Τετάρτη, Φεβρουάριος 20, 2019

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

38η , 39η , 40η , 41η , 42η , 43η , 44η , 45η , 46η , 47η , 48η , 49η , 50η , 51η , 52η , 53η , 54η , Πρόσκληση

 

54η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα  31/12/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση συγκρότησης γνωμοδοτικής επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού (διαπραγμάτευσης) παροχής υπηρεσιών «Δημιουργίας master plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, καταγραφή ρεμάτων, καθαρισμός προτεραιοτήτων με βάση τις ενδεικτικές πλημμύρες, ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας.
 3. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό 3388/18 απόφασης της Ο.Ε. περί συγκρότησης επιτροπής για τη διενέργεια διαγωνισμού της μελέτης:  ΣΑΜΠ 041 με κωδικό MIS 2017ΜΠ04100002 «Βελτίωσης του οδικού τμήματος Κοζάνη – Αεροδρόμιο της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3», προεκτειμώμενης αμοιβής 381.987,67 € (χωρίς Φ.Π.Α.).
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Αποκατάσταση Οδικού Δικτύου Φλώρινα – Βίτσι».
 5. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης επιτροπών:  α) Προσωρινής – Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής αφανών Εργασιών – Κόστος εξακρίβωσης τιμών εμπορίου και γ) χαρακτηρισμός φυσικού εδάφους για το έτος 2019.
 6. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότηση Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών για έργα με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς μόνο βάσει τιμής και η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης του έργου δεν υπερβαίνει το 1.000.000,00 €, χωρίς να συνυπολογίζεται το κονδύλιο του Φ.Π.Α.
 7. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης».
 8. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής συνοπτικού διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο:  «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ. Οδό (7) από διασταύρωση Ε.Ο. (3) Κοζάνη – Λάρισα προς όρια Π.Ε. Γρεβενών».
 9. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου:  «Επισκευή – Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων».
 10. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:  ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 «Νέες κατασκευές – Συντήρηση Οδικού Ηλεκτροφωτισμού 2019 – 2020», προϋπολογισμού 938,000,00 € (με Φ.Π.Α.).
 11. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕ 205 (ενάριθμο 2007ΣΕ20500137) και ΣΑΕΠ 541 (ενάριθμο 2016ΕΠ54100000)  «Επισκευή – συντήρηση κτιριακών και Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στο κτίριο Διοίκησης της ΠΔΜ, στη ΖΕΠ Κοζάνης» προϋπολογισμού 320.000,00 € (σύμβαση 146.122,48 € με Φ.Π.Α.).
 12. Έγκριση χορήγησης 2ης παράτασης προθεσμίας του έργου:  ΣΑΕΠ 541 «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος στο 32ο χλμ της Ε.Ο. Φλώρινας – Κοζάνης (νέο τμήμα)» προϋπολογισμού 24.000,00 € (σύμβαση 22.971,00 € με Φ.Π.Α.).
 13. Έγκριση  επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG-HP MLT-R116, SEE BLACK, για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικο9ύ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες του γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Π.Δ.Μ.
 16. Έγκριση δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.
 17. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας, κ. Στέφανου Μπίρου.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ».
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εξοπλισμού (RAID Controller HP/Compaq Type 120978-001 2 Set) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.
 20. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».
 21. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου:  «Αποκατάσταση οδού πρόσβασης προς το Πάρκο Εθνικής Συμφιλίωσης».
 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα το Γεωπάρκο Γρεβενών – Κοζάνης: Από την πρόταση στο δρόμο για την ένταξη στην UNESKO».
 23. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας:  «Διαφημιστική καταχώρηση  με θέμα Τοπικά προϊόντα Γρεβενών:  Τυροκομικά και Αλεύρι».
 24. Έγκριση παροχής εντολής και πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.
 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 26. Έγκριση παραλαβής των τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 27. Έγκριση αποδοχής ποσού 1.350.000,00 €, ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 28. Έγκριση αποδοχής ποσού 80.000,00 €- 3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 041, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 29. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.600,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 30. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 5.113,75 €, από το Υπουργείο Οικονομίας & Ανάπτυξης.
 31. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 147.640,00 €,  1η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 32. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 4.500.000,00 €,  2η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 33. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 8.300.000,00 €,  3η κατανομή χρηματοδότησης ΣΑΕΠ 541, μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 34. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 113.700,00 €,  1η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 005/2), μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 35. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 700.000,00 €,  3η κατανομή χρηματοδότησης ΠΔΕ (ΣΑΕΠ 041), μηνός Δεκεμβρίου 2018.
 36. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 16.000,00 €, από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα τη Βάλια Κάλντα:  «Ένας τουριστικός προορισμός στα Γρεβενά για όλο το χρόνο».
 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας «Διαφημιστική καταχώρηση με θέμα:  «Ανάδειξη Μεταβυζαντινών Μνημείων Παρουσίαση της καταγραφικής Έρευνας του ΤΕΕ/Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας».
 39. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 3778/18 (ΑΔΑ: 7Χ7Β7ΛΨ-Ζ0Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που αφορά την απευθείας ανάθεση για τη συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό:  «BRAVO sustainability Dialogue & Awards 2018».
 40. Έγκριση παράτασης χρόνου ισχύος συμβάσεων.
 41. Έγκριση του πρακτικού (Ι) του Ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την ανάθεση της σύμβασης του έργου:  ΣΑΕΠ 541 με κωδικό 2014ΕΠ54100002 (Έδρα) «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Κοζάνης, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΓΜ, έτους 2018».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

53η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 21/12/2017 και ώρα 13:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των παρακάτω θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 287.031,82 €.
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς.
 4. Έγκριση δαπάνης ΜΥΗΣ Φράγματος Νεστορίου Π. Ε. Καστοριάς.
 5. Έγκριση δαπανών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 6. Έγκριση δαπάνης.
 7. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (26η/2017)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

52η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη  27/12/2018 και ώρα 13:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικών προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων  παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης
 3. Έγκριση α) ανάκλησης – ακύρωσης της με αρ. 3856/18 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΔΜ απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς  β) εκ νέου έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού στου Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού επιχειρηματικότητας & Παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς.
 4. Έγκριση μετακινήσεων εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης.
 5. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

51η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.223/14 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Κεχαγιάς Φώτιος
 2. Γέρου Κωνσταντίνος
 3. Βάσσος Πασχάλης
 4. Δασκαλόπουλος Αντώνιος
 5. Μαργαρίτης Γεώργιος
 6. Κιοσές Ιωάννης

Σε συνεδρίαση την Δευτέρα 28/12/2015 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), με θέμα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση της 2ης παράτασης προθεσμίας της μελέτης «Βελτίωση προσαρμογής τμήματος της Εθνικής Οδού Κοζάνης-Λάρισας (Ε.Ο. 3) στη θέση της Σιδηροδρομικής Γέφυρας του ΟΣΕ» Π.Δ.Μ.
 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Επισκευή σχολικών κτιρίων Δήμου Δεσκάτης» Π.Ε. Γρεβενών
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση ασφαλτικού οδοστρώματος στο νότιο τμήμα της       Π.Ε. Γρεβενών 2014»
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΤΗΝ ΑΕΤΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. Γρεβενών
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΗΠΟΥΡΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ» Π.Ε. Γρεβενών
 7. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση του πέτρινου σχολείου στο Δ.Δ. Σπηλαίου» Π.Ε. Γρεβενών
 8. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση επισκευή οδοστρώματος της Π.Ε. Γρεβενών 2014»
 9. Έγκριση της 3ης παράτασης προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς Π.Ε. Καστοριάς
 10. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Αποκατάσταση ζημιών Ε.Ο. Δικτύου Π.Ε. Καστοριάς»
 11. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Συντήρηση κτιρίου Διεύθυνσης Συγκοινωνιών-ΚΤΕΟ Π.Ε. Φλώρινας»
 12. Έγκριση παράτασης προθεσμίας του έργου: «Καθαρισμός στοιχείων απορροής υδάτων-Αντιμετώπιση χειμαρολάβας Π.Ε. Φλώρινας 2015»
 13. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για την υπεράσπιση των συμφερόντων της Π.Ε. Γρεβενών
 14. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π.Ε. Κοζάνης στην έκδοση ημερολογίου, αφιερωμένο στον Παύλο Μελά, της Ιεράς Μητρόπολης Φλωρίνης, Πρεσπών και Εορδαίας για το έτος 2016
 15. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (Π.Ε. Κοζάνης)
 16. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας (έδρα)
 17. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού (έδρα)
 18. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (έδρα)
 19. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης
 20. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των Συλλογικών οργάνων, οδηγών και φυλάκων
 21. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Διοίκησης (έδρα)
 22. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού (έδρα και Π.Ε. Κοζάνης)
 23. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Οικονομικών   (έδρα)
 24. Έγκριση δαπάνης για υπερωρίες έτους 2016 των υπαλλήλων της Δ/νσης Κτηνιατρικής     (έδρα)
 25. Έγκριση δαπάνης για τη «ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΙ ΑΙΘΡΙΟΥ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»
 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Γρεβενών
 27. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας – Πολιτισμού – Τουρισμού Π.Δ.Μ.
 28. Έγκριση πληρωμής δαπάνης έργου Π.Ε. Γρεβενών
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Π.Ε. Φλώρινας
 30. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Θεόδωρος Καρυπίδης

Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες.
 2. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 50η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τετάρτη 12/12/2018 και ώρα 10:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση 2ου Πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:"Αποκατάσταση φθορών-Σύνδεση Αγροτικών Δρόμων - Κατασκευή τεχνικών στο Οδικό Δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας".

 3. Έγκριση δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο «Το Τσαρσί» Καστοριάς, στο Φεστιβάλ με τίτλο: «Τα χάλκινα στην Καστοριά» που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Ιανουαρίου 2019.

 4. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (25η/2018).

 5. Έγκριση δαπάνης για συμμέτοχη της Π.Ε. Φλώρινας στις εκδηλώσεις του «Ανάμματος των φωτιών» της Π.Ε. Φλώρινας.

 6. Έγκριση του πρωτοκόλλου παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

 8. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 9. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δέκα (10) πομποδεκτών VHF/UHF»,Π.Ε.Γρεβενών.

 10. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση εκδήλωσης << Ρεσιτάλ της σοπράνο Βιολέττας Λούστα με τον ταλαντούχο πιανίστα Θοδωρή Τζοβανάκη>>, του Πολιτιστικού Συλλόγου <<ΟΚΤΑΒΑ>>, που θα διεξαχθεί στις 28/12/2018 στο Πολιτιστικό Κέντρο Φλώρινας.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας διαφημιστικών t- shirt,Π.Ε.Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας πέντε (5) τροχήλατων καρεκλών γραφείου,Π.Ε.Γρεβενών.

 13. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών για την επισκευή του πολυμηχανήματος unimog ΜΕ 118400.

 15. Έγκριση δικαιολογητικών δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 16. Έγκριση αποδοχής ποσού <5.000,00>,Π.Ε.Γρεβενών.

 17. Έγκριση τροποποίησης στο ορθό του ονόματος αναδόχου στον οποίο εγκρίθηκε η ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018 – 2019 με την αριθμ. 2710/2018 απόφαση της Ο.Ε. στα πλαίδια της διαπραγμάτευσης της 10ης/9/2018.

 18. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση δαπανών της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αγορά – αντικατάσταση ελαστικών επιβατικών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής για την επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την ετήσια συνδρομή στη βιβλιοθήκη Δημοσιονομικής Νομοθεσίας www.docman.gr.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση συνδρομής των γραμμών τηλεμετρίας και των μετεωρολογικών σταθμών και προμήθεια φωτοβολταϊκού συστήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη ορχήστρας στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Επιχειρηματικότητας & παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη, στα πλαίσια συνδιοργάνωσης του Παραδοσιακού Καστοριανού Καρναβαλιού του Δήμου Καστοριάς – Αντιδημαρχία Τουρισμού Αθλητισμού Επιχειρηματικότητας & παραδοσιακών πολιτιστικών εκδηλώσεων με την Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 28. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 29. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπών για το έτος 2019 της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (αμαξοστασίου) της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση του πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ «ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ» ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών (αντιπαγωτικά – ενισχυτικά πετρελαίου, αντιψυκτικά), για τις ανάγκες του Σταθμού Μηχανημάτων της Π.Ε. Φλώρινας».

 32. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 33. Έγκριση ανάληψης υποχρεώσεων οικονομικών ετών 2018 – 2019.

 34. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 35. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς γνωμοδοτικής επιτροπής (με τους αναπληρωτές τους) για τη διενέργεια του Δημόσιου ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 36. Έγκριση δαπάνης και έγκριση διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός οχήματος για μετακινήσεις σε δύσβατες περιοχές για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, προϋπολογισμού 35.000,00 €, (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).

 37. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018 – 2019.

 38. Έγκριση δαπάνης.

 39. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών φιλοξενίας γραφείου Αντιπεριφερειάρχη.

 40. Έγκριση ανάθεσης της προμήθειας διαφόρων ειδών για τις ανάγκες του τμήματος Περιβάλλοντος & Υδροοικονομίας Π.Ε. Φλώρινας στα πλαίσια του προγράμματος «Ελέγχου της ποιότητας των υδατικών πόρων για γεωργία, προμήθεια εργαστηριακού εξοπλισμού, μηχανογραφική επεξεργασία στοιχείων».

 41. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για τον βιολογικό καθαρισμό των υπηρεσιακών επιβατικών οχημάτων με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4400, ΚΗΙ 4401, ΚΗΙ 4404, ΚΗΥ 6770, ΚΗΗ 2494 της Π.Ε. Καστοριάς.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για εκτέλεση εργασιών οδοποιίας και χωματουργικών σε περιοχές αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Δ.Μ. (Έδρα).

 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση των πρακτικών του Α΄ Συνεδρίου Ιστορίας Δυτικής Μακεδονίας».

 44. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.740,00 €, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 45. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 2.299,00 €, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Τροφίμων.

 46. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 447.328,00 €, από το πρόγραμμα των ΚΑΠ.

 47. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 320.443,14 €, από το Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης.

 48. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 1.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΜΠ 041).

 49. Έγκριση αποδοχής και κατανομής ποσού 10.000,00 €, 1η κατανομή χρηματοδότησης Π.Δ.Ε. (ΣΑΕΠ 041).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 49η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 04/12/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής ανοικτής-ηλεκτρονικής διαδικασίας και ανάθεση στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των όμβριων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου "Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. - Κοζάνη-Λάρισα προς Αυλές – Ρύμνιο - Αιανή" στο ύψος του οικισμού Αυλών».

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης».

 4. Έγκριση γνωμοδότησης δικηγόρου και έγκριση δαπάνης.

 5. Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 8. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Δεκεμβρίου 2018.

 9. Έγκριση έκδοσης ΧΕΠ και ορισμού υπολόγου για την κάλυψη δαπάνης τελών κυκλοφορίας των αυτοκινήτων της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

 10. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Μίσθωση ενός (1) λεωφορείου για την μεταφορά παιδιών-αθλητών στο Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας για το διάστημα 17-11-2018 έως 3-3-2019"», Π.Ε. Γρεβενών.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Γυναικών Μαυροχωρίου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στο πλαίσιο συνδιοργάνωσης χριστουγεννιάτικης εκδήλωσης του συλλόγου υπαλλήλων Π.Ε. Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης κοινωνικού χαρακτήρα του Νομαρχιακού Τμήματος ΑΔΕΔΥ με την Π.Ε. Καστοριάς.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς «Αθανάσιος Χριστόπουλος» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 15. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για αντικατάσταση αισθητήρα βροχόπτωσης μετεωρολογικού σταθμού Λιμνοχωρίου, Π.Ε. Φλώρινας.

 16. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.

 17. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.

 18. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας (διαμονή με ημιδιατροφή) στα πλαίσια πραγματοποίησης πολυήμερου πρ/τος ατόμων με αναπηρία στην Καστοριά.

 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) ψηφιακής γραφίδας, Π.Ε. Γρεβενών.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει υποδοχής πολιτών κατά την περίοδο των εορτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών προσωπικής υγιεινής (πάνες) ενόψει επίσκεψης από τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς στο ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ στο πλαίσιο των εορτών.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια παραδοσιακών γλυκισμάτων ενόψει επίσκεψης του Αντιπεριφερειάρχη σε ΚΑΠΗ και Γηροκομείο Καστοριάς.

 24. Έγκριση 2ης τροποποίησης της 3202/2018 23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΖΞ7ΛΨ-ΛΚΟ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.

 25. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την πραγματοποίηση δεξίωσης στο πλαίσιο εορτασμού για την "Πρώτη του Έτους" στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 27. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 15.914,80€.

 28. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού (Barcode SP-3001) για τις ανάγκες του Τμήματος Μεταφορών Εορδαίας της Π.Ε. Κοζάνης.

 29. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φλουριού - δώρου στο πλαίσιο κοπής Πρωτοχρονιάτικης πίτας στα πλαίσια εορτασμού για την "Πρώτη του Έτους" στο γραφείο του Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.

 32. Έγκριση ανάθεσης για την παροχή Υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)».

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κλειδαριάς ασφαλείας για το γραφείο 11 του 4ου ορόφου του κτιρίου της Π.Ε Κοζάνης.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κάρτας δικτύου Ethernet για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για το γραφείο 11 του 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια κουβερτών επιβίωσης αλουμινίου για την κάλυψη στοιχειωδών αναγκών των οδηγών και επιβατών σε περιπτώσεις ακινητοποίησης οχημάτων στο οδικό δίκτυο, λόγω χιονοπτώσεων ή παγετού, καθώς και σε ανάλογες περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης.

 37. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νση Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 38. Εγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τριών (3) DRUM SAMSUNG MLT 116R εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 39. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έξι (6) DRUM εκτυπωτή τύπου SAMSUNG XPRESS M2825 ND για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 40. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 41. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ’’,Π.Ε.Φλώρινας.

 42. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΟΥΔΗΣ’’, Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016»,με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ’’, Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ»., με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’’, Π.Ε. Φλώρινας.

 45. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 46. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 47. Έγκριση επιδομάτων για μαθητές που μεταφέρονται με ευθύνη εκείνων που έχουν την γονική μέριμνα για το σχολικό έτος 2018-2019 για την Π.Ε Κοζάνης.

 48. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την συμμετοχή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στο θεσμό «BRAVO sustainability Dialogue & Awards 2018».

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου «Η Πρόοδος» Νταηλάκι με την Π.Ε. Καστοριάς.

 50. Έγκριση ή μη του από 26/11/2018 πρακτικού της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση και χωρίς τροποποίηση των όρων της με αρ. 3/2018 διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς, ποσού 46.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Εξωρ. Λαογρ. Συλλόγου «Ομόνοια» Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.

 52. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίου παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 53. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 54. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχητικής κάλυψης στα πλαίσια συνδιορνάνωσης του παραδοσιακού καρναβαλιού στο Δήμο Αργούς Ορεστικού με την Π.Ε. Καστοριάς.

 56. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 57. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 58. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ.190931/16121/22-10-2018 Σύμβασης παροχής υπηρεσιών για μεταφορά αρχείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας.

 59. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Πτολεμαϊδας «Ο ΣΩΤΗΡΑΣ», στις Χριστουγεννιάτικες Εκδηλώσεις «ΩΣΑΝΝΑ» που θα πραγματοποιηθεί στις 24 Δεκεμβρίου 2018.

 60. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Ναυτικό Όμιλο Μαυροχωρίου, στον αγώνα 8+ (ΤΡΙΑΘΛΟΣ ΟΚΤΑΚΩΠΩΝ) που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018.

 61. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 62. Έγκριση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 για το αντικείμενο της κολύμβησης.

 63. Έγκριση Δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Εμπορικό Σύλλογο Γρεβενών, στις Χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις, με τη δημιουργία ενός Χριστουγεννιάτικου χωριού, που 0α πραγματοποιηθούν από 16 Δεκεμβρίου 2018 έως 6 Ιανουαρίου 2019.

 64. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 65. Έγκριση μεταφοράς μαθητών Π.Ε Κοζάνης σχολικού έτους 2018-2019 με δημόσια συγκοινωνία - ειδικά μαθητικά δελτία σχολικών μονάδων Δήμου Εορδαίας.

 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 67. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Ημερίδας με θέμα «Σύγχρονες Εκπαιδευτικές λειτουργίες των Εικαστικών Εργαστηρίων » του Τμήματος Εικαστικών & Εφαρμοσμένων Τεχνών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

 68. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ΕΘΝΙΚΟ - ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»,με ανάδοχο την εταιρεία. : 'ΊΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ",Π.Ε.Φλώρινας.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

ΘΕΜΑ: 48η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 27/11/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση Εθνικού Οδικού Δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, έτους 2018, αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/Π.Δ.Μ.».

 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Αποκατάσταση Εθνικού Οδικού Δικτύου στην περιοχή της Τ.Κ. Μηλιάς της Π.Ε. Γρεβενών αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας)/ Π.Δ.Μ.».

 4. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 3.147.172,15 €.

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Εξυγίανση - Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τεχνική - Επιστημονική υποστήριξη για την Εξυγίανση-Αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 7. Έγκριση 5ης παράτασης Προθεσμίας σύμβασης μελέτης εκούσιου αναδασμού Αγροκτήματος Κομνηνάδων Ν. Καστοριάς.

 8. Έγκριση των όρων Διακήρυξης του έργου: <<Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς>>.

 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: << Αντικατάσταση στέγης και εργασίες συντήρησης στο Τελωνείο Καστοριάς».

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης της Υπηρεσίας: «Καθαρισμός Ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου», Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής παρακολούθησης και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης της Υπηρεσίας: <<Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου>>, Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00 € #.

 13. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικού – Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 450.000.00 € #.

 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 15. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 201419/17088/6-11-2018(ΑΔΑ:67ΤΟ7ΛΨ-6ΒΣ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου.

 16. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για τα σχολικά έτη 2018-2020.

 17. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00 €, Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 19. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλιοθήκης με συρόμενες πόρτες και πόρτα για υφιστάμενη ντουλάπα για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης.

 20. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Υγειονομικού Υλικού (ειδών φαρμακείου) για τον εξοπλισμό φαρμακείου της Δ/νσης Οικονομικού.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 22. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υγειονομικού υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Κοζάνης.

 23. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 24. Έγκριση παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 25. Έγκριση της δαπάνης τιμολογίων αναδόχων μεταφορέων μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωροταξικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 26. Έγκριση Παράτασης συμβάσεων προμήθειας ψυχρής ασφάλτου και προμήθειας, εγκατάστασης και ετήσιας συνδρομής του συστήματος διαχείρισης στόλου των υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ενός εκ των τριών ανελκυστήρων του κτηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού που απαιτείται για την επισκευή φωτοτυπικού μηχ/τος της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ασύρματης τηλεφωνικής συσκευής για το Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Καστοριάς.

 32. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών, Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΠΗΛΑΙΟ - ΠΟΡΤΙΤΣΑ», προϋπολογισμού 1.265.000,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.),Π.Ε. Γρεβενών.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βασικού πακέτου συνδρομής σε ψηφιακή βάση δεδομένων και πληρωμή τέλους αρχικής συνδρομής (sakkoulas-online.gr) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 35. Έγκριση δαπάνης και Διάθεση Πίστωσης.

 36. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας γραφικής ύλης και κουτιών αρχειοθέτησης για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.

 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αυτόματης σύριγγας εμβολιασμού 5ml για το Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε.Γρεβενών.

 40. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τηλεφωνικών συσκευών (5 τεμ.) για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Καθαρισμός χαλιών του Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση του συστήματος δορυφορικού εντοπισμού GPS του Τμήματος Τοπογραφίας Εποικισμού και Αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας προμήθειας μεταλλικών γραμμάτων & αριθμών για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών,Π.Ε.Γρεβενών.

 44. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 45. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών διασκορπιστή άλατος ΜΕ 90763,Π.Ε.Γρεβενών.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Μεταφορά 238 Φακέλων Σχεδίων Βελτίωσης"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 48. Έγκριση ορισμού ως υπολόγου - διαχειριστή την Τασούλα Τρύφων ΠΕ/Διοΐκητικού – Οικονομικού,Π.Ε.Φλώρινας.

 49. Έγκριση μετακίνησης Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς εκτός έδρας.

 50. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια αθλητικού υλικού και έκδοση αφισών-φυλλαδίων στα πλαίσια τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει ο Α.Σ. Εορδαίας «ΕΛΠΙΔΑ».

 51. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 52. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια του εξοπλισμού που πρέπει να εγκατασταθεί στο κτίριο του πρώην Δημαρχείου Αγίας Παρασκευής για να υπάρξει εναρμόνιση με την ισχύουσα νομοθεσία σε ζητήματα πυροπροστασίας.

 53. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το σύλλογο Μεσοβούνου στην πολιτιστική εκδήλωση, που θα πραγματοποιηθεί στις 19 Δεκεμβρίου 2018.

 54. Έγκρισης δαπάνης, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Σώμα Ελλήνων Προσκόπων στην εκδήλωση: «Γνωρίστε τον Προσκοπισμό», που θα πραγματοποιηθεί στις 16 Δεκεμβρίου 2018.

 55. Έγκριση δαπανών έτους 2018 της Π.Ε. Γρεβενών.

 56. Έγκριση ή μη απ[ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 3 καρεκλών γραφείου, για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 57. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 58. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 61. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 63. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Κοζάνης, για το έτος 2018.

 64. Έγκριση – Διάθεση πίστωσης.

 65. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 66. Έγκριση ή μη των πρακτικών Ι και ΙΙ της διαδικασίας διαπραγμάτευσης του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης τια τις ανάγκες της 1. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – Έδρας 2. Της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και 3. Των Νομικών προσώπων Δημοσίου Δικαίου χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης (Αδιάθετα Τμήματα).

 67. Έγκριση πρακτικού Νο 33/2018 αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 7/196209/3104/30-10-2018 για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων) μέχρι 23.440,00 € (με Φ.Π.Α.) για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 68. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεσης προμήθειας σωληνώσεων, για την Π.Ε. Φλώρινας.

 69. Έγκρισης δαπάνης και απευθείας ανάθεση αυτής, για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με τον Α.Μ.Σ. «ΜΕΛΙΤΕΥΣ» Μελίτης, στο Πολιτιστικό διήμερο που θα πραγματοποιηθεί 1-2 Δεκεμβρίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 47η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 20/11/2018 και ώρα 9:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Προσπέλαση ρεμάτων σε διάφορες θέσεις στην Π.Ε. Κοζάνης» Προϋπολογισμός: 28.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 3. Έγκριση Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτής - ηλεκτρονικής διαδικασίας της 5ης Νοεμβρίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: «ΣΗΜΑΝΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2018»,Π.Ε. Γρεβενών.

 4. Έγκριση επιτροπής Διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου Π.Ε. Φλώρινας.

 5. Έγκριση δαπάνης πληρωμής λογαριασμών μελέτης εκούσιου αναδασμού αγροκτήματος Κομνηνάδων από ΣΑΜΠ 041,Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 7. Έγκριση δαπάνης και έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου οριστικής (ποιοτικής ποσοτικής) παραλαβής εργασιών επισκευής - συντήρησης φωτοτυπικού μηχανήματος.

 8. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή συμβολαίων συντήρησης έτους 2019 για τις εφαρμογές λογισμικού της εταιρείας 4Μ.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 10. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για καθαρισμό και επισκευή δυο (2) πιστολιών υαλοσφαψιδίων και δυο (2) πιστολιών χρώματος,Π.Ε.Φλώρινας.

 11. Έγκριση Απευθείας ανάθεσης για προμήθεια σετ επισκευής πιστολιού χρώματος Mod 90, πιστολιού υαλοσφαιριδίου Ρ 90, βελόνης πλήρους σώματος βαλβίδας και σώματος βαλβίδας Ρ90,Π.Ε.Φλώρινας.

 12. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 13. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 31 της Διαπραγμάτευσης της 14-11-2018 δρομολογίου μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για εφαρμογή του αντικειμένου της κολύμβησης κάθε Πέμπτη από 22-11-2018 μέχρι και 21-2- 2019 από το Δημοτικό Ξινού Νερού προς το Κολυμβητήριο Πτολεμαίδας.

 14. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας βιβλίων - λευκωμάτων με τίτλο "Κυνήγι Ελεφάντων στα Γρεβενά: Οδηγός της Παλαιοντολογικής Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών".

 16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ.-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 18. Έγκριση του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 196533/16684/30-10-2018 (ΑΔΑ: 9ΩΛΦ7ΛΨ-ΣΑ2) σύμβαση για την επισκευή Φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού(έδρα) Π.Δ.Μ..

 19. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 21. Έγκριση Παράτασης συμβάσεων προμήθειας μηχανογραφικής ύλης και φωτοτυπικού χαρτιού της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 22. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 24. Έγκριση δαπάνης για την στήριξη δράσεων κοινωνικών παντοπωλείων, συσσιτίων και οποιωνδήποτε άλλων δράσεων φιλανθρωπικού σκοπού που αφορούν άστεγους και άπορους πολίτες της Π. Ε. Κοζάνης.

 25. Έγκριση παράτασης σύμβασης μίσθωσης υπηρεσιών καθαριότητας της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης συντήρησης λογισμικού.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή κλιματιστικής μονάδας της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου συντηρηση τμηματοσ επαρχιακησ οδου σαμαρινα διστρατο και της σχετικής δαπάνης προϋπολογισμού 200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πόρτα, περβάζια κ.λ,π.) για την διαμόρφωση του χώρου στα αρχεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την τοποθέτηση γυψοσανίδας προκειμένου να γίνει διαμόρφωση του χώρου στα αρχεία της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας φαρμακευτικού υλικού για το Τμήμα Κτηνιατρικής,Π.Ε.Γρεβενών.

 34. Έγκριση σύστασης β' βάθμιας επιτροπής,Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019.

 37. Έγκριση νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2018-2019.

 38. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 39. Έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για συμμετοχή της ΠΔΜ στη διεθνή τουριστική έκθεση VAKANTIEBEURS 2019 - Ουτρέχτη Ολλανδίας (09-13 Ιανουαρίου 2019).

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το με το Λογοτεχνικό Περιοδικό - Εταιρεία Τουρισμού «Παρέμβαση», στο Γ' Συμπόσιο Λογοτεχνίας, που θα πραγματοποιηθεί στις 23, 24 και 25 Νοεμβρίου 2018.

 41. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση παραλαβής αντικειμένου σύμβασης παροχής υπηρεσιών.

 43. Έγκριση δαπάνης,Π.Ε.Καστοριάς.

 44. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικής απόφασης (Ολυμπίας Τέγου).

 45. Έγκριση των όρων διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για τα έτη 2019 - 2020 ποσού 378.325,30 ευρώ για την προμήθεια πετρελαιοειδών για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση Ανάληψης Πολυετούς Υποχρέωσης για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση Επαρχιακού δρόμου Γρεβενών Σαμαρίνας"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 47. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού δημόσιου Ανοιχτού Διαγωνισμού «Προμήθεια Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης», Προϋπολογισμού 26.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 48. Έγκριση δαπάνης για την πληρωμή δικαστικής απόφασης (ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΖΑΝΤΙΔΗΣ & ΣΙΑ ΟΕ).

 49. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για εργασίες συντήρησης στα γραφεία του ΚΕΔΔΥ Καστοριάς.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 54. Έγκριση Πρακτικού No 32/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 8/194085/2063/26-10-2018 για την Προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου και των επιβατικών αυτοκινήτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας.

 55. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

 

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 


46η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (13-11-2018)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του  Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 13/11/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 15.976,00 €.
 3. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ηλεκτροφωτισμού κόμβων και οδών αρμοδιότητας συντήρησης Π.Ε. Κοζάνης έτους 2019».
 4. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την παροχή υπηρεσίας «Καθαρισμός υφιστάμενης κοίτης του ρέματος «ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ» Γρεβενών».
 5. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας: «Καθαρισμός ρέματος για την προστασία της γέφυρας Λιανοτοπίου)»,Π.Ε.Καστοριάς.
 6. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: «Αποκατάσταση βλαβών από ανωτέρα βία στο δρόμο Λιανοτόπι-Γράμμος (είσοδος Γράμμου)», Π.Ε.Καστοριάς.
 7. Έγκριση δαπάνης και την διάθεση πίστωσης ποσού 24.320,00 ευρώ που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ Ν.Νοσοκομείο Μαμάτσειο-Μποδοσάκειο για το χρονικό διάστημα από 1-9 έως 30-10-2018.
 8. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 9. Έγκριση δαπανών – διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).
 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης για τον καθαρισμό ρέματος εξαιτίας θεομηνίας στην περιοχή Φούφα-Μηλοχωρίου-Εμπορίου.
 12. Έγκριση ή μη πρακτικού τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών 2ης τμηματικής παραλαβής (2ου παραδοτέου Π2) της σύμβασης Ολοκληρωμένη καταπολέμηση κουνουπιών στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας για τα έτη 2018- 2019».
 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευής βιομηχανικής πόρτας στο συνεργείο του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 15. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του με αρ. κυκλ. ΜΕ 41190 αποχιονιστικού μηχανήματος έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικού (6 τεμ. μουσαμάς φωτογραφιών) για την δημιουργία έκθεσης φωτογραφικού υλικού στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού (αφίσες & μπάνερ) στα πλαίσια συνδιορνάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στα πλαίσια συνδιοργάνωσης ενόψει επετειακών εκδηλώσεων για τα 60 χρόνια ίδρυσης του Ναυτικού Ομίλου Καστοριάς με την Π.Ε. Καστοριάς.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων, Π.Ε.Γρεβενών.
 21. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 22. Έγκριση δαπανών, Π.Ε.Γρεβενών.
 23. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια διαφόρων αναμνηστικών ειδών (μπλουζάκια, αυτοκόλλητα κ.λ.π.) και εντύπου υλικού στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».
 24. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Τοποθέτηση χιονοδεικτών σε τμήματα του ορεινού Επαρχιακού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».
 25. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Ολοκλήρωση κατασκευής αρδευτικού δικτύου στο γήπεδο Λευκοπηγής».
 26. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας μπαταριών UPS για τις ανάγκες της ΠΕ Γρεβενών.
 28. Γνωμοδότηση δικηγόρου και Έγκριση δαπάνης.
 29. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 30. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 31. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Π.Ε.Γρεβενών.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών για plotter HP Designjet T 1100ps της Δ/νσης Τεχνικών Έργων, Π.Ε.Γρεβενών.
 33. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.
 34. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων του αριθμ. 3/2018 Διεθνούς Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, (προσωρινοί ανάδοχοι) με ΕΔΧ σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2018-2019, Π.Ε.Γρεβενών.
 35. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις 2 χορωδιακές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιήσει σε Κοζάνη και Βελβεντό, στις 21 και στις 15 Δεκεμβρίου 2018 αντίστοιχα, ο Σύλλογος Φίλων Μουσικής «ΒΕΛΒΕΝΤΙΝΕΣ ΦΩΝΕΣ».
 36. Έγκριση συγκρότησης Τριμελούς Επιτροπής απόσυρσης υπηρεσιακών αυτοκινήτων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (Έδρα) και της Π.Ε. Κοζάνης.
 37. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
 38. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Συντήρηση μηχανημάτων-οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης».
 39. Έγκριση Μετακίνησης Εκτός Έδρας του Προέδρου του Περιφερειακού Συμβουλίου κ. Κεχαγιά Φώτη.
 40. Έγκριση δαπανών για την εκτέλεση Αναδασμών στο Νομό Καστοριάς», Π.Ε.Καστοριάς.
 41. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 42. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.
 43. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.
 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την εγκατάσταση τριών γραμμών ρεύματος που απαιτούνται για τις ανάγκες του Γραφείου Πληροφορικής και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.
 45. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.
 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών για τις ανάγκες λειτουργίας του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 47. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης».
 48. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 23/2018.
 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών και ενός φορητού Η/Υ για την αντιμετώπιση προβλημάτων των χρηστών Η/Υ της Π.Ε. Καστοριάς.
 50. Έγκρισης δαπάνης για την επικοινωνιακή προβολή της Π.Ε. Κοζάνης για το έτος 2018.
 51. Έγκριση της με αριθμό 916/2018 απόφασης της Αρχής Εξέτασης Προδικα­στικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), επί της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας «ΕΥΠΛΟΙΑ ΑΤΕ», ως προσωρινού αναδόχου του έργου «Διαγράμμιση Εθνικού Οδικού Δικτύου Αρμοδιότητας Συντήρησης Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.».

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 45η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 06/11/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση δαπάνης της ΣΑΕΠ 541 για την υλοποίηση του έργου: <<Αντιμετώπιση Καταπτώσεων & κατολισθήσεων στο Επ. Οδικό Δίκτυο Π. Ε. Καστοριάς (Ζευγοστάσιο - Άνω Περιβόλι - Πεύκος)>>.

 3. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου:" ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΩΤΑΓΩΓΗΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: «Κατασκευή κυκλικού κόμβου στην Τ.Κ. Αμμοχωρίου»,Π.Ε.Φλώρινας.

 5. Τυπική επανέγκριση δαπανών.

 6. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικού για την επισκευή του φωτοτυπικού μηχανήματος του Τμήματος Προμηθειών της Π.Ε. Καστοριάς.

 7. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά.

 8. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κατασκευή και τοποθέτηση ντουλαπών σε Υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς.

 9. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ετήσια αναγόμωση των πυροσβεστήρων του κτιρίου , του Αμαξοστασίου , του Τμήματος Κτηνιατρικής, των υπηρεσιακών αυτ/των της Π.Ε. Καστοριάς και των Δ/νσεων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς.

 10. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς.

 11. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση της συνδρομής στην Νομική Βάση Πληροφοριών ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ για χρήση των υπηρεσιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια 5 καθισμάτων γραφείων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού & Οικονομικού και της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ηχοφωτιστικής κάλυψης και συστήματος βιντεοπροβολής στα πλαίσια πραγματοποίησης εκδήλωσης από την Π.Ε. Καστοριάς για τον Παύλο Μελά.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια ανταλλακτικών και εργασίες που απαιτούνται για την επισκευή των υπηρεσιακών οχημάτων της Π.Ε. Καστοριάς με αρ. κυκλοφ. ΚΗΗ 2494 & ΚΗΥ 6770.

 15. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίου μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.

 16. Έγκριση Προγραμματισμού υπερωριών, μηνός Νοεμβρίου 2018.

 17. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 18. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 19. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών του Περιφερειακού Συμβουλίου.

 21. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 22. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 23. Έγκριση τροποποίησης της 3202/2018 23-10-2018 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής (ΑΔΑ: 6ΡΖΞ7ΛΨ-ΛΚΟ) περί ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 31-12-2018 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 5/2018.

 24. Έγκριση τροποποίησης την με αριθμό πρωτ. 534/194514/26-10-2018 (ΑΔΑ: ΨΟ427ΛΨ-0Ε0 ΑΔΑΜ: 18SYMV003907063) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Φώτιο Δημητρακόπουλου.

 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ.187897/15856/17-10-2018 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών για ανπκατάσταση τεχνοδέρματος σε καρέκλες αναμονής της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

 26. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 27. Έγκριση πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παροχής υπηρεσιών αποχιονισμού Εθνικού Οδικού Δικτύου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2017-2018.

 28. Έγκριση ή μη πρωτοκόλλου τριμελούς επιτροπής για την παραλαβή των εργασιών συντήρησης των ανελκυστήρων του κτιρίου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα στη ΖΕΠ.

 29. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π. Δ.Μ.).

 30. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μίας (1) καρέκλας για την Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών.

 31. Έγκριση ή μη του από 30/10/2018 πρακτικού του Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 - 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Έκδοση τριάντα οκτώ (38) Κωδικών Αριθμών Εθνικού Κτηματολογίου (ΚΑΕΚ)"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) θερμαντικών σωμάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ΠΕ Γρεβενών».

 34. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Καθαρισμός κουρτινών Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μανιταροπροϊόντων για την Οργάνωση "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"», Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη των Πρακτικών I, II, (Δικαιολογητικά συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά) (Οικονομικής Προσφοράς) του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 38. Έγκριση δαπανών.Π.Ε.Καστοριάς.

 39. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών (σλιπ - κάλτσες) για να ενισχυθεί το έργο της Οργάνωσης "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ", Π.Ε.Γρεβενών.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας κουβερτών για την Οργάνωση "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"» Π.Ε.Γρεβενών.

 41. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας μπουφάν για τα παιδιά που φιλοξενούνται στην Οργάνωση "ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ"» Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 43. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση ή απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) καροτσιού για της ανάγκης της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ.(ΕΔΡΑ)».

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υδραυλικών υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών 'Εργων Π.Ε. Κοζάνης.

 47. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας αναμνηστικών δώρων τοπικών προϊόντων για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη,Π.Ε.Γρεβενών.

 48. Έγκριση-διάθεση πίστωσης.

 49. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Κοζάνης/Τμήμα Μεταφορών Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.

 50. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια διαφόρων υλικών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Κτηνιατρικό Γραφείο Εορδαίας Π.Ε. Κοζάνης.

 51. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια Κτηνιατρικού Υλικού για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής/Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 52. Έγκριση ανάθεσης προμήθειας για το έργο-εφαρμογή «Ηλεκτρονική διαχείριση και διακίνηση εγγράφων» για την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

 53. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους νια διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 54. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«Ταμιευτήρας Παρορίου Ν. Φλώρινας-Έργο Υδροληψίας από Χείμαρρο Μάλα», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΒΑΦΕΙΑΔΗΣ ΑΤΕ’’,Π.Ε.Φλώρινας.

 55. Έγκριση 1ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΓΕΡΟΠΟΤΑΜΟΥ ΣΤΗΝ ΤΚ ΜΕΛΙΤΗΣ», με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΓΕΩΡΓΙΟΣ Κ. ΓΙΑΝΝΟΥΛΙΔΗΣ’’, Π.Ε.Φλώρινας.

 56. Έγκριση Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΑΦΡΩΝ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ 2016»,με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΖΕΥΞΗ ΑΤΕ’’, Π.Ε.Φλώρινας.

 57. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου: « ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ-ΕΠΙΣΚΕΥΗ Ι.Ν. ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΤΟΥ ΚΑΛΥΒΙΤΗ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΑΝΟΥ»., με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΣΕΚΚΟΥΛΙΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ ΟΕ’’’, Π.Ε.Φλώρινας.

 58. Έγκριση 6ης Παράτασης προθεσμίας του έργου:«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ στο ΕΘΝΙΚΟ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟ ΟΔΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΡΕΣΠΩΝ»,με ανάδοχο την εταιρεία ’’ΕΡΓΟΝ ΑΤΤΕΒΕ’’, , Π.Ε.Φλώρινας.

 59. Έγκριση 2ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ για τη σύνταξη 1ης Σ.Σ (Συμπληρωματικής Σύμβασης) του έργου: «Κατεπείγουσα ανάγκη αποκατάστασης μεταβατικού επιχώματος γέφυρας, στο 32ο χλμ της Ε.Ο Φλώρινας – Κοζάνης (Νέο τμήμα)» Ανάδοχος: ΕΡΓΟΝ Α.Τ.Τ.Ε.Β.Ε.

 60. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την συντήρηση-επισκευή δύο (2) φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Αντιπεριφερειάρχη Οικονομικών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 61. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παράθεση γεύματος στο πλαίσιο εγκαινίων του Βυζαντινού Μουσείου Καστοριάς από την Π.Ε. Καστοριάς.

 62. Έγκριση πρακτικού No 28 Αποσφράγισης οικονομικών προσφορών των συμμετεχόντων του αριθ. 6/2018 Διαγωνισμό για την Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης των αυτοκινήτων, μηχανημάτων της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας καθώς και πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας για το διάστημα Νοέμβριος 2018 έως και Οκτώβριο 2019 και πετρελαίου θέρμανσης για τον ΟΑΕΔ Φλώρινας και ειδικότερα για το ΚΕΤΕΚ Φλώρινας.

 63. Έγκριση Πρακτικού No 29/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης της προσωρινής μειοδότριας Εταιρίας ΑΛΑΤΙ ΔΑΔΑΚΑΡΙΔΗ Α.Ε. στα πλαίσια του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού 4/2018 για την προμήθεια και μεταφορά 1.930 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού δρόμων της Π.Ε. Φλώρινας 2018-2019.

 64. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 65. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 66. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 67. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 68. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 69. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 70. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και του ορισμού δικηγόρου για την έγγραφη παροχή γνωμοδότησης επί Φύλλων Μεταβολών και Ελλείψεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου,Π.Ε.Γρεβενών.

 71. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

44η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (31-10-2017)

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175, 176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής)

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο
 2. Κούσκουρα Αμαλία
 3. Καναβό Κωνσταντίνο
 4. Στεργιούλη Παναγιώτη
 5. Γιάτσιο Ιωάννη
 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Tρίτη 31/10/2017 και ώρα 11:30 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), λόγω ανάγκης λήψης απόφασης επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού  προηγούμενης συνεδρίασης.
 2. Στοχοθεσία προυπ/σμού 2018 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
 1. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Επισκευή και συντήρηση τμήματος στέγης του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης».
 2. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη – προσωρινό ανάδοχο για το έργο: «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΒΑΣΕΙΣ ΡΕΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ».
 3. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».
 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΣΤΗ Τ.Κ. ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ» Π.Ε. Φλώρινας.
 5. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΟΔΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΤΣΟΒΟ» Π.Ε. Φλώρινας.
 6. Έγκριση 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Καθαρισμός Τάφρων Επαρχ. Οδικού Δικτύου Ν. Φλώρινας 2016».
 7. Έγκριση 2 ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση-Ασφαλτόστρωση τμημάτων Εθνικού-Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Πρεσπών» Π.Ε. Φλώρινας.
 8. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των όρων της Διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.
 9. Έγκριση συγκρότησης επιτροπής διαγωνισμού του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0.11» Π.Ε. Καστοριάς.
 10. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Κοζάνης.
 11. Έγκριση πρακτικού Δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αποκαταστάσεις και καθαρισμοί στην περιοχή του Φράγματος Βασιλειάδας» Π.Ε. Καστοριάς.
 12. Έγκριση Πρακτικού υπέρ της παράτασης συμβάσεων προμήθειας καυσίμων έτους 2017 (1-1-17 έως 31-10-2017) μέχρι εξαντλήσεως των ποσοτήτων που προβλέπεται από τις Συμβάσεις.
 13. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.
 14. Έγκριση εισήγησης για ορισμό υπολόγου διαχειριστή, έκδοση χρηματικού εντάλματος και έγκριση δαπάνης Π.Ε. Φλώρινας.
 15. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.
 16. Έγκριση ή μη της απ’ ευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μεταλλικών ιστών.
 17. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών.
 18. Έγκριση ορισμού δικηγόρου για τη δικαστική εκπροσώπηση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας – ΠΕ Γρεβενών.
 19. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αρίθμ. 157318/9861/7-9-2017 σύμβασης παροχής υπηρεσιών που αφορά παροχή υπηρεσιών απεντόμωσης – μυοκτονίας για τις ανάγκες του κτιρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.
 20. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018.
 21. Έγκριση πρακτικού No 20 Ανοίγματος Δικαιολογητικών κατακύρωσης Διαγωνισμού 2/2017 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σχολ. έτους 2017-18.
 22. Έγκριση της τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 23. Έγκριση της διακοπής, τροποποίησης και διαπραγμάτευσης δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2017-18.
 24. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.
 25. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών Π.Ε. Καστοριάς.
 26. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας 38 πυροσβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 27. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας συντήρησης 97 πυρο-σβεστήρων για τις ανάγκες του Διοικητηρίου και του ΚΤΕΟ Γρεβενών.
 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (διαμονή) Κύπριων καθηγητών στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.
 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την φιλοξενία (γεύμα) στο πλαίσιο αδελφοποίησης του 1ου ΓΕΛ Καστοριάς με Λύκειο Αγίου Αντωνίου Λεμεσού Κύπρου.
 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης νια την προμήθεια και επισκευή των ελαστικών των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών συνεργείου για την επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.
 32. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συστημάτων αδιάλειπτης τροφοδοσίας (ups) για τις ανάγκες της Δ/νσης Μεταφορών και των Ημιώροφο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Φλώρινας.
 33. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) Η/Υ για τις ανάγκες του Τμήματος Τοπογραφίας, Εποικισμού και Αναδασμού της Δ.Α.Ο.Κ της Π. Ε. Φλώρινας.
 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Πτολεμαϊδας.
 35. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Γρεβενών.
 36. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς.
 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 38. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 39. Έγκριση δαπάνης Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην 3ήμερη εκδήλωση με θέμα «Η Φυσική μαγεύει», που θα πραγματοποιηθεί από την Ένωση Ελλήνων Φυσικών, σε χώρους του Τ.Ε.Ι. Δυτικής Μακεδονίας από 30-11 έως και 2-12- 2017.
 41. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην παράσταση του θεατρικού έργου «Γέρμα» του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, που θα πραγματοποιηθεί από την Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταίρεία ΟνειρόΔραμα, στην πόλη της Κοζάνης το Δεκέμβριο του 2017.
 42. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα Εορδαίας στην Πτολεμαϊδα στις 27-28 Δεκεμβρίου 2017.
 43. Έγκριση δαπάνης για την συμμετοχή της Π. Ε. Κοζάνης στην έκδοση τετραδίων-ημερολογίων του Φ.Σ. Κλασικού Αθλητισμού Κοζάνης για το έτος 2018.
 1. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση Προγράμματος Διαλέξεων του ΤΕΕΤ πάνω στην PERFORMANCE , της Σχολής Καλών Τεχνών, του Τμήματος Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών, που θα πραγματοποιηθεί το χειμερινό εξάμηνο του ΤΕΕΤ (Νοέμβριος-Δεκέμβριος 2017), στη Φλώρινα.
 2. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Φλώρινας  κ. Στέφανου Μπίρου.
 3. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή  Ενότητα Φλώρινας.
 1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε. Φλώρινας.
 2. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.
 3. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας υλικών καθαριότητας Π.Ε. Γρεβενών.
 4. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.
 5. Έγκριση συγκρότησης Επιτροπής παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017- 2018.
 6. Έγκριση ανάθεσης εκτέλεσης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή Δ.Χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2017-2018 λόγω παράτασης των συμβάσεων που ήταν σε ισχύ στις 30-6-2016 για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν λόγω του ότι δεν έχουν αναδεχθεί μειοδότες από τον εκκρεμή διαγωνισμό 2/2017.
 7. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων «Γιορτή Πίτας» του Ενωτικού Συλλόγου Λεχοβιτών «Ο ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ» στις 23 και 24 Δεκεμβρίου 2017, στο Λέχοβο.
 8. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της ΠΕ. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση για χειμερινή εκδήλωση «Διοργάνωση kids athletics (στίβος), επίδειξη τεχνικής ποδοσφαίρου, αγώνας ποδοσφαίρου σάλας» του Πολιτιστικού Αθλητικού Συλλόγου Φλώρινας <ΠΗΓΑΣΟΣ> που θα πραγματοποιηθεί στο κλειστό γυμναστήριο του Δ.Α.Κ. Φλώρινας στις 20-12-2017.
 9. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 10. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας τόνερ για φαξ για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 11. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας καρέκλας γραφείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) της Π.Δ.Μ.
 12. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας περιφερειακού εξοπλισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της Π.Δ.Μ.
 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εξωτερικής δικτυακής θήκης και σκληρών δίσκων για τις ανάγκες της Δ/νσης Β’ Βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Κοζάνης.
 14. Έγκριση ή μη δαπάνης ποσού για την επισκευή στις αυλόπορτες του κτιρίου του Τεχνικού Εξοπλισμού της Π.Ε. Κοζάνης και β) Έγκριση απευθείας ανάθεσης σε οικονομικό φορέα.
 15. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 16. Έγκριση δαπάνης και Ορισμός δικηγόρου.
 17. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 18. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης δημιουργίας και παραγωγής πολυτελούς λευκώματος για την προβολή και ανάδειξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στα πλαίσια του Σχεδίου Τουριστικής Προβολής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έτους 2017.
 19. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιγραφών γραφείων.
 20. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την εκτύπωση καρτών.
 21. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης που αφορά το Μουσικό Γυμνάσιο Λύκειο Πτολεμαϊδας.
 22. Έγκριση τροποποίησης προϋπολογισμού (20η/2017).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-554).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Κάτανας Ηλίας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας
 2. Αντιπεριφερειάρχες
 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης
 4. Εκτελεστικός Γραμματέας
 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 6. Διεύθυνση Οικονομικών
  1. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  2. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  3. Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  1. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  2. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  3. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  4. Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 43η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 30/10/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 700.000,00 €.

 3. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 500.000,00 €.

 4. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 150.000,00 €.

 5. Έγκριση Αποδοχής ποσού 500.000,00 €,Π.Ε.Καστοριάς.

 6. Έγκριση Αποδοχής ποσού 300.000,00 €,Π.Ε.Καστοριάς.

 7. Έγκριση Αποδοχής πίστωσης 1.265.000,00 €,Π.Ε.Γρεβενών.

 8. Έγκριση Αποδοχής πίστωσης 350.000,00 €,Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Αποκατάσταση βλαβών στο Οδικό Δίκτυο του Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου» Προϋπολογισμός: 74.400,00 € (με Φ.Π.Α.).

 10. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Έλεγχος στεγανότητας δικτύου και δεξαμενής πυρόσβεσης έλεγχος δικτύου πυρανίχνευσης και των συσκευών τους στο κτίριο του Δικαστικού Μεγάρου Κοζάνης».

 11. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων - Βελβεντού».

 12. Έγκριση της αναλυτικής διακήρυξης του έργου ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΑΜΑΡΙΝΑΣ προϋπολογισμού 2.500.000,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,Π.Ε.Γρεβενών.

 13. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΑΡΣΗ ΠΡΟΣΧΩΣΕΩΝ ΡΕΜΑΤΟΣ ΒΑΤΟΛΑΚΚΟΥ» ,Π.Ε.Γρεβενών.

 14. Έγκριση του Πρακτικού Ι διεξαγωγής ανοικτού συνοπτικού διαγωνισμού της 23ης Οκτωβρίου 2018 για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:«ΣΩΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟ ΠΕΤΡΟΓΕΦΥΡΟ ¨ΜΑΤΣΑΓΚΑΝΗ¨ ΣΤΗΝ ΚΡΑΝΙΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 15. Έγκριση Ακύρωσης Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης # 1.240.000,00 € #και την Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΡΓΑ ΑΝΑΔΑΣΜΟΥ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ-ΜΕΛΙΤΗΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ», προϋπολογισμού δαπάνης # 1.240.000,00 € #, . λόγω της επικαιροποίησης των πρότυπων τευχών διακηρύξεων σύμφωνα με τι αριθ πρωτ. 5034/28-09-2018 έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ.

 16. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 148675/12541/13-08-2018(ΑΔΑ:64Α17ΛΨ-Φ2Ζ) σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την Επισκευή και Συντήρηση μηχανημάτων έργου.

 17. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας.

 18. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού για την πολιτιστική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγού «Η Ζωοδόχος Πηγή».

 19. Έκδοση Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής.

 20. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 21. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 120,00 € για την προμήθεια μίας (1) Ελληνικής σημαίας και μίας (1) σημαίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες θα χρησιμοποιηθούν για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π. Ε. Κοζάνης.

 22. Έγκριση ή μη της, με απευθείας ανάθεση, για την προμήθεια ανταλλακτικών για το φωτοτυπικό Maintenance Triumph Adler DC-2230 της Δ/νσης Διοικητικού Οικονομικού ποσού 870€.

 23. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρησης μηχανολογικών εγκαταστάσεων του Διοικητηρίου Γρεβενών».

 24. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 26 Αποσφράγισης και αξιολόγησης δικαιολογητικών κατακύρωσης των συμμετεχόντων του αριθ. 3/2018 διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών . χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19.

 25. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου καλής εκτέλεσης της αριθμ. 427/018 απόφαση έγκρισης απευθείας ανάθεσης για τη μίσθωση ταχυδρομικής θυρίδας για το έτος 2018 για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Κοζάνης.

 26. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 27. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια μπλοκ τριπλότυπων για τις ανάγκες της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Καστοριάς.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός ηλεκτρονικού πιεσόμετρου και ενός ηλεκτρονικού θερμομέτρου για τις ανάγκες της Δ/νσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια και τοποθέτηση περσίδων ηλιοσκίασης (στόρια) παραθύρων για τις ανάγκες γραφείου της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια χρωμάτων που απαιτούνται για τον ελαιοχρωματισμό του αύλειου χώρου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου «Το Τσαρσί» με την Π.Ε. Καστοριάς.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχοφωτιστική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωσης εκδήλωσης του Πολιτιστικού Συλλόγου Καστοριάς Βασίλειος Δόικος με την Π.Ε. Καστοριάς.

 35. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ανταλλακτικών του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737,Π.Ε.Γρεβενών.

 37. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής του εκχιονιστικού ΚΗΥ 3737, Π.Ε.Γρεβενών.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τυπωμένων ψηφοδελτίων και φακέλων για τις ανάγκες της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Καστοριάς.

 39. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 40. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 41. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 42. Έγκριση 2ου πρακτικού, για το διαγωνισμό του έργου :«Καθαρισμός βλάστησης ερεισμάτων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας».

 43. Έγκριση 2ου Πρακτικού ελέγχου των δικαιολογητικών του «προσωρινού αναδόχου» του έργου: "Αντιπλημμυρική προστασία - καθαρισμός κοίτης ποταμών περιοχής Ιτιάς - Νεοχωροκίου ",Π.Ε. Φλώρινας.

 44. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου της δημοπρασίας του έργου: «Καθαρισμός Ρέματος Γκιόλε»,Π.Ε.Καστοριάς.

 45. Έγκριση 2ου πρακτικού διαγωνισμού του έργου : " ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ- ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ ",Π.Ε.Φλώρινας.

 46. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών σχολικού έτους 2017-2018 Π.Ε. Φλώρινας.

 47. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 48. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

 49. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Γρεβενών.

 50. Έγκριση ή μη του Πρακτικού Νο 27 της Διαπραγμάτευσης της 25-10-2018 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19 και των αναδόχων που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 52. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης στις εθελοντικές δράσεις για την ενίσχυση της λειτουργίας της τράπεζας αίματος του Σωματείου Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας «ΣΠΑΡΤΑΚΟΣ».

 53. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πινακίδων) σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 54. Έγκρισης παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών και των αντιστοίχων δαπανών μεταφοράς μαθητών ΠΕ Γρεβενών περιόδου 2017-2018.

 55. Έγκρισης δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την συνδιοργάνωση «Μοτοσυκλετιστικών αγώνων endurο και scramble 2018» με τον Moτοσυκλετιστικό Όμιλο Γρεβενών.

 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας ειδών δειγματοληψίας υγρών καυσίμων για την Δ/νση Ανάπτυξης,ΠΕ Γρεβενών.

 57. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 58. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 59. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE,που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg ΙΡΑ II Cross Border Co-operation Programme "GREECE - ALBANIA 2014- 2020», ΠΕ Γρεβενών.

 60. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης Έργο : «ΝΕΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 2019 - 2020» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: 938.000,00€ (με το Φ.Π.Α).

 61. Έγκριση 2ου Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού της «Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Ασπρογείων» για την κατακύρωση του αναδόχου,Π.Ε.Φλώρινας.

 62. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επαγγελματικών ασύρματων πομποδεκτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (Πάρκο Γενοκτονίας Ροδίτη) για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 64. Έγκριση ακύρωσης της απόφασης 2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς το 3ο τμήμα του διαγωνισμού κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 65. Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης 2597/2018 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς το 3ο τμήμα του διαγωνισμού κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η τεχνική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 66. Έγκριση Τροποποίησης της απόφασης 2720/18 της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ ως προς το 3ο τμήμα του διαγωνισμού κατά το μέρος που με αυτή έγινε δεκτή η οικονομική προσφορά της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΩΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε» του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού 7.965.000 ευρώ, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών) με Αριθμ. Διακήρυξης 10/18» σύμφωνα με την απόφαση 875/2018 της αρχής εξέτασης προδικαστικών προσφυγών.

 67. Έγκριση πρωτοκόλλου παραλαβής υπηρεσιών.

 68. Έγκριση ή μη πρακτικών IV & V (κατακύρωσης) του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών-αναλωσίμων και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας.

 69. Έγκριση ή μη πρακτικού III (κατακύρωσης) του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 70. Έγκριση ή μη των Πρακτικών I & II του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου του αποχιονισμού περιόδου 2018-2019 στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 42η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/10/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης Δημοπρασίας για το έργο: «Συντήρηση εσωτερικής οδοποιίας στο Τ.Δ. Καστανιάς Δήμου Σερβίων-Βελβεντού» Προϋπολογισμός: 95.177,92 € (με Φ.Π.Α.).

 3. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 4. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000.

 5. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 6. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της επείγουσας αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 7. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 8. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης μαγνητοφώνησης απομαγνητοφώνησης των συνεδριάσεων των πρακτικών της Οικονομικής Επιτροπής.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης θανάτωσης ζώων.

 10. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης της διακίνησης της κοινής αλληλογραφίας των υπηρεσιών της Π.Δ.Μ. και της Π.Ε.Κοζάνης.

 11. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της σύμβασης φύλαξης Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 12. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια συγκεκριμένης επιστημονικής έκδοσης (βιβλία) για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 14. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με δυο θεματικές διαλέξεις-ομιλίες:<<Η Στρατιωτική ιστορία της Φλώρινας>> και <<Οι Ελληνοσερβικές σχέσεις στη νεότερη & σύγχρονη εποχή>> του Φιλεκπαιδευτικού Συλλόγου Φλώρινας <Ο ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ> σε συνεργασία με το 1ο Σ/Π, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Νοεμβρίου 2018 στην Αίθουσα Θεάτρου του Συλλόγου.

 15. Έγκριση κατανομής πίστωσης Επικοινωνιακής Προβολής Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών έτους 2018.

 16. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην STAR SYSTEM PRODUCTIONS για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SENTRA.COM.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 18. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «FOUIT» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «IN KASTORIA» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 20. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «SVOURA NEWS.GR» για την παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 21. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΣΕΝΤΡΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 22. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΗ ΕΣΤΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΕΠΕ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 24. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 25. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΔΟΣ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΝΕΑ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών έντυπων καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΗΧΟΕΙΚΟΝΑ/ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΥΛΟΣ ΚΕΝΤΡΟΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «KASTORIA FM STEREO 91,5» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 29. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΑΚΡΙΤΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ΟΡΕΣΤΙΔΑ Α.Ε.» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «ALPHA 94,7» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων και ηλεκτρονικών καταχωρήσεων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 32. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΑΝΤΕΝΝΕΣ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 33. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στο «ΡΑΔΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης ραδιοφωνικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης στην «REFENERGY ΙΚΕ» για την παροχή υπηρεσιών αναμετάδοσης τηλεοπτικών μηνυμάτων στο πλαίσιο της Διαφημιστικής Προβολής της Π.Ε. Καστοριάς 2018.

 35. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ρολοκουρτίνων για γραφεία του 4ου ορόφου του κτιρίου του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης στα οποία στεγάζεται η Δ/νση Α/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Κοζάνης.

 36. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή-συντήρηση φωτοτυπικού μηχανήματος της Δ/νσης Περιβάλλοντος & Χωρικού Σχεδιασμού της Π.Ε. Κοζάνης.

 37. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την έκδοση Βιβλίου-Λευκώματος με τίτλο ''Κυνήγι Ελεφάντων στα Γρεβενά: Οδηγός της Παλαιοντολογικής Έκθεσης του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Μηλέας Γρεβενών''».

 38. Έγκριση δαπάνης - παροχής υπηρεσιών που αφορά την «Διασύνδεση του Νοσοκομείου Καστοριάς με το Μητροπολιτικό Δίκτυο Οπτικών Ινών (ΜΑΝ)>>.

 39. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 40. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας "Απεντόμωση - μυοκτονία Διοικητηρίου Γρεβενών"».

 41. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 42. Έγκριση νομικής στήριξη της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων, (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

 43. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας μεταφοράς συντελεστών της παράστασης "Μουσική Εκδήλωση Χορωδίας Δωματίου"»,Π.Ε.Γρεβενών.

 45. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιορνάνωσης εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Επιμορφωτικού Συλλόγου Βασιλειάδας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ηλεκτρονικών υπολογιστών και εκτυπωτών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης.

 48. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεσης αυτής για την παροχή υπηρεσιών ανάλυσης δειγμάτων νερού πηγών από το Δήμο Νεστορίου της Π.Ε. Καστοριάς (εξειδικευμένες αναλύσεις δειγμάτων νερού πηγαίας προέλευσης συμπεριλαμβανομένης και της ραδιενέργειας).

 49. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 50. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 51. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για προμήθεια διαφόρων ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς.

 52. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά ετήσιο σεμινάριο για πιστοποίηση προϊσταμένων Π.Ε.Φλώρινας.

 54. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 55. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την επισκευή εκτός έδρας μηχανήματος τύπου UNIMOG U2100 (μικρό) με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΙ 8545 αρμοδιότητας της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια λιπαντικών για τις ανάγκες των οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 58. Έγκριση ή μη Πρακτικού Διαπραγμάτευσης για την Προμήθεια υλικών-ανταλλακτικών - αναλωσίμων και εργασιών επισκευής και συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 59. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 21/2018.

 60. Έγκριση δαπάνης και έγκριση της διενέργειας Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού προμήθειας και μεταφοράς 7.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για τις ανάγκες αποχιονισμού και αντιμετώπισης του παγετού στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, (6000 τόνοι) και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο (1.500 τόνοι). Προϋπολογισμού 561.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 61. Έγκριση δαπάνης και έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 62. Έγκριση δημοπράτησης και έγκριση των όρων της διακήρυξης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΕΤΟΥΣ 2018, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ.»Προϋπολογισμός: 4.200.000,00 € (με το Φ.Π.Α.).

 63. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 64. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών υποδοχής και φιλοξενίας για το Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη,Π.Ε.Γρεβενών.

 65. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας τεσσάρων (4) ελαστικών για το ΚΗΙ 1048 αυτοκίνητο της ΠΕ Γρεβενών.

 66. Έγκριση Πρακτικού Γνωμοδότησης για παράταση Σύμβασης προμήθειας καυσίμων κίνησης για τις ανάγκες των αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και . πετρελαίου θέρμανσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Φλώρινας.

 67. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 68. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 64.044,34€.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 41η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Πέμπτη 18/10/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 430.000,00 €.

 3. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 12.536,08 €.

 4. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Κατασκευή δρόμου για την διασύνδεση των δύο επαρχιακών οδών Δυτικής Εορδαίας και Ε.Ο. Πτολεμαΐδας-Βλάστης».

 5. Ακύρωση Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΤΕΩΣ ΕΛΟΥΣ ΧΕΙΜΑΔΙΤΙΔΑΣ»,προϋπολογισμού δαπάνης 1,810.400,00 €.

 6. Ακύρωση Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΑΝΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΟΤΑΜΩΝ Ν.ΦΛΩΡΙΝΑΣ »,προϋπολογισμού δαπάνης 250.000,00 €.

 7. Ακύρωση Έγκρισης Δημοπρασίας και Έγκριση Επαναδημοπράτησης του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ,ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΚΑΙ ΓΗΠΕΔΟΥ 5*5 - ΤΕΝΙΣ ΣΤΟ Τ.Κ. ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ»,προϋπολογισμού δαπάνης 90.000,00 €.

 8. Έγκριση πρακτικού κατακύρωσης συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια 70 τόνων ψυχρού ασφαλτομίγματος για τις ανάγκες συντήρησης του οδικού δικτύου της Π.Ε Κοζάνης.

 9. Έγκριση ή μη του Πρακτικού No 21 της Διαπραγμάτευσης της 5-10-2018 δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-19 και των αναδόχων που αναφέρονται στον συνημμένο Πίνακα.

 10. Έγκριση Πρακτικού No 23/2018 Αποσφράγισης οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 5/156128/2291/29-8-2018 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018-2019 Νομού Φλώρινας.

 11. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης, στην πολιτιστική εκδήλωση που θα διοργανώσει ο Πολιτιστικός Σύλλογος Χορηγού «Η Ζωοδόχος Πηγή», στις 3 Νοεμβρίου 2018.

 12. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης 3με3 που διοργανώνει Αθλητικός Σύλλογος Ελπίδα Εορδαίας στην Πτολεμαΐδα στις 27-28 Δεκεμβρίου 2018.

 13. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης στην ετήσια φθινοπωρινή εκδήλωση του Συλλόγου Κρητών και φίλων Κρήτης Πτολεμαΐδας που θα γίνει στις 3-11-2018.

 14. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδήλωσης "Μουσική εκδήλωση χορωδίας δωματίου",Π.Ε.Γρεβενών.

 15. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας καρεκλών για τα Τμήματα Πληροφορικής & Κτηνιατρικής» ,Π.Ε.Γρεβενών.

 16. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα.

 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 18. Έγκριση πρακτικού ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου και κατακύρωσης της σύμβασης του έργου: «Κατασκευή κιβωτοειδούς οχετού στην Ε.Ο. προς Δενδροχώρι».

 19. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τσιμεντοσωλήνων διαμέτρου Φ60 για την κατασκευή διάβασης στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 21. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 23. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια εκτυπωτή για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

 24. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για εργασίες επισκευής σαζμαν και ευθυγράμμιση στο ΚΗΥ 7871 όχημα της Π.Ε. Φλώρινας.

 25. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της κάλυψης της εκδήλωσης "Τα κρασιά των Γρεβενών στο Τρίκωμο",Π.Ε.Γρεβενών.

 26. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση της υπηρεσίας μικρών τεχνικών & τάφρων 2018,Π.Ε.Καστοριάς.

 27. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας (ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου) του έργου: «Αντιπλημμυρική Προστασία & Διευθετήσεις στην Περιοχή Γέφυρας Νεστορίου»,Π.Ε.Καστοριάς.

 28. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την παροχή υπηρεσιών ενοικίασης δομημένου περιπτέρου με όλες τις λειτουργικές παροχές για την Π.Ε. Καστοριάς στο Εκθεσιακό Κέντρο Γούνας Δυτικής Μακεδονίας στα πλαίσια του 3ου Fur Shopping Festival.

 29. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της διοργάνωσης της εκδήλωσης "Τα κρασιά των Γρεβενών στο Τρίκωμο"».

 30. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή του ισοπεδωτή με αρ. κυκλ. ΜΕ 118405 του Αμαξοστασίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου.

 33. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 34. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της πιστοποίησης - ανανέωσης της άδειας λειτουργίας των έξι (6) ανελκυστήρων του Διοικητηρίου Γρεβενών.

 35. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 36. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 37. Έγκριση μεταφοράς μαθήτριας από την πόλη της Φλώρινας στο ΕΕΕΕΚ Φλώρινας και έγκριση του επιδόματος του άρθρου 3β της ΚΥΑ 50025/26-9-2018.

 38. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της προμήθειας δύο (2) θερμαντικών σωμάτων για την Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής.

 39. Έγκριση δαπανών,Π.Ε Καστοριάς.

 40. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου.

 41. Έγκριση ή μη του από 10/10/2018 πρακτικού του Επαναληπτικού Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών για τις ανάγκες του Αμαξοστασίου της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, για ένα έτος από την ημερομηνία υπογραφής των συμβάσεων, συνολικού ποσού 59.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 42. Έγκριση δαπανών,Π.Ε Καστοριάς.

 43. Έγκριση Αποδοχής ποσού και κατανομής 3.795.298,50 €.

 44. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης συνολικού ποσού 12.900,00€ (συμπ. Φ.Π.Α.)για την δημιουργία-έκδοση Φωτογραφικού λευκώματος «ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΟ» ΓΙΑ ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΤΟΠΙΟ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ.

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών (πινακίδων) σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 46. Έγκριση ή μη του πρωτοκόλλου ποιοτικής & ποσοτικής παραλαβής που αφορά την αγορά Θέμα : άδειας εφαρμογής για προστασία του mail-server για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης της ΠΔΜ..

 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 48. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 49. Έγκριση ή μη του από 28/08/2018 πρακτικού διενέργειας Ανοικτού Δημόσιου Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού με αρ. Διακήρυξης 5/2018 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2020.

 50. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια επιτραπέζιου Η/Υ για τις ανάγκες του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Καστοριάς.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 2.455,20 € για την ανάθεση του ετήσιου ελέγχου φορέα πιστοποίησης των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα.

 54. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 8.630,40 € για την ανάθεση της ετήσιας συντήρησης και ελέγχου των ανελκυστήρων του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και των ανελκυστήρων στο νέο Διοικητήριο της Π.Ε Κοζάνης στην Πτολεμαϊδα.

 55. Έγκριση ή μη πρακτικών I, II, III του δημόσιου ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 56. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 57. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού και κατακύρωση της ανάθεσης σύμβασης στον μειοδότη - προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Κατασκευή γηπέδου 5X5 στην Τ.Κ. Πρωτοχωρίου».

 58. Έγκριση Δαπάνης που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Κοινωνικό Πανεπιστήμιο Ενεργών Πολιτών, στην εκδήλωση με θέμα: «Αποχαιρετώντας τον τόπο μας: Διαχείριση απωλειών», που θα πραγματοποιηθεί στις 4 Νοεμβρίου 2018.

 59. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 60. Έγκριση διάθεση πίστωσης που αφορά τη συμμετοχή 13 υπαλλήλων της ΠΔΜ και των ΠΕ της Περιφέρειας στο 10° forum της εταιρείας O.T.S που θα πραγματοποιηθεί στην Κατερίνη από 29-11 έως 01-12-2018.

 61. Έγκριση πίστωσης για δημοσίευση στις εφημερίδες.

 62. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 63. Έγκριση αποτελέσματος του 1ου πρακτικού διεξαγωγής Συνοπτικού Διαγωνισμού και ανάθεση στον μειοδότη-προσωρινό ανάδοχο για το έργο «Διαμόρφωση οδού για την προστασία ρέματος και νεκροταφείων του Τ.Δ. Ξηρολίμνης».

 64. Έγκριση δαπάνης και απευθείας ανάθεση.

 65. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 66. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 460.000,00 ευρώ που αφορά αποζημίωση αναγκαστικής απαλλοτρίωσης ακινήτων,δικαστικών εξόδων και δικηγορικής αμοιβής,για το έργο «Χάραξη οδού Πτολ/δας-Δυτικής Εορδαίας και σύνδεση με τον κάθετο άξονα Κοζάνης-Φλώρινας».

 67. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά παροχή υπηρεσιών για τη δημιουργία μητρώου γέφυρας Ρυμνίου,ως προς τα χαρακτηριστικά ασφαλείας χρηστών της οδού και προτάσεις για την αντιμετώπιση μόνιμης συντήρησης ΠΕ Κοζάνης.

 68. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης που αφορά αγορά υλικών σήμανσης για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Εργων ΠΕ Κοζάνης.

 69. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της δαπάνης, που αφορά τις πολιτιστικές εκδηλώσεις του συλλόγου Φαρασιωτών Καππαδοκίας Βαθυλάκκου, που θα πραγματοποιηθούν στις 20 Οκτωβρίου 2018.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 40η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

 

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 9/10/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Επισκευή-Συντήρηση πρώην Δημοτικού Σχολείου Λευκάρων».

 3. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαμόρφωση χώρου γεφυροπλάστιγγας Μεσοβούνου».

 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διαπλάτυνση και κατασκευή τεχνικών στη διασταύρωση του Επαρχιακού Οδικού Δικτύου με τον οικισμό Παλαιογρατσάνου του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού».

 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατακόρυφη σήμανση στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (Πρώην Δήμου Ελλησπόντου)».

 6. Έγκριση του 2ου πρακτικού της Επιτροπής Δημοπρασίας του ηλεκτρονικού διαγωνισμού, μέσω του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., για την κατακύρωση διαγωνισμού του έργου :" Κατασκευή Πεζοδρομίων στην Τ.Κ Βεύης",Π.Ε.Φλώρινας.

 7. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΥ διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής του επαρχιακού οδικού δικτύου της Π.Ε. Καστοριάς, κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 - 2019, προϋπολογισθείσας δαπάνης 50.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 8. Έγκριση δαπάνης - διάθεση πίστωσης που αφορά προμήθεια υλικών και κατασκευής του δικτύου διασύνδεσης στο κτίριο του Διοικητηρίου Πτολ/δας.

 9. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά διαπίστωση βλαβών για το έργο «Εξυγίανση-αποκατάσταση κτιριακών εγκαταστάσεων και περιβάλλοντος χώρου των ΜΑΒΕ-Κατασκευή ΧΥΤΑΜ».

 10. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά την παροχή υπηρεσίας για «Δημιουργία Master Plan για τη διαχείριση των ρεμάτων στην Περιφ.Ενότητα Κοζάνης » (καταγραφή ρεμάτων,καθορισμός προτεραιοτήτων με βαση τις ενδεικτικές πλημμύρες,ετήσιος προϋπολογισμός έργων και τεύχη δημοπράτησης εργολαβίας).

 11. Έγκριση δαπάνης- διάθεση πίστωσης που αφορά το έργο «Βελτίωση αγροτικού δρόμου στην περιοχή Βογγόπετρα του Δήμου Σερβίων - Βελβεντού».

 12. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια DEXION (ράφια) για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός κλιματιστικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 14. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μεταφορά αρχείου για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 15. Έγκριση ή μη δαπάνης και διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού 24.800,00 € (συμπ. ΦΠΑ) (7.489,60 € για την ενοικίαση εκθετηρίου χώρου και 17.310,40 € για την κατασκευή περιπτέρου και παροχής λοιπών υπηρεσιών), στο πλαίσιο συμμετοχής της ΠΔΜ στην 34η Διεθνή Έκθεση Τουρισμού PHILOXENIΑ 2018, που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 09/11/2018 έως 11/11/2018 στη Θεσσαλονίκη.

 16. Έγκριση δαπάνης στο 5° Διεθνές Συνέδριο Πολιτικής Προστασίας.

 17. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 18. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς ΠΕ Κοζάνης σε εκδήλωση με τίτλο «2η Δεξιοτεχνία Αυτοκινήτων Βελβεντού» που θα διοργανώσει στις 13-14 Οκτωβρίου 2018 ο Σύλλογος Μηχανοκίνητου Αθλητισμού Βελβεντού και την ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΜΑDΙΤ-ΖΑΡΚΑΝΤΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ για την έκδοση και προμήθεια εκτυπωτικού υλικού, αφισών και προσκλήσεων.

 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 20. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το Επιιμελητήριο Κοζάνης, στην 1η Πανελλήνια Κλαδική Έκθεση Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών & Προϊόντων αυτών που θα πραγματοποιηθεί στις 19, 20 και 21 Οκτωβρίου 2018.

 21. Έγκριση Δαπάνης για τη συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την Ομοσπονδία Χειροσφαίρισης Ελλάδος, στον αγώνα Εθνικών ομάδων Ανδρών Ελλάδα - ΠΓΔΜ, που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Οκτωβρίου 2018.

 22. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Παράδοσης κατεστραμμένων υλικών οδοφωτισμού εργοταξίου ΤΣΕ / ΔΤΕ (έδρας) προς ανακύκλωση-καταστροφή.

 23. Έγκριση τευχών προκήρυξης Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Νεοχωρακίου.

 24. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κ. Καρυπίδη Θεόδωρου .

 25. Έγκριση ανάθεσης ή μη ετήσιας ασφάλισης είκοσι ενός (21) οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων (ΕΔΡΑ) και ενός (1) οχήματος της Δ/νσης Διοίκησης (ΕΔΡΑ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας».

 26. Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Καστοριάς για το σχολικό έτος 2018-2019.

 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την Επικοινωνιακή Προβολή της Π.Ε. Φλώριναο 2018.

 28. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.

 29. Έγκριση συνοπτικού διαγωνισμού προμήθειας ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα - μηχανήματα έργου και επιβατικών αυτοκινήτων της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης.

 30. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια υλικών για τις ανάγκες του Τεχνικού Τμήματος της Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών της Π.Ε. Καστοριάς.

 31. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ηλεκτρολογικών υλικών και για ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τις ανάγκες του Διοικητηρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 32. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :" Επισκευή φωταγώγησης οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας ".

 33. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.

 34. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια αναλώσιμων υλικών (10 τεμ. λαμπτήρων) για τις ανάγκες του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

 35. Έγκριση δαπανών ,Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 37. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.- Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 38. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη / Δράσεις Ευαισθητοποίησης και Δημοσιότητας των Δράσεων του ΤΕΒΑ για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς έτους 2016 για τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192).

 39. Έγκριση δαπάνης ,Π.Ε.Καστοριάς.

 40. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 41. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου της υπηρεσίας συνδρομής 5 μηνών (Αύγουστος-Δεκέμβριος) για ηλεκτρονική πρόσβαση σε βάση νομικών πληροφοριών για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε.Φλώρινας.

 42. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού,Π.Ε.Γρεβενών.

 43. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ηχητική κάλυψη της παρέλασης της 28ης Οκτωβρίου στην πόλη της Καστοριάς.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Διημερίδας Γούνας που διοργανώνει η Ελληνική Ομοσπονδία Γούνας με την Π.Ε. Καστοριάς.

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ειδών δεξιώσεως στα πλαίσια εορτασμού της Ημέρας του Μακεδονικού Αγώνα και της Εθνικής Επετείου της 28ης Οκτωβρίου 2018.

 46. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 47. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 48. Έγκριση Παροχής Εντολής και Πληρεξουσιότητας εκπροσώπησης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς.

 49. Έγκριση δαπάνης συμμετοχής της Π.Ε. Φλώρινας στην συνδιοργάνωση της εκδήλωσης με θέμα: «Οι παραδοσιακές φορεσιές της Φλώρινας» του Λυκείου Ελληνίδων Φλώρινας που θα πραγματοποιηθεί κατά την περίοδο από 20 Οκτωβρίου έως 10 Νοεμβρίου 2018 στη Φλώρινα.

 50. Έγκριση – διάθεση πίστωσης.

 51. Έγκριση δαπάνης για αλλαγή συχνότητας πομπού καθώς και τον συγχρονισμό των τηλεχειριστηρίων των θυρών εισόδου (αυλόπορτες) και της θύρας εισόδου του χώρου στάθμευσης οχημάτων του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης και ανάθεση της συγκεκριμένης δαπάνης στην ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΘΩΜΑΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..

 52. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση Δημοπράτησης και Έγκριση των Όρων Διακήρυξης για το έργο: «Ετήσια συντήρηση Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης έτους 2018» Προϋπολογισμός: 1.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.).

 54. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια υλικών για την αναπαλαίωση που θα πραγματοποιήσει το 1° Εργαστηριακό Κέντρο Κοζάνης, στο Μνημείο στην Εκπαίδευση, το οποίο αφορά το 1° Πανευρωπαϊκό Βραβείο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που απέσπασε το 3° TEE Κοζάνης το 2000.

 55. Έγκριση δαπάνης,Π.Ε.Καστοριάς.

 56. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την μουσική κάλυψη στα πλαίσια συνδιοργάνωοης πολιτιστικών εκδηλώσεων του Πολιτιστικού Συλλόγου Πευκόφυτου με την Π.Ε. Καστοριάς.

 57. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για εργασίες που απαιτούνται για την συντήρηση - καθαρισμό των μηχανημάτων έξι λεβήτων (Διοικητηρίου, Αμαξοστασίου, Τμήματος Κτηνιατρικής, ΚΕΔΔΥ) της Π.Ε. Καστοριάς.

 58. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 59. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών της Αγροτικής Σύμπραξης Περιφ.Δυτ.Μακεδονίας.

 60. Έγκριση δαπάνης-διάθεση πίστωσης που αφορά τακτοποίηση ληξιπρόθεσμων οφειλών περίπου 15% του συνόλου που αφορά το Εκθεσιακό Κέντρο Κοζάνης, προς την ΔΟΥ Κοζάνης.

 61. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης, της σχετικής δαπάνης και της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας: «Ενοικίαση χρόνου (6 ώρες/ημέρα) από γιγαντοοθόνη που θα τοποθετηθεί στο χώρο της Εμποροπανήγυρης Γρεβενών».

 62. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την επισκευή ενός (1) Φωτοτυπικού Μηχανήματος αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής /Τμήμα Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 63. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM εκτυπωτή για τις ανάγκες της Δ/νσης Πολιτικής Γης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).

 64. Έγκριση ή μη πρακτικών Ι και ΙΙ του συνοπτικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρας-ΖΕΠ και των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

 

ΘΕΜΑ: 39η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 2/10/2018 και ώρα 11:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και Κατανομής ποσού 16.000,00€.

 3. Έγκριση πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου του έργου: «Αντιμετώπιση Χειμαρολάβας και διευθετήσεις στην περιοχή του Αλιάκμονα».

 4. Έγκριση πρακτικών διαγωνισμού του έργου : " ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ- ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΤΗΣ ΠΟΤΑΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ-ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ ",Π.Ε.Φλώρινας.

 5. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση,(χωρίς δημοσίευση διακήρυξης) και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και υπηρεσιών αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρας (Αδιάθετα Τμήματα).

 6. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την προμήθεια και εκτύπωση εντύπου και διαφημιστικού υλικού (αφισών, προσκλήσεων, banners κ.λ.π.) στα πλαίσια της συνδιοργάνωσης από πλευράς της Π.Ε. Κοζάνης στην 18η Γιορτή Κρασιού, που θα πραγματοποιήσει στις 7 Οκτωβρίου 2018, ο Μορφωτικός Πολιτιστικός Σύλλογος Αγιάσματος Βοΐου.

 7. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου Π.Ε. Γρεβενών 2018.

 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την «Προμήθεια σταθερού και φορητού ηλεκτρονικού υπολογιστή για την ανάγκη υλοποίησης του διασυνοριακού έργου με το ακρωνύμιο COMPLETE,που έχει εγκριθεί στο πλαίσιο του Διασυνοριακού Προγράμματος Interreg IPA II Cross Border Co-operation Programme "GREECE - ALBANIA 2014- 2020», Προϋπολογισμού 2.730,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% καθώς και την έγκριση των τεχνικών προδιαγραφών,Π.Ε.Γρεβενών.

 9. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης σπουδαστή ΤΕΙ, Π.Ε. Γρεβενών.

 11. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας εγκεφάλου αντλίας για τον ισοπεδωτή ΜΕ 80856, Π.Ε. Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασίας επισκευής αντλίας στον ισοπεδωτή ME 80856, Π.Ε. Γρεβενών.

 13. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για Υ-1 Διοικητικές Δαπάνες: Διοικητική, Διαχειριστική και Λοιπή Υποστήριξη /Υπηρεσίες μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής ειδών και αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ έτους 2016 νια τις ανάγκες της Κ.Σ. ΤΕΒΑ Π.Ε. Καστοριάς /(ΚΩΔΙΚΟΣ MIS 5000192).

 14. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για δαπάνη της Π.Ε. Φλώρινας.

 15. Έγκριση της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης για την ανάθεση προμήθειας υλικών σήμανσης - Πινακίδων οδικού δικτύου Π.Ε. Φλώρινας 2018.

 16. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Παιδείας-Πολιτισμού-Αθλητισμού Δυτικής Μακεδονίας κ. Δασκαλόπουλου Αντώνη.

 17. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Περιφερειακού Συμβούλου Π.Ε. Γρεβενών Γρηγόρη Γιαννόπουλου.

 18. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Καστοριάς κ.Αδαμόπουλου Σωτήριου.

 19. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ.Παναγιώτη Κώττα.

 20. Έγκριση 1ου Πρακτικού δημοπρασίας (Προσωρινός Ανάδοχος) του έργου:" Αποκατάσταση φθορών - Σύνδεση αγροτικών δρόμων - Κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας ".

 21. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 2018».

 22. Έγκριση πρακτικού No 19/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών συμμετοχής του διαγωνισμού 5/156128/2291/29-8-2018 για την Μίσθωση μηχανημάτων αποχιονισμού (πολυεργάτες) για τη χειμερινή περίοδο 2018- 2019 Νομού Φλώρινας.

 23. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού έτους 2018-2019.

 24. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ. - Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.

 25. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 26. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επιδιόρθωση - συντήρηση φωτοτυπικών μηχ/των και εκτυπωτών για τις ανάγκες της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής και του Τμήματος Περιβάλλοντος της Π.Ε. Καστοριάς.

 27. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Συντήρηση φθορών του Οδικού Δικτύου Παλαιογράτσανου-Καταφυγίου».

 28. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Επισκευή και συντήρηση οδοστρώματος στην Επ.Οδό(7) από διασταύρωση Ε.Ο.(3) Κοζάνη-Λάρισα προς όρια Π.Ε.Γρεβενών».

 29. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Κατασκευή τεχνικού για την απορροή των ομβρίων υδάτων του Επαρχιακού δρόμου Διασταύρωση Ε.Θ.Ο. - Κοζάνη - Λάρισα προς Αυλές - Ρύμνιο - Αιανή" στο ύψος του οικισμού Αυλών».

 30. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της Οδικής Ασφάλειας της δευτερεύουσας Επαρχιακής Οδού Ε.Ο. Κοζάνης - Λάρισας προς Λιβαδερό έως όρια Π.Ε. Λάρισας».

 31. Έγκριση 1ου Πρακτικού Διαγωνισμού του έργου :" Βελτίωση οδικής ασφάλειας οδικού δικτύου Π.Ε Φλώρινας ".

 32. Έγκριση δαπάνης Π.Ε.Καστοριάς.

 33. Έγκριση Τροποποίησης Στοχοθεσίας 2018.

 34. Έγκριση Διάθεσης πίστωσης για το έργο «Οριζόντια σήμανση κόμβων στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης».

 35. Έγκριση δαπανών,Π.Ε.Καστοριάς.

 36. Έγκριση παραλαβής εργασιών τιμολογίων παροχής υπηρεσιών,Π.Ε.Καστοριάς.

 37. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με το «Vespa club Kozani», στις εκδηλώσεις Octobervesp, που θα πραγματοποιηθούν στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.

 38. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια αναμνηστικών συμβολικών δώρων, κυρίως τοπικά προϊόντα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2018.

 39. Έγκριση Δαπάνης, που αφορά την συνδιοργάνωση της Π.Δ.Μ. με την «ΚΟΖΑΝΗ 2004», στο τουρνουά ποδοσφαίρου των τμημάτων υποδομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 12, 13 και 14 Οκτωβρίου 2018.

 40. Έγκριση ανάθεσης ή μη για την επανέκδοση του Προσκυνηματικού Οδηγού του Ιερού Κοινοβίου «Κοιμήσεως της Θεοτόκου» Μικρόκαστρου Σιατίστης.

 41. Έγκριση δαπάνης που αφορά πληρωμή, λόγω διαφοράς ΦΠΑ, του έργου «Βελτίωση οδικών τμημάτων Ε.Ο.Κοζάνης-Σερβίων Β φάση» που είναι ενταγμένο στο Ε.Α.Π Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας από τους τόκους του Τοπικού Πόρου Ανάπτυξης.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια έντυπου υλικού στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της υπηρεσίας « Απεντόμωση -Μυοκτονία ΚΤΕΟ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για την επισκευή- συντήρηση του ηλεκτρικού πίνακα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Καστοριάς.

 45. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για υπηρεσίες εξωτερικού καθαρισμού του κτιρίου της Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών για το με αρ. κυκλ. ΚΗΙ 4404 υπηρεσιακό αυτοκίνητο της Π.Ε. Καστοριάς.

 47. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για προμήθεια υλικών για τη δημιουργία και οργάνωση καταυλισμού με σκοπό την φιλοξενία πληγέντων σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης από φυσική καταστροφή, σύμφωνα με το μνημόνιο «Ξενοκράτης».

 48. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κάλυψη εξόδων διατροφής των απομακρυσμένων αθλητών στα πλαίσια συνδιοργάνωσης Τουρνουά Αγώνων Καλαθοσφαίρισης με τον Αθλητικό Σύλλογο Αργούς Ορεστικού και την Π.Ε. Καστοριάς.

 49. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε.Γρεβενών κ.Σημανδράκου Ευάγγελου.

 50. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 51. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 52. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 53. Έγκριση δαπάνης για την προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης, για τις ανάγκες της αίθουσας Συνεδριάσεων Περιφερειακού Συμβουλίου που βρίσκεται στο κτίριο του Διοικητηρίου της Π.Ε. Κοζάνης.

 54. Έγκριση ανάθεσης ή μη νια προμήθεια και εκτύπωση αφισών, προσκλήσεων, εντύπου και διαφημιστικού υλικού νια τις ποδηλατοδρομίες που θα πραγματοποιήσει ο Φυσιολατρικός Ομιλος Κομνηνών «Οι φίλοι του βουνού» σε συνεργασία με το 1° Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, το Δημοτικό Σχολείο Πύργων και τις Τ.Κ. Μεσοβούνου και Πύργων.

 55. Έγκριση ανάθεσης ή μη για προμήθεια έντυπου υλικού, ειδών γραφείου και γραφικής ύλης και εκτύπωση- βιβλιοδεσια ενημερωτικού έντυπου για το τριήμερο συνέδριο που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η Μικρά Ασία», σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018.

 56. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της επιμόρφωσης Τεχνικών Διευθυντών και Ελεγκτών ειδικών ελέγχων ADR-ATP έτους 2018 του Τμήματος ΚΤΕΟ της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε.Κοζάνης.

 57. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Εντεταλμένου Συμβούλου για ΕΣΠΑ και παρακολούθηση έργων κ. Γιαννακίδη Σταύρο.

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

ΘΕΜΑ: 38η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175,176 (όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του Ν. 4071/2012) και 177 του Νόμου 3852/10.

β) Την αριθμ.55/17 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής).

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Αντωνιάδη Γεώργιο

 2. Κούσκουρα Αμαλία

 3. Καναβό Κωνσταντίνο

 4. Στεργιούλη Παναγιώτη

 5. Γιάτσιο Ιωάννη

 6. Σαββόπουλο Δημήτριο

Σε συνεδρίαση την Τρίτη 25/09/2018 και ώρα 10:00 στο κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (2ος όροφος, γραφείο Οικονομικής Επιτροπής), για λήψη αποφάσεων επί των κάτωθι θεμάτων:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης.

 2. Έγκριση Αποδοχής και κατανομής ποσού 2.300,00 €.

 3. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΟΤΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».

 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου:«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΒΟΡΕΙΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».

 5. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2018».

 6. Έγκριση 4ου Α.Π.Ε. του 1ου υποέργου της πράξης: «Κατασκευή της Επαρχιακής Οδού 12 στο τμήμα Πεύκο- Λιανοτόπι»,Π.Ε.Καστοριάς.

 7. Έγκριση πρακτικού της επιτροπής δημοπρασίας του δημοσίου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου του έργου : «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΦΛΩΡΙΝΑΣ».

 8. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€,Π.Ε.Καστοριάς.

 9. Έγκριση αποδοχής ποσού 100,00€,Π.Ε.Καστοριάς.

 10. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και των σχετικών δαπανών ως και της απευθείας ανάθεσης "Προμήθεια ειδών εστίασης στις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που επιχείρησαν σε δασοπυρόσβεση, Π.Ε. Γρεβενών.

 11. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την εκτέλεση του έργου "Βελτίωση οδού Σπήλαιο - Πορτίτσα", Π.Ε. Γρεβενών.

 12. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης επισκευής του οχήματος με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΗ 5438 αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 13. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια βιβλίου μητρώου φαρμακευτικής αγωγής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 14. Έκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης για την αλλαγή ταπετσαρίας σε πολυθρόνες αναμονής αρμοδιότητας Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης.

 15. Έγκριση ή μη του από 17/09/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την προμήθεια ανταλλακτικών και υπηρεσιών επισκευής - συντήρησης για τα οχήματα και μηχανήματα έργου του Αμαξοστασίου της Π. Ε. Καστοριάς, ποσού 59.500,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 16. Έγκριση ή μη του από 12/09/2018 πρακτικού του Συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την ανάθεση εργασιών αποχιονισμού και αλατοδιανομής κατά τη χειμερινή περίοδο 2018 - 2019 για το επαρχιακό οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, ποσού 50.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.).

 17. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την βιβλιοδεσία τευχών αναδασμού της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε. Καστοριάς.

 18. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για τη διεξαγωγή των αγώνων kids athletics για παιδιά αναπτυξιακής ηλικίας, του πολιτιστικού, αθλητικού συλλόγου Φλώρινας Π.Α.Σ. Φλώρινας 'ΠΗΓΑΣΟΣ' το Σάββατο 27 Οκτωβρίου 2018 στη Φλώρινα.

 19. Έγκριση ή μη της με απευθείας ανάθεση σε ανάδοχο προμήθειας ειδικού τάπητα (συνθετικού χλοοτάπητα) για την Π.Ε. Φλώρινας.

 20. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 21. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 22. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης-και έγκριση της διαδικασίας ανάθεσης της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 23. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π.Ε. Κοζάνης, στο τριήμερο Συνέδριο με θέμα: «Η συμβολή των συλλόγων στη διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς», που διοργανώνει ο Σύλλογος Μικρασιατών Πτολεμαΐδας «Η ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, στις 5, 6 και 7 Οκτωβρίου 2018.

 24. Έγκριση παραλαβής εργασιών παροχής υπηρεσιών.

 25. Έγκριση δαπανών - διάθεση πίστωσης για την πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.).

 26. Έγκριση του Πρακτικού No 13/2018 Αποσφράγισης δικαιολογητικών κατακύρωσης στα πλαίσια του συνοπτικού διαγωνισμού της 16-7-2018 για την Προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών (κεντρικών μονάδων), οθονών Η/Υ, πολυμηχανημάτων (φωτοαντιγραφικών συσκευών), φαξ και ασπρόμαυρων εκτυπωτών.

 27. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την κοπή επικίνδυνων δέντρων στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς.

 28. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού, Π.Ε. Γρεβενών.

 29. Έγκριση δαπανών, Π.Ε. Καστοριάς.

 30. Έγκριση δαπανών έτους 2018,Π.Ε.Γρεβενών.

 31. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μετακίνηση και διαμονή προσωπικού που υλοποιεί το πρόγραμμα "GREECE - ALBANIA 2014-2020"», Π.Ε. Γρεβενών.

 32. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτής σε ανάδοχο για την προμήθεια ραφιών τύπου dexion, για τις ανάγκες του Τμήματος Αυτοκινήτων Αμυνταίου.

 33. Έγκριση ή μη της διαδικασίας της απευθείας ανάθεσης και της κατακύρωσης αυτών σε αναδόχους για διάφορες δαπάνες της Π.Ε. Φλώρινας.

 34. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών.

 35. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης προμήθειας ειδών καθαριότητας , Π.Ε. Γρεβενών.

 36. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης εργασιών «Συντήρησης ηλεκτροφωτισμού κόμβων επαρχιακού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών» .

 37. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την ανανέωση ασφαλιστηρίων συμβολαίων των οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Π.Ε. Καστοριάς.

 38. Έγκριση παραλαβής του αντικειμένου των συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Π.Ε Κοζάνης.

 39. Έγκριση απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια ανταλλακτικών και τη συντήρηση-επισκευή φωτοτυπικού μηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικού Π.Δ.Μ..

 40. Έγκριση δαπάνης για την συνδιοργάνωση από πλευράς Π. Ε. Κοζάνης, στις Ποδηλατοδρομίες που διοργανώνει ο Φυσιολατρικός Όμιλο Κομνηνών «Οι φίλοι του βουνού» σε συνεργασία με το 1° Δημοτικό Σχολείο Βερμίου, το Δημοτικό Σχολείο Πύργων και της Τοπικές Κοινότητες Κομνηνών, Μεσοβούνου και Πύργων.

 41. Έγκριση προγραμματισμού υπερωριών και εκτός έδρας, μηνός Οκτωβρίου 2018.

 42. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την Συντήρηση και Επισκευή μηχανημάτων για τις ανάγκες της Δ/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε Κοζάνης.

 43. Έγκριση ή μη της απευθείας ανάθεσης της παροχής υπηρεσιών στα πλαίσια της συμμετοχής της ΠΔΜ στη Διεθνή Έκθεση Τουρισμού TTG INCONTRI TRAVEL EXPERIENCE που θα πραγματοποιηθεί το χρονικό διάστημα από 10/10 έως 12/10/2018 στο Ρίμινι Ιταλίας.

 44. Έγκριση ή μη απευθείας ανάθεσης για την αγορά άδειας εφαρμογής για προστασία του MAIL-SERVER για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Π.Δ.Μ.

 45. Έγκριση 3η Παράτασης προθεσμίας του έργου: «Οριοθέτηση - Χωροθέτηση ποταμού Αλιάκμονα στην περιοχή Πενταβρύσου (Δ53-Δ63)»,Π.Ε. Καστοριάς.

 46. Έγκριση ή μη της προσφυγής στην ανταγωνιστική διαδικασία με διαπραγμάτευση και των όρων της διαπραγμάτευσης, ανάθεσης προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών- αναλωσίμων και εργασιών επισκευής & συντήρησης επιβατικών οχημάτων της Δ/νσης Διοίκησης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

 47. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για την διοργάνωση της εκδήλωσης «Μουσική εκδήλωση Χορωδίας Δωματίου» ,Π.Ε. Γρεβενών.

 48. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 19/2018.

 49. Έγκριση ανάθεσης Υπηρεσιών μεταφοράς, αποθήκευσης και διανομής Ειδών και Αγαθών Διανομών ΤΕΒΑ Έτους 2016, Δ.4. ΤΕΒΑ_ Διοικητικές Δαπάνες 5%) για τις ανάγκες της Κ.Σ ΤΕΒΑ Π.Ε Κοζάνης (κωδικός MIS 5000213).

 50. Έγκριση ματαίωσης του Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού προμήθειας ενός οχήματος πολλαπλών χρήσεων - παρελκομένων, Προϋπολογισμού 492.600,00 € (συμπ. ΦΠΑ) ».

 51. Έγκριση μετακίνησης εκτός έδρας του Αντιπεριφερειάρχη Επιχειρηματικότητας Εμπορίου και Τουρισμού κ. Παναγιώτη Κώττα .

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ. 2461351568-205).

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Ηλίας Π. Κάτανας

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Περιφερειάρχης Δυτ. Μακεδονίας

 2. Αντιπεριφερειάρχες

 3. Επικεφαλής Αντιπολίτευσης

 4. Εκτελεστικός Γραμματέας

 5. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων

 6. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

7. - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

8. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

9. Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided