Σάββατο, Μάιος 25, 2019

EΛΛΑΔΑ 10ος

 

 

 

 

 

 

 

Αίτηση Ακύρωσης της Νέας Ταυτότητας με ενσωματωμένο το τσιπ

 

ΑΡΝΟΥΜΑΙ ΝΑ ΠΑΡΩ ΤΗΝ ΝΕΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ [ΤΟ ΠΡΟ

- ΣΦΡΑΓΙΣΜΑ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ].. ΥΠΟΓΡΑΦΩ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ.......

ΕΣΥ ΕΛΛΗΝΑ ΟΡΘΟΔΟΞΕ ΧΡΙΣΤΙΑΝΕ, ΚΑΤΕΘΕΣΕΣ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ;;;;;

Οὐκ ἀρνησόμεθά σε, φίλη Ὀρθοδοξία· οὐ ψευσόμεθά σου πατροπαράδοτον σέβας· ἐν σοὶ ἐγεννήθημεν, καὶ σοὶ ζῶμεν, καὶ ἐν σοὶ κοιμηθησόμεθα· εἰ δὲ καλέσει καιρός, καὶ μυριάκις ὑπὲρ σοῦ τεθνηξόμεθα.

===Ἀδελφοί μου, ὅλοι γνωρίζουμε τήν μέ ἀριθμό 8200/0-297647/10-4-2018 κοινή ὑπουργική ἀπόφαση τών άναπληρωτών ύπουργών Οίκονομικών καί Έσωτερικών, πού πέρασε άπό τήν ἀντίχριστη Βουλή τού Έλληνικού Κράτους, [ ὄχι τών Ἑλλήνων], καί δημοσιεύθηκε στό ΦΕΚ Β! 1476 τήν 27/4/2018 σχετικά μέ τήν ἔκδοση νέου τύπου ταυτότητας γιά τούς Ἕλληνες Πολίτες.

Τήν Νέα Ταυτότητα, μέ ἐνσωματωμένο σέ αύτή τό τσίπ πού περιέχει εὐθύς ἐξ ἀρχῆς τον δυσώνυμο ἀριθμό της Ἀποκαλύψεως 666 ή πού μπορεῖ να επαναφορτισθεί με αὐτόν... καί πού ἐμπεριέχει μέσα σέ αύτό όλα τά προσωπικά μας δεδομένα.

Έμείς ὥς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, ἀρνούμαστε νά γίνουμε νούμερα καί ἀριθμοί σάν τά ἄλογα ζῶα, στά χέρια τού ὁποιουδήποτε.

Δέν παραχωροῦμε τό θεόσδοτο δῶρο, τό δῶρο της Ἐλευθερίας καί του Αὐτεξούσιου, καί τό δικαίωμα τών έπιλογών μας σέ κανένα.

Δέν είναι δυνατόν στήν Ὀρθόδοξη Έλλάδα μας, οί Ίεχωβάδες νά είναι δεκτοί άπό τό κράτος σάν ἀντιρρησίες συνείδησης καί νά νά μήν πιάνουν σάν στρατεύσιμοι ὅπλο, οί Μουσουλμᾶνοι νά έχουν τό δικαίωμα έπιλογής καί τήν ἀπαίτηση άπό τίς δομές καί τά ἱδρύματα νά μήν τούς μαγειρεύουν χοιρινό κρέας, καί ἐγώ ὡς Ὀρθόδοξος Χριστιανός νά μήν ἔχω τό δικαίωμα έπιλογής τής ἄρνησης τής Ταυτότητας- Ρουφιάνου πού κάποιοι άνθέλληνες καί ἄθεοι θέλουν φασιστικά καί ἐκβιαστικά νά μοῦ ἐπιβάλουν.

Όποιος Ἕλληνας Ὀρθόδοξος Χριστιανός θεωρεῖ ότι παραβιάζονται καί καταργοῦνται τά ἀνθρώπινα δικαιώματά του, ότι ἀναιρεῖται ή ἐλευθερία τής θρησκευτικής συνείδησής του, ή ἐλευθερία του σάν προσωπικότητα, καί τά προσωπικά δεδομένα του, ἄς μοῦ στείλει σέ μήνυμα στό FB τό ...ΟΝΟΜΑ – ΕΠΩΝΥΜΟ – ΟΝ.ΠΑΤΡΟΣ – ΚΑΤΟΙΚΙΑ – ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ – ΑΦΜ. γιά νά προωθήσουμε τήν ὁμολογία μας στό ΣτΕ μαζί μέ τό αἴτημα ἀκύρωσης αὐτοῦ τού ἀντίχριστου καί ἄθεου νόμου.

ΑΔΕΛΦΟΙ.. ΟΥ ΣΥΓΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΑΤΑΒΑΣΙΣ ΕΙΣ ΤΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΠΙΣΤΕΩΣ.

ΑΔΕΛΦΟΙ... Ή Νέα Ταυτότητα είναι άπαγορευτική γιά τόν Όρθόδοξο Χριστιανό, διότι άποτελεί ἄρνηση καί πτώση άπό τήν Πίστη μας.

ΑΔΕΛΦΟΙ... ΑΡΧΙΣΕ Ο ΔΙΩΓΜΟΣ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΧΡΙΣΤΙΑΝΩΝ....

ΑΔΕΛΦΟΙ... ΑΥΤΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ ΤΩΝ ΕΣΧΑΤΩΝ ΚΑΙΡΩΝ!!!

ΑΔΕΛΦΟΙ... ΚΑΘΕYΔΕΤΕ ΤΟ ΛΟΙΠΟΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑYΕΣΘΕ; ΙΔΟΥ ΗΓΓΙΚΕΝ Η ΩΡΑ ΤΗΣ ΟΜΟΛΟΓΙΑΣ!!!

ΑΔΕΛΦΟΙ... ΛΕΜΕ ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ – ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΚΑΡΤΑ ΡΟΥΦΙΑΝΟ!!!

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΙ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΗΜΕΝΟΙ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΤΙΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΣΑΣ!!! ΚΑΛΟ ΑΓΩΝΑ, ΚΑΛΗ ΛΕΥΤΕΡΙΑ, ΚΑΙ ΚΑΛΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ!!!

=========π.Δημήτριος========

Ή Αίτηση Άκύρωσης

--------------------------------------------------------------------

ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Όνομα  Έπώνυμο  Πατρώνυμο  Κατοικία   Διεύθυνη  ΑΦΜ

ΚΑΤΑ

 1. Του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

 2. Του αναπληρωτή υπουργού εσωτερικών, που εδρεύει στην Αθήνα.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΥΡΩΣΗ

  1. Της με αριθμό 8200/0-297647/10-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, των ως άνω υπουργών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1476 την 27/4/2018, σχετικά με την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας για τους έλληνες πολίτες.

  2. Κατά κάθε άλλης συναφούς πράξης.

_______________________________________________________

Α. ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Την 27/4/2018 δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1476/27-4-2018 η προσβαλλομένη κοινή υπουργική απόφαση, στην οποία περιλαμβάνονται οι κάτωθι ρυθμίσεις:

Άρθρο 1

Αρμόδιες αρχές έκδοσης

Δελτία ταυτότητας Ελλήνων πολιτών εκδίδονται από το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου, για την περιφέρεια της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής ή Θεσσαλονίκης και από την Υποδιεύθυνση ή το Τμήμα Ασφαλείας του τόπου κατοικίας του ενδιαφερομένου για την υπόλοιπη Χώρα. Όπου δεν υφίστανται τέτοιες υπηρεσίες, τα δελτία ταυτότητας εκδίδονται από το Αστυνομικό Τμήμα, το οποίο ασκεί αρμοδιότητες ασφαλείας στον τόπο κατοικίας του ενδιαφερομένου.

Άρθρο 3

Τύπος Δελτίου Ταυτότητας

1. Το δελτίο ταυτότητας είναι μορφότυπου ID-1, διαστάσεων 85.6 x 54 mm ± 0.75mm, πάχους μέχρι 1 mm, σύμφωνα με τις συστάσεις του ICAO DOC9303 έκδοση 7η και περιλαμβάνει:

τη Ζώνη Οπτικής Εξέτασης (Visual Inspection Zone – VIZ),

τη Μηχανικώς Αναγνώσιμη Ζώνη (Machine Readable Zone - MRZ) και

το ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης μη επαφής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο έγγραφο 9303 του Διεθνούς Οργανισμού Πολιτικής Αεροπορίας (International Civil Aviation Organization - ICAO) για τα μηχανικώς αναγνώσιμα ταξιδιωτικά έγγραφα.

2. Το υπόστρωμα του δελτίου ταυτότητας είναι κατασκευασμένο από συνθετικό πλαστικό, πολυανθρακικό υλικό (polycarbonate-pc).

3. Τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται επ` αυτού, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Α` του άρθρου 14 της παρούσας και ειδικότερα:

3.1. Ζώνη 1

- Θυρεός Ελληνικής Δημοκρατίας

- Όνομα της Χώρας (ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ / HELLENIC REPUBLIC)

- Τύπος εγγράφου (ΔΕΛΤΙΟ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / IDENTITY CARD)

- To σήμα του ICAO για την ύπαρξη RFID chip

- Αριθμός ταυτότητας (ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ / CARD NUMBER)

3.2. Ζώνη 2

- Επώνυμο / Surname

- Ονομα / Name

- Φύλο / Sex (Αρρεν / Θήλυ - Male / Female)

- Ημερομηνία γέννησης / Date of birth

- Ιθαγένεια / Nationality

3.3. Ζώνη 3

- Ημερομηνία λήξης / Date of expiry

- Αριθμός Πρόσβασης Κάρτας (CAN - Card Access Number)

- Αρχή έκδοσης

3.4. Ζώνη 4

- Υπογραφή κατόχου / Signature of bearer

3.5. Ζώνη 5

- Φωτογραφία κατόχου σε πλαίσιο διαστάσεων 37 x 30 mm

3.6. Ζώνη 6

- Ονομα πατέρα / Father`s name

- Ονομα μητέρας / Mother`s name

- Τόπος γέννησης / Place of birth

- Ημερομηνία έκδοσης / Date of issue

- Ομάδα αίματος / Blood type (προαιρετικά)

- Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.)

3.7. Ζώνη 7

Στη Ζώνη Μηχανικής Ανάγνωσης του δελτίου ταυτότητας, αποτυπώνονται δεδομένα με μηχανικά αναγνώσιμους χαρακτήρες OCR-B, σύμφωνα με το έγγραφο 9303 του ICAO.

4. Στο ενσωματωμένο ηλεκτρονικό μέσο αποθήκευσης, αποθηκεύονται φωτογραφία του κατόχου σε ψηφιακή μορφή, τα στοιχεία της Μηχανικώς Αναγνώσιμης Ζώνης του δελτίου (MRZ), τα στοιχεία που απαιτούνται για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, καθώς και επώνυμο πατέρα, επώνυμο μητέρας, ύψος του κατόχου (μετά τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας), ο Δήμος εγγραφής και ο αριθμός δημοτολογίου και ο τόπος έκδοσης του δελτίου.

Άρθρο 6

Απαιτούμενα δικαιολογητικά

1. Για την έκδοση του δελτίου ταυτότητας υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τον ενδιαφερόμενο στην αρμόδια αστυνομική αρχή, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

α. Μία (1) φωτογραφία, η οποία θα εκδίδεται με μέριμνα του ενδιαφερομένου, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του εγγράφου 9303 του ICAO.

β. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Β` του άρθρου 14 της παρούσας, για την αυτεπάγγελτη αναζήτηση, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), των απαραίτητων για την έκδοση του δελτίου στοιχείων δημοτολογίου. Στις περιπτώσεις που δεν είναι εφικτή η διασύνδεση στις διαδικτυακές υπηρεσίες πρόσβασης του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.), τα απαραίτητα για την έκδοση του δελτίου δημοτολογικά στοιχεία, προκύπτουν από πιστοποιητικό του Δήμου, στο δημοτολόγιο του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο ενδιαφερόμενος, το οποίο αναζητείται αυτεπαγγέλτως από την αρμόδια Υπηρεσία έκδοσης (ΔΙΑΔΠ/Α/18532/06 ΦΕΚ 1309/Β` Απόφαση Υπουργού Ε.Σ.Δ.Δ.Α.).

γ. Αίτηση έκδοσης - αντικατάστασης, όπως καθορίζεται στο Παράρτημα Γ` του άρθρου 14 της παρούσας, η οποία συμπληρώνεται από την αρμόδια υπηρεσία έκδοσης, με βάση τα στοιχεία ταυτότητας του ενδιαφερομένου, όπως αυτά προκύπτουν από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δημοτολογίου (Ο.Π.Σ.Ε.Δ.) του Υπουργείου Εσωτερικών ή από το πιστοποιητικό της περίπτωσης (β), εκτυπώνεται και υπογράφεται από τον αιτούντα.

δ. Το παλαιό δελτίο ταυτότητας, πλην των περιπτώσεων απώλειας και κλοπής.

ε. Ηλεκτρονικό παράβολο (e-παράβολο) για την πιστοποίηση πληρωμής του παραβόλου έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου, καθώς και ταχυδρομικής αποστολής των δικαιολογητικών και του δελτίου, προς και από την Υπηρεσία εκτύπωσης – προσωποποίησης.

στ. Ταξιδιωτικό ή άλλο έγγραφο ημεδαπής ή αλλοδαπής Αρχής, από το οποίο να προκύπτει προηγούμενη εγγραφή των στοιχείων του αιτούντος (επώνυμο, όνομα και όνομα πατρός), με λατινικούς χαρακτήρες, εφόσον επιθυμεί αναγραφή των ανωτέρω στοιχείων διαφορετική του προτύπου ΕΛΟΤ 743, υποβάλλοντας παράλληλα και σχετική προς τούτο υπεύθυνη δήλωση. Αντίγραφο του εν λόγω εγγράφου, μαζί με την υπεύθυνη δήλωση, θα τηρείται από την αρχή έκδοσης, μαζί με τα λοιπά δικαιολογητικά.

ζ. Βεβαίωση νοσηλευτικού ιδρύματος ή υγειονομικού εργαστηρίου, στην οποία αναγράφεται η ομάδα αίματος και το RHESUS, εφόσον ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί την αναγραφή των στοιχείων αυτών.

η. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, στην οποία αναφέρονται οι συνθήκες απώλειας, για τις περιπτώσεις έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου λόγω απώλειας. Σε περίπτωση έκδοσης - αντικατάστασης του δελτίου ταυτότητας λόγω κλοπής, υποβάλλεται πρόσφατη βεβαίωση Ελληνικής Αρχής (Αστυνομικής ή Προξενικής) στην οποία δηλώθηκε η κλοπή.

θ. Απόφαση καθορισμού επιμέλειας ή ορισμού επιτρόπου ή δικαστικού συμπαραστάτη, όταν πρόκειται για έκδοση δελτίου σε πρόσωπο, η επιμέλεια του οποίου ασκείται σύμφωνα με δικαστική απόφαση ή το οποίο τελεί σε επιτροπεία ή δικαστική συμπαράσταση.

2. Τα στοιχεία του αιτούντος βεβαιώνονται από ένα μάρτυρα, ενώ για τον ανήλικο η βεβαίωση γίνεται από έναν γονέα του ή από εκείνον που έχει την επιμέλεια ή την επιτροπεία του.

Άρθρο 9

Αντικατάσταση Δελτίων Ταυτότητας παλαιού τύπου

1. Δελτία ταυτότητας παλαιού τύπου, τα οποία έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 127/1969, αντικαθίστανται υποχρεωτικά, εντός διαστήματος πέντε (5) ετών από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13, ως εξής :

α. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Α έως και Ε, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

β. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Ζ έως και Κ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών, από το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης περίπτωσης.

γ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Λ έως και Ο, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (β).

δ. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Π έως και Σ, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (γ).

ε. Δελτία με πρώτο γράμμα επωνύμου κατόχου από Τ έως και Ω, αντικαθίστανται εντός δώδεκα (12) μηνών από το πέρας της προθεσμίας της περίπτωσης (δ).

2. Μέχρι την αντικατάστασή τους, τα ως άνω δελτία θεωρούνται ισχυρά. Σε κάθε περίπτωση η ισχύς τους παύει μετά το πέρας διαστήματος πέντε (5) ετών, από την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης του άρθρου 13.

Άρθρο 13

Μεταβατικές - καταργούμενες διατάξεις

1. Η ημερομηνία έναρξης της έκδοσης δελτίων ταυτότητας νέου τύπου, καθορίζεται με διαπιστωτική πράξη του Υπουργού Εσωτερικών, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο τεχνικής ετοιμότητας της Διοίκησης.

2. Μέχρι την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της προηγούμενης παραγράφου, τα δελτία ταυτότητας εξακολουθούν να εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ` αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργικής απόφασης (Β` 1440).

3. Με την έκδοση της διαπιστωτικής πράξης της παραγράφου 1 καταργείται η υπ` αριθ. 3021/19/53 από 14.10.2005 κοινή υπουργική απόφαση.

Την ακύρωση της προσβαλλομένης με αριθμό 8200/0-297647/10-4-2018 κοινής υπουργικής απόφασης, των ως άνω υπουργών που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1476 την 27/4/2018, σχετικά με την έκδοση νέου τύπου ταυτότητας για τους έλληνες πολίτες, αιτούμεθα νομίμως και εμπροθέσμως για τους κάτωθι νομίμους, βασίμους και αληθείς λόγους ακυρώσεως:

Β. ΛΟΓΟΙ ΑΚΥΡΩΣΗΣ:

Η υπουργική απόφαση εκδόθηκε κατά παράβαση του Συντάγματος. Συγκεκριμένα παραβιάζει το άρθρο 5 του Συντάγματος περί ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητας, χωρίς διάκριση θρησκευτικών συνειδήσεων, το άρθρο 4, περί ισότητας των ελλήνων πολιτών, το 9Α περί προστασίας από την συλλογή επεξεργασία και χρήση των προσωπικών μας δεδομένων με ηλεκτρονικά μέσα, το 13, περί ελευθερίας της θρησκευτικής μας συνείδησης, που είναι απαραβίαστη, και απόλαυση των ατομικών και πολιτικών μας δικαιωμάτων χωρίς εξάρτηση από τις πεποιθήσεις μας αυτές, το 25, περί διασφάλισης της άσκησης των δικαιωμάτων μας, ως ανθρώπων και ατόμων, ανεμπόδιστα από το Κράτος. Τέλος το άρθρο 3 του Συντάγματος περί σχέσεων Εκκλησίας Κράτους.

Παραβιάζει επίσης τα άρθρα 7 Ν. 1599/1986, 4 ν.δ. 129/1969, 55 (παρ. 2 καί 3) Ν. 3585/2007 (Α΄ 148), 41 (παρ. 6 περιπτ. β΄) Ν. 3731/2008 (Α΄ 262), 9 (παρ. 1), 17 καί 18 (παρ. 1, 2, 3) Ν. 2462/1997, 5 (παρ. 1) Ν. 2472/1997, 6, 8, 10, του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, (2000/C 364/01), 5 (παρ. 1) τῆς ΕΣΔΑ, 3, 12 καί 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών περί Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Κατά συνέπεια η προσβαλλομένη υπουργική απόφαση πρέπει να ακυρωθεί.

1. Καθένας έχει δικαίωμα να αναπτύσσει ελεύθερα την προσωπικότητά του και να συμμετέχει στη κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας, εφ' όσον δεν προσβάλλει τα δικαιώματα των άλλων και δεν παραβιάζει το Σύνταγμα ή τα χρηστά ήθη.

2. Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τιμής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων. Εξαιρέσεις επιτρέπονται στις περιπτώσεις που προβλέπει το διεθνές δίκαιο.

3. Η προσωπική ελευθερία είναι απαραβίαστη. Κανένας δεν καταδιώκεται ούτε συλλαμβάνεται ούτε φυλακίζεται ούτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο περιορίζεται, παρά μόνο όταν και όπως ὁρίζει ο νόμος.

Ακόμη σύμφωνα μέ την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Συντάγματος προβλέπεται ότι:

Απαγορεύονται ατομικά διοικητικά μέτρα που περιορίζουν σε οποιονδήποτε Έλληνα την ελεύθερη κίνηση ή εγκατάσταση στη Χώρα, καθώς και την ελεύθερη έξοδο και είσοδο σ΄ αυτήν. Τέτοιου περιεχομένου περιοριστικά μέτρα είναι δυνατόν να επιβληθούν μόνο ως παρεπόμενη ποινή με απόφαση ποινικού δικαστηρίου, σε εξαιρετικές περιπτώσεις ανάγκης και μόνο για την πρόληψη αξιόποινων πράξεων, όπως νόμος ορίζει.

Επίσης κατά τη διάταξη του άρθρου 9 Α΄ του Συντάγματος:

"Καθένας έχει δικαίωμα προστασίας από τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση, ιδίως με ηλεκτρονικά μέσα, των προσωπικών του δεδομένων, όπως νόμος ορίζει. Η προστασία των προσωπικών δεδομένων διασφαλίζεται από ανεξάρτητη αρχή, που συγκροτείται και λειτουργεί, όπως νόμος ορίζει".

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 25 του Συντάγματος κατοχυρώνοντας την αρχή της αναλογικότητας, δηλαδή την υποχρέωση των κρατικών Αρχών να παραλείπουν μέτρα που περιορίζουν τα ατομικά δικαιώματα, όταν ο διά του Νόμου επιδιωκόμενος σκοπός εξυπηρετείται και με άλλα μέσα λιγότερο επαχθή, επιτάσσει τα ακόλουθα:

1. Τα δικαιώματα του ανθρώπου ως ατόμου και ως μέλους του κοινωνικού συνόλου και η αρχή του κοινωνικού κράτους δικαίου τελούν υπό την εγγύηση του Κράτους. Όλα τα κρατικά όργανα υποχρεούνται να διασφαλίζουν την ανεμπόδιστη και αποτελεσματική άσκηση τους. Τα δικαιώματα αυτά ισχύουν και στις σχέσεις μεταξύ ιδιωτών στις οποίες προσιδιάζουν. Οι κάθε είδους περιορισμοί που μπορούν κατά το Σύνταγμα να επιβληθούν στα δικαιώματα αυτά πρέπει να προβλέπονται είτε απευθείας από το Σύνταγμα είτε από το νόμο, εφόσον υπάρχει επιφύλαξη υπέρ αυτού και να σέβονται την αρχή της αναλογικότητας.

2. Η αναγνώριση και η προστασία των θεμελιωδών και απαράγραπτων δικαιωμάτων του ανθρώπου από την Πολιτεία αποβλέπει στην πραγμάτωση της κοινωνικής προόδου μέσα σε ελευθερία και δικαιοσύνη.

Ακόμη συμφώνως το άρθρο 3 παρ. 1 του Συντάγματος : "Επικρατούσα θρησκεία στην Ελλάδα είναι η θρησκεία της Ανατολικής Ορθόδοξης Εκκλησίας του Χριστού. Η Ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδας, που γνωρίζει κεφαλή της τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, υπάρχει αναπόσπαστα ενωμένη δογματικά με τη Μεγάλη Εκκλησία της Κωνσταντινούπολης και με κάθε άλλη ομόδοξη Εκκλησία του Χριστού1 τηρεί απαρασάλευτα, όπως εκείνες, τους ιερούς αποστολικούς και συνοδικούς κανόνες και τις ιερές παραδόσεις. Είναι αυτοκέφαλη, διοικείται από την Ιερά Σύνοδο των εν ενεργεία Αρχιερέων και από τη Διαρκή Ιερά Σύνοδο που προέρχεται από αυτή και συγκροτείται όπως ορίζει ο Καταστατικός Χάρτης της Εκκλησίας, με τήρηση των διατάξεων του Πατριαρχικού Τόμου της κθ` (29) Ιουνίου 1850 και της Συνοδικής Πράξης της 4ης Σεπτεμβρίου 1928".

Προσέτι κατά τη παράγραφο 1 του άρθρου 13 του Συντάγματος ορίζεται ότι: «Η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης είναι απαραβίαστη».

Επιπλέον κατά τα άρθρα 6, 8 (παρ. 1 καί 2) και 10 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 6

Δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια

"Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια".

Άρθρο 8

Προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν.

2. Η επεξεργασία αυτών των δεδομένων πρέπει να γίνεται νομίμως, για καθορισμένους σκοπούς και με βάση τη συγκατάθεση του ενδιαφερομένου ή για άλλους θεμιτούς λόγους που προβλέπονται από το νόμο. Κάθε πρόσωπο δικαιούται να έχει πρόσβαση στα συλλεγέντα δεδομένα που το αφορούν και να επιτυγχάνει τη διόρθωσή τους.

Άρθρο 10

Ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Το δικαίωμα αυτό συνεπάγεται την ελευθερία μεταβολής θρησκεύματος ή πεποιθήσεων καθώς και την ελευθερία εκδήλωσης του θρησκεύματος ή των πεποιθήσεών του, ατομικά ή συλλογικά, δημοσία ή κατ’ ιδίαν, με τη λατρεία, την εκπαίδευση, την άσκηση των θρησκευτικών καθηκόντων και τις τελετές.

2. Το δικαίωμα αντίρρησης συνειδήσεως αναγνωρίζεται σύμφωνα με τις εθνικές νομοθεσίες που διέπουν την άσκησή του.

Εξ άλλου οι διατάξεις των άρθρων 9 (παρ. 1), 17 καί 18 (παρ. 1, 2, 3) του Νόμου 2462/ 21.26-2-1997 περί κυρώσεως του διεθνούς συμφώνου περί των ατομικών καί πολιτικών δικαιωμάτων (Α25) ορίζουν τά εξής:

Άρθρο 9

1. Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στην ελευθερία και την ασφάλεια του προσώπου του. Κανείς δεν υποβάλλεται σε αυθαίρετη σύλληψη ή κράτηση. Κανείς δεν στερείται την ελευθερία του, παρά μόνο στις περιπτώσεις και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει ο νόμος.

Άρθρο 17

1. Κανείς δεν υπόκειται σε αυθαίρετες ή παρόνομες παρενοχλήσεις της ιδιωτικής του ζωής, της οικογένειας, της κατοικίας ή της αλληλογραφίας του, ούτε σε παράνομες προσβολές της τιμής και της υπόληψής του.

2. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα προστασίας από το νόμο έναντι τέτοιων παρενοχλήσεων ή προσβολών.

Άρθρο 18

1. Κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας. Αυτό το δικαίωμα περιλαμβάνει την ελευθερία να έχει ή να υιοθετεί κανείς τη θρησκεία ή την πεποίθηση της επιλογής του, καθώς και την ελευθερία να εκδηλώνει τη θρησκεία ή την πεποίθησή του, ατομικά ή από κοινού με άλλους μέσω της λατρείας, πράξεων ιεροτελεστίας, πρακτικής και διδασκαλίας.

2. Κανείς δεν υπόκειται σε καταναγκασμό, που θα μπορούσε να παρεμποδίσει την ελευ8ερία του να έχει ή να υιοθετήσει τη θρησκεία ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του.

3. Η ελευθερία εκδήλωσης της θρησκείας ή των πεποιθήσεων δεν μπορεί να υπόκειται παρά μόνο σε όσους περιορισμούς ορίζει ο νόμος και είναι απαραίτητοι για την προστασία της δημόσιας ασφάλειας, τάξης και υγείας ή της ηθικής ή των θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών των άλλων.

Κατά τον ίδιο τρόπο, όπως και με το ανωτέρω σύμφωνο των Θεμελιωδών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ελευθεριών, οι διατάξεις των άρθρων 3, 12 και 18 της Οικουμενικής Διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών υιοθέτησαν την από 10ης-12-1948 υπ' αριθ.. 217 Α(ΙΙΙ) απόφαση της γενικής συνέλευσης των Ηνωμένων Ἐθνών, οι οποίες ορίζουν τα εξής:

Άρθρο 3

Κάθε άτομο έχει δικαίωμα στη ζωή, την ελευθερία και την προσωπική του ασφάλεια.

Άρθρο 12

Κανείς δεν επιτρέπεται να υποστεί αυθαίρετες επεμβάσεις στην ιδιωτική του ζωή, την οικογένεια, την κατοικία ή την αλληλογραφία του, ούτε προσβολές της τιμής και της υπόληψης του. Καθένας έχει το δικαίωμα να τον προστατεύουν οι νόμοι από επεμβάσεις και προσβολές αυτού του είδους.

Άρθρο 18

Κάθε άτομο έχει το δικαίωμα της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας. Στο δικαίωμα αυτό περιλαμβάνεται η ελευθερία για την αλλαγή της θρησκείας ή πεποιθήσεων, όπως και η ελευθερία να εκδηλώνει κανείς τη θρησκεία του ή τις θρησκευτικές του πεποιθήσεις, μόνος ή μαζί με άλλους, δημόσια ή ιδιωτικά, με τη διδασκαλία, την άσκηση, τη λατρεία και με την τέλεση θρησκευτικών τελετών.

Τέλος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 5 (παρ. 1) της ΕΣΔΑ ορίζονται τα εξής:

Άρθρο 5

Το δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία και ασφάλεια

1. Παν πρόσωπον έχει δικαίωμα εις την ελευθερίαν και την ασφάλειαν. Ουδείς επιτρέπεται να στερηθή της ελευθερίας του ειμή εις τας ακολούθους περιπτώσεις και συμφώνως προς την νόμιμον διαδικασίαν:

α. εάν κρατήται κανονικώς κατόπιν καταδίκης υπό αρμοδίου δικαστηρίου.

β. εάν υπεβλήθη εις κανονικήν σύλληψιν ή κράτησιν λόγω ανυποταγής εις νόμιμον διαταγήν δικαστηρίου, ή εις εγγύησιν εκτελέσεως υποχρεώσεως οριζομένης υπό του νόμου.

γ. εάν συνελήφθη και κρατήται όπως οδηγηθή ενώπιον της αρμοδίας δικαστικής αρχής εις την περίπτωσιν ευλόγου υπονοίας ότι διέπραξεν αδίκημα, ή υπάρχουν λογικά δεδομένα προς παραδοχήν της ανάγκης όπως ούτος εμποδισθή από του να διαπράξη αδίκημα ή δραπετεύση μετά την διάπραξιν τούτου.

δ. εάν πρόκεται περί νομίμου κρατήσεως ανηλίκου, αποφασισθείσης δια την επιτήρησιν της ανατροφής του, ή την νόμιμον κράτησίν του ίνα παραπεμφθή ενώπιον της αρμοδίας αρχής.

ε. εάν πρόκειται περί νομίμου κρατήσεως ατόμων δυναμένων να μεταδώσωσι μεταδοτικήν ασθένειαν, φρενοβλαβούς, αλκοολικού, τοξικομανούς ή αλήτου.

στ. εάν πρόκεται περί νομίμου συλλήψεως ή κρατήσεως ατόμου επί σκοπώ όπως εμποδισθή από του να εισέλθη παρανόμως εν τη χώρα, ή εναντίον του οποίου εκκρεμεί διαδικασία απελάσεως ή εκδόσεως.

1) Η ως άνω κοινή υπουργική απόφαση, πλήττει τον πυρήνα της προσωπικότητάς μας και το σύνολο των ως άνω αναφερομένων διατάξεων, καθώς, προβλέπει την λεγόμενη ηλεκτρονική ταυτότητα, στην οποία αποθηκεύονται, συσσωρεύονται, όλες οι πληροφορίες για έναν άνθρωπο, στην οποία θα ενσωματώνεται ανέπαφο τσιπ RFID, μέσω του οποίου χωρίς την προηγούμενη κι απαιτούμενη συναίνεση του πολίτη, θα αποθηκεύονται όλα τα δεδομένα μας προσωπικού χαρακτήρα και όλες μας οι συναλλαγές, χωρίς μάλιστα να είναι ευχερής η ανάγνωση των πληροφοριών αυτών από τον ίδιο τον κάτοχο της ταυτότητας, όπως οφείλει να διασφαλίζεται βάσει του άρθρου 8παρ 2 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ, που επιβάλλει την άμεση πρόσβαση του πολίτη στα αποθηκευμένα απόρρητα προσωπικά του δεδομένα, ώστε να ελέγχει αυτός το περιεχόμενό τους.

2) Η ενσωμάτωση στην ηλεκτρονική ταυτότητα που επιβάλλει, η προσβαλλομένη υπουργική απόφαση, του RFID chip ως μέσον ανέπαφης αποθήκευσης δεδομένων, επιφέρει, αναπόφευκτα τον εντοπισμό μας σε κάθε χρονική στιγμή, και την γνώση, τους ακριβούς χώρου στον οποίο ευρισκόμαστε, είτε πρόκειται για δημόσιο, είτε για ιδιωτικό χώρο, από τους αναφερόμενους ως αναγνώστες, των αντίστοιχων ηλεκτρονικών μέσων αναγνώρισης. Το γεγονός αυτό, συνιστά ανεπίτρεπτη παραβίαση της ιδιωτικότητας του ατόμου και της ελεύθερης ανάπτυξης της προσωπικότητάς μας, αλλά και περιορισμό στην ελεύθερη κίνησή μας, επιβάλλοντάς μας έναν ασφυκτικό κι αδιανόητο περιορισμό στην συνολική μας ελευθερία, ανεπίτρεπτο, περεκτός από ποινικά δικαστήρια!!

3) Παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας, του άρθρου 25 του Συντάγματος, θεσπίζοντας, ανεπίτρεπτους και αδιανόητους περιορισμούς στην ελευθερία μας, που υπερακοντίζουν τον σκοπό της επιβολής τους, και δεν είναι οι απολύτως αναγκαίοι περιορισμοί για την επίτευξή τους. Μας καθιστά στην πραγματικότητα, υπό έναν ασφυκτικό συνεχή κι αδιάλειπτο, απόλυτο έλεγχο, διά τους συνεχούς εντοπισμού της ακριβούς μας θέσης, ο οποίος συμβαίνει κατά τρόπο υποχρεωτικό, και τον οποίον αν αρνηθούμε, στην πραγματικότητα δεν μπορούμε να απολαμβάνουμε κανένα απολύτως δικαίωμά μας, ατομικό, κοινωνικό, πολιτικό. Αλλά και είναι αδιανόητη η συλλογή και επεξεργασία των συνολικών δεδομένων μας, κυριολεκτικά η απόλυτη γνώση της ζωής μας, από την αρχή που θα ελέγχει το υλικό αυτό, επί του οποίου μάλιστα δεν θα μπορούμε καν να επισκοπήσουμε, και στην πραγματικότητα θα είναι ικανός όποιος ελέγχει τα δεδομένα αυτά, να γνωρίζει και να ελέγχει απολύτως την προσωπικότητά μας, αλλά και την παραμικρή μας κίνηση, την ελευθερία κίνησης, λόγου, πράξης και τελικά κι αυτής της σκέψης και του συναισθήματός μας! Ο σκοπός αυτός απαγορεύεται, και αντιθέτως είναι δυσανάλογα επαχθής προς τον σκοπό της ταυτοποίησης και αποδεικτική ισχύ των ταυτοτήτων, στην οποία υποτίθεται αποσκοπεί η συγκεκριμένη προσβαλλομένη απόφαση. Άρθρο 4 τοῦ ν.δ. 129/1969 (άρθρο 55 παρ 2 και 3 Ν. 3585/2007 καί τῆς περιπτ. β΄ τῆς παρ 6 τοῦ ἄρθρου 41 Ν. 3731/2008), άρθρο 7 τοῦ Ν. 1599/1986.

4) Ο σκοπός της ταυτοποίησης και αποδεικτικής ισχύος των ταυτοτήτων, επιτυγχάνεται επαρκώς με λιγότερο επαχθείς για την ελευθερία μας, συνολικά τρόπους, εκτός του ανέπαφου RFID chip, στον οποίον ενσωματώνονται όλα μας τα στοιχεία, και τυγχάνουν επεξεργασίας, χωρίς την θέλησή μας, ενώ επιφέρουν τον δίχως άλλο ανεπίτρεπτο, σε κάθε περίπτωση, εντοπισμό μας κάθε στιγμή, ώστε να μπορούμε να ασκούμε ανεμπόδιστα τα πολιτικά κοινωνικά ατομικά μας δικαιώματα. Ο σκοπός ταυτοποίησης των προσώπων μας και αποδεικτικής ισχύος τους, επιτυγχάνεται επαρκώς από την ως σήμερα ισχύουσα ταυτότητα που δεν φέρει το ενσωματωμένο τσιπάκι, RFID, ώστε να μην παραβιάζονται το άρθρο 8 του Θεμελιώδη Χάρτη Δικαιωμάτων Ευρωπαϊκής Ένωσης, 5 παρ. 1 ΕΣΔΑ καί 3 καί 12 τῆς Οικουμενικης Διακήρυξης Ηνωμένων Εθνών περί των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

5) Η ανεπίτρεπτη κι αδιανόητη για τον ασφυκτικό περιορισμό της ελευθερίας μας, και παραβιάζουσα την αρχή αναλογικότητας (άρθρο 25 Σ), συλλογή και η δυνατότητα επεξεργασίας των προσωπικών μας δεδομένων που ρητά απαγορεύεται, αποτελεί εκπλήρωση σκοπού που δεν σχετίζεται καθόλου με τον σκοπό ύπραξης των ταυτοτήτων, την ταυτοποίηση και αποδεικτική ισχύ. Μάλιστα δε, η συλλογή, αποθήκευση κι ενδεχόμενη επεξεργασία, του συνόλου των απόρρητων προσωπικών μας δεδομένων, σε όλες μας τις συναλλαγές (με το δημόσιο αλλά ακόμα και με ιδιώτες!!), όπου επιδεικνύεται ταυτότητα, παραβιάζει το σύνολο των διατάξεων του Συντάγματος, που αναφέρονται σε ελευθερία και ανεμπόδιστη ενάσκηση δικαιωμάτων (ως άνω αναλυτικά) και των απανταχού σε διεθνή κείμενα διακηρυγμένων ανθρωπίνων δικαιωμάτων, που είναι απολύτως απαγορευμένη. Ξεπερνά η υποργική απόφαση και Ωκαταπατεί απολύτως, ανεπίτρεπτα και αδιανόητα, τον σεβασμό στην προσωπική ζωή, το οικιακό άσυλο, την ελεύθερη ανάπτυξη προσωπικότητας, και συμμετοχής στην κοινωνική ,και οικονομική ζωή ΕΛΕΥΘΕΡΗ, ΔΗΛΑΔΗ και ΜΗ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ (εκ των υστέρων) ΟΧΙ ΜΟΝΟΝ ΚΑΤ’ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΕΠΙΛΟΓΗ, αλλά κι αυτήν την ίδια την ελευθερία κίνησης, που φτάνει ως την ελευθερία σκέψης και συναισθήματος! Είναι ρητή η διάταξη του άρθρου 9Α του Συντάγματος. Έχουμε δικαίωμα προστασίας ΑΠΟ την συλλογή επεξεργασία και χρήση προσωπικών μας δεδομένων. Και η προσβολή της ελευθερίας μας είναι τόσο καίρια και τόσο απόλυτη που δεν αρκεί η ανεξάρτητη αρχή που ελέγχει την χρήση τους, ούτε η εκ του νόμου ανύπαρκτη πρακτικά προστασία τους, εφόσον συλλεχθούν. Συλλογη την οποία δεν επιθυμούμε και δεν νοείται αν θέλουμε να συνεχίσουμε να είμαστε, κατ’ελάχιστον ελεύθεροι. Τι σκοπό επωφελή για το κράτος επιτελεί, η συλλογή κι αποθήκευση των τραπεζικών μας συναλλαγών, στις οποίες θα έχει άμεση πρόσβαση, αλλά και όλες οι ιδιωτικές μας συναλλαγές, όπου απαιτείται η επίδειξη ή ταυτοπροσωπεία, ώστε να αποτελεί αφορμή για την ανεπίτρεπτη απόλυτη κατάργηση κάθε είδους ελευθερίας; Καμία δικαιολογία ή σκοπός δεν είναι δυνατόν να κριθεί επαρκής για μία τόσο μεγάλη σε έκταση και ένταση ανευλευθερία του ανθρώπου, άρθρο 5 ΕΣΔΑ. Καταργείται ολοκληρωτικά διά της απόφασης αυτής το άρθρο 9Α του Σ. Και αυτό δεν μπορεί να συμβεί, λόγω της ανώτερης τυπικης ισχύος και κατισχύουσας κατά συνέπεια συνταγματικής διάταξης.

Είναι αδιανόητη η θέσπιση υποχρέωσης παραλαβής και χρήσης της εν λόγω ταυτότητας, για τους αυτονόητους παρατεθέντες ήδη λόγους.

6) Και βέβαια, η υπουργική απόφαση, θεσπίζοντας ως υποχρεωτική την νέου τύπου ταυτότητα, που εμπεριέχει το εκ πλινθίου τσιπάκι, RFID, προσβάλλει την θρησκευτική μας συνείδηση, ως χριστιανών ορθοδόξων, παραβιάζει τα άρθρα 13 Σ και 18 οικουμενικής Διακήρυξης ανθρωπίνων δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών. Η υποχρεωτική απόκτηση της ταυτότητας αυτής, προσβάλλει την θρησκευτική μας συνείδηση διότι εμβάλλει το δίλημμα της συμμόρφωσής μας στην εν λόγω υπουργική απόφαση και άρα στους θεσπιζόμενους από την πολιτεία κανόνες, που όμως είναι αντίθετη στην ορθόδοξη χρισταινική πίστη, την οποία καταπατούμε αν αποκτήσουμε την ταυτότητα αυτή. Η κανονιστική πράξη αυτή, δίγει βασικούς κανόνες της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης, ανυπέρβλητους για τουτουςαγματικά πιστεύοντες σ’αυτήν. Η θρησκευτική μας συνείδηση, είναι κατά το Σύνταγμα απαραβίαστη, και δεν μπορεί με τόσο σφοδρό τρόπο να περιοριστεί σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ 4, διότι η υποχρέωση συμμόρφωσής μας στους νόμους και η εκπλήρωση των υποχρεώσεών μας προς το Κράτος δεν μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια της θρησκευτικής μας συνείδησης, ακριβώς επειδή ο περιορισμός πλήττει τον πυρήνα αυτής!

7) Μόνο η άσκηση λατρείας που προσβάλλει τα χρηστά ήθη και την δημόσια τάξη απαγορεύεται. Δεν είναι επιτρεπτή η επιβολή μέτρου που αναιρεί την απαραβίαστη ελευθερία θρησκευτικής συνείδησης. Γιατί δεν μπορεί η εξαίρεση να καταργεί τον κανόνα! Κατά συνέπεια η υποχρεωτική ισχύς της ως άνω υπουργικής απόφασης δεν μπορεί να περιλάβει και εμάς, τους προσφεύγοντες, που η ορθόδοξη χριστιανική πίστη μας μας απαγορεύει να λάβουμε ταυτότητα με τσιπάκι, RFID, που κατά την πίστη μας, συμπίπτει με το χάραγμα, που όποιος το φέρει, φέρει, το σημείο του Αντίχριστου επάνω του, συμφώνα με τα ιερά κείμενα και τους ιερούς κανόνες της πίστης μας, ήδη από την Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου, που είναι το τελευταίο βιβλίο της Καινής Διαθήκης. Μάλιστα, η υποχρέωσή μας αυτή σε συμμόρφωση δεν είναι καν απαραίτητη για την προστασία της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, της δημόσιας υγείας, ηθικής, και των δικαιωμάτων και ελευθεριών άλλων, ενώ συγχρόνως παραβιάζεται η αρχή της αναλογικότητας κατά τρόπο σφοδρό.

8) Η θρησκευτική μας συνείδηση, πλήττεται κατά το κεφαλαιώδες ζήτημα της σωτηρίας των ψυχών μας, για την οποία ήλθε στον κόσμο και σταυρώθηκε ο Χριστός, που μας αποκάλυψε την αλήθεια ο ίδιος, κατά τρόπο δογματικό, ώστε να ξεπερνά τα όρια του χαρακτήρα μίας απλής θρησκείας.

9) Στην Αποκάλυψη του, ο Αγίος Ιωάννης ο Θεολόγος, αναφέρει επί λέξει:

«Ἀποκάλυψις Ἰησοῦ Χριστοῦ, ἥν ἔδωκεν αὐτῷ ὁ Θεός, δεῖξαι τοῖς δούλοις αὐτοῦ ἅ δεῖ γενέσθαι ἐν τάχει καί ἐσήμανεν ἀποστείλας διά τοῦ ἀγγέλου Αὐτοῦ τῷ δούλῳ Αὐτοῦ Ἰωάννῃ, ὅς ἐμαρτύρησε τόν λόγον τοῦ Θεοῦ καί τήν μαρτυρίαν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὅσα εἶδε. (Ἀποκάλυψις α΄, 1).»

Ἐγώ εἰμί τό Α καί τό Ω, λέγει Κύριος ὁ Θεός, ὁ ὤν καί ὁ ἦν καί ὁ ἐρχόμενος, ὁ παντοκράτωρ (Ἀποκάλυψις α, 8)”.

Εμείς, οι Ἕλληνες Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί καί μάλιστα οι εξ ημών ιερωμένοι και μοναχοί, που κατέχουμε απευθείας τον λόγο του Κυρίου και οφείλουμε να τον κρατήσουμε και να τον τηρήσουμε ανόθευτο, τον εξ αποκαλύψεως Λόγο, οφείλουμε να μην λάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα με ενσωματωμένο RFID τσιπ, εξαιτίας των ως άνω παρατεθέντων ζητημάτων, της αποθήκευσης, και δυνατότητας επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων, αλλά και του μέσω αυτής εντοπισμού μας και της κατά συνέπεια, κατάργησης της ελευθερίας μας, κατά τρόπον που αντιβαίνει στην ελευθερία που διακήρυξε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός.

Για την ηλεκτρονική ταυτότητα, τις συνέπειές της και την απαγόρευση προς εμάς τους ορθόδοξους χριστιανούς πιστούς που θέλουμε να εξακολουθήσουμε να πιστεύουμε στον εξ αποκαλύψεως λόγο του Θεού μας ενημέρωσε προφητικά και ο Άγιος Παϊσιος ο Αγιορείτης. Το γεγονός ότι η υπουργική απόφαση βρίσκει έρεισμα στον Νόμο 1599/86 που ισχύει, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να θεμελιώσει νομιμότητα στην

Παραβίαση του πυρήνα της θρησκευτικής μας συνείδησης ως ορθόδοξων χριστιανών, διότι οφείλει αυτή (η θρησκευτική μας συνείδηση), να παραμείνει απαραβίαστη σύμφωνα με το άρθρο 13 Σ.

Ο Άγιος Παϊσιος, που σύμφωνα με την ορθόδοξη παράδοση κατέχει το πρωτείον της Αληθείας, διά φωτισμού εκ του Αγίου Πνεύματος, (σε κάθε κρίσιμη στιγμή ένας εκ των αγίων πατέρων κατέχει το πρωτείον), λέει τα εξής, προκειμένου να μας καθοδηγήσει προς την σωτηρία των ψυχών μας, με ιδιόγραφο σημείωμά του, που ερμηνεύει τα επίμαχα σημεία του Ιερού Βιβλίου της Αποκάλυψης που αναφέρονται στο χάραγμα του Θηρίου, τα οποία (το χάραγμα και η ερμηνεία του Αγίου Παϊσίου, αναφέρονται στην ηλεκτρονική ταυτότητα με RFID, σε χρόνο που ακόμα δεν ήταν γνωστά τα χαρακτηριστικά αυτά, ούτε η δυνατότητα εντοπισμού μέσω αυτών, ούτε ο ερχομός νέας ταυτότητας, χωρίς την οποία θα αποκλείεται κάποιος από την ενάσκηση οποιουδήποτε δικαιώματος. Το κείμενο αυό γράφηκε το Σάββατο των πρώτων Νηστειών το 1987, πολύ πριν ξεκινήσει η συζήτηση για την σημερινή υπουργική απόφαση:

Τά σημεῖα τῶν καιρῶν – 666”,

Πίσω λοιπόν καί ἀπό τό τέλειο σύστημα 'κάρτας ἐξυπηρετήσεως' ἀσφαλείας κομπιοῦτερ, κρύβεται ἡ παγκόσμια δικτατορία, ἡ σκλαβιά τοῦ ἀντιχρίστου. Ἀποκ. Ἰωάννου κεφ.ιγ΄, 16 “ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν καί ἵνα μή τίς δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα, τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ. Ὧδε ἡ σοφία ἐστίν. Ὁ ἔχων νοῦν ψηφισάτω τόν ἀριθμόν τοῦ θηρίου. Ἀριθμός γάρ ἀνθρώπου ἐστι καί ὁ ἀριθμός αὐτοῦ χξς΄”. = 666.

(...) Τό παράξενο ὅμως, καί πολλοί πνευματικοί ἄνθρωποι ἐκτός πού δίνουν δικές τους ἑρμηνεῖες, φοβάνται καί αὐτοί τόν κοσμικό φόβο τοῦ φακελλώματος, ἐνῶ ἔπρεπε νά ἀνησυχοῦν πνευματικά, καί νά βοηθήσουν τούς Χριστιανούς μέ τήν καλή ἀνησυχία, καί νά τούς τονώνουν στήν πίστη, νά νιώθουν θεϊκή παρηγοριά.

Ἀπορῶ! Δέν τούς προβληματίζουν ὅλα αὐτά τά γεγονότα; γιατί δέν βάζουν ἔστω ἕνα ἐρωτηματικό γιά τίς ἑρμηνεῖες τοῦ μυαλοῦ τους; Κι ἄν ἐπιβοηθοῦν τόν ἀντίχριστο γιά τό σφράγισμα, πώς παρασύρουν καί ἄλλες ψυχές στήν ἀπώλεια; Αὐτό ἐννοεῖ. “...τό ἀποπλανᾶν, εἰ δυνατόν καί τούς ἐκλεκτούς”. Μάρκ. ιγ΄”. Θά πλανεθοῦν, αὐτοί πού τά ἑρμηνεύουν μέ τό μυαλό.

Κι ἐνῶ τά σημεῖα φαίνονται ξεκάθαρα. Τό θηρίο” στίς Βρυξέλλες μέ τό 666 ἔχει σχεδόν ρουφήξει ὅλα τά κράτη στό κομπιοῦτερ. Ἡ κάρτα, ἡ ταυτότητα, “ἡ εἰσαγωγή τοῦ σφραγίσματος” τί φανερώνουν; Δυστυχῶς τό ράδιο μόνο παρακολουθοῦμε τί καιρό θά ἔχουμε.

Τί θά μᾶς πεῖ ὁ Χριστός; “ὑποκριταί, τό μέν πρόσωπον τοῦ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τά δέ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε γνῶναι;” Ματθ. Κεφ. ιστ΄, 3.

Μετά λοιπόν ἀπό τήν κάρτα, καί τήν ταυτότητα, “τό φακέλλωμα” γιά νά προxωρήσουν πονηρά στό σφράγισμα, θά λένε συνέχεια στήν τηλεόραση ὅτι πῆρε κάποιος τήν κάρτα τοῦ δείνα, καί τοῦ σήκωσε τά χρήματα ἀπό τήν τράπεζα.

Ἀπό τήν ἄλλη μεριά, θά διαφημίζουν “τό τέλειο σύστημα” τό σφράγισμα στό χέρι ἤ στό μέτωπο μέ ἀκτίνες λέϊζερ, πού δέν θά διακρίνεται ἐξωτερικά, μέ τό 666 τό ὄνομα τοῦ ἀντιχρίστου.

Δυστυχῶς, καί πάλι “ὁρισμένοι γνωστικοί” θά φασκιώνουν τά πνευματικά τούς τέκνα σάν τά μωρά, δῆθεν γιά νά μήν στενοχωριοῦνται. “Δεν πειράζει αὐτό, δέν εἶναι τίποτα, ἀρκεῖ ἐσωτερικά νά πιστεύετε!” Κι ἐνῶ βλέπουμε τόν Ἀπόστολο Πέτρο πού ἐξωτερικά ἀρνήθηκε τόν Χριστό, καί ἦτο ἄρνησις, αὐτοί ἀρνοῦνται τό Ἅγιο σφράγισμα τοῦ Χριστοῦ πού τούς δόθηκε στό Ἅγιο Βάπισμα. “Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου” μέ τό νά δέχονται τήν σφραγίδα τοῦ ἀντιχρίστου, λένε καί ὅτι ἔχουν μέσα τους τόν Χριστό!

Τέτοια δυστυχῶς λογική, εἶχαν καί ὁρισμένοι “γνωστικοί” στά χρόνια τῶν Ἁγίων Μαρτύρων, πού προσπαθοῦσαν νά μεταστρέψουν τούς ὑποψηφίους μάρτυρας, ὅπως ἀναφέρει ὁ Μέγας Βασίλειος στόν λόγο του στόν Μάρτυρα Γόρδιο “... πολλοί παραλογιζόντουσαν προσπαθώντας νά πείσουν τόν Μάρτυρα νά ἀρνηθῆ μόνο μέ τά λόγια, καί νά κρατήση τήν πίστη μέ τήν ψυχή, τήν ἐσωτερική διάθεση, γιατί ὁ Θεός δέν δίνει προσοχή στήν γλώσσα ἀλλά στήν διάθεση. Ὁ Μάρτυς ὅμως Γόρδιος ἦταν ἄκαμπτος καί ἀπεκρίθηκε. “Οὐκ ἀνέχεται τί γλώσσα κτισθεῖσα παρά Χριστοῦ φθέγξασθαι τί κατά τοῦ Κτίσαντος ... Μή πλανᾶσθε. Θεός οὐ μυκτηρίζεται, ἐκ τοῦ στόματος ἡμᾶς τοῦ ἡμετέρου κρίνει, ἐκ τῶν λόγων δικαιοῖ, καί ἐκ τῶν λόγων καταδικάζει”.

Ἐπίσης ἐπί Δεκίου, μέ διάταγμα ζητοῦσε νά ὁμολογήσουν τήν θρησκείαν τῶν εἰδωλολατρῶν, καί ὅσοι Χριστιανοί δήλωναν, καί θυσίαζαν στά εἴδωλα, ἔπαιρναν πιστοποιητικό καί γλύτωναν τό Μαρτύριο. Ὄχι μόνον αὐτοί ἦταν ἀρνητές τοῦ Χριστοῦ, ἀλλά καί ἐκεῖνοι ὅπου ἔδιναν χρήματα στούς εἰδωλολάτρας στήν ἐπιτροπή καί ἔπαιρναν τό πιστοποιητικό, χωρίς νά ἀρνηθοῦν, οἱ ὀνομαζόμενοι “λιβελλοφόροι” καί αὐτούς ἡ Ἐκκλησία μας τούς θεώρησε ἀποστάτας – πεπτωκότας. (...).

Ἔχουμε τήν δύναμη τοῦ Τιμίου Σταυροῦ τοῦ Ἁγίου Συμβόλου, τήν Θεία χάρη τοῦ Χριστοῦ, μόνον ὅταν ἀρκούμεθα στό Ἅγιο Σφράγισμα τοῦ Βαπτίσματος, πού ἀπαρνούμεθα τόν σατανᾶ, καί συντασσόμεθα στόν Χριστό καί δεχόμεθα τό Ἅγιο Σφράγισμα. “Σφραγίς δωρεᾶς Πνεύματος Ἁγίου”.

Ο Άγιος Παϊσιος, ενεργητικά μας προειδοποίησε να μην πάρουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, αντί της σημερινής ισχύουσας, διότι η συνέπεια θα είναι η πτώση και αποστασία εκ της αποκαλυφθείσας εκ Θεού αληθείας και ο οριστικός κι αληθινός θάνατος της ψυχής μας.

Δηλαδή μας προειδοποίησε, όπως και η αποκάλυψη του Ιωάννη, ότι αν λάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, απαρνιόμαστε την θρησκευτική μας πίστη. Αυτό δεν συνάδει με το απαραβίαστο της θρησκευτικής μας συνείδησης, ούτε είναι θεμιτή η παραβίαση αυτής με τόσο ξεκάθαρα καίριο τρόπο. Διότι πρέπει να διαλέξουμε ανάμεσα στην πίστη μας και την συμμόρφωσή μας προς την υπουργική απόφαση. Γεγονός αδιανόητο.

Και ο Άγιος Ιουστίνος ομοίως κάλεσε τους ορθόδοξους χριστιανούς να μην λάβουν την ηλεκτρονική ταυτότητα, με την από 14/1/2009 επιστολή του.

«Ὅλοι διαβάσαμε τήν Ἀποκάλυψη καί τίς προφητεῖες πού ἔχουν γραφτεῖ 2000 χρόνια πρίν «καί ποιεῖ πάντας, τούς μικρούς καί τούς μεγάλους, καί τούς πλουσίους καί τούς πτωχούς, καί τούς ἐλευθέρους καί τούς δούλους, ἵνα δώσωσιν αὐτοῖς χάραγμα ἐπί τῆς χειρός αὐτῶν τῆς δεξιᾶς ἤ ἐπί τῶν μετώπων αὐτῶν, καί ἵνα μή τίς δύνηται ἀγορᾶσαι ἤ πωλῆσαι εἰ μή ὁ ἔχων τό χάραγμα τό ὄνομα τοῦ θηρίου ἤ τόν ἀριθμόν τοῦ ὀνόματος αὐτοῦ»(Ἀποκ. 13, 16-17). Ὁ καιρός αὐτός τόν ὁποῖο ζοῦμε εἶναι πρόδρομος αὐτῆς τῆς προφητείας. Πιεζόμενοι ἀπό τό νόμο καί τήν κυβέρνηση οἱ Ρουμάνοι εἶναι ἀναγκασμένοι νά μποῦν σέ ἕνα σχέδιο ἐντοπισμοῦ καί ἐπιτήρησης, σέ ἐθνικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο. Σχέδιο πού, στήν πράξη, κλέβει τήν ἐλευθερία τῶν ἀνθρώπων. Ζητᾶνε ἀπό τούς Ρουμάνους νά βάλουν πάνω στά διαβατήρια καί πάνω στά διπλώματα ὁδηγήσεως αὐτό τό βιομετρικό τσίπ, τό ὁποῖο περιέχει τό ψηφιακό ἀποτύπωμα καί τή φωτογραφία. Μᾶλλον γιά πολλούς ἀνάμεσά σας αὐτό τό τσίπ εἶναι κάτι ἀσήμαντο ἀλλά πίσω ἀπό αὐτό τό σύστημα πού καταγράφει τούς ἀνθρώπους καί περιέχει ὅλα τά δεδομένα (πληροφορίες) κρύβεται μία ὁλόκληρη δικτατορία, ἕνα δαιμονικό σχέδιο, μέσῳ τοῦ ὁποίου δέχεσαι νά πουλήσεις τήν ψυχή σου στό διάβολο. Ἡ καταγραφή τῶν ἀνθρώπων, ὅπως κάνουμε μέ τά ζῶα, εἶναι τό πρῶτο βῆμα ἀπό τά μέτρα πού παίρνουνε γιά νά ἐλέγχουν ἀπόλυτα τόν ἄνθρωπο. Ἀγαπητοί μου, ὅπως οἱ Ἅγιοι Πατέρες προφητεύουν, ἄν δεχθεῖτε αὐτό τό τσίπ εἶναι σάν νά ἀρνεῖστε τήν πίστη σας. Νά μή πιστεύετε ὅτι μποροῦμε νά ὑπηρετήσουμε καί τόν Θεό καί τό μαμμωνά. Ὄχι ἀγαπητοί μου, μή πάρετε αὐτό τό δαιμονικό σῆμα, τό ὁποῖο θά σᾶς πάρει ὅ,τι σᾶς ἀνήκει σάν κληρονομιά ἀπό τόν Θεό, τό δικαίωμα γιά ταυτότητα, μοναδικότητα καί γνησιότητα, τοῦ κάθε ἀνθρώπου. Πρέπει νά ὑπερασπίσουμε αὐτό τό δικαίωμα πού μᾶς ἔδωσε ὁ Θεός, καί ἄν ἀκόμη θά πρέπει νά τό πληρώσουμε μέ τή ζωή μας. Τσάμπα ἔχετε κερδίσει τοῦ κόσμου τά πράγματα ἄν χάσετε τίς ψυχές τίς δικές σας καί τῶν παιδιῶν σας, γιατί οἱ ἅγιοι Ἀπόστολοί μας λένε πολύ ξεκάθαρα ὅτι «πειθαρχεῖν δεῖ Θεῷ μᾶλλον ἤ ἀνθρώποις» (Πράξ. ε, 29)».

Ήδη για το ζήτημα αυτό της επιβολής της ηλεκτρονικής ταυτότητας, τόσο η Εκκλησία, όσο και οι πιστοί έχουν πολλάκις αντιδράσει, μάλιστα είχαν συλλεγεί 3.000.000 ταυτότητες για το ζήτημα αυτό. Το γεγονός ότι σήμερα η Εκκλησία, διά των επισήμων εκπροσώπων της δεν αντιδρά, εκχωρώντας την ορθόδοξη χριστιανική πίστη, δεν σημαίνει ότι εμείς, οφείλουμε να ακολουθήσουμε και να απωλέσουμε την θρησκευτική μας συνείδηση, και να μην πράξουμε σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη, που μάλιστα πλήττει βάναυσα και την ελευθερία μας (ακόμα και των μη πιστών ορθοδόξων!)

Δεν είναι δυνατόν επειδή για λόγους ανεξαρτησίας θρησκευτικής συνείδησης δεν θα λάβουμε την ηλεκτρονική ταυτότητα, να εξαιρεθούμε την συμμετοχής μας στην οικονομική, κοινωνική, πολιτική ζωή, σε σημείο «να μην υπάρχουμε»! Ενώ η ενάσκηση του δικαιώματός στην θρησκευτική μας πίστη και την ανεξαρτησία της συνείδησή μας δεν πλήττει απολύτως κανένα ζωτικό σκοπό της πολιτείας και του κράτους!

Η ηλεκτρονική ταυτότητα αποτελεί προστάδιο του χαράγματος, διά της εμφύτευσης του τσιπακίου FRID, στο ανθρώπινο σώμα, και ρητά η ορθόδοξη πίστη μας μας υπαγορεύει να μην λάβουμε εφόσον συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην πίστη μας. Ούτε είναι θεμιτό να καλούμαστε να επιλέξουμε μεταξύ των δύο, του απόλυτου αποκλεισμού μας από τις συναλλαγές και την ανάπτυξη της προσωπικότητάς μας και κάθε είδους συμμετοχή σε όλες τις πτυχές των κοινωνικών εκδηλώσεων και της θρησκευτικής μας συνείδησης ως ορθοδόξων χριστιανών. Πραβιάζει όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, όπως περιγράφονται, άρθρα 5 Σ., 9 (παρ. 1) καί 17 Ν. 2462/1997, 6 καί 8 Χάρτη Ε.Ε., 5 (παρ. 1) ΕΣΔΑ, 3 καί 12 Οικ. Διακ. ΟΗΕ. Αλλά καταπατά και την θεμελιώδη αρχή της ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο, αφού για εμάς η ελευθερία της θρησκευτικής συνείδησης δεν θα ισχύει ως απαραβίαστη αρχή!

Η αστυνομική ταυτότητα προορισμό έχει να πιστοποιεί το πρόσωπό μας και να διευκολύνει τις συναλλαγές μας με το κράτος όχι να μας αποκλείει από αυτές, επειδή συγκρούεται ο τύπος της με την θρησκευτική μας συνείδηση.

Κατά συνέπεια η ηλεκτρονική ταυτότητα, που αποτελεί το προστάδιο του χαράγματος της Αποκάλυψης του Αγ. Ιωάννου Θεολόγου, που συνιστά απαγορευτικό κανόνα, δεν αποτελεί για εμάς το απαραίτητο δελτίο για την ταυτοποίησή μας και την αποδεικτική του ισχύ αναφορικά με τα στοιχεία μας, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 1599/86,επί τη βάσει του οποίου εκδόθηκε η προσβαλλομένη υπουργική απόφαση, διότι προσβάλλει τις αρχές του άρθρου 25 και 13 Σ, άρθρν 4,5κλπ.

Η συμμόρφωσή μας προς την υπουργική απόφαση, σημαίνει για εμάς άρνηση της πίστης μας και του Χριστού, όπως ο άγιος Παϊσιος το εξήγησε, σύμφωνα με τα προφητικά λόγια του οποίου διαβιούμε.

Εξάλλου, το γεγονός της απόλυτης αντίθεσης του τύπου αυτού ταυτότητας στην ορθόδοξη χριστιανική πίστη ήταν από ετών γνωστό στους υπουργούς, και ώφειλαν να έχουν προβλέψει εξαίρεση για να μην θίγουν την ανεξαρτησία της θρησκευτικής μας συνείδησης.

Οι ήδη υπάρχουσες ταυτότητες, αρκούν ώστε να εκπληρώνεται ο σκοπός της ύπαρξής τους.

Η εξασφάλιση του απαραβίαστου της θρησκευτικής μας συνείδησης, είναι υποχρέωση της εκτελεστικής εξουσίας να διασφαλίζεται κατά την έκδοση διοικητικών πράξεων.

Σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ. 2 Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ε.Ε. πρέπει νά υφίσταται εσωτερική νομοθεσία στά κράτη μέλη που να προβλέπει την δυνατότητα άσκησης δικαιώματος αντίρρησης συνείδησης σε όλες τις περιπτώσεις που τίθεται ζήτημα θρησκευτικής συνείδησης, από την εφαρμογή νόμου ή κανονιστικής πράξης.

Τα άρθρα 59 – 65 τοῦ Νόμου 3421/2005 (ΦΕΚ 302 Α΄/ 13-12-2005), δεν εξαρκούν και δεν αποτελούν συμμόρφωση της χώρας μας προς την υποχρέωση την ρητώς υπάρχουσα στο άρθρο 10, με την θέσπιση εναλλακτικών μέτρων για την επίτευξη του σκοπού, όταν το θεσπιζόμενο μέτρο συγκρούεται με την θρησκευτική συνείδηση των πολιτών.

Υφίσταται εναλλακτικό μέτρο, αυτό είναι να συνεχίσουμε εμείς που θίγεται η θρησκευτική μας συνείδηση με τις ταυτότητες που ήδη έχουμε, σύμφωνα με το άρθρο 25 Σ.

Η παράλειψη των υπουργών να προβλέψουν και να προβούν σε ρύθμιση της γνωστής σε αυτούς εξαίρεσης αναφορικά με εμάς, δεν μπορεί να αποβεί εις βάρος μας σύμφωνα με το άρθρο 4 και 25 του Σ.

ΕΝΝΟΜΟ ΣΥΜΦΕΡΟΝ

ΕΠΕΙΔΗ οι αιτούντες έχουμε έννομο συμφέρον να ακυρωθεί η προσβαλλομένη κοινή υπουργική απόφαση, διότι είμαστε έλληνες πολίτες και υποχρεούμαστε σε συμμόρφωση προς την προσβαλλομένη απόφαση, περιορίζεται δε η θρησκευτική μας ελευθερία, και καθίσταται αδιανόητα παραβιάσιμη, διά της εφαρμογής σε μας της προσβαλλομένης. Συγκρούεται η ορθόδοξη χριστιανική μας πίστη με την συμμόρφωσή μας προς την υπουργική απόφαση, καθιστάμενη έτσι δυσχερής η συνύπαρξη των δύο, και τελικά αδύνατη.

Μάλιστα δε οι μοναχοί, έχουμε υποχρέωση και να παραδειγματίσουμε και να καθοδηγήσουμε το ποίμνιο, σύμφωνα με όσα δίδαξαν οι Άγιοι Πατέρες και ο ίδιος ο Χριστός, κατά τα αναφερόμενα στην Αποκάλυψη του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου και στο χειρόγραφο σημείωμα που κατέλιπε ο Άγιος Παϊσιος.

Επειδή νομίμως παραδεκτώς και βασίμως, προσφεύγουμε στην ελληνική δικαιοσύνη, και δη στην ολομέλεια του ΣτΕ για να κρίνει την αίτηση ακύρωσής μας που συνιστά κεφαλαιώδες ζήτημα ανεξαρτησίας θρησκευτικής συνείδησης, για το ελληνικό κράτος και το σύνολο του ελληνικού λαού και της ελληνικής κοινωνίας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

ΑΙΤΟΥΜΑΣΤΕ

 • Να γίνει δεκτή η παρούσα αίτηση μας.

 • Να εισαχθεί η παρούσα στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας δυνάμει των διατάξεων του άρθρου 14 παρ 2 περ. β' του Π.Δ. 18/1989.

 • Να ακυρωθεί η προσβαλλομένη κοινή υπουργική απόφαση των αναπληρωτών υπουργών οικονομικών και εσωτερικών με αρ. 8200/0-297647/10-4-2018 η οποία δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 1476 τη 27η-4-2018 .

 • Να μας επιστραφεί το καταβληθέν παράβολο για την άσκηση της παρούσας αίτησης.

 • Να καταδικασθούν οι αντίδικοι στην εν γένει δικαστική μας δαπάνη.

ΑΘΗΝΑ 00/00/2018
Η ΠΛΗΡΕΞΟΥΣΙΑ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ
================================================
Ετικέτες

 

 

 

 

Σάββατο, 27 Οκτωβρίου 2018

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided