Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

ΑΣΕΠ:

 

 

 

 

 

 

 

Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2017

ΑΣΕΠ: Τα οριστικά αποτελέσματα της προκήρυξης 5Κ/2017

asep.jpg

Οριστικός Πίνακας Διοριστέων

Εκδόθηκαν τα οριστικά αποτελέσματα της Προκήρυξης 5Κ/2017 (ΦΕΚ 16/9-5-2017 Τεύχος Προκηρύξεων ΑΣΕΠ) για την πλήρωση, με σειρά προτεραιότητας, πενήντα τεσσάρων (54) θέσεων τακτικού προσωπικού Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης σε φορείς του Υπουργείου Υγείας και στο Αρεταίειο Νοσοκομείο (Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων).

Οι πίνακες διοριστέων απεστάλησαν στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση και θα αναρτηθούν στο Πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» μετά την έκδοση του σχετικού ΦΕΚ.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται με το δωδεκαψήφιο γραμμωτό κώδικα οπτικής αναγνώσεως (barcode).

Οριστικός Πίνακας Απορριπτέων

Οριστικοί Πίνακες Κατάταξης

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided