Τετάρτη, Ιανουάριος 17, 2018

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

1η ,2η , 3η Πρόσκληση

 

 

ΘΕΜΑ: , 3η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 50.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 5. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 10. Έγκριση πρακτικού No 1/2017 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 5/2017 για την προμήθεια και μεταφορά 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.

 11. Έγκριση εισήγησης για τροποποίηση δρομολογίου που εκτελεί ο Γεώργιος Βράντσης από το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Φλώρινας προς το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Φλώρινας και το Συστεγαζόμενο 2° Γυμνάσιο Φλώρινας.

 12. Έγκριση εισήγησης για παράταση των Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, έως 28-2-2017 σύμφωνα με το Ν. 4508/22-12-2017 Άρθρο 45.

 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 14. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.919,20 € για την σύναψη σύμβασης με εργαστήρια αναλύσεων για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Εμφιαλωμένων, Τροφίμων και επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων).

 16. Έγκριση δαπάνης που αφορά τον περιοδικό έλεγχο φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων Διοικητηρίου Γρεβενών.

 18. Έγκριση ετήσιας δαπανής.

 19. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νομική βάση πληροφοριών νομοτέλεια.

 20. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.

 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη των επιπλέον εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».

 27. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη και Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας στο νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας για το έτος 2018.

 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς.

 29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 34. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 36. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας 153,28 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης.

 37. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1/2018.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Έγκριση δαπάνης.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών - Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe /REGIO – MOB » Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 46. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 48. Έγκριση η μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΙΙ και IV του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ,2η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 8/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 50.000,00 €, για το έργο της ΣΑΕΠ 041: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.

 5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Ηλία Κάτανα.΄

 6. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρό και μεγάλο), ή ΔΧ επιβατικά, σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-12-2017, για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 7. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση των αγώνων Α1 Εθνικής Κατηγορίας γυναικών, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 27-28 Ιανουαρίου 2018 στο ΔΑΚ Φλώρινας.

 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή της παράδοσης της Θεσσαλίας, του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, στις 28 Ιανουαρίου 2018 στη Φλώρινα.

 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κλασική Κοινωνιολογία και Τέχνη της Σχολής Καλών Τεχνών, του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, Πρέσπες, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2018.

 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € - 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Μελέτη Βελτίωσης του οδικού τμήματος «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3)».

 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 420.000,00 € - 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.000.000,00 € - 6η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 100.000,00 € - 7η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός Τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής Υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης Χειμαρολάβας».

 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.100.000,00 € - 8η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.710.000,00 € - 9η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Στοιχειώδη Συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 16. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017».

 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς».

 19. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών & τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017».

 20. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς παρακείμενου στον Ε.Ο. 24».

 21. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας».

 22. Τυπική επανέγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών που αφορά τη συντήρηση των κόμβων ηλεκτροφωτισμού του δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το 2017.

 23. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού & Λιθιάς».

 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο».

 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού».

 27. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού».

 28. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς».

 29. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο - ΔΑΚ Σιάτιστας, στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2018.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας (Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.) στις ετήσιες εκδηλώσεις τους στις 13 Ιανουαρίου 2018.

 32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο».

 33. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 34. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών: α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) Χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2018.

 35. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2017, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

 36. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών.

 37. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών πάγιου χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2018.

 39. Τυπική επανέγκριση δαπανών (επαναδημοσίευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017.

 40. Τυπική επανέγκριση δαπανών μισθοδοσίας ΙΔΟΧ (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017.

 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πολυετούς δαπάνης για την αποζημίωση Ειδικού Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, έτους 2018.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 43. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 44. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 45. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 46. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 47. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 48. Έγκριση προγραμματισμού – πρόβλεψης μετακινήσεων εκτός έδρας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

1η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 4/1/2018 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση αποδοχής αίτησης συμβιβασμού και επίλυση διαφοράς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

°F | °C
invalid location provided