Δευτέρα, Δεκέμβριος 10, 2018

356 προσλήψεις

 

 

 

 

 

 

 

εποχικών σε 17 δήμους

356 προσλήψεις εποχικών σε 17 δήμους

843cb77e351439722501e8848a2555de_XL.jpg

Ο υπουργός Εσωτερικών Π. Σκουρλέτης

ενέκρινε τη σύναψη τριακοσίων πενήντα έξι (356) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μήνες,

ή έως εννέα (9) μήνες (για απασχόληση σε αναγνωρισμένες σχολές) σε ΝΠΙΔ,

για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους, σύμφωνα με τον πίνακα που ακολουθεί:

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, καθώς και του πδ 524/1980 κατά περίπτωση.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided