Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Γραφείο Περιφερειάρχη

 

 

 

 

 

1η ,2η , 3η ,4η, 5η , 6η , 7η , 8η , 9η , 10 η , 11η, 12η, 13η, 14η, 15η, Πρόσκληση

 

 

 

ΘΕΜΑ: 15η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/4/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.0.12» Π.Ε.Καστοριάς.

 3. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής παροχής υπηρεσιών που αφορά «Εργασίες Επισκευής Υφιστάμενου Αρδευτικού Δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού - Λιθιάς, Παρακείμενου στον Ε.Ο 24» Π.Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση ακύρωσης της υπ' αριθ. 3272/17 απόφασης και νέα Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Βεύης»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 € # Π.Ε. Φλώρινας.

 5. Έγκριση Ακύρωσης της υπ’ αριθ. 1653/17 απόφασης και νέα Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης, του έργου : «Κατασκευή πεζοδρομίων στην Τ.Κ. Bεύης», Προϋπολογισμού δαπάνης # 80.000,00 # € Π.Ε. Φλώρινας.

 6. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για δημιουργία-εκτύπωση αφισών ενημέρωσης για τα επιτρεπτά είδη καυσίμων για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού Π.Ε. Κοζάνης.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση χαρτών - σχεδίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σφραγίδων για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το 2018.

 9. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 10. Ακύρωση αιτήματος μετακίνησης του Περιφερειάρχη Δυτ.Μακεδονίας κ.Καρυπίδη.

 11. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 2853/17 (ΑΔΑ:9Β297ΛΨ-Ζ0Χ) περί Έγκρισης πρακτικού τροποποίησης δρομολογίων και άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού διαγωνισμού Αδιάθετων και Νέων δρομολογίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για το σχολικό έτος 2017- 2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.006.719,42 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου δικαιώματος προαίρεσης 50% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 13/2017».

 12. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 1322/17 (ΑΔΑ :6Π6Δ7ΛΨ-ΞΦΗ) περί Έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».

 13. Έγκριση ανάθεσης ή μη για Δημιουργία και Συντήρηση Κόμβου στα πλαίσια του 5ου Διεθνούς Συνέδριου Πολιτικής Προστασίας «Safe Kozani 2018».

 14. Ορισμός δικηγόρου για την νομική εκπροσώπηση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Θεόδωρου Καρυπίδη ενώπιον του κ. Πταισματοδίκη Φλώρινας.

 15. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 16. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 17. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου: ΣΑΕΠ 541 «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον ΑΚ ΑΕΒΑΛ».

 18. Έγκριση πρακτικού τελικής βαθμολογίας της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη μελέτη «Μελέτη Αναδασμού αγροκτημάτων Αμμοχωρίου – Σιταριάς & Σ.Σ. Βεύης (α/α 10 ενταγμένο στον Πίνακα Έργων Π.Ε. Φλώρινας χρηματοδοτούμενων από ταμειακά υπόλοιπα παρελθόντων ετών)».

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 23. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 24. Απευθείας ανάθεση για μουσική κάλυψη στα πλαίσια της εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος», προς τιμή του Αγίου Γεωργίου, πολιούχου του χωριού στις 22/04/2018 Π.Ε. Φλώρινας.

 25. Έγκριση της με απευθείας ανάθεση, διαδικασίας ανάδειξης αναδόχων για δράσεις ενταγμένες στο Τ.Ε.Β.Α. Π.Ε. Φλώρινας.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση και κατασκευή αυτοκόλλητων για τις αψίδες εκκίνησης και τερματισμού, για τα αυτοκίνητα και διάφορα σήματα κ.λ.π., στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων διακριθέντων (κύπελλα, μετάλλια, αναμνηστικές πλακέτες) στα πλαίσια συνδιοργάνσης του «6ου RALLY GREECE OFFROAD» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 17-18-19 και 20/05/2018.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (11 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή – Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (12 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης της 21ης Ανθοκομικής Έκθεσης με τον Πολιτιστικό – Εξωραϊστικό Σύλλογο Φουντουκλή - Χλόη Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη (05 Μαΐου 2018) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 2ου Συμποσίου Λαογραφίας και Παράδοσης με το Εργαστήρι Λαογραφίας και Παραδοσιακού Χορού (ελπχ) «ΟΡΜΟΣ» Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Τεχνική Υποστήριξη (ηλεκτρονική χρονομέτρηση) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του «Run Greece – Ημιμαραθώνιου Καστοριάς» με την Π.Ε. Καστοριάς, στην Καστοριά στις 13/05/2018.

 32. Έγκριση νέων δρομολογίων (8) μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Κοζάνης.

 33. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 34. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018.

 35. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 36. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 38. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.

 39. Μετακίνηση Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου εκτός έδρας.

 40. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 41. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ).

 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης καις της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Απευθείας αναθέσεις για ηχητική – φωτιστική κάλυψη και αφίσες - προσκλήσεις - έντυπα, στα πλαίσια της διημερίδας με θέμα: «Αθλητισμός, Διατροφή και Υγεία – Άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 και 20 Απριλίου του 2018 Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση επιτροπής δημοπρασίας του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.

 47. Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαπραγμάτευσης για το νέο δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 της ΠΕ Γρεβενών.

 48. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια γραφικής ύλης ΠΕ Γρεβενών.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τον αγώνα «PONTINI RACE».

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης του αγώνα «PONTINI RACE».

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών και φυλλαδίων του αγώνα «ORLIAKAS RACE».

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μεταλλίων αθλητών – ενθυμίων (επάθλων) νικητών του αγώνα «ORLIAKAS RACE».

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Χρονομέτρηση αθλητών αγώνα «ORLIAKAS RACE».

 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.

 55. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών ΠΕ Γρεβενών.

 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών Τμήματος Κτηνιατρικής ΠΕ Φλώρινας, για το έτος 2018.

 57. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 58. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 59. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας.

 60. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή – συντήρηση πρώην δημοτικού σχολείου Λευκάρων» Π.Ε. Κοζάνης.

 61. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλλάκου Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης» Π.Ε. Κοζάνης.

 62. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».

 63. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών στο Επαρχιακό δίκτυο Καισαρειάς Αιανής» Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοΐου» Π.Ε. Κοζάνης.

 65. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην κεντρική ετήσια πολιτιστική εκδήλωση του Συλλόγου Φίλων Μουσικής Ποντοκώμης.

 66. Απευθείας αναθέσεις για: α) έντυπα – γραφική ύλη και β) ηχητική – φωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια της εκδήλωσης «Χρηστίδειο Τελετή» 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας « Ο Αριστοτέλης», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου του 2018.

 67. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».

 68. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +2.000» Π.Ε. Κοζάνης.

 69. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμων στην ΤΚ Σκοπιάς» Π.Ε. Φλώρινας.

 70. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Αρμενοχωρίου – Σιταριάς» Π.Ε. Φλώρινας.

 71. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Αντιπλυμμηρική προστασία – Καθαρισμός κοίτης ποταμών των ΤΚ Άνω Κλεινών, Κάτω Κλεινών» Π.Ε. Φλώρινας.

 72. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση εξωτερικών κουφωμάτων Δικαστικού Μεγάρου» Π.Ε. Φλώρινας.

 73. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίιου Πτολ/δας.

 74. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 75. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 76. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υπηρεσία «Αποχιονισμός επαρχιακού οδικού δικτύου Περιφερειακής Ενότητα Γρεβενών, χειμερινής περιόδου 2018-2019».

 77. Έγκριση συνδιοργάνωσης αγώνων κλασικού αθλητισμού «ΑΧΙΛΛΕΙΑ 2018» και των σχετικών δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.

 78. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε. Γρεβενών.

 79. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για την παροχή γνωμοδότησης για το Ν.Π.Ι.Δ. «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 80. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.

 81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 82. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Γρεβενών.

 83. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών για την υπηρεσία «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – ΚΤΕΟ Γρεβενών – Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, προϋπολογισμού 24.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 84. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας κα Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 85. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 5/2018 περί ακύρωσης της αρ. πρ. πρωτ. 1529/39/4-1-2018 Σύμβασης του Χαράλαμπου Σουμελίδη και της διαπραγμάτευσης του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών του εκτελούσε ο εν λόγω ανάδοχος.

 86. Μετακίνηση Αντιπεριφερειάρχη Ευάγγελου Σημανδράκου εκτός έδρας.

 87. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο» Π.Ε. Κοζάνης.

 88. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης».

 89. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αναβάθμιση Η/Μ εξοπλισμού και παροχή ισχύος μέσης τάσης (20kv) στο αντλιοστάσιο φράγματος του αρδευτικού Σισανίου» Π.Ε. Κοζάνης.

 90. Έκδοση χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής στο όνομα της κας Τασιούλα Κωνσταντίας.

 91. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Αποκατάσταση κατολισθήσεων στον Επαρχιακό Δρόμο Αυγερινού – Βυθού – Πενταλόφου στη Χ.Θ. +9.500 και +11.500» Π.Ε. Κοζάνης.

 92. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής για τη συνδιοργάνωση εκδηλώσεων με το Δήμο Άργους Ορεστικού στις 20 και 21 Απριλίου 2018.

 93. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.

 94. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 4ο RALLY SPRINT Βελβεντού.

 95. Ανάθεση εργασιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – έδρας.

 96. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, των εκδηλώσεων που πραγματοποιούνται στα πλαίσια προληπτικών δράσεων για την καταπολέμηση των Ναρκωτικών από 7-13 Μαΐου 2018.

 97. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης: «12ο αντάμωμα παιδικών και εφηβικών χορευτικών συγκροτημάτων» του Πολιτιστικού και Λαογραφικού Συλλόγου «Η ΚΟΖΙΑΝΗ», στις 29 Απριλίου 2018 στην Κοζάνη.

 98. Έγκριση δαπάνης για το Φεστιβάλ που διοργανώνει ο Μοτοσυκλετιστικός Όμιλος Πτολεμαΐδας, ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας Μοτοσυκλέτας, στις 12 Μαΐου 2018.

 99. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο» Π.Ε. Καστοριάς.

 100. Έγκριση δαπάνης για την 43η Διεθνή Έκθεση Γούνας Καστοριάς, που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Γουνοποιών Καστοριάς από 3 έως 6 Μαΐου 2018.

 101. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 102. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά την εκδήλωση που διοργανώνει ο σύλλογος δρομέων υγείας Κοζάνης για την: «Διατροφή και Ψυχολογία των Αθλητών» στις 18 Απριλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 14η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 03/4/2018 και ώρα 12:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση πρακτικού διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018» CPV:79550000-4.

 3. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: " ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2016"Π.Ε.Γρεβενών.

 5. Έγκριση νέων δρομολογίων (8)μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση εκχιονιστικού πολυμηχανήματος δωρεάς της εταιρείας ΤΑΠ Α.Ε. στην Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια δώρων (για τους νικητές μαθητές) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του "1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018" του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης,Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 8. Τυπική επανέγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση δαπάνης κατασκευής έργων αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017 Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).

 12. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 13. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.

 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 15. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών κ. Γρηγόρη Γιαννόπουλου.

 16. Έγκριση δαπάνης έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια φωτεινών σηματοδοτών στον κόμβο Κ3 Άρδασσας».

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "κυπέλων αγώνων - banners - μεταλλίων"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 19. Έγκριση δαπάνης συνδιοργάνωσης εκδήλωσης «ΟRLΙAKAS RACE,Π.Ε.Γρεβενών.

 20. Τυπική επανέγκρισης δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017» ,Π.Ε.Γρεβενών.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας χρονομέτρησης του αγώνα "RUN DESKATI"»Π.Ε.Γρεβενών.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της "προμήθειας "Νερών και φρούτων για αθλητές του αγώνα RUN DESKATI» Π.Ε.Γρεβενών.

 23. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης του αγώνα "RUN DESKATI"» Π.Ε.Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας βιντεοσκόπησης της εκδήλωσης "ΑΝΔΡΟΜΑΝΑ"» Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 39953/3401/6-3-2018 σύμβασης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

 27. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρυθμιστικών, εργοταξιακών και πινακίδων αναγγελίας κινδύνου για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση της διαδικασίας των απευθείας αναθέσεων και της κατακύρωσης αυτών, σε αναδόχους, για δαπάνες της Π,Ε. Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 4/28-3-2018 Διαπραγμάτευσης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ετήσιας επιτήρησης (2018) ISO 9001:2008 του ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 32. Έγκριση Νέων Δρομολογίων για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του προγράμματος «Εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος Φυσικής Αγωγής στη Γ και Δ τάξη των Δημοτικών Σχολείων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης»Π.Ε. Γρεβενών.

 33. Έγκριση δαπάνης για την υπηρεσία «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών - ΚΤΕΟ Γρεβενών - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» για τέσσερις (4) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης .προϋπολογισμού 24.800,00€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών.

 34. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Αναγνώρισης του ρεβιθιού ως προϊόν Προστατευόμενης Γεωγραφικής Ένδειξης» ΠΕ Γρεβενών.

 36. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την πληρωμή των εκτός έδρας δαπανών για το έτος 2017 Π.Ε.Καστοριάς.

 37. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Τουρνουά Τζούντο,του Αθλητικού Συλλόγου Αμυνταίου «Ο ΦΙΛΙΠΠΟΣ» , στις 5-6 Μαΐου 2018 στο Αμύνταιο.

 38. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε.Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Επιστημονικής Ημερίδας με θέμα :«Λατινομάθεια και Ελληνική Παιδεία» του Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 17 Μαΐου 2018.

 39. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Ξιφασκίας του Ομίλου Ξιφασκίας Φλώρινας (OXΙF- FFC),το οποίο θα διεξαχθεί το Σάββατο 5 και την Κυριακή 6 Μαίου 2018, στην πόλη της Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της πολιτιστικής εκδήλωσης «ΠΑΡΧΑΡΙΑ 2018» της Ευξείνου Λέσχης Φλώρινας και του Συλλόγου Ποντίων Φοιτητών Φλώρινας « Η Παράδοση», η οποία θα γίνει την Τρίτη 01/05/2018 στην παιδική Κατασκήνωση του Δ/Δ Πρώτης Φλώρινας.

 42. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 43. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης.

 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνική-Επιστημονική υποστήριξη για την εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων & περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ».

 45. Έγκριση δαπάνης.

 46. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 48. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια διαφόρων ειδών για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π.Ε. Κοζάνης, ενόψει της εορτής του Πάσχα 2018.

 49. Έγκριση δαπάνης, και απευθείας ανάθεσης αυτής, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων, στις 11 Απριλίου 2018 στην Ξηρολίμνη.

 50. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σύλλογο Δρομέων Υγείας Κοζάνης, της εκδήλωσης με θέμα: «Διατροφή και Ψυχολογία των Αθλητών», στις 18 Απριλίου 2018 στην Κοζάνη.

 51. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 11414/903/19-1-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών παραμετροποίησης ειδικού εκτυπωτή της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.

 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κεφαλών εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 53. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 74.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 55. Έγκριση δαπάνης-Διάθεση πίστωσης για το 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας «Safe Kozani 2018».

 56. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 57. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 13η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/3/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2018-2019 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 3. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11»Π.Ε.Καστοριάς.

 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παραλαβής εργασιών συντήρησης και επισκευής & προμήθειας καυσίμων των οχημάτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της ΠΕ Κοζάνης.

 5. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής για τις υπηρεσίες της Π.Ε Κοζάνης και Π.Δ.Μ..

 6. Έγκριση τροποποίησης της απόφασης 1322/17 (ΑΔΑ :6Π6Δ7ΛΨ-ΞΦΗ) περί Έγκρισης πρακτικού δικαιολογητικών κατακύρωσης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2016-2017 και 2017-2018».

 7. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μπατσιώλας Σπυρίδων του Γεωργίου).

 8. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ( Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπάνης παραβόλων ΚΤΕΟ για αυτοκίνητα της Π Ε Γρεβενών.

 9. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2078/2017 απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης σε ατομική.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου για παροχή υπηρεσίας.

 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια περιβλήματος ηλεκτρονικής παγίδας που χρησιμοποιείται για την καταγραφή συλλήψεων εντόμου καρπόκαψας για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 15. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Απριλίου 2018.

 16. Έγκριση δαπάνης έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 17. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατά της με αριθ. 8/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 19. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 22. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Μορφωτικού Εκπαιδευτικού Λαογραφικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Νεοχωρακίου, προς τιμήν του Αγίου Αθανασίου, στις 2 Μαΐου 2018 στο Νεοχωράκι.

 23. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 24. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπιών στις Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση δαπανών.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης του "1ου Περιφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018" του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης,Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για catering στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης του "1ουΠεριφερειακού Διαγωνισμού Ορθογραφίας 2018" του Συνδέσμου Φιλολόγων Καστοριάς, Συνδέσμου Φιλολόγων Κοζάνης, Ένωσης Φιλολόγων Φλώρινας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 31. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΔΧ επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 28-2-2017 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λήγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 32. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Εξοπλισμού (ενός ψυγείου) για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 33. Έγκριση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για να συμπεριληφθούν στην Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017­2018, (σε συνέχιση του διαγωνισμού της διακήρυξης 2/2017 στα τμήματα εκείνα που αυτός κατέστη άγονος, αλλά και σε νέες ανάγκες που προέκυψαν στην πορεία καθώς και σε τροποποίηση ή κατάργηση μερικών δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017­2018).

 34. Έγκριση Απευθείας ανάθεση για την προμήθεια Υδραυλικών Υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 36. Έγκρισης δαπάνης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 205.896,32 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 37. Έγκριση ή μη του από 06/03/2018 πρακτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού νια την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, νια το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής .

 38. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2080/2017 απόφασης απευθείας ανάθεσης λόγω μετατροπής της επιχείρησης σε ατομική.

 39. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 7/2018.

 40. Έγκριση δαπάνης.

 41. Έγκριση απευθείας αναθέσεις νια διαφημιστικό υλικό (φάκελοι - στυλό) και ηχητική - φωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια του διεθνούς Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου και της 8ης Επιστημονικής Ημερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. 'ΦΛΩΡΙΝΑ', που θα διεξαχθεί στις 12-13 Μαΐου 2018 στη Φλώρινα».

 42. Έγκριση δαπάνης.

 43. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας για ένα έτος .

 44. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 8929 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 45. Έγκριση ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8508 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 46. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού, για την θέσπιση πάγιου κατά αποκοπή χορηγήματος καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας.

 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός τυμπάνου (DRUM) για πολυμηχάνημα αρμοδιότητας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης/Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας.

 48. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 49. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για τη στέγαση του Τοπικού Υποκ/τος Πτολ/δας του ΕΦΚΑ, της Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στο νέο Διοικητήριο στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

 50. Έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)»Π.Ε.Καστοριάς.

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή υπαλλήλου της Δ/νσης Διοίκησης (ΕΔΡΑ) σε εκπαιδευτικό σεμινάριο και έγκριση της απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό Φορέα.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 54. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 55. Έγκριση δαπάνης, των εκδηλώσεων για τις Λαζαρίνες Αιανής.

 56. Έγκριση δαπάνης.

 57. Έγκριση δαπάνης και. διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος .

 58. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Μπατσιώλας Σπυρίδων του Γεωργίου).

 59. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης.

 60. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 61. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για την διενέργεια του διαγωνισμού «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019 ».

 62. Έγκριση παραίτησης από ένδικα μέσα κατόπιν αποδοχής πρότασης συμβιβασμού Π.Ε.Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


ΘΕΜΑ: 12η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/3/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 6/2018.

 3. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 412.834,82 €.

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθετήσεις και προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης».

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση γέφυρας Μπέλεϋ στην Τ.Κ. Τραπεζίτσας του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Μελέτες Οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης».

 7. Έγκριση δαπάνης - παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Επικαιροποίηση της Μελέτης Οριοθέτησης - Χωροθέτησης Αλιάκμονα τμήμα Χιλιόδενδρο - Ποριά - Άργος»Π.Ε.Καστοριάς.

 8. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιόλε»Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου«Καθαρισμός Καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Πολυκάρπης Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Επικαιροποίηση απόφασης έγκρισης πρακτικών για το έργο: «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Κ. ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #20.000,00 € # Π.Ε.Φλώρινας.

 11. Τυπική επανέγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017.

 12. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017.

 13. Ττυπική επανέγκριση δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών».

 14. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά τις εργασίες μέτρησης των οργάνων παρακολούθησης και της αξιολόγησης της κατάστασης του φράγματος Σισανίου.

 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής εργασίας σε οχήματα και μηχανήματα έργου αρμοδιότητας Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 17. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής γιο το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά εργασίες αντικατάστασης αντλίας πορείας της μπουλντόζας (KOMATSU d85).

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 19. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Κοσμολιάπτση Ηλία).

 20. Έγκριση πρακτικού νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017- 2018 για το αντικείμενο της κολύμβησης II.

 21. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 22. Έγκριση της μεταφοράς μαθητών Δημοτικών Σχολείων της ΠΕ Καστοριάς λόγω της συμμετοχής τους σε εκδήλωση του Κέντρου Ημέρας στις 29 Μαρτίου 2018.

 23. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 24. Έγκριση ή μη του από 12/03/2018 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών που αφορά προσφορές για υπηρεσίες καθαριότητας για την Περιφερειακή Ενότητας Καστοριά για το έτος 2018, ποσού 20.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 25. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ειδικές εκτυπώσεις και βιβλιοδεσίες για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Νομού Κοζάνης.

 26. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή και συντήρηση (προμήθεια ανταλλακτικού) φωτοτυπικού μηχανήματος της γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού της Π.Ε.Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών καρεκλών γραφείου της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών οδοσήμανσης για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια περσίδων ηλιοσκίασης (στόρια) για τις ανάγκες του Τμήματος Χορήγησης Αδειών Οδήγησης της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς .

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 35. Έγκριση ανάθεσης ή μη για εκδηλώσεις εορτασμού της Εθνικής Επετείου (25 Μαρτίου 2018) στην πόλη της Κοζάνης.

 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδήλωσης αθλητικού χαρακτήρα "PONTΙΝΙ RACE" και των σχετικών δαπανών.Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Υγείας- Πρόνοιας & Κοινωνικής Συνοχής Δυτικής Μακεδονίας κ.Ρούση Αλεξανδρή.

 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

 43. Συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας σε Δίκτυα Ευρωπαϊκών περιφερειών.

 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια καυσίμων οχημάτων και μηχανημάτων έργου Δ.Τ.Ε. (έδρα)».

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικής συσκευής της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ηχητική κάλυψη των εκδηλώσεων εορτασμού επετείων της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2018.

 47. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης, σε εκδηλώσεις εορτασμού επετείων της Π.Ε.Φλώρινας έτους 2018.

 48. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για παράθεση γεύματος ενόψει των εορταστικών εκδηλώσεων της Εθνικής Επετείου της 25ης Μαρτίου, με την παρουσία εκπροσώπου της κυβέρνησης, της Π.Ε. Φλώρινας.

 49. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια βιντεοπροβολέα για την αίθουσα συνεδριάσεων της Π.Ε. Φλώρινας.

 50. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 51. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 52. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 53. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εκτυπωτή για τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Φλώρινας.

 54. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια 3 Η/Υ (Κεντρικών Μονάδων) με επιπλέον σκληρούς δίσκους για τη Δ.Α.Ο.Κ. της Π.Ε. Φλώρινας.

 55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια εκτυπωτή για το τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας της Π.Ε. Φλώρινας.

 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για εργασίες αλλαγής ελαστικών – ζυγοστάθμιση στα ΚΗΙ 9256, ΚΗΗ 6896, ΚΗΥ 4581 και ΚΗΥ 7897 οχήματα της Π.Ε. Φλώρινας.

 57. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών κυλικείου, για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας, για τους μήνες Μάρτιο μέχρι Δεκέμβριο 2018.

 58. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια τυμπάνου, φωτοτυπικού KYOCERA ΚΜ 1620, της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 59. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια συρραπτικού DF 710 φωτοτυπικού DC 2230 της Δ/νσης Διοικητικού – Οικονομικού της Π.Ε. Φλώρινας.

 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για διατροφή ( γεύμα – κέτερινγκ) στα πλαίσια επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο: : <<Πρέσπες: ένα εργαστήρι φύσης και πολιτισμού>> της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αμυνταίου και Φλώρινας, που θα γίνει στις 5 Μαϊου 2018 στην περιοχή των Πρεσπών.

 61. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για ετήσια συνδρομή για πρόσβαση στη βιβλιοθήκη δημοσιονομικής νομοθεσίας DOCMAN της Π.Ε. Φλώρινας.

 62. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για εργασίες τοποθέτησης (κιβώτιο ταχυτήτων, βαλβολίνες, λάδι, φίλτρα, μπουζί) για το ΚΗΥ 7874 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 63. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (κιβώτιο ταχυτήτων, βαλβολίνες, λάδι, φίλτρα, μπουζί) για το ΚΗΥ 7874 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 64. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Μορφωτικού Εκπολιτιστικού Συλλόγου Ακρίτα «ΟΡΦΕΑΣ», στις 27 και 28 Μαΐου 2018 στον Ακρίτα.

 65. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροπαιούχου «Ο Άγιος Γεώργιος», προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου πολιούχου του χωριού στις 22/4/2018.

 66. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση της εκδήλωσης «Χρηστίδειο Τελετή» 2018 του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 29 Απριλίου του 2018.

 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ηχητικής κάλυψης εορτών των εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα της Π.Ε. Γρεβενών έτους 2018.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εδεσμάτων ανταλλαγής ευχών για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου της Π.Ε. Γρεβενών.

 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας δύο (2) στεφάνων για τον εορτασμό της Εθνικής Επετείου 25ης Μαρτίου, της Π.Ε. Γρεβενών.

 71. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση του διεπιστημονικού προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών , Κλινική Κοινωνιολόγία και Τέχνη της Σχολής Καλών Τεχνών του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, Πρέσπες 18 έως 20 Μαΐου 2018.

 72. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Διημερίδας με θέμα: «Αθλητισμός, Διατροφή και Υγεία – Άθληση», του Πολιτιστικού Μορφωτικού Αθλητικού Εξωραϊστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, στις 19 και 20 Απριλίου του 2018.

 73. Έγκριση τροποποίησης πρακτικού διαπραγμάτευσης αδιάθετων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018.

 74. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του προγράμματος διαλέξεων του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών – Σχολή Καλών Τεχνών – Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας για το εαρινό εξάμηνο 2017 – 2018.

 75. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της δράσης «Εργαστήρια Χαρακτικής» του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών της Σχολής Καλών Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, στις 20 έως 22 Απριλίου 2018 στην Φλώρινα.

 76. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων προς τιμήν του Αγίου Γεωργίου του Α.Μ.Σ. Τριποτάμου «Ο ΑΡΗΣ», στις 23 Απριλίου 2018 στον Τριπόταμο.

 77. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 5ης διοργάνωσης ημερίδας (14/4/18) και 4ου Δρόμου Υγείας Φλώρινας (15/4/18) στο πλαίσιο της «Παγκόσμιας Ημέρας Υγείας» 7 Απριλίου 2018.

 78. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 79. Έγκριση Διάθεση πίστωσης.

 80. Τροποποίηση της αριθμ. 697/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής .

 81. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της Επαρχιακής Οδού Πτολεμαϊδας-Γαλάτειας-Ολυμπιάδας» Προϋπολογισμός: 234.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 82. Έγκριση Διάθεσης ποσού για την επίδοση εγγράφου με δικαστικό επιμελητή.

 83. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 101.539,14 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 84. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 85. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Απριλίου 2018.

 86. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 87. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα» Προϋπολογισμός: 403.252,03 € (με Φ.Π.Α.).

 88. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 89. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 11η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/3/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 169.986,00 €.

 3. Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. (για σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης) έργου «Μελέτες οδοποιίας Οδικού Δικτύου Νομού Κοζάνης».

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση χρωματισμών του χώρου της Δ/νσης Υγείας του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης».

 5. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή τοιχείου στην Ε.0.12»Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου : «Βελτίωση κόμβου στην διασταύρωση Αποσκέπου (ΕΔΗΚΑ)» Π.Ε.Καστοριάς.

 7. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: ««Συντήρηση υφισταμένων μικρών τεχνικών-κατασκευή τάφρων & τοίχων στεραίωσης στηθαίων στο Επ. Οδικό Δίκτυο» Π.Ε.Καστοριάς.

 8. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης» Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Επ.Οδού από Νεστόριο προς Μελάνθιο» Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: « Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου β’ Φάση» Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι» Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών» Π.Ε.Καστοριάς.

 13. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα -Μοναστήρι -Όρια Νομού» Π.Ε.Καστοριάς.

 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων 2018» Π.Ε.Καστοριάς.

 15. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Διαγράμμιση Κόμβων στο Επ.Οδικό Δίκτυο & Οριογραμμών Επ.Οδού προς Κλεισούρα & Άργος Ορεστικό» Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βράχου» Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.6 προς Λάγκα - Βράχο» Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση» Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου» Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 21. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 22. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυμπάνου για εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης Π.Δ.Μ.

 23. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τόνερ για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ αποδείξεων εισπράξεως τελών περιοδικού Ελέγχου Μέτρων και Σταθμών Μήκους Βάρους για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.

 25. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων κυρίως τοπικών προϊόντων της Π.Ε. Κοζάνης.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης του φορτωτή -εκσκαφέα ΚΥ 7484 Π.Ε.Γρεβενών.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας καθαρισμού αυτοκινήτων ΠΕ Γρεβενών.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αρχειοθήκης μεταλλικής για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων (αλλαγή εξατμίσεων και καταλύτη) ΠΕ Γρεβενών.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών αυτοκινήτων (εξατμίσεις και καταλύτης) Π Ε Γρεβενών .

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σκάλας για το Τμήμα Φυτικής και Ζωικής Παραγωγής ΠΕ Γρεβενών.

 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ανανέωσης των προγραμμάτων 4Μ για τις ανάγκες της Δ.Τ.Ε. ΠΕ Γρεβενών.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον τεχνικό έλεγχο οχημάτων (ΚΤΕΟ) και έκδοση κάρτας καυσαερίων για τα οχήματα της Διοίκησης και του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εντύπου υλικού, στα πλαίσια της 2ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας 'ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ', που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2018 στη Φλώρινα.

 36. Έγκριση παραλαβής των εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 37. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 41. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 43. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 44. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).

 45. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Φλώρινας.

 46. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.

 47. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας κ. Στέφανου Μπίρου.

 48. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 49. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ.Κεχαγιά Φώτη.

 50. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - ΠΕ Γρεβενών.

 51. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2018)».

 53. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας διακοσίων (200) μολυβοσφραγίδων για το Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε.Γρεβενών.

 54. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή για τις ανάγκες του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ..

 55. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός έγχρωμου πολύμηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Π.Δ.Μ..

 56. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 183664/8509/30-12-­2016 σύμβασης παροχής υπηρεσιών Συνδρομής Ηλεκτρονικής Νομικής Υποστήριξης και Πληροφόρησης για τις ανάγκες Υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και Π.Ε. Κοζάνης.

 57. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 58. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών συντήρησης και επισκευής επιβατικού αυτοκινήτου με αριθμό κυκλοφορίας KHΙ 8534 αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -Έδρας».

 59. Έγκριση αδυναμίας ηλεκτρονικής υποβολής φακέλου προσφοράς για το έργο: "διαγράμμιση εθνικού οδικού δικτύου αρμοδιότητας συντήρησης Δ.Τ.Ε.(έδρας)/Π.Δ.Μ.",α/α συστήματος: 69145,1.

 60. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 61. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Καταστροφής Άχρηστου Εξοπλισμού.

 62. Τυπική επανέγκριση Π.Ε.Καστοριάς.

 63. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 64. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 10η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 06/3/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση απολογισμού έτους 2017.

 3. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Τουρτούρας Ιωάννης).

 4. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Κουβάς Χαρίσιος).

 5. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017 (911,2619/2017).

 6. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017(2662,2840/2017).

 7. Έγκριση ακύρωσης της αριθμ. 202/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής.

 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση ξηρογραφιών και έγχρωμων χαρτών και βιβλιοδεσία για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για ελέγχους ποιότητας νερού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής του έργου ««Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών - Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe/REGIO-MOB»Π.Ε.Γρεβενών.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ταχυμεταφοράς αλληλογραφίας-Φακέλων -δεμάτων κλπ Π.Ε. Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών ρουχισμού (μπλουζάκια) για τους συμμετέχοντες μαθητές με τους συνοδούς, τους εκπαιδευτικούς και τους εθελοντές που θα συμμετέχουν σε εκδήλωση που πραγματοποιείται με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις εργασίες απόφραξης - αποκατάστασης της διαρροής και την επισκευή των αγωγών του δικτύου αποχέτευσης της ανατολικής πλευράς του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασία που απαιτείται για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2488.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικού και εργασία που απαιτείται για την επισκευή του υπηρεσιακού οχήματος της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΥ 6829.

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών βιβλίων για τις ανάγκες της Νομικής υπηρεσίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φιαλών δειγματοληψίας νερού για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για εργασίες στην κεντρική είσοδο και του προθαλάμου του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς και ραφιών σε αποθήκη του 2ου ορόφου.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών εκτυπωτή της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλιματιστικού για τις ανάγκες του γραφείου ΠΑΜ - ΠΣΕΑ / Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς .

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για catering στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, στο πλαίσιο εορτασμού της 25ης Μαρτίου 2018.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 25ης Μαρτίου στην πόλη της Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών κατάθεσης (τεμ. 10) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (α εξαμήνου).

 25. Έγκριση ή μη των απευθείας αναθέσεων: εκτυπώσεις (αφίσες, προσκλητήρια, βεβαιώσεις, αναμνηστικά) - φιλοξενία (διαμονή) - διατροφή (εισηγητών), στα πλαίσια επιμορφωτικού σεμιναρίου Ή προφορική ιστορία ως μέθοδος έρευνας', της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας - Γραφείο Σχολικών Συμβούλων, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 31 Μαρτίου στη Φλώρινα.

 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για εργασίες αλλαγής αντλίας και λαδιού υδραυλικού τιμονιού στο ΚΗΥ 7899 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 27. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για εργασίες σέρβις, επισκευή κιβωτίου ταχυτήτων και καλωδίωση airbag, στο ΚΗΙ 9256 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 28. Έγκριση απευθείας ανάθεσης νια εργασίες σέρβις και καθαρισμό - ρεγουλάρισμα πίσω φρένων για το ΚΗΗ 6896 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 29. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (αντλία τιμονιού, λάδι υδραυλικού τιμονιού) στο ΚΗΥ 7899 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 30. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (λάδι κινητήρα, φίλτρα, αναλώσιμα, αντιπαγωτικό παρ­μπρίζ) για το ΚΗΗ 6896 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (λάδι κινητήρα, φίλτρα, αναλώσιμα, αντιπαγωτικό παρ­μπρίζ, μπουζί) για το ΚΗΙ 9256 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας».

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 36. Έγκριση δαπάνης.

 37. Έγκριση δαπάνης.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 40. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 41. Έγκριση ανάθεσης παροχής λογιστικών υπηρεσιών σε Λογιστή για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για ένα έτος.

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ηλεκτρονικού εξοπλισμού για το ΚΕΔΔΥ Γρεβενών στον Βασίλειο Μπαντή.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τριών (3) αυτόματων πληρωτών για τη συντήρηση WC Διοικητηρίου Γρεβενών στην εταιρεία Ε. Καρατζά & ΣΙΑ ΟΕ.

 44. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων και των σχετικών δαπανών Εκδηλώσεων Εθνικού Χαρακτήρα, έτους 2018.

 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας γραφικής ύλης στην Βασιλική Ζήση Π.Ε. Γρεβενών.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας "Καθαρισμός χαλιών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη" στον Γεώργιο Δήμου Π.Ε. Γρεβενών.

 48. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 49. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 440/18 (ΑΔΑ: ΩΞΗΟ7ΛΨ-ΘΧΙ) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για απευθείας ανάθεση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος και φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ..

 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ..

 51. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ..

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 53. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 54. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 για το αντικείμενο της κολύμβησης II.

 55. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙΙΙΙ μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

 56. Έγκριση απευθείας ανάθεσης αλλαγής ελαστικών των αυτοκινήτων ΚΗΙ 8506, ΚΗΙ 8507, ΚΗΙ 5222, ΚΗΙ 8535, ΚΗΙ 5225, ΚΗΥ 8929, ΚΗΥ 8925, ΚΗΥ 8928, ΚΗΙ 7866, ΚΗΙ 5216, ΚΗΗ 5438 και ΚΗΗ 5439 για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 57. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπλοκ μητρώων αιγοπροβάτων για τις ανάγκες του Τμήματος Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 58. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017(658,1122,2912/17).

 59. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συνδιοργάνωση της Fur Excellence in Athens 2018 International Fur Fair στην Αθήνα, με την Π.Ε. Καστοριάς, από 23 έως 25 Μαρτίου 2018.

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 61. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επάθλων και μεταλλίων για τους αθλητές στο πλαίσιο συνδιορνάνωσης διασυλλογικών κωπηλατικών αγώνων του Ναυτικού Ομίλου Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 62. Επικαιροποίηση της αριθμ. 1731/17 απόφασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .

 63. Συγκρότηση τριμελών επιτροπών : Α) Διαπίστωσης επισκευής μηχανημάτων (αναγκαιότητα) -αποκατάστασης βλαβών για το έτος 2018 της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης Β) 1. Παραλαβής και παράδοσης υγρών καυσίμων και λιπαντικών μηχανημάτων – οχημάτων 2. Οριστική - Ποιοτική κ αι Ποσοτική παραλαβή ανταλλακτικών -εξαρτημάτων και εργασιών επισκευής της, της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε Κοζάνης.

 64. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την ετήσια τεχνική υποστήριξη του συστήματος Προνοιακών Επιδομάτων (ΟΠΣΝΑ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Κοζάνης.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την εκδήλωση μνήμης που διοργανώνει η στέγη του παιδιού: «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ».

 66. Έγκριση Ανάθεσης προμήθειας εφημερίδων έτους 2018.

 67. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 9η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/02/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Επανυποβολή προς έγκριση της δημοπράτησης και των όρων της διακήρυξης του έργου

«Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Γρεβενών, Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (Έδρας) / ΠΔΜ, έτους 2017», Προϋπολογισμού έργου : 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%).

 1. Έγκριση όρων Διακήρυξης του έργου: «Ασφαλτόστρωση Δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη» Π.Ε. Καστοριάς.

 2. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 041 για την υλοποίηση του έργου: «Οριοθέτηση - χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53 - Δ63)»Π.Ε. Καστοριάς.

 3. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (ΧΕΠ) και υπολόγου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 4. Έγκριση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 5. Έγκριση ή μη του από 22/02/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδιών - κλειδαριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμηθείας αναλωσίμων εκτυπωτών- φωτοτυπιών για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.

 8. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 9. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 11. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης δαπανών της Π.Ε. Φλώρινας.

 13. Έγκριση δαπάνης.

 14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του διεθνούς Τουρνουά Παιδικού Ποδοσφαίρου και της 8ης Επιστημονικής Hμερίδας Αθλητικής Ψυχολογίας και Διατροφής του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. <ΦΛΩΡΙΝΑ> στις 12-13 Μαϊου 2018 στη Φλώρινα.

 15. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση επιμορφωτικού βιωματικού σεμιναρίου με τίτλο: <<Πρέσπες: ένα εργαστήρι φύσης και πολιτισμού>> της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας σε συνεργασία με τους Σχολικούς Συμβούλους, το Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Α΄/θμιας Εκπαίδευσης Αμυνταίου και Φλώρινας που θα γίνει στις 5 Μαϊου 2018 στην περιοχή των Πρεσπών.

 16. Έγκριση τροποποίησης της αριθ. 2826/2017 Απόφασης της Ο.Ε. και έγκρισης δαπανών δράσεων ενταγμένων στο Τ.Ε.Β.Α., Π.Ε. Φλώρινας.

 17. Τυπική επανέγκριση δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017,Π.Ε.Γρεβενών.

 18. Τυπική επανέγκριση δαπανών (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017,Π.Ε.Γρεβενών.

 19. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 20. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 21. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 22. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε. Γρεβενών.

 23. Έγκριση δαπάνης.

 24. Έγκριση δαπάνης φιλοξενίας και της απευθείας ανάθεσης Π.Ε. Γρεβενών.

 25. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 26. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 27. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά την ετήσια συντήρηση και υποστήριξη εγκατεστημένων προγραμμάτων λογισμικού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 31. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 1.678.637,60 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 34. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων του Αντιπεριφερειάρχη μηνός Φεβρουαρίου 2018,Π.Ε.Φλώρινας.

 35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας υδραυλικών υλικών και επισκευής υδραυλικής εγκατάστασης στο εργοτάξιο του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Δ/νσης Τεχνικών έργων (Έδρα) της Π.Δ.Μ. στην Κοζάνη.

 36. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για πρόσβαση στην ιστοσελίδα της Δήμος ΝΕΤ για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού ΠΔΜ.

 37. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) στεφανιού για τις ανάγκες του γραφείου Περιφερειάρχη ΠΔΜ.

 38. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 41. Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης δαπάνης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού FIETS EN WANDELBEURS (ΟΥΤΡΕΧΤΗ, ΟΛΛΑΝΔΙΑ) - ΠΟΔΗΛΑΤΙΚΟΣ & ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, 2- 4/3/2018.

 42. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ III του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 43. Έγκριση ανάθεσης ετήσιας ασφάλισης 40 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και Δ/νσης Διοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 44. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 45. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 47. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τη στέγη του παιδιού ο Άγιος Στυλιανός στην εκδήλωση μνήμης που θα πραγματοποιηθεί στις 11 Μαρτίου 2018.

 51. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.

 52. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


 

ΘΕΜΑ: 8η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/02/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

 3. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου και ρολών ασφαλείας στο Αρχοντικό Ρόντση».

 4. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανατομικής καρέκλας εργασίας, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.

 5. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών και επισκευής φωτοτυπικού μηχανήματος και fax, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού της Π.Δ.Μ.

 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά το 16ο FINAL FOUR του κυπέλλου γυναικών, που διοργανώνει η ομοσπονδία χειροσφαίρισης Ελλάδος.

 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 8. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη του από 07/02/2018 πρακτικού της επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμών που αφορά προσφορές για υπηρεσίες καθαριότητας, για την Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, για το έτος 2018, ποσού 20.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη συντήρηση – επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κτηνιατρικής της Π.Δ.Μ.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του φωτοαντιγραφικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ασφάλιση 7 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 14. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες βελτίωσης εγκαταστάσεων του Επισκοπείου της Ιεράς Μητροπόλεως Καστοριάς».

 15. Έγκριση δαπάνης για την παροχή υπηρεσιών: «Καθαρισμός Καλαμιών στην παραλίμνια περιοχή της Καστοριάς από ΔΗΝΑΚ έως Εμπορικό Κέντρο.

 16. Έγκριση δαπάνης για την αποπληρωμή του 10ου Λογαριασμού του έργου: «Μετατροπή 1ου Γυμνασίου Καστοριάς σε Πανεπιστήμιο.

 17. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Κατασκευή στεγάστρου αύλειου χώρου Εκκλησίας Πολυανέμου.

 18. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Γρεβενών.

 19. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) τυμπάνων.

 21. Έγκριση δαπάνης έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δεκαπέντε (15) φωτογραφικών λευκωμάτων «ΓΡΕΒΕΝΑ 80 ΧΡΟΝΙΑ».

 23. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμός υπολόγου, για την καταβολή τέλους απογραφής – ταξινόμησης και χορήγησης άδειας και πινακίδων κυκλοφορίας μηχανήματος έργων (ΜΕ).

 24. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού, για την εκτέλεση του έργου: «Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, για τα έτη 2018-2019» προϋπολογισμού 350.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.) .

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρτελών αδειών οδήγησης, για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας της Π.Ε. Κοζάνης.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας κυκλοφορητή, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανισμού εξώπορτας Διοικητηρίου, για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.

 28. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας συστοιχιών μπαταριών ups, για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 31. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.

 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια βυσμάτων EXPRESS M16X170, για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Δ.Μ.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας, για το έτος 2018, για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 36. Έγκριση απευθείας ανάθεσης, για την επιδιόρθωση server αρμοδιότητας Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την ετήσια συντήρηση των 3 ανελκυστήρων του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση η μη απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Κοζάνης.

 39. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 412.834,82 € από τους ΚΑΠ – Β΄ τακτική επιχορήγηση έτους 2018.

 40. Προγραμματισμός υπερωριών μηνός Μαρτίου για το Γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης

 41. Έγκριση ή μη του από 16/02/2018 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος, για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 74.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 7η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/02/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ ΟΔΟΥ 31 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ-ΒΥΘΟΣ-ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. + 0.00 ΕΩΣ Χ.Θ. + 3.000» Προϋπολογισμός: 389.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 3. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ ΠΕΡΔΙΚΑ» Προϋπολογισμός; 160.000,00 € (με Φ.ΠΑ.).

 4. Έγκριση παραχώρησης χρήσης χώρων για τη στέγαση του Τοπικού Υποκ/τος Πτολ/δας του ΕΦΚΑ, της Δ.Ο.Υ. Πτολ/δας και του Ειρηνοδικείου Εορδαίας στο νέο Διοικητήριο στην πόλη της Πτολεμαϊδας.

 5. Τυπική Επανέγκριση δαπάνης κατασκευής έργου αγροτικού εξηλεκτρισμού έτους 2017 Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πιστώσεων ΠΔΕ ΣΑΕ 205 Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Έγκριση ανάληψης - διάθεσης πίστωσης της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στο DOCMAN.GR Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής Προμηθειών και Υπηρεσιών των εκδηλώσεων πολιτιστικού χαρακτήρα "ΑΠΟΚΡΙΕΣ 2018" Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση δικαστικής δαπάνης Π.Ε.Γρεβενών.

 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού Π.Ε.Γρεβενών.

 11. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 12. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης ετήσιας προμήθειας ειδών για την παράθεση δεξιώσεων και ειδών κυλικείου (catering) στα πλαίσια των δημοσίων σχέσεων της Π.Ε Κοζάνης.

 15. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 16. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής και του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσίας "Τεχνική στήριξη - Συντήρηση τηλεφωνικής εγκατάστασης Διοικητηρίου Γρεβενών".

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) φωτογραφικής μηχανής στον Χαράλαμπο Κωνσταντινίδη (ELECTRONET) Π.Ε.Γρεβενών.

 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κτηνιατρικού υλικού στην εταιρεία ANIMALAND (ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ Β. ΤΣΕΛΕΜΠΗ Δ. ΟΕ)» Π.Ε.Γρεβενών.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών καθαριότητας στον Κωνσταντίνο Λάτσο» Π.Ε.Γρεβενών.

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας επιτραπέζιων ημερολογίων για τις ανάγκες των υπηρεσιών Π.Ε.Γρεβενών.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας εγκατάστασης μηχανογράφησης στο server -παραμετροποίηση μίας (1) μικτής γραμμής ελέγχου οχημάτων για το ΚΤΕΟ Γρεβενών.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας σκληρού δίσκου για το Τμήμα Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 56 κουτιών αρχείου 25Χ35Χ3 για τις ανάγκες του Τμήματος ΠΑΜ-ΠΣΕΑ Π.Ε.Γρεβενών.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τριακοσίων (300) ουροσυλλεκτών για το Τμήμα Κτηνιατρικής.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης θεατρικής παράστασης του Πολιτιστικού & Περιβαλλοντικού συλλόγου «Σπασμένο Ρόδι» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικού) φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Τοπογραφίας της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή (προμήθεια ανταλλακτικού) πολυμηχανήματος του Τμήματος Ταμειακής Υπηρεσίας της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια απολυμαντικών WC του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) 2 καθηγητών στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Παν/μιου Δυτ.Μακεδονίας, της Π/κης Δ/νσης Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και τις 14ης & 33ης Περιφέρειες Προσχολικής Αγωγής με την Π.Ε.Καστοριάς .

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών καθαριότητας για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 32. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης του έργου της διακίνησης αλληλογραφίας - δεμάτων με courier για τις ανάγκες (κοινές και επείγουσες) των Υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 33. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας(Π.Δ.Μ.).

 36. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε.Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 38. Έγκριση δαπάνης και ορισμού δικηγόρου για τη νομική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Γρεβενών.

 39. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, του 16ου Final Four του Κυπέλλου Γυναικών, στις 23 - 24 Φεβρουαρίου στην Κοζάνη.

 40. Έγκριση δαπάνης ποσού 1.600,00 €.

 41. Έγκριση διάθεση πίστωσης.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης επιστημονικής ημερίδας της Παιδαγωγικής Σχολής Φλώρινας του Παν/μιου Δυτ.Μακεδονίας, της Π/κης Δ/νσης Α'θμιας & Β'θμιας Εκπ/σης Δυτ. Μακεδονίας και τις 14ης & 33ης Περιφέρειες Προσχολικής Αγωγής με την Π.Ε. Καστοριάς .

 43. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ετήσιας τακτικής και έκτακτης συντήρησης και του περιοδικού ελέγχου οκτώ (8) ανελκυστήρων στο κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη ΖΕΠ.

 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 45. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 47. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 48. Έγκριση δαπάνης.

 49. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 50. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας περσίδων για την πύλη εισόδου (φυλάκειο) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Ε. Κοζάνης.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 52. Έγκριση απευθείας ανάθεσης προμήθειας μηχανισμού συρόμενης πόρτας μοτέρ 600-800 KG για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.

 53. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΑ ΤΗΝ ΑΠΟΡΡΟΗ ΤΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ «ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ Ε.Θ.Ο.-ΚΟΖΑΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ ΑΥΛΕΣ-ΡΥΜΝΙΟ-ΑΙΑΝΗ ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΥΛΩΝ» Προϋπολογισμός: 125.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσιών Τεχνικού ασφαλείας και Ιατρού Εργασίας Π.Ε.Γρεβενών.

 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την ετήσια συνδρομή του συστήματος διαχείρισης στόλου (GPS) των 23 υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 56. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 57. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 58. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης των νέων Προγραμμάτων Δημοσίων Έργων: ACE ERP eCM - Μελέτη / Κοστολόγηση, ACE ERP eCM - Κατασκευή και ACE ERP eCM - ΣΑΥ - ΦΑΥ, που χρησιμοποιεί η Δ/νση Τεχνικών Έργων για την μελέτη - κατασκευή των έργων Π.Ε.Καστοριάς.

 59. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 60. Έγκριση ή μη του από 08/02/2018 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 74.000.00C (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 61. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 62. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 63. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την επένδυση με ύφασμα (δερματίνη) σε κάθισμα εργασίας για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 64. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 65. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών Π.Δ.Μ.

 66. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 67. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης «Πιλοτική εφαρμογή φωτιστικών LED 2017 στον Α/Κ ΑΕΒΑΛ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 110.000,00€ (με το Φ.Π.Α).

 68. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 69. Έγκριση ή μη του από 07/02/2018 πρακτικού Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

 70. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Π.Δ.Μ.

 71. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης.

 72. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι - Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην Περιοχή τον Ορεινού Όγκου Γράμμου»Π.Ε.Καστοριάς.

 73. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Κοζάνης.

 74. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά παροχή υπηρεσιών για άμεση αποκατάσταση βλάβης σε server για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ.

 75. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 76. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 77. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2018.

 78. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.

 79. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Μαρτίου 2018.

 80. Έγκριση - Διάθεση πίστωσης.

 81. Έγκριση ή μη αιτήματος συμβιβασμού.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 6η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 06/02/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 25.000,00 € για πληρωμή ΦΠΑ.

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 7. Έγκριση διάθεσης πίστωσης.

 8. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».

 9. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Αποκατάσταση έκτακτων βλαβών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2017».

 10. Έγκριση ή μη του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ II του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού της προμήθειας 60 τόνων λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 50 τόνων γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού»Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση 3ου Συγκριτικού Πίνακα (Σ.Π.)-Ανάθεση 3ης & τελικής συμπληρωματικής μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Νομού Καστοριάς» Π.Ε.Καστοριάς.

 13. Έγκριση Α)Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης συνολικού ποσού 350.000,00 €, για την εκτέλεση του έργου της καταπολέμησης των κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018-2019 και Β) Έγκριση ανάληψης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης ποσού 175.000,00 € για το έτος 2019.

 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 10.854,00 €, (ουμη. ΦΠΑ) για την ασφάλιση 40 επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια αναλώσιμων εκτυπωτών- φωτοτυπικών Π.Ε.Γρεβενών.

 16. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 129/19-1-2018 (ΑΔΑ: 941Λ7ΛΨ-ΡΔ4) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Σωτήριο Σεργιαννίδη.

 17. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2017-2018 (από 11/9 - 31/12/2017)Π.Ε.Γρεβενών.

 19. Έγκριση η μη της απ' ευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην Τ.Κ Πενταβρύσου Εορδαίας λόγω κατεπείγοντος .

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 21. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 22. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 23. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν τη γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2017-2018 για την Π.Ε Κοζάνης.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την παροχή οδικής βοήθειας λόγω βλάβης στο με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6800 υπηρεσιακό όχημα της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακής βασιλόπιτας στην Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας της Π.Ε. Καστοριάς για το έτος 2018.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή - συντήρηση του μηχανήματος έργου αρ. κυκλ. ΜΕ 118400 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή του φορτωτή και του σκαπτικού μηχανήματος με αρ. κυκλ. ΜΕ 41192 και ΜΕ 118402 αντίστοιχα, του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και την επισκευή αεροσυμπιεστή κινητήρα του οχήματος με αρ. κυκλ. ΚΗΥ 6843, του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη του από 30/01/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια γραφικής, μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού για τις υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018, ποσού 52.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φωτοαντιγραφικού χαρτιού Α4 Π.Ε.Γρεβενών.

 32. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για συμμετοχή υπαλλήλων της Π.Ε. Γρεβενών σε σεμινάρια, ημερίδες κλπ., έτους 2018.

 33. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την παροχή της υπηρεσίας «Ταχυμεταφορά αλληλογραφίας - φακέλων - δεμάτων κλπ. της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας ασφάλισης των αυτοκινήτων και οχημάτων της ΠΕ Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 35. Έγκριση ανάληψης - διάθεσης πιστώσεων και δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών.

 36. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) - Συνεχιζόμενα Έργα Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2018.

 37. Έγκριση της διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Αποθήκευση ευπαθών τροφίμων προγράμματος ΤΕΒΑ"Π.Ε.Γρεβενών.

 38. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 43. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 44. Έγκριση δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το μορφωτικό σύλλογο Καισαρείας «Τα εφτά (7) Πλατάνια», στις εκδηλώσεις της Καθαράς Δευτέρας.

 45. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 2ης Νοσηλευτικής Διημερίδας των Νοσοκομείων της Δυτικής Μακεδονίας,, του Γενικού Νοσοκομείου Φλώρινας «ΕΛΕΝΗ Θ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ» που θα πραγματοποιηθεί στις 20 και 21 Απριλίου 2018 στη Φλώρινα.

 46. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση επιμορφωτικού σεμιναρίου «Η προφορική ιστορία ως μέθοδος έρευνας» της Δ/νσης Δ/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας - Γραφείο Σχολικών Συμβούλων που θα γίνει στις 23,24 και 31 Μαρτίου 2018 στη Φλώρινα.

 47. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 48. Γνωμοδότηση δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 49. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 50. Παροχή Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 51. Παραίτηση από ένδικα μέσα κατά της με αριθ.3/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Φλώρινας.

 52. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση φθορών του οδικού δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου».

 53. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».

 54. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Γνωμοδότησης, για την αναγκαιότητα Επισκευής και συντήρησης των Επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 55. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Θεόδωρου Θεοδώρου.

 56. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΕΛΑΙΟΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΣΤΟ ΚΕΚΥΚΑΜΕΑ»Π.Ε.Φλώρινας.

 57. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 58. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙII μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 5η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018- 2019 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ανάπλαση "Κατ'νο πηγάδι" στην Μηλιά Κοζάνης».

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».

 5. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 6. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 7. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 8. Τυπική επανέγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.Ο.11»Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση του 2ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Εργασίες συντήρησης κτιρίου Γηροκομείου Φλώρινας».

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 11. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:«Κατασκευή Ιρλανδικής διάβασης και περιφράξεις κοινοτικής έκτασης βοσκοτόπου στην Τ.Κ.Μεσονησίου» Π.Ε.Φλώρινας.

 12. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 13. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της ανανέωσης της ετήσιας συνδρομής της πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών "ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ"».

 14. Τυπική επανέγκριση αποφάσεων Οικονομικής Επιτροπής λόγω λήξης Οικονομικού έτους 2017».

 15. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών Π.Ε.Γρεβενών.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 18. Έγκριση α) Νέου δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 β) Έγκριση δαπάνης ,διάθεσης πίστωσης ποσού 11.930,04 € γ) Πρόσκληση υποβολής προσφοράς στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης Π. Ε. Γρεβενών.

 19. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 20. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 21. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 22. Έγκριση εισήγησης για α) Ακύρωση της αριθ. 3190/19-12-2017 Απόφασης της Ο.Ε. και β) τροποποίηση δρομολογίου που εκτελεί ο Δημήτριος Αλεξανδρίδης από την πόλη της Φλώρινας προς το ΕΠΑΛ Φλώρινας για την μεταφορά 1 μαθητή, με την μεταφορά μίας ακόμα μαθήτριας από τις Εργατ. Κατοικίες Αγ. Μηνά Φλώρινας προς την ίδια σχολική μονάδα.

 23. Έγκριση διάθεσης συμπληρωματικής πίστωσης και δαπάνης για την υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης -παράτασης και μερικής τροποποίησης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018.

 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 28. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 29. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 30. Έγκριση δαπάνης.

 31. Έγκριση απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών του περιοδικού ελέγχου φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Κοζάνης.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός πλήρους σετ επιτραπέζιου Η/Υ (με οθόνη, ηχεία, πληκτρολόγιο, ποντίκι) και ενός εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια, εγκατάσταση και ετήσια συνδρομή για την τοποθέτηση GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ.Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 35. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 37. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 40. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 41. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 42. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 43. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου:' 'ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ." .Προϋπολογισμός:1.500.000,00 € (με το Φ.Π.Α.). ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΕΠ 541.

 44. Έγκριση Δαπάνης για συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στις Αποκριάτικες Εκδηλώσεις (Π.Ε Κοζάνης).

 45. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 46. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 48. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 49. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 50. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 51. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 52. Έγκριση δαπάνης.

 53. Έγκριση-Διάθεση πίστωσης.

 54. Έγκριση δαπάνης και διοργάνωση αποκριάτικων εκδηλώσεων 2018 στην Π.Ε.Γρεβενών.

 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 56. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Φεβρουαρίου 2018.

 57. Έγκριση νέων δρομολογίων ΙΙI μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018.

 58. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 για το αντικείμενο της κολύμβησης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 4η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού».

 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Ολοκλήρωση εργασιών στην Καρδιολογική Κοζάνης».

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας Λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσσιανής, Ροδίτη Νομού Κοζάνης».

 5. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για τη σύνταξη βεβαιώσεων του Ν.4178/2013 περί αδόμητου, για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς ακινήτου για το έργο: «Διευθέτηση κοίτης πεδινής διαδρομής Χειμάρρου Θολόλακκα Βελβεντού».

 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Συντήρηση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων στην Τ.Κ Άνω Καλλινίκης»"Π.Ε.Φλώρινας.

 7. Έγκριση Πίνακα Υπαλλήλων - Υπηρεσιακών Μελών, που πληρούν τις προϋποθέσεις για την συγκρότηση Τριμελών Επιτροπών.

 8. Έγκριση ορισμού Προέδρου Επιτροπών Προσωρινής - Οριστικής Παραλαβής Έργων.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 12. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 13. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 14. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας της μαγνητοφώνησης και απομαγνητοφώνησης των πρακτικών 1) του Περιφερειακού Συμβουλίου 2) της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018» CPV:79550000-4.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού για εκτέλεση ανέκκλητης δικαστικής απόφασης.

 16. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε.Γρεβενών κ.Θεοδώρου Θεόδωρου.

 18. Ακύρωση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς.

 19. Τροποποίηση της 15/2018 8-1-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: Ω0ΖΑ7ΛΨ-ΒΙ0) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 20. Έγκριση παράτασης μεταφοράς νηπίου με γονική μέριμνα στο δρομολόγιο Κομνηνάδες - Νηπιαγωγείο Διποταμίας στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 21. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 23. Έγκριση δαπανών έτους 2018 Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση πρακτικού Επιτροπής Διαπραγμάτευσης για τα νέα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 της Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 25. Έγκριση παράτασης συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2017-2018 για το χρονικό διάστημα έως 26-02-2018.

 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια Λογισμικού προστασίας από ιούς των υπολογιστών και εξυπηρετών της ΠΕ Γρεβενών» για τρία (3) έτη.

 27. Έγκριση του Πρακτικού δημόσιας κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών διαγωνισμών Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ έτους 2010.

 28. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς .

 29. Έγκριση ή μη του από 16/01/2018 πρακτικού διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει της χαμηλότερης τιμής.

 30. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού.

 31. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 32. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 33. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου ή αναδόχων για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α) Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 28.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 30.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.

 34. Έγκριση πρακτικού II και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της ΠΕ Καστοριάς, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/Π.Δ.Μ., έτους 2017».Προϋπολογισμού: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: , 3η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 50.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 4. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 5. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 6. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 € Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Τυπική επανέγκρισης δαπανών(επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017 Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2018.

 10. Έγκριση πρακτικού No 1/2017 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών διαγωνισμού 5/2017 για την προμήθεια και μεταφορά 1.344 τόνων αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2017-2018.

 11. Έγκριση εισήγησης για τροποποίηση δρομολογίου που εκτελεί ο Γεώργιος Βράντσης από το Κέντρο Κοινωνικής Μέριμνας Φλώρινας προς το Ενιαίο Ειδικό Επαγγελματικό Γυμνάσιο-Λύκειο Φλώρινας και το Συστεγαζόμενο 2° Γυμνάσιο Φλώρινας.

 12. Έγκριση εισήγησης για παράταση των Συμβάσεων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18, έως 28-2-2017 σύμφωνα με το Ν. 4508/22-12-2017 Άρθρο 45.

 13. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 14. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 6.919,20 € για την σύναψη σύμβασης με εργαστήρια αναλύσεων για υπηρεσίες δειγματοληψίας και ανάλυσης δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης (Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Εμφιαλωμένων, Τροφίμων και επιφανειών επεξεργασίας τροφίμων).

 16. Έγκριση δαπάνης που αφορά τον περιοδικό έλεγχο φορέα πιστοποίησης για τις ανάγκες του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Κοζάνης.

 17. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ετήσια συντήρηση ανελκυστήρων Διοικητηρίου Γρεβενών.

 18. Έγκριση ετήσιας δαπανής.

 19. Έγκριση δαπάνης για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη νομική βάση πληροφοριών νομοτέλεια.

 20. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 24. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.

 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τη δαπάνη των επιπλέον εργασιών του έργου «Αποκατάσταση βλαβών στη δημοτική οδό Άγιοι Θεόδωροι-Αυγή του Ν. Κοζάνης».

 27. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης για Δαπάνες Δημοσίων σχέσεων Γραφείου Περιφερειάρχη και Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας στο νέο Διοικητήριο Πτολεμαϊδας για το έτος 2018.

 28. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός Χειμαρολάβας στην Περιοχή Πενταβρύσου για την Προστασία του Αντλιοστασίου Ύδρευσης»Π.Ε.Καστοριάς.

 29. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών Π.Ε.Καστοριάς.

 31. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 34. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.

 35. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018.

 36. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας 153,28 ευρώ στον ανάδοχο μεταφορέα μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης.

 37. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1/2018.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Έγκριση δαπάνης.

 40. Έγκριση δαπάνης.

 41. Έγκριση δαπανών Π.Ε.Καστοριάς.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπάνης για την ασφάλιση των αυτοκινήτων και οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για ένα (1) έτος.

 44. Έγκριση του Πρακτικού της Επιτροπής του Συνοπτικού Διαγωνισμού «Σύμβουλος Τεχνικής Υποστήριξης Διαπεριφερειακής Ανταλλαγής Εμπειριών - Διαχείρισης και Επικοινωνίας του Προγράμματος Interreg Europe /REGIO – MOB » Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 46. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 48. Έγκριση η μη των ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΙΙΙ και IV του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 1500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: ,2η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 8/1/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 3. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 50.000,00 €, για το έργο της ΣΑΕΠ 041: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα – Βλάστη».

 4. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Θεόδωρου Καρυπίδη.

 5. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών, κ. Ηλία Κάτανα.΄

 6. Έγκριση ανάθεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρό και μεγάλο), ή ΔΧ επιβατικά, σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Π.Ε. Καστοριάς, για το σχολικό έτος 2017 – 2018, λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-12-2017, για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.

 7. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση των αγώνων Α1 Εθνικής Κατηγορίας γυναικών, του Αθλητικού Συλλόγου Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης «ΣΑΡΙΣΕΣ» στις 27-28 Ιανουαρίου 2018 στο ΔΑΚ Φλώρινας.

 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή της παράδοσης της Θεσσαλίας, του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, στις 28 Ιανουαρίου 2018 στη Φλώρινα.

 9. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στη συνδιοργάνωση του Διεπιστημονικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, Κλασική Κοινωνιολογία και Τέχνη της Σχολής Καλών Τεχνών, του τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του τμήματος Κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, που θα διεξαχθεί στους Ψαράδες, Πρέσπες, 19 έως 21 Ιανουαρίου 2018.

 10. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 200.000,00 € - 2η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Μελέτη Βελτίωσης του οδικού τμήματος «ΚΟΖΑΝΗ – ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ», της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο. 3)».

 11. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 420.000,00 € - 3η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 12. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.000.000,00 € - 6η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 13. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 100.000,00 € - 7η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία Εθνικού Δικτύου Π.Δ.Μ. Καθαρισμός Τεχνικών και λοιπών στοιχείων απορροής υδάτων – Έργα ορεινής και πεδινής Υδρονομίας – Έργα αντιμετώπισης Χειμαρολάβας».

 14. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.100.000,00 € - 8η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017.

 15. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.710.000,00 € - 9η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 541), μηνός Δεκεμβρίου 2017, για το έργο: «Στοιχειώδη Συντήρηση και αποχιονισμός οδικού δικτύου Δυτικής Μακεδονίας – Επισκευή και Συντήρηση εξοπλισμού και μέσων της ΔΕΣΕ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 16. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017 – 2018.

 17. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Βελτίωση σήμανσης στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017».

 18. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς».

 19. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός και συντήρηση τεχνικών & τάφρων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2017».

 20. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εργασίες επισκευής υφιστάμενου αρδευτικού δικτύου του ΤΟΕΒ Κορησού – Λιθιάς παρακείμενου στον Ε.Ο. 24».

 21. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας».

 22. Τυπική επανέγκριση δαπάνης παροχής υπηρεσιών που αφορά τη συντήρηση των κόμβων ηλεκτροφωτισμού του δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς για το 2017.

 23. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός αποστραγγιστικών καναλιών περιοχής Κρεπενής – Κορησού & Λιθιάς».

 24. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Συντήρηση του δρόμου από Βυσσινιά προς Άγιο Αντώνιο».

 25. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 26. Τυπική επανέγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού».

 27. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Επιστρώσεις δαπέδων με τάπητες PVC στο Κέντρο Υγείας Άργους Ορεστικού».

 28. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή γέφυρας Ποριάς».

 29. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων από Χειμαρολάβα στην Π.Ε. Καστοριάς».

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο - ΔΑΚ Σιάτιστας, στην ετήσια πολιτιστική εκδήλωση στις 20 Ιανουαρίου 2018.

 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ένωση Ραδιοερασιτεχνών Δυτικής Μακεδονίας (Ε.ΡΑ.ΔΥ.Μ.) στις ετήσιες εκδηλώσεις τους στις 13 Ιανουαρίου 2018.

 32. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στο δρόμο από Κάτω Κώμη προς Σπάρτο».

 33. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωσης της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Κατακόρυφη σήμανση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 34. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών: α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) Χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2018.

 35. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, έτους 2017, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

 36. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών.

 37. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Π.Ε. Γρεβενών.

 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και δαπανών πάγιου χαρακτήρα της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, έτους 2018.

 39. Τυπική επανέγκριση δαπανών (επαναδημοσίευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017.

 40. Τυπική επανέγκριση δαπανών μισθοδοσίας ΙΔΟΧ (επαναδέσμευση ανεκτέλεστων δεσμεύσεων) έτους 2017.

 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και πολυετούς δαπάνης για την αποζημίωση Ειδικού Συμβούλου Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών, έτους 2018.

 42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 43. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 44. Έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.

 45. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 46. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 47. Έγκριση ορισμού υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και έγκριση δαπάνης.

 48. Έγκριση προγραμματισμού – πρόβλεψης μετακινήσεων εκτός έδρας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας και Π.Ε. Κοζάνης.

 49. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.

 50. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

1η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 4/1/2018 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση αποδοχής αίτησης συμβιβασμού και επίλυση διαφοράς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided