξουσιοδότησης του Δικηγόρου της Π.Ε. Φλώρινας για παράσταση στο Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης επί ενδοδικαστικής συμβιβαστικής επίλυσης επί των δύο αγωγών που άσκησε η ΑΝ.ΚΟ. κατά της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
19. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.
20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ανανέωσης Domain Name (www.visit-grevena.gr) ΠΕ. Γρεβενών για (4) έτη.
21. Έγκριση διάθεσης πίστωσης δαπάνης και απευθείας ανάθεσης δαπανών εθνικού χαρακτήρα Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.
22. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για τη συντήρηση Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών.
23. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνη για τη συντήρηση Μηχανολογικών Εγκαταστάσεων Διοικητηρίου Γρεβενών.
24. Έγκριση παράτασης συμβάσεων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.
26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή – συντήρηση των μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ασφάλιση υπηρεσιακού αυτοκινήτου με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5408 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
28. Έγκριση δαπανών ΤΕΒΑ Π.Ε.Γρεβενών.
29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.
30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.
31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας .
33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας Π.Δ.Μ.
37. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην εκδήλωση με τίτλο «Γουρουνοχαρά», η οποία διοργανώνεται για 11η συνεχόμενη χρονιά στην πλατεία Βλάστης από τον Σύλλογο «Φίλοι του χειμώνα», τον Δεκέμβριο του 2017.
38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.
39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών.
40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας-Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.
41. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.166,40 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ.
42. Έγκριση δαπάνης ποσού 39.715,57 € για την προμήθεια υλικών – ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας.
43. Απευθείας ανάθεση ποσού 1.900,00 € για την αγορά χρώματος για τις εργασίες βαφής σε μηχανήματα – οχήματα του Τεχνικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
44. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια στεφανικών κατάθεσης για την ημέρα των Ενόπλων Δυνάμεων και τις εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου, καθώς και την έγκριση της απευθείας ανάθεσης.
45. Έγκριση παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 31-12-2017.
46. Έγκριση α) Νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018, β) έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης ποσού 71.243,21 € και γ) πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π.Ε. Γρεβενών.
47. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε. Καστοριάς.
48. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.100,00 € για έργα της Π.Ε. Κοζάνης.
49. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € για το έργο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – Ο.Κ.Ω. (π.κ. 2008ΕΠ041000000).
50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών ζευγών ηχείων Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έγχρωμου πολυμηχανήματος για τις ανάγκες του Τμήματος Ποιοτικού & Φυτοϋγειονομικού ελέγχου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
52. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για αντικατάσταση μπαταρίας του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6800.
53. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς.
54. Έγκριση δαπανών δράσεων ενταγμένων στο Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Φλώρινας.
55. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
56. Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € Π.Ε. Καστοριάς.
57. Έγκριση αποδοχής ποσού 200.000,00 € Π.Ε. Καστοριάς.
58. Παράταση σύμβασης μίσθωσης του ακινήτου όπου στεγάζονται το Κ.Ε.Δ.Δ.Υ. και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Α/θμιας & Β/θμια Εκπαίδευσης.
59. Παροχή εντολής και Πληρεξουσιότητας της Π.Ε. Καστοριάς.
60. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της παρουσίασης βιβλίου με τη στέγη παιδιού Κοζάνης, ο Άγιος Στυλιανός.
61. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
62. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Φλώρινας (Έδρας)/Π.Δ.Μ.»
63. Ορθή επανάληψη της εισήγησης που αφορά την έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για προμήθεια μεταλλικών ιστών.
64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για έκδοση τετραδίων – ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασσικού Αθλητισμού Κοζάνης, για το έτος 2018.
65. Έγκριση ή μη της απευθείας Ανάθεσης της δαπάνης που αφορά αγορά ηλεκτρολογικού υλικού (προβολείς για τον εξωτερικό φωτισμό κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας, στα πλαίσια των μέτρων ασφαλείας).
66. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της παρουσίασης βιβλίου με τη στέγη παιδιού Κοζάνης, ο Άγιος Στυλιανός.
67. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίου Βεγόρας – Αμυνταίου που είχε κατακυρωθεί στον Δημήτριο Γαλμπάδη με την αριθμ. 2371/2017 Απόφαση της Ο.Ε. με την μεταφορά ενός ακόμα νηπίου από Βεγόρα.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας
Κοινοποίηση:
1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
2. Αντιπεριφερειάρχες
3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
4. Εκτελεστικός Γραμματέας
5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
6. -Διεύθυνση Οικονομικών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
7. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 47η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 14/11/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: "ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ." . Προϋπολογισμός: 1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541

 3. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού καί ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατακόρυφη Σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 4. Έγκριση του 1ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου : «Συντήρηση-Ελαιοχρωματισμοί στο ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ».

 5. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά την: «Αντικατάσταση Υφιστάμενης Υδροληψίας του αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Βασιλειάδας-Σταυροποτάμου Μελισσοτόπου-Βέργας» Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 166.572,66 €.

 7. Έγκριση τροποποίησης της 2566/2017 31-10-2017 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6Ρ297ΛΨ-ΒΦΩ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρό και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 8. Έγκριση νέου δρομολογίου γιο την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 9. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά παροχή υπηρεσιών για ανανέωση αδειών χρήσης eset antivirus για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.

 10. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης.

 11. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής ,που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή κλιματιστικού μηχανήματος της ΔΤΕ ΠΕ Κοζάνης.

 12. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π. Ε Κοζάνης.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών.

 14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 17. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμάκων καν φαρμακευτικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 18. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μετασχηματισμού φωτισμού ανελκυστήρα στο κτίριο Διοίκησης της ΠΑΜ στην περιοχή ΖΕΠ Κοζάνης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.

 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας «Εδαφολογικές μελέτες ΠΕ Γρεβενών έτους 2017».

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση υπηρεσιακών οχημάτων για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 2488, ΚΗΗ 2494 και ΚΗΥ 6800 της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός επιτραπέζιου Η/Υ (κεντρική μονάδα, οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι) για τις ανάγκες της γραμματείας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Γραμματείας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017, Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για δαπάνες Προγραμμάτων INNOTRANS Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ΧΕΠ Π.Ε.Γρεβενών.

 27. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.

 28. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Γρεβενών.

 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΠΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ».

 37. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ.Καρυπίδη Θεόδωρου.

 38. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ. κ.Κάτανα Ηλία.

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ.Παναγιώτη Κώττα.

 41. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης της Εντεταλμένης Συμβούλου Πολιτικής Προστασίας ,Μετεγκαταστάσεων –Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης με την ΔΕΗ κ.Καρυπίδου Μαρία.

 42. Έγκριση δαπάνη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., που αφορά την αποπληρωμή της συνδρομής για τα έτη 2017-2018 των εφημερίδων και περιοδικών όπως φαίνονται παρακάτω:Εφημερίδες ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ,ΘΑΡΡΟΣ,ΠΡΩΙΝΗ,ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ, ΠΤΟΛΕΜΑΙΟΣ - ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ, ΧΡΟΝΟΣ,περιοδικό ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ.

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 44. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε.Γρεβενών.

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων Π.Ε.Γρεβενών .

 47. Έγκριση Πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών συμμετοχής στον αριθ. 3/2017 Διαγωνισμό για την προμήθεια καυσίμων κίνησης και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της Π.Ε. Φλώρινας.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 51. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 134/2017 απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Φλώρινας.

 52. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 53. Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια υλικών οδοστρωσίας (Διαμόρφωση Τεχνικού στο Καταφύγι Κοζάνης) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση Δαπάνης για την προμήθεια υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 55. Έγκριση Δαπάνης ποσού που αφορά τη λήψη μετρήσεων των οργάνων ελέγχου στο έργο «φράγμα Σισανίου» εκτίμησης της κατάστασης του φράγματος και υποβολή έκθεσης της Π.Ε. Κοζάνης και την απευθείας ανάθεση σε Οικονομικό Φορέα.

 56. Έγκριση δαπάνης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια ελαστικών για τα μηχανήματα-οχήματα του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών "Έργων Π,Ε. Κοζάνης.

 57. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία, στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν την 3η Δεκεμβρίου 2017, ημέρα αφιερωμένη στα άτομα με αναπηρία».

 58. Ακύρωση Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ - ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 € .

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 61. Ενδοδικαστικός Συμβιβασμός Π.Ε.Καστοριάς.

 62. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας 22/2017.

 63. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης για την πρόσληψη εποχικού προσωπικού (ΙΔΟΧ) στην Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών.

 64. Έγκριση και διάθεση πίστωσης Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων έτους 2017 - Νέα Έργα για την ΠΕ Γρεβενών».

 65. Έγκριση δαπάνης για νομική υποστήριξη στη Δνση Τεχνικών Έργων Π.Ε.Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

46η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Δεκέμβριος 19, 2014 Π.Δ.Μακεδονίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Κοζάνη     18-12-2014

Αρ. Πρωτ. 4337

ΘΕΜΑ: 46η Πρόσκληση σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 4. Βάσσος Πασχάλης
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 22/12/2014 και ώρα 10:00στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Προέγκριση παράταση συνολικής προθεσμίας για το έργο: «Μετεγκατάσταση σεισμόπληκτων οικισμών Ν. Γρεβενών στη θέση ΄΄ Πατώματα΄΄ Δ. Γρεβενών (έργα υποδομής Α΄ Τμήματος Νέου Οικισμού)»
 3. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων Ενότητας Οικισμών Βελβεντού και κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Βελβενοτύ Ν. Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης
 4. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού, για τη προμήθεια εξοπλισμού μέτρησης και τηλεμετάδοσης ποιοτικών και ποσοτικών παραμέτρων των υδάτων στη λίμνη Καστοριάς και τηλεμετρικού δικτύου Π.Ε. Καστοριάς
 5. Έγκριση των όρων της διακήρυξης για την εκ νέου διενέργεια διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για τη προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «10ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς» Π.Ε. Καστοριάς
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή Ι.Ν. Αγίου Αθανάσιου Αηδονιών (Β΄ Φάση)» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης για το σχολικό έτος 2014-2015
 9. Έγκριση πρακτικού ανοίγματος του φακέλου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του πρόχειρου διαγωνισμού προμήθειας τεσσάρων φορητών αναλυτών σταθερών εστιών καύσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση πρακτικού διαγωνισμού της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της προμήεθιας εξοπλισμού ασφαλούς διάταξης δημιουργίας ψηφιακής υπογραφής για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών της ανάθεσης (κατόπιν πρόσκλησης) της ετήσιας συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. στην Πτολεμαΐδα για το έτος 2015
 12. Έγκριση πρακτικού διαπραγμάτευσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με την υπ αριθμ. 128929/4634 πρόσκληση
 13. Έγκριση διενέργειας πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού της υπηρεσίας «Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Γρεβενών, περιόδου 8-1-2015 έως 28-2-2015 μέχρι την ολοκλήρων των διαδικασιών του νέου τακτικού διαγωνισμού» Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση της δωρεάν παραχώρησης για χρήση του Μηχανήματος Έργου «Εκχιονιστικό BOSCHUNG με αριθμό κυκλοφορίας ΜΕ 118406» στο Δήμο Νεστορίου Π.Ε. Καστοριάς
 15. Έγκριση παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την κάλυψη παραβόλων, χαρτοσήμων, πιστοποιητικών Υποθηκοφυλακείου κλπ για την εγγραφή των ακινήτων της Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση παράτασης απόδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για την πληρωμή εξόδων μετακίνησης των αιρετών της Π.Δ.Μ.
 17. Έγκριση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής για έκτακτες ανάγκες σίτισης απόρων οικογενειών ενόψει των εορτών και ορισμός υπολόγου
 18. Έγκριση του πίνακα των υπαλλήλων για την συμμετοχή στην συγκρότηση Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων και β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών Έργων, ημερολογιακού έτους 2015
 19. Συγκρότηση επιτροπής για τη σύμβαση Λογισμικού
 20. Συγκρότηση τριμελούς επιτροπής παραλαβής πρωτογενούς αλατιού αντιμετώπισης του παγετού των επαρχιακών οδών της Π.Ε. Φλώρινας για τη χειμερινή περίοδο 2014-15
 21. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της καθαριότητας των χώρων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας
 22. Συγκρότηση επιτροπής Κρατικών Προμηθειών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 23. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2015
 24. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 25. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Χαρίσιου Κάτανα
 27. Τροποποίηση της αριθμ. 400/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα «Ορισμός Δικηγόρου για νομική στήριξη της Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας»
 28. Έγκριση αποδοχής ποσού 212.460,00€ με θέμα «Κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. ΣΑΕ-205» Π.Ε. Καστοριάς
 29. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή της ετήσιας συνδρομής 2014 της εφημερίδας «Θάρρος» Π.Ε. Κοζάνης
 30. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 31. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης
 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.-Π.Ε. Φλώρινας
 33. Έγκριση πληρωμής δαπανών Π.Ε. Γρεβενών

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

ΘΕΜΑ: 45η, Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονία

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 07/11/2017 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Π.Δ.Μ. (21η/2017).

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επέκταση και βελτίωση των εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Κοζάνης Μαμάτσειο».

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Τ.Κ. Ρυμνίου της Δ.Ε. Αιανής».

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη «Μίσθωση μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος λόγω θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου Εορδαίας».

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη εργασιών ΔΕΔΔΗΕ στα πλαίσια του έργου «Νέες κατασκευές-συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2016-2017».

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών και εργασίες επισκευής-συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της ΔΤΕ (έδρα)».

 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΟ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ-ΑΙΑΝΗΣ».

 9. Έγκριση του Πρακτικού No 3 που αφορά την γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου: «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ», επί των ενστάσεων που κατατέθηκαν κατά της Αρ. 1873/2017 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής προκειμένου για την αποδοχή ή μη των ενστάσεων.

 10. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Ζ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 11. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Η’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 12. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 € του προγράμματος ΚΑΠ - ως έβδομη (Θ’) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 προς κάλυψη δαπανών της Π.Δ.Μ.

 13. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 13.979,00 €,ως επιχορήγηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας προς κάλυψη αναγκών εφαρμογής του προγράμματος «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου» έτους 2017.

 14. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017.

 15. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Παραλλαγή του Δικτύου ΔΕΔΔΗΕ και μετατόπιση στύλων σε αγροκτήματα αναδασμού της Π.Ε. Καστοριάς».

 16. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.

 18. Έγκριση ή μη αποδοχής Έκθεσης Ελέγχου Κρατήσεων ΜΤΠΥ, της οφειλής που προέκυψε και του τρόπου καθορισμού απόδοσης της οφειλής Π.Ε. Γρεβενών.

 19. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2016-2017.

 20. Έγκριση της τροποποίησης δρομολογίων προσωρινών μειοδοτών Υπεραστικού ΚΤΕΛ Φλώρινας, Τσιούλη Ιωάννη και Ζωγράφου Αθανάσιου, για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 21. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ V αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών κατακύρωσης της ομάδων/υποομάδων Γ «Προμήθεια Φρέσκου κρέατος Πουλερικών», του ανοικτού διεθνούς διαγωνισμού «Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2015-2016» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας", με κωδικούς ΟΠΣ 5000213 (Κοζάνη), 5000192 (Καστοριά), 5000211 (Φλώρινα), 5000212 (Γρεβενά), του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους απόρους (ΤΕ8Α) 2014-2020 (Υποέργα 3,4).

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 23. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 24. Έγκριση η μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης (συμπ. ΦΠΑ) για την προμήθεια ειδικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης.

 25. Έγκριση απευθείας ανάθεσης ή μη των υπηρεσιών τηλεπικοινωνιακής συνδρομής για τη χρήση της εφαρμογής λειτουργίας των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού δέσης οχημάτων (GPS) και των αναγκαίων εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων αποχιονιστικών μηχανημάτων.

 26. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των ανταλλακτικών και των εργασιών ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 27. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 182475/11609/19-10-2017, σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για αποξήλωση, επισκευή και συντήρηση κλιματιστικών μηχανημάτων για τις ανάγκες του κτιρίου του Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 28. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 139931/8841/4-8-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος της Δ/νσης Οικονομικού.

 29. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια επίπλων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 30. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507, ΚΗΗ 5438, ΚΗΙ 5222, ΚΗΥ 8929, ΚΗΙ 5225, ΚΗΙ 8535 και ΚΗΥ 8927 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ελαστικού γιο το όχημα ΚΗΙ 5225 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 32. Έγκριση απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8534 και ΚΗΙ 8679 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Δ.M.

 33. Έγκριση απευθείας ανάθεσης παροχής πιστοποιητικού SSL για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.

 34. Έγκριση αντικατάστασης τακτικού μελών της τριμελούς επιτροπής Ελέγχου Ενστάσεων όσο αφορά το έτος 2017.

 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών σωλήνων πιέσεως για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση αντιγράφων σχεδίων και χαρτών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και μπαταριών για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή των με αρ. αποφ. 115 και 116/2017 του Ειρηνοδικείου Κοζάνης, που αφορούν την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 9 σημαιών (Ελληνικές, Βυζαντινές, ΕΟΚ) για την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση).

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια χειμερινών ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση).

 44. Έγκριση δαπάνης.

 45. Έγκριση δαπάνης.

 46. Έγκριση της ακύρωσης της υπ' αριθ. 1652/17 απόφασης και νέα Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης», προϋπολογισμού δαπάνης 80.000,00 €.

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 51. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 52. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2017 - 2018 στο Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» προϋπολογισμού 500,000,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 53. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό διαγωνισμό γιο την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την Κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 139.500,00€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου κ. Μαργαρίτη Γεώργιου.

 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 56. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας- Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.

 57. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1,006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δκαιωμάτος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017».

 58. Έγκρισης πρακτικού Αποσφράγισης Δικαιολογητικών - Τεχνικής προσφοράς που αφορούν στον Διεθνή Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την «Προμήθεια Υγρών Καυσίμων και ελαιολιπαντικών προς κάλυψη των αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών & των Νομικών Προσώπων χωρικής αρμοδιότητας της, περιόδου 2017-2018» προϋπολογισμού 189.512,18€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 59. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρονικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.

 60. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας ηλεκτρολογικού υλικού για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.

 61. Έγκριση ανάθεσης ή μη προμήθειας σημαιών για το Διοικητήριο ΠΔΜ Πτολεμαΐδας.

 62. Έγκριση πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ. Μ».

 63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 64. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή πρόσβασης από Ε.Ο. Κοζάνης- Κρόκου-Άνω Κώμης και προς γεφυροπλάστιγγα».

 65. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής Τριμελούς Επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών προγραμματισμός και παραμετροποίηση εξ αποστάσεως της γραμμής IX του Τμήματος ΚΤΕΟ της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 66. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 67. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης .

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας οπίσθιου παρμπρίζ για το ΚΗΙ 1018.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484.

 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484.

 71. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας λαδιών κινητήρων αυτοκινήτων για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.

 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας μεταφοράς οχήματος ΚΗΙ 1015 λόγω βλάβης .

 73. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048.

 74. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του αυτοκινήτου ΚΗΙ 1048.

 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών γραφικής ύλης (φάκελοι πανόδετοι) για τις ανάγκες των υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.

 76. Έγκριση δαπάνης.

 77. Έγκριση δαπάνης.

 78. Έγκριση δαπάνης.

 79. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :" ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ " ΠΕ Φλώρινας.

 80. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ της ΠΕ ΦΛΩΡINΑΣ".

 81. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου " Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα - Bίτσι"Π.Ε.Φλώρινας.

 82. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 8000 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 83. Έγκριση αποδοχής ποσού 26.939,20 €.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 


 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided