Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

27η, 28η , 29η 30η , 31η , 32η , 33η , 34η , 35η , 36η , 37η , Πρόσκληση

37η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (18-9-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας
υπόψη:
α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
1. Αντωνιάδη Γεώργιο
2. Κούσκουρα Αμαλία
3. Καναβό Κωνσταντίνο
4. Στεργιούλη Παναγιώτη
5. Γιάτσιο Ιωάννη
6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 18/09/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί
των κάτωθι θεμάτων:

1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

2. Διενέργεια κλήρωσης για την για την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου του έργου «ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΤΕ (ΕΔΡΑ)/ΠΔΜ».

3. Έγκριση ή μη πρακτικού III (Δικαιολογητικά Μειοδότη) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.

4. Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ «ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» προϋπολογισμού 48.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

5. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία & Διευθετήσεις στην Περιοχή Γέφυρας Νεστορίου», Π.Ε. Καστοριάς.

6. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ», Π.Ε. Φλώρινας.

7. Έγκριση 2ου Πρακτικού διαγωνισμού του έργου :«ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΗΠΕΔΟΥ Τ.Τ. ΞΥΝΟΥ ΝΕΡΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

8. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ», Π.Ε. Φλώρινας.

9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση Market Exro 2018 που θα πραγματοποιηθεί από 5 έως 7 Οκτωβρίου στο Εκθεσιακό Κέντρο METROPOLITAN EXRO στην Αθήνα.

10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

12. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

14. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας επιδαπέδιου φορητού κλιματιστικού για τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών ΠΕ Γρεβενών.

16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας λαμπτήρων & συναφούς υλικού, ΠΕ Γρεβενών.

17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης του ανοίγματος του 421 γραφείου του Διοικητηρίου Γρεβενών αλλά και της προμήθειας κλειδαριάς και κλειδιών, ΠΕ Γρεβενών.

18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

19. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

20. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

22. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

23. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

24. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για τη φιλοξενία του σεμιναρίου Διαιτητών Πετοσφαίρισης Γρεβενών.

25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οι παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας» του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου έως 20 Νοεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.

26. Έγκριση Τροποποίησης της Αριθμ. 2210/18 (ΑΔΑ 6Ε677ΛΨ-ΤΞΑ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς την ημερομηνία της εκδήλωσης κατόπιν του αιτήματος του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυκγηστές».

27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης- παρουσίαση του βιβλίου «Ιστορία του Ελληνικού Στρατού» του 1ον Συντάγματος Πεζικού Ν. Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στην αίθουσα του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου «Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στην Φλώρινα.

28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πνευματικού Μορφωτικού Συλλόγου Μελίτης, στις 28-29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Μελίτη.

29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) σημαίων, Π.Ε. Γρεβενών.

30. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

31. Έγκριση πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου και απόφαση κατακύρωσης του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο», Π.Ε. Καστοριάς.

32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – επισκευή των κλιματιστικών μονάδων των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

33. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

34. Έγκριση Προγραμματισμός-Πρόβλεψη Μετακινήσεων εκτός Έδρας, Υπαλλήλου της Υπηρεσίας μας, Π.Ε. Καστοριάς.

35. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

37. Έγκριση ή μη του από 10/09/2018 πρακτικού για την απευθείας ανάθεση που αφορά στην ασφάλιση των υπηρεσιακών οχημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το έτος 2018 – 2019 προϋπολογισμού 10.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

39. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 178.020,00 €.

40. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.923,11 €.

41. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Εσωτερική Οδοποιία Καλοχωρίου», Π. Ε. Καστοριάς.

42. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π. Δ. Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

43. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

44. Έγκριση δαπάνης, Π. Ε. Καστοριάς.

45. Έγκρισης ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Δημιουργία εκτυπώσεων Χρηματικών Ενταλμάτων (Χ.Ε.) ετών 2007 – 2008 – 2009 – 2010″», Π.Ε. Γρεβενών.

46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας στεφάνων κατάθεσης, Π.Ε. Γρεβενών.

47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρεκλών υποπόδιου & βιβλιοθήκης, Π.Ε. Γρεβενών.

48. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

49. Έγκριση της Απευθείας ή μη ανάθεσης για την αγορά ελαστικών (θερινά) για το όχημα με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ-8534 τις ανάγκες της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα) της Π.Δ.Μ..

50. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

51. Έγκριση Τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 18/2018.

52. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6° χλμ του Επαρχιακού δρόμου Κοζάνης – Αιανής».

53. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μετακίνηση και διαμονή του προσωπικού στα πλαίσια υλοποίησης του προγράμματος INTERREG «finMED», Π.Ε. Γρεβενών.

54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Τεχνικός έλεγχος ΚΤΕΟ ΚΗΥ 3737″», Π.Ε. Γρεβενών.

55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή κουφωμάτων στα γραφεία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αντικατάσταση δύο υαλοπινάκων στα γραφεία του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

57. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 124,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την αγορά άδειας εφαρμογής για προστασία του mail-server για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

58. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην Τ.Κ. Πενταβρύσου.

60. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

62. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Σύλλογο Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Κοζάνης, στην 4η ανάβαση Καστανιάς, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018.

63. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

64. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

65. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την εταιρεία μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα: «Θεατρική Αναζήτηση Πτολεμαϊδας», στις θεατρικές παραστάσεις με τίτλο: «ΟΙ ΗΛΙΘΙΟΙ».

67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

68. Έγκριση Ανάθεσης υπηρεσιών συμμόρφωσης, προσαρμογής και υποστήριξης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στον Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών δεδομένων με αριθμό 679/2016 (General Data Protection – GDPR)».

69. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

70. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

71. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς.

72. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 520,80 € για την προμήθεια έξι (6) συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) για τις ανάγκες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

73. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 7.229,20 € για υπηρεσίες τηλεπικοινωνιακής συνδρομής της εφαρμογής των συσκευών γεωγραφικού προσδιορισμού θέσης οχημάτων (GPS) και εργασιών εγκατάστασης/απεγκατάστασης των συσκευών GPS επί των μισθωμένων εκχιονιστικών μηχανημάτων στην έναρξη και λήξη αντίστοιχα της χειμερινής περιόδου.

74. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για τον «Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή τάφρου ερείσματος, σε κάθε είδους έδαφος στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

75. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Κοπή – καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων, στο επαρχιακό οδικό δίκτυο αρμοδιότητας συντήρησης της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης».

76. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη Ενοικίαση Αποθήκης για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192).

77. Τυπική επανέγκριση σύστασης επιτροπών διενέργειας διεθνούς δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού για την προμήθεια πολυμηχανήματος για τη διαχείριση των οικοτόπων υπερυδατικής βλάστησης (καλαμώνες) στη λίμνη Καστοριάς.

78. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (UPS) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

79. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης.

80. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στην «18η Γιορτή Κρασιού», μαζί με τον Μορφωτικό Πολιτιστικό Σύλλογο Αγιάσματος Βοΐου στις 7 Οκτωβρίου 2018.

81. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

82. Έγκριση ανάθεσης ή μη για τον έλεγχο των εγκαταστάσεων για χορήγηση πιστοποιητικού Ενεργητικής Πυροπροστασίας στο πρώην Δημαρχείο Αγίας Παρασκευής, το οποίο έχει παραχωρηθεί και στεγάζει το Ειδικό Εργαστήριο Πτολεμαΐδας του ΚΕΚ ΑΜΕΑ Π.Ε. Κοζάνης.

83. Έγκριση δαπάνης για την επανέκδοση του Προσκυνηματικού Οδηγού του Ιερού Κοινοβίου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Μικροκάστρου Σιατίστης.

84. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

85. Έγκριση Ηλεκτρονικού ανοικτού δημόσιου Διαγωνισμού Προμήθειας υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας και ΚΠΑ2 Φλώρινας για το έτος 2019».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε
περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας
Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών
Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 36η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα  10/09/2018 και ώρα  11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης.
 3. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης», προϋπολογισμού 70.000,00 € με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης», προϋπολογισμού 9.500,00 € με Φ.Π.Α.
 5. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση όρων διακήρυξης δημοπρασίας για το έργο: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης – Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας», προϋπολογισμού 593.000,00 € με Φ.Π.Α.
 6. Έγκριση 1ου πρακτικού για το διαγωνισμό του έργου: «Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».
 7. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε».
 8. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης της σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Προσβάσεις ρεμάτων στην Π.Ε. Κοζάνης».
 9. Έγκριση του 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οι8κισμό Παλαιογράτσανου του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού».
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αποκατάσταση υγρομόνωσης δώματος Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ανακαίνιση – συντήρηση Αστυνομικού Μεγάρου Πτολεμαΐδας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης».
 13. Έγκριση ή μη της δι8αδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών: «Συντήρηση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ και διακρίβωση μηχανημάτων αυτόματης γραμμής ελέγχου ΚΤΕΟ».
 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την παροχή υπηρεσιών «Ετήσια υποστήριξη – συντήρηση προγράμματος Η/Υ ΚΤΕΟ – Πρόγραμμα διαχείρισης Επικοινωνιών και Ελέγχου».
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια επίπλων και λοιπού εξοπλισμού, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).
 18. Έγκριση ανάληψης και διάθεση πίστωσης και της σχετικής δαπάνης, για την έκδοση Λευκώματος προς τιμήν του ζωγράφου Αριστοτέλη Βαρσάμη.
 19. Έγκριση προδέσμευσης πίστωσης οικ. ετών 2019 – 2020 και έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Νέες κατασκευές συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020» αρμοδιότητας έδρας για τα έτη 2018 – 2019 και 2019 – 2020.
 20. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής υπηρεσιών ολοκληρωμένης καταπολέμησης κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018 – 2019 (Παραδοτέο Π1).
 21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 22. Έγκριση δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης, με το σύλλογο Γραμμάτων και Τεχνών στο εορτασμό του Μακεδονικού Αγώνα.
 23. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Ε. Κοζάνης με τον εκπολιτιστικό και μορφωτικό σύλλογο Καρυδίτσας στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 16 Σεπτεμβρίου 2018.
 24. Έγκριση δαπάνης για τις εκδηλώσεις μνήμης 14ης Σεπτεμβρίου ως ημέρα γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το Τουρκικό κράτος.
 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ευθυγράμμιση των με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 2476 και ΚΗΙ 4405 οχημάτων του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 27. Έγκριση δαπανών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 28. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινα (Π.Δ.Μ.).
 29. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 30. ‘Έγκριση δαπανών έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών.
 31. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης των απαιτούμενων ενεργειών για την υλοποίηση τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης SYNERGASIA από 3 έως 6 Οκτωβρίου στην Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας καθώς και για την υπογραφή Συμφώνου Συνεργασίας.
 33. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση ασφάλισης επιβατικών αυτοκινήτων & μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για τη χρονική περίοδο 11 Σεπτεμβρίου 2018 έως 10 Σεπτεμβρίου 2019.
 34. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού και8 αναμνηστικών (μπλουζάκια) στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου Ορεινών Δραστηριοτήτων Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικών ΚΗΥ 3737 και εκσκαφέα φορτωτή ΚΥ 7484.
 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το γραφείο Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Γρεβενών.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας ανανέωσης Domain Name (www.visit-grevena.ελ) Π.Ε. Γρεβενών για δύο (2) έτη.
 38. Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης αποθήκης (Υποέργο Υ-1, Δ.4. ΤΕΒΑ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).
 39. Έγκριση ανάθεσης ενοικίασης ερμαρίων, ψυγείων κλπ (Υποέργο 2, Διοικητικών Δαπανών Δ.4. ΤΕΒΑ_Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).
 40. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 41. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.
 42. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 43. Έγκριση 2ου πρακτικού της Επιτροπής διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Επισκευή και Συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 45. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Π.Σ. «ΔΡΑΣΙΣ» Τσοτυλίου στο τουρνουά που θα πραγματοποιηθεί στις 15 και 16 Σεπτεμβρίου 2018.
 46. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 8.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ), για τη συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή έκθεση τουρισμού TTG INCONTRI TRAVEL EXPERIENCE που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 12/10/2018 στο Ρίμινι Ιταλίας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

 1. – Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

– Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

35η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (5-9-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 05/09/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση και βελτίωση οδικού άξονα Νεστόριο-Χιονάτο».
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση, καθιζήσεων οδοστρώματος και προβλημάτων στην Ε.Ο.2 Φλώρινας – Βίγλας Πισοδερίου “Χιονοδρομικό”».
 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Προμήθεια και μεταφορά 6.000 (έξι χιλιάδων) τόνων αλατιού, για τις εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για την χειμερινή περίοδο 2018-2019».
 5. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Επισκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Βλάστης».
 6. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση, σταθεροποίηση κατολισθήσεων πρανών στην Ε.Ο. 20 (Κοζάνης-Ιωαννίνων)».
 7. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 91791/7716/21 – 05-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος του Κτηνιατρικού Γραφείου Σερβίων.
 8. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής για το τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών που αφορά: Πιστοποίηση τριών (3) ανελκυστήρων στο κτίριο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας στην Πτολεμαϊδα.
 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των  ορίων του άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου: «Επισκευή Φωταγώγησης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018», Προϋπολογισμού δαπάνης # 52.300,00 € #.
 10. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «Επισκευή Φωταγώγησης Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»προϋπολογισμού δαπάνης # 52.300.00 € #.
 11. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση Μηχανήματος Έργου UNIMOG U423 (ΜΕ 135958 ΙΧ) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 12. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 13. Έγκριση δαπανών έτους 2018, Π.Ε.Γρεβενών.
 14. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ,Μ.).
 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.
 17. Έγκριση δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 18. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 19. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων», Π.Ε.Καστοριάς.
 20. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Κοζάνης,  στην 9η Επιστημονική Οδοντιατρική Σύνοδο της Δυτικής Μακεδονίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Σεπτεμβρίου  2018.
 21. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Φ.Σ. Μακεδονικό Σιάτιστας, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Σεπτεμβρίου 2018.
 22. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό – Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», στο Γ΄ Συμπόσιο Λογοτεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις  23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.
 23. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου θολόλακκα» Προϋπολογισμός: 7.008.000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 25. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, προμήθειας λογισμικού επεξεργασίας χωρικών δεδομένων για το Τμήμα Τοπογραφίας Εποικισμού & Αναδασμού της ΠΕ Φλώρινας ποσού 7.1300,00€.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 34η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Παρασκευή 31/08/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018» προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., Π.Ε. Γρεβενών.

 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι», Π.Ε. Καστοριάς.

 4. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου :«Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου» για την επιλογή αναδόχου του έργου,Π.Ε.Φλώρινας.

 6. Έγκριση Αντικατάστασης μέλους Σύμβασης «Μελέτη Αναδασμού Αγροκτήματος Μελίτης ΠΕ Φλώρινας».

 7. Έγκριση επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας μηχανημάτων αποχιονισμού, Π.Ε. Φλώρινας.

 8. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 9. Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.

 11. Έγκριση Πράξης 5η/2018 του Διοικητικού Συμβουλίου του Πολιτιστικού Συλλόγου Πολυπλατάνου «ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ».

 12. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Αθλητικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Κρανιδίων, στις αθλητικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν από 31 Αυγούστου έως 2 Σεπτεμβρίου 2018.

 13. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για αναλώσιμα και ηχητική – φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια της πολιτιστικής εκδήλωσης ‘Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού’, του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018, στις Πρέσπες».

 14. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 16. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση των αγώνων Kids athletics για παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας <<ΠΗΓΑΣΟΣ>> που θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στη Φλώρινα.

 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ανεμιστήρων με ορθοστάτη, Π.Ε. Γρεβενών.

 19. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 20. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.

 21. Έγκριση Ανάληψη υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018-2019, Π.Ε. Φλώρινας.

 22. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 4.500,00 €, (συμπ. ΦΠΑ) για την ασφάλιση 21 οχημάτων και μηχανημάτων έργου αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 23. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 25. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 26. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Πολιτιστικό Μορφωτικό Σύλλογο Μελισσιωτών Κοζάνης, στη εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.

 27. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #35.000,00 € #, Π.Ε. Φλώρινας.

 28. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ Τ.Κ. ΣΚΛΗΘΡΟΥ», Π.Ε. Φλώρινας.

 29. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης Συνοπτικού διαγωνισμού για την «Υπηρεσία μεταφορά και θανάτωση ζώων για τρομώδη νόσο των προβάτων και οζώδη δερματίτιδα των βοοειδών» και με κριτήριο αξιολόγησης την συμφερότερη προσφορά βάσει τιμής.

 30. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο», Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών» , Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών του έργου: « Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β’ Φάση», Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση του πρακτικού II και του φακέλου ελέγχου δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου για την κατακύρωση της σύμβασης που αφορά το έργο: «Συντήρηση Εργοταξίου Πενταλόφου Κοζάνης, της ΔΤΕ (Εδρα)/ΠΔΜ». προϋπολογισμού: 198.500,00 € (με Φ.Π.Α).

 34. Εγκρίσεις Δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης , για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας - Έδρας.

 36. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 37. Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων, Π.Ε. Φλώρινας.

 38. Έγκριση Επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτημάτων Περάσματος - Σκόπιας, Π.Ε. Φλώρινας.

 39. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση αγώνων κλασσικού αθλητισμού «Λυγκήστεια» 2018 στις 29 Σεπτεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.

 40. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Καστοριάς κ. Αδαμόπουλο Σωτήριο.

 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 42. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 43. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 44. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 45. Έγκριση – διάθεση πίστωσης.

 46. Έγκριση του Πρακτικού II ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ., ΕΤΟΥΣ 2017».

 47. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών μηνός Σεπτεμβρίου 2018, της επιστημονικής συνεργάτιδας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 50. Έγκριση διενέργειας και όρων Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας 900 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισμού 70.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 51. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης συνοπτικού διαγωνισμού, κάτω των ορίων του άρθρο 117 του ν.4412/2016, του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφάλειας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000,00 € #.

 52. Έγκριση Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Βελτίωση Οδικής Ασφαλείας Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας» Προϋπολογισμού δαπάνης # 70.000.00 € #.

 53. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με την Πανελλήνια Ένωση Κοιβουκλιωτών «Ο ΟΣΙΟΣ ΒΑΡΑΔΑΤΟΣ», στις εκδηλώσεις μνήμης, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.

 54. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αγίου Αθανασίου, στις πολιτιστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.

 55. Έγκριση προσχεδίων προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2019.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

33η Πρόσκληση

σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (29-8-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 29/8/2018 και ώρα 14:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης του Συνοπτικού Διαγωνισμού επιλογής αναδόχου για την εκτέλεση της υπηρεσίας «Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας»  (CPV 7971300-5).
 3. Έγκριση 1ου πρακτικού του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018 – 2019 και 2019 – 2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 €, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10 % και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με αριθμό διακήρυξης 10/18».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 32η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 21/8/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση του Πρακτικού II ελέγχου του φακέλου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ».

 3. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: « Αποκατάσταση Ε.Ο. από Νεστόριο προς Μελάνθιο»,Π.Ε.Καστοριάς.

 4. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. οδικό δίκτυο Π.Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι - Πεύκος)»,Π.Ε.Καστοριάς.

 5. Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου.

 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επιστροφή παραβόλου προδικαστικής προσφυγής.

 7. Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης.

 8. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής της προσωρινής αναδόχου του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού Κλεισούρας και Άργους Ορεστικό»,Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την υλοποίηση του έργου «Φιλοξενία Γερμανών επαγγελματιών του τουρισμού για την προώθηση του τουριστικού προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fam trip)».

 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Κατοχύρωση Domain Names με κατάληξη .ελ",Π.Ε.Γρεβενών.

 11. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Περιβαλλοντικού Συλλόγου Οικολογικής Γεωργίας & Χειροτεχνίας Καστοριάς «Οικοτρόπιο» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Συλλόγου Φίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων (διήμερων) του Πολιτιστικού Συλλόγου «Τα Κορέστεια» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Η/Υ για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση κλιματιστικής μονάδας του γραφείο 7 (2ου ορόφου) της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση - συντήρηση εκτυπωτή για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια νομικών βιβλίων για τις ανάγκες του Νομικού Συμβούλου της Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και αντικατάσταση ελαστικών του με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακού αυτοκινήτου της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση Απευθείας ανάθεση για συντήρηση και ρύθμιση συστήματος φύλαξης (συναγερμός), για τέσσερις μήνες (από 1/9/2018 έως 31/12/2018), στο κτίριο της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. Φλώρινας.

 21. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για διαμονή και διατροφή στα πλαίσια του πρωταθλήματος καράτε Βορείου Ελλάδος 2018 της Ακαδημίας Μαχητικών Τεχνών «ΑΜΥΝΤΑΣ», που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο.

 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 23. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 24. Έγκριση ακύρωσης μετακίνησης εκτός έδρας Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας-Περιβάλλοντος-Μεταφορών Αρ.Απόφασης 2073/18 26ης συνεδρίασης.

 25. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 26. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Παπαδημητρίου Αθανάσιος).

 27. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης ως και ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την κάλυψη δαπάνης παράβολου ΚΤΕΟ για το ΚΗΙ 1048 αυτοκίνητο της ΠΕ Γρεβενών.

 28. Έγκριση δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης και προδέσμευση πίστωσης για τη διεξαγωγή διαγωνισμού ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση του 1ου Πρακτικού δημοπρασίας, για την επιλογή Προσωρινού Αναδόχου του έργου :" Συντήρηση Τμημάτων Οδικού Δικτύου Πρεσπών 2017 ",Π.Ε.Φλώρινας.

 30. Έγκριση πρακτικού Αποσφράγισης Οικονομικών προσφορών που αφορούν στον Ανοικτό Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό για την παροχή υπηρεσιών «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών - KTEO Γρεβενών - Κτηνιατρικό Κέντρο Δεσκάτης» προϋπολογισμού 79.106,75€ (συμπ. ΦΠΑ 24%).

 31. Έγκριση δαπάνης συμμέτοχης της Π,Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση ημερίδας με θέμα:«Αθλητισμός και υγεία, ενημέρωση ακαδημιών, παρουσίαση χορευτικών του Συλλόγου», του Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 στο γήπεδο της Μελίτης.

 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής ελαστικών εκχιονιστικού ΜΕ 90763, εκσκαφέα φορτωτή ΚΥ 7484 και ισοπεδωτή ΜΕ 80856 ,Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 124.800,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου/χων «Μίσθωσης μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 Νομού Φλώρινας» και τους όρους της Διακήρυξης.

 34. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Δημόσιου Διαγωνισμού με κλειστές προσφορές προϋπολογισμού 108.890,60 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α για την ανάδειξη αναδόχου «Προμήθειας και μεταφοράς αλατιού αποχιονισμού δρόμων νομού Φλώρινας 2018-2019» και τους όρους της Διακήρυξης.

 35. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018| Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 36. Έγκριση επιτροπής καταγραφής ωρών εργασίας μηχανημάτων αποχιονισμού, Π.Ε. Φλώρινας.

 37. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής παραλαβής αλατιού αποχιονισμού δρόμων Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019.

 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 39. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 43. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 44. Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού «Προμήθεια & μεταφορά χιλίων πεντακοσίων (1500) τόνων αλατιού για την κάλυψη αναγκών εκχιονισμού ΠΕ Γρεβενών χειμερινής περιόδου 2018-2019»προϋπολογισμού 139.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.

 45. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών και λοιπών υλικών για ντουλάπες, πόρτες και συρτάρια των γραφείων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πορτών για βιβλιοθήκη για τις ανάγκες της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού ΠΕ Κοζάνης.

 47. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών» ενδεικτικού προϋπολογισμού 5.956,96€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%.

 48. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 49. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018,2019,Π.Ε.Φλώρινας.

 50. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 51. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης (πληρωμή ληξιπρόθεσμης οφειλής για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων (Περιφερειακού Συμβουλίου) του κτιρίου της ΠΕ Κοζάνης προηγούμενου έτους (2017).

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 53. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για πολυμηχάνημα για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 54. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αποστασιομέτρων laser και μετροταινίων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).

 55. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 2208/18 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής περί της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, Προϋπολογισμού 496.000,00 €(συμπ. ΦΠΑ).

 56. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 57. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Πολιτιστική Λέσχη Ποντίων Περδίκκα Εορδαίας, στις εκδηλώσεις «Γιορτές Πολιτισμού & Παράδοσης», που θα πραγματοποιηθούν στις 1 Σεπτεμβρίου 2018.

 58. Έγκριση Δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Οργανισμού Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, στις εκδηλώσεις «Πρέσπες 2018», που θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 26 Αυγούστου.

 59. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 17/2018.

 60. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου:<< Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο 2018 >>,Π.Ε.Καστοριάς.

 61. Έγκριση τροποποίησης της Απόφασης αριθμ.1469/18 στις 22-05-2018 της Οικονομικής Επιτροπής με ΑΔΑ:Ω58Α7ΛΨ-4ΒΓ, σχετικά με τον χρόνο “Υλοποίησης της τετραήμερης επιχειρηματικής συνάντησης “SYNERGASSIA” από 04 έως 07 Ιουλίου στις 03 έως 06 Οκτωβρίου 2018, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας”.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την επισκευή - συντήρηση των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4400 και ΚΗΗ 2494,Π.Ε.Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.


 

31η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (6-8-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 6/8/2018 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018 – 2019 στο Εθνικό οδικό δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής συνοπτικού διαγωνισμού του έργου:  «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ».
 4. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα φωτοτυπικά SHARP MX-M264NV της Β/θμιας εκπαίδευσης, CANNON IR 2230 ΤΟΥ ΚΕΔΔΥ και CANNON IR του Κτηνιατρικού κέντρου Φλώρινας, ποσού 554,28 €.
 5. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης, για καθορισμό – εργασία – συντήρηση των φωτοτυπικών KYOCERA KM 5050, KYOCERA KM 1620 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων και KYOCERA MΙΤΑ ΚΜ 1505 του τμήματος Πληροφορικής, ποσού 248,00 € της Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.
 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για δαπάνες εστίασης δύο απομακρυσμένων ομάδων στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Μέγα Αλεξάνδρου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για προμήθεια διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Μέγα Αλεξάνδρου Καλλιθέας με την Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση – συντήρηση εκτυπωτή, για τις ανάγκες του ΚΕΣΥΠ Καστοριάς.
 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών, για την επιδιόρθωση – συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος, για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή 2 φωτοτυπικών μηχανημάτων της Δ/νσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του UPS του κεντρικού Rock Δικτύου – Τηλεφωνικού Κέντρου των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια ανταλλακτικών επισκευή και αναλώσιμων υλικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης, για την αντικατάσταση ενός (1) drum μαύρου (k) εκτυπωτή ΟΚΙ C 5650 της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την συμμετοχή υπαλλήλου σε σεμινάριο που διοργάνωσε η Πανελλήνια Ένωση Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης» και το Ινστιτούτο Ανάπτυξης Απασχόλησης.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια Η/Υ για τι ανάγκες υπαλλήλου του τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Χιλιοδένδρου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια  αναμνηστικών στυλών για την βράβευση αριστούχων μαθητών Λυκείων της Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου και προωθητικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Διεθνούς Συνεδρίου Υπολογιστών στην Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εκπολιτιστικού Συλλόγου Πολυκάρπης «Δημιουργία» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την απόφραξη αγωγού αποχέτευσης του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.
 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Μελανθίου με την Π.Ε. Καστοριάς.
 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια οθόνης Η/Υ για τις ανάγκες υπαλλήλου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια σταθεροποιητών τάσης (UPS) για την αντικατάσταση παλιών στο Computer Room της Π.Ε. Καστοριάς.
 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια δάφνινων στεφανιών  κατάθεσης (τεμ. 20) για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς στο πλαίσιο απόδοσης τιμής και μνήμης εορτών (β΄ εξαμήνου).
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Αθλητικού Πολιτιστικού Εξωραϊστικού Συλλόγου «ΟΜΟΝΟΙΑ» Βογατσικού  με την Π.Ε. Καστοριάς.
 29. Έγκριση ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, πωλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για το 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα πραγματοποιήσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Γαλάτειας.
 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Ηχητική κάλυψη 2ου Ανταμώματος Απανταχού Γρεβενιωτών (16-8-2018)».
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας «Εκτυπώσεις μουσαμάδων – προγραμμάτων – αφισών – προσκλήσεων – φακέλων  & folder για τις ανάγκες του 2ου Ανταμώματος Απανταχού Γρεβενιωτών (16-8-2018)».
 32. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 33. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.
 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών από ιδιώτη μηχανικό, ο οποίος θα συντάξει πίνακες παρακατάθεσης οριστικής αποζημίωσης ακινήτων των δικαιούχων και των δικηγόρων, λόγω απαλλοτριώσε4ων στο έργο»: «ΧΑΡΑΞΗ ΟΔΟΥ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΘΕΤΟ ΑΞΟΝΑ ΚΟΖΑΝΗΣ – ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 36. Έγκριση η μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής 2ου παραδοτέου υπηρεσιών υποστήριξης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πλαίσιο της πρόσκλησης περιόδου 2018- 2019 του Ε.Π Επισιτιστικής και βασικής υλικής συνδρομής του ταμείου Ευρωπαϊκής βοήθειας προς τους Απόρους 2018-2019
 37. Έγκριση δαπανών έτους 2018, της Π.Ε. Γρεβενών.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 30η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 01/08/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων»,Π.Ε.Καστοριάς.

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: « Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας & διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα και άλλων ρεμάτων».

 4. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση Ε.Ο. προς Νόστιμο» ,Π.Ε.Καστοριάς.

 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καταστροφέα εγγράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 6. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας (αφισών - φυλλαδίων κλπ.) καθώς και της προβολής του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID» , Π.Ε.Γρεβενών.

 7. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Έκδοση καλής λειτουργίας μονίμων μέσων πυρόσβεσης ΚΤΕΟ Γρεβενών"», Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ηχητική κάλυψη συναυλίας Γλυκερίας στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ"», Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε.Γρεβενών.

 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης "Εκτυπώσεις σε πανί, μουσαμά, χαρτί, πλαστικό & p.v.c." για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε.Γρεβενών.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας φυλλαδίων για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε.Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε.Γρεβενών.

 13. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας αφισών για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018», Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας υλικών (αναμνηστικά μπλουζάκια) για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018» , Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πινακίδων σήμανσης υπόγειου χώρου στάθμευσης Διοικητηρίου Γρεβενών.

 16. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Συντήρηση πρασίνου Διοικητηρίου Γρεβενών"».

 17. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας σωλήνων γαλβανιζέ για τις πινακίδες σήμανσης Γεωπάρκου Γρεβενών - Κοζάνης».

 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ηχητική κάλυψη Ανταμώματος Χασιωτών στο FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 19. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση του 3ου αγώνα Πρωταθλήματος Enduro Βορείου Ελλάδος 2018 , του Μοτοσυκλετιστικού Ομίλου Φλώρινας που θα διεξαχθεί στις 2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.

 20. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της 24ης Παμφλωρινιώτικης Ορειβατικής Συνάντησης του Συλλόγου Ελλήνων Ορειβατών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου 2018 στο όρος Βαρνούντα, στην περιοχή του Οροπεδίου σε υψόμετρο 1050μ..

 21. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Κάτω Καλλινίκης < Ο ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ>, που θα πραγματοποιηθούν στις 26 Οκτωβρίου 2018 ενόψει της εορτής του Αγίου Δημητρίου στην Κ. Καλλινίκη.

 22. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 23. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για έκτακτες και επείγουσες εργασίες συντήρησης στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε (έδρας)της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας.

 24. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 12ης Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018».

 25. Έγκριση Παράτασης ισχύος Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών ετήσιας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Π.Ε Κοζάνης και ενός ανελκυστήρα στο κτίριο της Π.Δ.Μ στην Πτολεμαΐδα».

 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 6.200,00 € για την προμήθεια σακουλών για την κάλυψη των διανομών τροφίμων και βασικής υλικής Συνδρομής του Ε.Π ΕΒΥΣ ΤΕΒΑ».

 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 177.296,00 €.

 28. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 29. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 30. Έγκριση του 1ου & 2ου Πρακτικού δημοπρασίας, για την επιλογή Προσωρινού Αναδόχου του έργου :"Εσωτερική Οδοποιία Δήμου Φλώρινας".

 31. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης τής Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 32. Έγκριση της δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας "ΛΕΥΚΩΜΑ ΒΑΛΙΑ ΚΑΛΝΤΑ"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την προμήθεια επίπλων & λοιπού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 34. Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Αυγούστου 2018.

 35. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 12.096,78 € χωρίς ΦΠΑ (15.000 € συμπεριλαμβανομένου το ΦΠΑ), για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην έκθεση Market Expo 2018” από 05 έως 07 Οκτωβρίου 2018, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo στην Αθήνα.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ηχητική κάλυψη, φωτισμός, εξέδρα στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #30.000,00 € #,Π.Ε.Φλώρινας.

 38. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΤΙΑΣ - ΝΕΟΧΩΡΑΚΙΟΥ» ,Π.Ε.Φλώρινας.

 39. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ», προϋπολογισμού δαπάνης #60.000,00 € #, Π.Ε.Φλώρινας.

 40. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου: «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ - ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ» , Π.Ε.Φλώρινας.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Ενοικίαση οπτικοακουστικού υλικού για την έκθεση - ΗΧΟΣ ΚΑΙ ΦΩΣ Γρεβενά 1912­-1940: «φωτογραφικά ντοκουμέντα και τεκμήρια».

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή του Πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ Προορισμού EUROP.RAID"», Π.Ε.Γρεβενών.

 47. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 60.000,00 €.

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή για την εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 49. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 19ης Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».

 50. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: « Συντήρηση Γεφυρών»,Π.Ε.Καστοριάς.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 53. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 54. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 55. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Διαφημιστική προβολή στην εκδήλωση 15η ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΓΙΟΡΤΗ ΜΑΝΙΤΑΡΙΟΥ 2018"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 56. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 57. Έγκριση δαπάνης ποσού 74.000,00 € και έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης , προϋπολογισμού 74.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 58. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Σ. ΤΙΤΤΑΝ Σερβίων, στις εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 1 και 2 Σεπτεμβρίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 29η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 25/7/2018 και ώρα 12:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο: «Νέες κατασκευές – συντήρηση οδικού ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020».

 3. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 16η/2018.

 4. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Ποντοκώμης στις εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν στις 27 Ιουλίου 2018.

 5. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Καθαρισμός ρέματος Γκιολέ», προϋπολογισμού 50.000 €.

 6. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου», προϋπολογισμού 150.000 €.

 7. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού για το έργο: «Αντιπλημμυρική προστασία & Διευθετήσεις στην περιοχή γέφυρας Νεστορίου».

 8. Έγκριση όρων διακήρυξης του έργου: «Αντιμετώπιση καταπτώσεων και κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π.,Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι – Πεύκος)», προϋπολογισμού 280.000 €.

 9. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του Ν. 4412/2016 του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 150.000 €.

 10. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Αποκατάσταση φθορών – σύνδεση αγροτικών δρόμων – κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας».

 11. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας», προϋπολογισμού 42.000 €.

 12. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης του έργου: «Καθαρισμός Βλάστησης Ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».

 13. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς επιτροπής (με τους αναπληρωτές της) για τη διενέργεια του Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018 – 2020.

 14. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Καθαρισμός – Εκβάθυνση λιμνοδεξαμενών στην παρόχθια περιοχή Αλιάκμονα».

 15. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Ασφαλτόστρωση δρόμου Κλεισούρα - Βλάστη».

 16. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Βελτίωση Ασφαλτοστρώσεων στο δρόμο Κλεισούρα – Μοναστήρι – Όρια Νομού».

 17. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις στο Επαρχιακό δίκτυο 2018».

 18. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στο Επ. Οδικό Δίκτυο».

 19. Έγκριση του πρακτικού Νο 11/2018 συνοπτικού διαγωνισμού της 16/7/2018, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών) φάξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών και της επανάληψης του διαγωνισμού για την προμήθεια 47 Η/Υ και 7 εκτυπωτών.

 20. Έγκριση δαπάνης πληρωμής 10ου & τελικού λογαριασμού μελέτης Β΄ φάσης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Βογατσικού από ΣΑΜΠ 041».

 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρόλερ σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 24. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της ενοικίασης χώρου 12 τ.μ. στο εθνικό περίπτερο του ΕΟΤ στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών μετάβασης – διαμονής – μετάφρασης – λοιπών δαπανών, στο πλαίσιο της συμμετοχής της Π.Δ.Μ. στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TOYR NATUR που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 31/08 έως 02/09/2018 στο Ντίσελντρορφ Γερμανίας.

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης «Γιορτή Φασολιού – Τσιρονιού» του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρεσπιωτών, που θα πραγματοποιηθεί στις 01-02/09/2018 στις Πρέσπες.

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση του 16ου Τουρνουά Σκακιού – «Κύπελλο Φωτιάς» της Λέσχης Πολιτισμού Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018 (προκριματικοί αγώνες) και 23 Δεκεμβρίου 2018 ο μεγάλος τελικός στη Φλώρινα.

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Αθίγγανων «Η ΕΛΠΙΣ», που θα πραγματοποιηθούν στις 15 Αυγούστου 2018 στο Συνοικισμό Νεοφωτίστων.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια κλιματιστικού (Ιnverter) για το server room του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).

 31. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 32. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 33. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 34. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 35. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 37. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση της κατακύρωσης σε ανάδοχο της αποθήκευσης, συντήρησης (ψυγείου) και μεταφοράς τροφίμων και βασικής υλικής στο σημείο διανομής στα πλαίσια του ΕΠ ΕΒΥΣ της Π.Ε. Φλώρινας.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πενταβρύσου «Ο Πόντος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Συλλόγου Χρυσής «Η Μεταμόρφωση του Σωτήρος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση – προμήθεια μπαταριών Η/Υ (VBI) συστήματος μετάδοσης θεμάτων Πανελλαδικών Εξετάσεων.

 43. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ». Αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών, προϋπολογισμού 130.000,00 (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 44. Έγκριση παραλαβής τιμολογίων παροχής υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχο9λικό έτος 2017 – 2018.

 46. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τν προμήθεια ενός ζεύγους πόμολου πόρτας για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα).

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για αναμνηστικά μπλουζάκια στα πλαίσια του διεθνούς αγώνα Βαλκανικο9ύ Κυπέλλου ROLLER SKI 2018, του Αθλητικού Ομίλου Φλώρινας (Α.Ο.Φ.), που θα διεξαχθεί στις 1-2 Σεπτεμβρίου 2018 στην Φλώρινα.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας γραφείου Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM για τις ανάγφκες της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (Έδρα) Π.Δ.Μ.

 52. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων για τον καθαρισμό ρέματος στην περιοχή Φούφας Μηλοχωρίου Εμπορίου λόγω έκτακτης ανάγκης.

 53. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 98795/8350/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.

 54. Έγκριση παραλαβής των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 55. Έγκριση δαπάνης που αφορά το τουρνουά Ακαδημιών Ποδοσφαίρου.

 56. Έγκριση δαπανών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Γρεβενών.

 57. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας: «Διαφημιστικό υλικό (αφίσες – φυλλάδια – προσκλήσεις) για την πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 58. Παράταση χρόνου ισχύος της σύμβασης Φύλαξη Διοικητηρίου Πτολεμαΐδας.

 59. Έγκριση δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών.

 60. Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Συνδρομή στο Ιδιωτικό και Δημόσιο Δίκαιο sakkoulasonline.gr».

 61. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ηχητική κάλυψη στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 62. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Κάλυψη εκδήλωσης (βιντεοσκόπηση και φωτογραφίες) στην πολιτιστική εκδήλωση Γιαγκούλεια 2018».

 63. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης.

 64. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, Κκ. Καρυπίδη Θεόδωρου..

 65. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Λαογραφικό Όμιλο Κοζάνης «ΦΙΛΟΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ», στην παράσταση: «Αναμνήσεις ενός καθρέφτη», που θα πραγματοποιηθεί στις 17 Σεπτεμβρίου 2018.

 66. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις εκδηλώσεις «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018» του Πολιτιστικού Συλλόγου Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας» στις 25, 26 και 27 Ιουλίου.

 67. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης ειδών εστίασης.

 68. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις τριήμερες πολιτιστικές εκδηλώσεις Ποντιακού Μορφωτικού Συλλόγου Κλείτους, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Ιουλίου.

 69. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τις Εκδηλώσεις του Αθλητικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου «ΕΛΑΤΟΣ» Ελάτης

 70. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξαρτήματος (φρένο – καστάνια) για περσίδα σκίασης για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 71. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.

 72. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση και επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

 73. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για τη συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης σε έργα Παραγωγικού Περιβάλλοντος και ενίσχυση Κοινωνικών Υποδομών στο Δήμο Κοζάνης.

 74. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για επισκευή κυκλοφορητή αίθουσας Περιφερειακού Συμβουλίου αρμοδιότητας Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης.

 75. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Κοζάνης.

 76. Έγκριση ή μη του πρωτοκό9λλου καλής εκτέλεσης της αριθμξ. Πρωτ. 44888/3849/13-3-2018 (ΑΔΑ 66ΚΙ7ΛΨ-138) σύμβασης για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για της ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γής (έδρα) της Π.Δ.Μ.

 77. Έγκριση πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής ηλεκτρονικής διαδικασίας της 2ας Ιουλίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο Νότιο τμήμα της Π).Ε Γρεβενών 2018».

 78. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια καυσίμων κίνησης των επιβατικών υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 79. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 80. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Κοζάνης.

 81. Ορισμός δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 82. Παραίτηση από ένδικα μέσα και έγκριση πληρωμής δαπάνης.

 83. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεσης πίστωσης, για υλοποίηση έργου: «Φιλοξενία Γερμανών Επαγγελματιών για την προώθηση του Τουριστικού Προϊόντος της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στην αγορά της Γερμανίας (Fan Trip).

 84. Έγκριση ή μη του πρακτικού ΙΙΙ (κατακύρωση) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες: 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 28η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 17/7/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΓΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ», προϋπολογισμού 90.000,00 €.

 3. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού δημοπράτησης για το έργο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 & ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ».

 4. Έγκριση πρακτικού αξιολόγησης προσφορών του έργου: «Διευθέτηση ρέματος Επταχωρίου Β΄ φάση».

 5. Έγκριση μετάθεσης της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών του διαγωνισμού του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι».

 6. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της επισκευής και αναπρογραμματισμού πύλης εισόδου (Gateway) τηλεμετρικού δικτύου μετεωρολογικών σταθμών της Π.Ε. Φλώρινας.

 7. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο των εργασιών επισκευής – συντήρησης του δικτύου υπολογιστών του κτιρίου της Π.Ε. Φλώρινας των Διευθύνσεων της Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Φλώρινας.

 8. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας γεννήτριας Ducar DF 3000H, για τις ανάγκες του τμήματος Συγκοινωνιακώ Έργων της Π.Ε. Φλώρινας.

 9. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, συντήρησης και επισκευής του υπ’ αριθμ. ΚΗΥ 7899 οχήματος της Π.Ε. Φλώρινας, ποσού 372,00 €.

 10. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, επισκευής κρεμαριέρας στο ΚΗΥ 7872 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας ποσού 259,99 €.

 11. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση, επισκευής των παρακάτω μηχανημάτων ΜΕ 4977 – ΚΥ1599 – ΚΥ 5475 – ΜΕ 1299135 του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Π.Ε. Φλώρινας, ποσού 370,00 €.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριών και λοιπών υλικών για ντουλάπες, πόρτες και συρτάρια των γραφείων αρμοδιότητας Δ/νσης Δημόσιας Υγέιας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 13. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».

 14. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση – Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 15. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Βαθυλάκου, Μεσιανής , Ροδίτη Νομού Κοζάνης».

 16. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Αγροτική Οδοποιία Δήμου Βοΐου».

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε. Κοζάνης.

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 21. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 22. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 23. Έγκριση δαπάνης – διάθεσης πίστωσης – έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου, για την κάλυψη δαπάνης τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Γρεβενών.

 24. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2018 – 2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 496.000,00 € (συμπ. Φ.Π.Α.).

 25. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με σκοπό την προβολή των εθίμων της Θεσσαλίας, του Συλλόγου Θεσσαλών και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Αυγούστου 2018 στη Φλώρινα.

 26. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικής εκδήλωσης με θέμα: Κρήτη και Μακεδονία «Δεν ήταν νησί, ήταν η αδελφή το Μέγα Αλέξανδρου» του Σωματείου Ελληνικών Παραδοσιακών Χορών «Λυγκηστές», που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Αυγούστου 2018 στη Φλώρινα.

 27. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πρωταθλήματος καράτε Βορείου Ελλάδος 2018, της Ακαδημίας Μαχητικών Τεχνών «ΑΜΥΝΤΑΣ», που θα διεξαχθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018 στο Αμύνταιο.

 28. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Αρμενοχωρίου, και Φίλων Ν. Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν στις 30 & 31 Ιουλίου 2018 στο Αρμενοχώρι.

 29. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας, στη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «ΠΡΕΣΠΕΙΑ 2018» του Οργανισμού Πολιτιστικών εκδηλώσεων Πρεσπών Φλώρινας, που θα πραγματοποιηθούν το τριήμερο 24, 25 και 26 Αυγούστου 2018, στον Άγ. Αχίλλειο (Πρέσπες).

 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Γαλάτειας, στις 22 και 23 Αυγούστου 2018.

 32. Έγκριση δαπάνης.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (ένδυση) για τους υπαλλήλους του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης, για την προμήθεια θερινών ειδών ατομικής προστασίας (υπόδηση) για τους υπαλλήλους του Αμαξιοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπάνης.

 36. Έγκριση δαπάνης.

 37. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 38. Έγκριση εξουσιοδότησης των ΚΠΑ2 Φλώρινας και ΚΕΤΕΚ Φλώρινας, για τη διενέργεια διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή πετρελαίου θέρμανσης, για την κάλυψη αναγκών έτους 2020.

 39. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 40. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 41. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ. – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2017 – 2018 Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 43. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 44. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: ΣΑΕΠ 541: «Αντικατάσταση σηματοδοτών 2017».

 45. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ τουη έργου ΣΑΕ 205 (ενάριθμό 2007ΣΕ20500137) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000) : «Επισκευή – Συντήρηση κτιριακών και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της Π.Δ.Μ., στη ΖΕΠ Κοζάνης».

 46. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εκπολιτιστικού συλλόγου Αμμουδάρας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εξωραϊστικού και μορφωτικού συλλόγου Μανιάκων Καστοριάς, με την Π.Ε. Καστοριάς.

 48. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ενοικίαση σκεπάστρου – τέντα βαρέως τύπου, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του συλλόγου γυναικών Καλοχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του εξωραϊστικού πολιτιστικού συλλόγου Δενροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης υπηρεσίας γεύματος, στα πλαίσια της 6ης πανελλήνιας συγκέντρωσης ελεύθερης ιππασίας, που συνδιοργανώνεται από τον ιππικό αθλητικό σύλλογο Φλώρινας και την Π.Ε. Φλώρινας, στις 20, 21, 22 Ιουλίου 2018.

 51. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη των εξόδων διατροφής 4 απομακρυσμένων αποστολών για 2 ημέρες, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του 1ου Τουρνουά Μπάσκετ Παιδιών 14 – 15 χρονών του Α.Σ. Καστοριάς, με την Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – 15η/2018.

 53. Έγκριση δαπάνης διάθεσης πίστωσης και διενέργειας Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού, για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφορά Μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτε4ροβάθμιας Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για τη σχολική περίοδο 2018 – 2019», συνολικού προϋπολογισμού 1.798.479,94 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και δικαιώματος προαίρεσης καθώς και την έγκριση των όρων της διακήρυξης.

 54. Έγκριση δαπάνης της Π.Ε. Γρεβενών, έτους 2018.

 55. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για τη συνδιοργάνωση με το σύλλογο μανιταρόφιλων Ελλάδος πολιτιστικών δράσεων (παράλληλων με το 2ο Αντάμωμα Απανταχού Γρεβενιωτών).

 56. Έγκριση δαπανών και της διάθεσης πίστωσης για την συνδιοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων «FESTIVAL ΚΑΜΒΟΥΝΙΩΝ».

 57. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοιχτής ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Προάστειο προς Ασβεστόπετρα».

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 61. Έγκριση δαπάνης που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις αναβίωσης του Λαϊκού Πανηγυριού Κομάνου.

 62. Έγκριση δαπάνης που αφορά το 3ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων του Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Ροδίτη.

 63. Έγκριση δαπάνης.

 64. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής.

 65. Έγκριση ή μη πρακτικών Ι (δικαιολογητικά συμμετοχής & Τεχνικής Προσφοράς) & ΙΙ (Οικονομικών Προσφορών) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών σήμανσης για το Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Π.Δ.Μ.

 66. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 67. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος 25 ατόμων στο πλαίσιο ημερίδας με θέμα: «Ελληνική Κόκκινη Φυλή: Προοπτικές και Βιωσιμότητα», που πραγματοποιείται στην Καστοριά.

 68. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 69. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 70. Έγκριση διενέργειας των όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, κατά τη χειμερινή περίοδο 2018–2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 71. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση προμήθειας λιπαντικών για τα μηχανήματα έργου και οχήματα του Σταθμού Μηχανημάτων της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Φλώρινας.

 72. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 73. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 74. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Κοζάνης.

 75. Έγκριση δαπάνης για την αθλητική εκδήλωση με τίτλο: «11ος Ορεινός Αγώνας Ναμάτων», στις 12/08/2018.

 76. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη προσωρινό ανάδοχο, για το έργο: «Επέκταση υφιστάμενου τεχνικού στο 6ο χλμ Κοζάνης – Αιανής».

 77. Έγκριση δαπάνης, για αγορά υλικών σήμανσης.

 78. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τν τοποθέτηση στηθαίων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

 79. Έγκριση Δαπάνης, για το έργο – εφαρμογή «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 80. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εκπολιτιστικό – Μορφωτικό – Αθλητικό Σύλλογο Μεταξά, στο αντάμωμα Μεταξιωτών που θα πραγματοποιηθεί 21 Ιουλίου 2018.

 81. Έγκριση Δαπάνης, για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ποντιακό Μορφωτικό Σύλλογο Κλείτου, στις τριήμερες Πολιτιστικές εκδηλώσεις, που θα πραγματοποιηθούν στις 16, 17 και 18 Αυγούστου 2018.

 82. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.

 83. Έγκριση Δαπάνης, και απευθείας ανάθεση αυτής, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ποντιακό & Μικρασιατικό Σύλλογο Καρυοχωρίου «Ο Πρόσφυγας», στις Γιορτές Πολιτισμού 2018, που θα πραγματοποιηθούν στις 19 και 20 Ιουλίου 2018.

 84. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Επαρχιακού Οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης 2017.

 85. Έγκριση Δαπάνης, και ανάθεση αυτής για την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Κολυμβητική Ένωση Κοζάνης, του Πανελληνίου Πρωταθλήματος Κολύμβησης, που θα πραγματοποιηθεί 19 έως 22 Ιουλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


27η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (10-7-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 10/07/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής – ηλεκτρονικής διαδικασίας της 25ης Ιουνίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».
 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Διαγράμμιση κόμβων στο επ. οδικό δίκτυο και οριογραμμών επ. οδού προς Κλεισούρα και Άργος Ορεστικό»,Π.Ε.Καστοριάς.
 4. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 23.600,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Πατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 5. Έγκριση δαπάνης – διάθεση πίστωσης ποσού 12.500,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Γρεβενών για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 6. Έγκριση δαπάνης -διάθεση πίστωσης ποσού 7.000,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Πατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν.Καστοριάς για το χρονικό διάστημα από 1-5 έως 30-6-2018.
 7. Έγκριση Συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 80.645,16 € (χωρίς ΦΠΑ) και 100.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).
 8. Έγκριση απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια λαμπτήρων για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περιοχή Ζ.Ε.Π. Κοζάνης.
 9. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την έκδοση βεβαίωσης καλής λειτουργίας αναλογικών ταχογράφων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 10. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για παρελκόμενο μηχάνημα χορτοκοπής για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών ‘Εργων Π.Δ.Μ. (ΕΔΡΑ).
 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Καλλιθέα» Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Εξωραϊστικού Μορφωτικού Πολιτιστικού Συλλόγου Λεύκης «Άγιος Χριστόφορος» με την Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση κατακύρωσης σε ανάδοχο της προμήθειας 2 SWITCH για τις ανάγκες της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης  Φλώρινας.
 15. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 16. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.
 17. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 18. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών εκτέλεσης θεατρικής παράστασης στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική και φωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Άργους Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου διαφημιστικού υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων της Εύξεινου Λέσχης Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.
 22. Έγκριση πρακτικού διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών και περιφερειακών συστημάτων.
 23. Έγκριση δαπανών-διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.M.).
 24. Έγκριση ως υπολόγου – διαχειριστή την Τσώτσου Ελένη  για : Α)την καταβολή τελών χρήσης μηχανημάτων έργου της Π.Ε.Φλώρινας Έτους 2018 Β)την έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής ποσού 6.000,00€ επ’ ονόματι της και Γ)την έγκριση δαπάνης 6.000,00€ από τον ΚΑ 0899.01 του Φ. 072 του Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας έτους 2018 και την έγκριση διάθεσης της πίστωσης αυτής για την έκδοση Χ.Ε.Π. για την παραπάνω αιτία με προθεσμία απόδοσης λογαριασμού την 31η Δεκεμβρίου 2018.
 25. Έγκριση ανάθεσης για το έργο: «Κατασκευή τεχνικού στον Επαρχιακό δρόμο Φούφα – Όρια Π.Ε. Φλώρινας».
 26. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ελαστικών για οχήματα αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 27. Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης.
 28. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 29. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Γεφυρών», Π.Ε.Καστοριάς.
 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε.Καστοριάς.
 31. Έγκριση διενέργειας και όρων επαναληπτικού συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής – συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 59.500,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).
 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την απόφραξη τεχνικών στο Ε.Ο. δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.
 33. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδήλωσης του Συλλόγου Φωτεινής με την Π.Ε. Καστοριάς.
 35. Έγκριση: α) διάθεσης πίστωσης, β) δαπάνης και γ) έκδοσης ΧΕΠ, συνολικού ποσού <3.000,00> € και ορισμού υπολόγου για πληρωμή e-παραβόλου για τον έλεγχο οχημάτων στο Κ.Τ.Ε.Ο. Γρεβενών.
 36. Έγκριση δαπάνης έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.
 37. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 38. Έγκριση της δαπάνης  τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018.
 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες του Γραφείου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 40. Έγκριση απευθείας ανάθεση για την προμήθεια αδειών κυκλοφορίας μηχανημάτων αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.
 41. Έγκριση ή μη επιβολής ποινικής ρήτρας  435,61 ευρώ  στον ανάδοχο μεταφορέα  μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό  έτος  2017-2018 Υπεραστικό ΚΤΕΛ Καστοριάς Α.Ε. για μη τήρηση των συμβατικών όρων της σύμβασης.
 42. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 98869/8361/31-5-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για επισκευή φωτοτυπικού Μηχανήματος του Γραφείου Περιφερειάρχη Π.Δ.Μ..
 43. Έγκριση 3η Παράταση προθεσμίας του υποέργου: «Τμήμα Λιβαδοτόπι – Γιαννοχώρι» του έργου: «Οδοποιία στην περιοχή του ορεινού Όγκου Γράμμου».
 44. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένων επιστημονικών εκδόσεων (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών έργων (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 45. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.
 46. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Λ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Κρόκου «Ιωακείμ Λιούλιας», για τα «ΙΩΑΚΕΙΜΙΑ 2018», που θα πραγματοποιηθούν στις 25, 26 και 27 Ιουλίου 2018.
 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 48. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 49. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας .
 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή των τριών (3) ανελκυστήρων – ασανσέρ της Π.Ε. Καστοριάς.
 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων & μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 52. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Ασβεστόπετρας στις 19 και 20 Ιουλίου 2018 στην πλατεία του χωριού.
 53. Έγκριση δαπάνης  για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων με τίτλο «ΣΕΛΤΣΙΩΤΙΚΑ 2018»-1° Τοπικό Φεστιβάλ ανάδειξης & Διατήρησης της Τοπικής Κληρονομιάς, που διοργανώνει ο Φιλαθλητικός Ορειβατικός Σύλλογος Εράτυρας «Η Σέλτσα» στις 21 και 22 Ιουλίου 2018.
 54. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π,Ε. Κοζάνης στις καθιερωμένες καλοκαιρινές πολιτιστικές εκδηλώσεις, που διοργανώνει η Κοινότητα Νέων Αναρράχης.
 55. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.
 56. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ., με τον Μορφωτικό Σύλλογο «Η ΟΡΕΣΤΙΣ» Αργούς Ορεστικού, στο Χορωδιακό Φεστιβάλ Άργους Ορεστικού, στις 25 και 26 Ιουλίου 2018.
 57. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο 2ήμερο πολιτιστικών εκδηλώσεων, που διοργανώνει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Μηλοχωρίου «Η ΛΥΓΚΙΣΤΗΣ» στις 25 και 26 Ιουλίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 


 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided