Τετάρτη, Μάιος 05, 2021

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας

 

 

 

 

 

 

 

10η, 9η, 8η, 7η, 6η, 5η, 4η, 3η, 2η,1η, Πρόσκληση

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 10η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 02/03/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ
 3. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΝΕΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 4. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΒΑΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
 5. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΚΟΥΤΣΙΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 6. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΧΟΝΔΡΟΜΑΤΙΔΗ ΟΔΥΣΣΕΑ
 7. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΑΓΓΕΛΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 8. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των ΑΔΙΑΘΕΤΩΝ   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΠΛΑΝΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 9. Έγκριση  παράτασης της σύμβασης της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς εξαιτίας των συνεπειών κινδύνου διασποράς του Covid – 19
 10. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ για την προμήθεια γραφικής, φωτοτυπικού χαρτιού και μηχανογραφικής ύλης  για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς, προϋπολογισθείσας δαπάνης 46.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 11. Έγκριση του 2ου  Πρακτικού της Επιτροπής Διεξαγωγής Διαγωνισμού , αξιολόγησης οικονομικών προσφορών, της με αρ. Διακήρυξης  2/2020 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Επαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2022 και ανάδειξη προσωρινών αναδόχων
 12. Έγκριση διενέργειας και όρων συνοπτικού διαγωνισμού με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάση τιμής σε ευρώ, για την διενέργεια αναλύσεων δειγμάτων νερού ανθρώπινης κατανάλωσης στα πλαίσια ελέγχου της ποιότητάς του, προϋπολογισθείσας δαπάνης 45.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 13. Έγκριση εκ νέου νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης της μελέτης, με τίτλο: «Βελτίωση του Οδικού τμήματος “Κοζάνη – Αεροδρόμιο”, της Εθνικής Οδού Κοζάνης – Λάρισας (Ε.Ο.3)»
 14. Έγκριση των όρων και έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού Διεθνούς Ανοιχτού Διαγωνισμού, άνω των ορίων, ανάθεσης των υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 1.804.100,80 € (συμπ. ΦΠΑ) »
 15. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου: «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου 2020»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.200.000,00 € #
 16. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου :  «Ασφαλτόστρωση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας Περιοχής Αμυνταίου2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 1.200.000,00 € #
 17. Έγκριση των όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία- Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου 2020»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 500.000,00 € #
 1. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιπλημμυρική Προστασία - Καθαρισμός Τεχνικών Εθνικού - Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Φλώρινας - Αμυνταίου 2020», Προϋπολογισμού δαπάνης # 500.000,00 € #
 2. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς που αφορά την ανανέωση των ετήσιων συμβολαίων υποστήριξης των Προγραμμάτων Δημοσίων Έργων: ACE ERP eCM – Κατασκευή, ACE ERP eCM – Μελέτη και ACE ERP eCM – ΣΑΥ – ΦΑΥ, που χρησιμοποιεί η ανωτέρω Δ/νση για την μελέτη – κατασκευή των Δημοσίων Έργων
 1. Έγκριση όρων διακήρυξης και δημοπράτησης, για τη σύναψη ηλεκτρονικών δημόσιων συμβάσεων έργου, κάτω των ορίων του ν.4412/2016, του έργου:«Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #
 2. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπής Διαγωνισμού Δημοπράτησης του έργου : «Αντιμετώπιση Χειμαρρολάβας στην Ε.Ο.15 και Επ.Ο.11 Δήμου Πρεσπών»,Προϋπολογισμού δαπάνης # 150.000,00 € #
 3. Έγκριση αναβολής αποσφράγισης προσφορών διαγωνισμού μελέτης αναδασμού Αρμενοχωρίου ΠΕ Φλώρινας λόγω αποχής
 4. Έγκριση παραχώρησης στον Ε.Ο.Δ.Υ. (Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας) 5.000 τεστ ταχείας ανίχνευσης κορωνοιού (COVID 19) Sars-cov-2 με τη μέθοδο της ανοσοχρωματογραφίας
 5. Έγκριση τροποποίησης της αριθμ. 184/21 (ΑΔΑ: ΨΔΖΞ7ΛΨ-ΦΔΙ) απόφασης Οικονομικής Επιτροπής
 6. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν την απολύμανση του Ο.Α.ΕΔ. Καστοριάς και του 2ου ορόφου της Π.Ε. Καστοριάς στα πλαίσια προστασίας εξάπλωσης του covid-19
 1. Έγκριση διάθεσης (παραχώρησης χρήσης) υλικού
 2. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης απολύμανσης χώρων του  Διοικητηρίου Γρεβενών στα πλαίσια καταπολέμησης της διασποράς του covid-19»
 3. Έγκριση δαπάνης και του ορισμού υπολόγου για την έκδοση Χ.Ε.Π.
 4. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 5. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 6. Έγκριση δαπανών Π.Δ.Μ.
 7. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 8. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Ολοκλήρωση τεχνικών στο 6ο χλμ του επαρχιακού δρόμου Κοζάνης - Aιανής»
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια τριών (3) ανταλλακτικών φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας αρμοδιότητας Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 10. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 11. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 9η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 23/02/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση Κατάρτισης για το έτος 2021 του Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100002 και τίτλο «ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΣΩΝ ΤΗΣ ΔΕΣΕ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΟΚΩ (π.κ. 2008ΕΠ04100000)
 3. Έγκριση του 2ου πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 4. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού (Κατακύρωση Σύμβασης) του έργου: «Διαγράμμιση –Στηθαία Ασφαλείας στο Εθνικό –Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο Δήμων Φλώρινας και Αμυνταίου»
 5. Έγκριση του  6ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «Προστασία Πρανών από Κατολισθήσεις Οδικού Δικτύου Π.Ε. Φλώρινας»
 6. Έγκριση δαπάνης για καταβολή του συνεταιριστικού κεφαλαίου της εταιρείας «Ενεργειακή Κοινότητα Δυτικής Μακεδονίας Περιορισμένης Ευθύνης»
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 5η/2021
 8. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Αντικατάσταση αγωγού άρδευσης ΤΟΕΒ Κορομηλιάς-Κολοκυνθού»
 9. Έγκριση δαπάνης από αναδρομική κατάταξη υπαλλήλων (πρώην stage) μετά από εφαρμογή αμετάκλητης δικαστικής απόφασης
 10. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 11. Ορισμός δικηγόρου
 12. Ορισμός δικηγόρου
 13. Έγκριση διενέργειας Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοικτού  Διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών προμήθειας ενός (1) οχήματος – Ελκυστήρα-Τράκτορα  και δύο (2) μηχανημάτων έργου, ήτοι: (1) ενός Ισοπεδωτή γαιών (τύπου grader)  και (1) ενός φορτωτή εκσκαφέα (τύπου JCB), για την κάλυψη αναγκών του αμαξοστασίου της ΠΕ Καστοριάς, με κριτήριο κατακύρωσης τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής ανά Τμήμα.Προϋπολογισμός του διαγωνισμού  χωρίς ΦΠΑ : 524.193,55 €. (ΚωδικοίCPV: Α) 34138999-3 Οδικοί ελκυστήρες, Β) 43312100-4 Ισοπεδωτικά μηχανήματα, Γ) 43262100-8      Αυτοκινούμενοι εκσκαφείς)
 14. Έγκριση του Πρακτικού No 4/2021 Αποσφράγισης  δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς & οικονομικής προσφοράς συμμετεχόντων του διαγωνισμού 2/15962/4-2-2021 για την  ανάδειξη αναδόχου του διαγωνισμού με τίτλο: «Συντήρηση 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας (Προμήθεια υλικών και συντήρηση των Lift Βίγλας – Πισοδερίου)»
 15. Έγκριση του Πρακτικού Νο 5 της Διαπραγμάτευσης που πραγματοποιήθηκε 17-2-2021 για την ανάθεση δρομολογίου μεταφοράς ενός (1) μαθητή  και ενός (1) νηπίου από τα Ασπρόγεια στα 2ο Δημοτικό και 2ο Νηπιαγωγείο Αμυνταίου και του αναδόχου αυτής
 16. Τροποποίηση την με αριθμό πρωτ. 179839/14-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΜΜΗ7ΛΨ-6ΘΞ ΑΔΑΜ: 20SYMV007885257) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Συνεταιρισμό ΤΑΧΙ ΤΑΧΙΤΙΜΕ – ΣΥΝ.ΠΕ
 17. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας έδρα, για περίοδο ενός μηνός, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 18. Έγκριση δαπάνης ποσού 602,80€ για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων αρμοδιότητας Γραφείου Εκτελεστικού Γραμματέα Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 19. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)                 (για ληξιπρόθεσμη οφειλή)
 21. Έγκριση της εκτός έδρας μετακίνηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος εκτός έδρας
 22. Έγκριση της διενέργειας Ηλεκτρονικού  Ανοιχτού Διαγωνισμού ανάθεσης προμήθειας παρελκόμενου πασσαλόμπηξης για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Τ.Σ.Ε, της Δ.Τ.Ε (Έδρας) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, Προϋπολογισμού 76.880,00 € (συμπ. ΦΠΑ).

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

ΘΕΜΑ: 8η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 16/02/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση 9ης τροποποίησης προγράμματος του Αναλυτικού Πίνακα της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, εγκεκριμένων από το πρόγραμμα των Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (Κ.Α.Π.) 2012-2021, που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 041)
 3. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης με σκοπό την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ «ΔΥΤ. ΑΞ. ΟΡ. ΠΕΡ. ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑ – ΑΝΤΑΡΤΙΚΟ – ΠΡΕΣΠΕΣ, Τμήμα 1 Τ.Ε.Ι. – ΧΙΟΝΟΔΡΟΜΙΚΟ»
 4. Έγκριση διάλυσης της Σύμβασης της Παροχής Υπηρεσιών:«ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΛΑΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΝΑΚ ΕΩΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ»
 5. Έγκριση 1ης  παράτασης προθεσμίας για το έργο «Αντικατάσταση στηθαίων ασφαλείας στην περιοχή της Κοτύλης »
 6. Έγκριση  πρακτικού δημοπρασίας ελέγχου δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα - Βράχο»
 7. Έγκριση της τροποποίησης της 174/2-2-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας περί νέων δρομολογίων για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021
 8. Έγκριση 2ης μετάθεσης της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ), λόγω συμμετοχής των μελών της Επιτροπής διαγωνισμού στην Απεργία – Αποχή των Μηχανικών
 9. Έγκριση 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021
 10. Έγκριση 2ης μερικής τροποποίησης  συμβάσεων ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την μεταφορά μαθητών στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-2021
 11. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης», μηνός Ιανουαρίου 2021
 12. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 4/2021
 13. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 14. Έγκριση επιστροφής αχρεωτήτως καταβληθέντος ποσού
 15. Έγκριση εισήγησης έργων στην επιτροπή παρακολούθησης του ειδικού αναπτυξιακού προγράμματος (Ε.Α.Π.) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, στο πλαίσιο του τέλους ανάπτυξης 2012 – 2016
 16. Έγκριση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης κατανομής συνολικού ποσού 13.020,00€ ανά έτος για «Παροχή υπηρεσίας για την λειτουργία 19 συσκευών GPS στα οχήματα και Μηχανήματα Έργου (Μ.Ε.) της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων (έδρα) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» για τα έτη 2021-2022-2023-2024
 17. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την προμήθεια υγρών καυσίμων (πετρελαίου κίνησης) για τις ανάγκες του εργοταξίου Κοζάνης και πλήρωσης της δεξαμενής του εργοταξίου Πενταλόφου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας
 18. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή παράβολων για την έκδοση κάρτας ελέγχου καυσαερίων (Κ.Ε.Κ.) και για τον τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ) των οχημάτων της Δ/νσης Τεχνικών Έργων-Έδρας καθώς και για την προμήθεια διαφόρων υλικών(υλικών επισκευών, υλικών σύνδεσης και συναρμολόγησης, φίλτρων κλπ ) μικρού κόστους για την κάλυψη άμεσων λειτουργικών αναγκών της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Έδρας
 19. Έγκριση ορισμού υπολόγου για την καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λ.π. των αυτ/των & οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας για το έτος 2021 (αντικατάσταση υπολόγου)
 20. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 21. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς που αφορούν την προμήθεια αναμνηστικών δώρων έτους 2021, την προμήθεια ειδών ενόψει της υποδοχής πολιτών στο γραφείο Αντιπεριφερειάρχη Καστοριάς, δαπάνη ενόψει Επίσημων Εορτών (α΄ εξαμήνου), ετήσια συνδρομή σε τοπικές εφημερίδες και δαπάνη ενόψει υποδοχής και φιλοξενίας προσκεκλημένων στην Π.Ε. Καστοριάς το έτος 2021
 22. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 1.160,64€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια εντύπων (μπλοκ) κίνησης οχημάτων μηχανημάτων του Τεχνικού Εξοπλισμού της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
 23. Έγκριση δαπάνης για την ενέργεια παροχής υπηρεσιών – έργου με τίτλο: «Τεχνικός Σύμβουλος για την διενέργεια Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ) του Περιφερειακού Προγράμματος Ανάπτυξης Δυτικής Μακεδονίας 2021-2025», με CPV 79930000-2: Ειδικές υπηρεσίες μελετών
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια ενός (1) DRUM πολυμηχανήματος για τις ανάγκες της Δ/νσης Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΠΔΜ (ΕΔΡΑ)
 25. Έγκριση νέας προμήθειας υγειονομικού υλικού προστασίας των εργαζομένων της Π.Ε. Κοζάνης (γάντια, μάσκες, αντισηπτικά, θερμόμετρα, μαντηλάκια)
 26. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 27. Ορισμός δικηγόρου
 28. Ορισμός δικηγόρου
 29. Έγκριση μετακίνησης της Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας, Υποδομών και Περιβάλλοντος  κας Κυριακίδου Καλλιόπης  εκτός έδρας
 30. Έγκριση δαπανών έτους 2021 της  Π.Ε. Γρεβενών
 31. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια τεσσάρων (4) θερμαστρών ρεύματος, στο πλαίσιο αντιμετώπισης της διασποράς του Covid – 19, στα όρια ευθύνης της Π.Ε. Καστοριάς, όπου διενεργούνται ταχείς έλεγχοι αντιγόνων (Rapid Tests) σε σταθμούς επιδημιολογικής επιτήρησης, οι οποίοι λειτουργούν σχεδόν σε καθημερινή βάση και έχουν στεγαστεί σε σκηνές, σύμφωνα με τα επιδημιολογικά πρωτόκολλα και εξαιτίας των απρόβλεπτων καιρικών συνθηκών που επικρατούν
 32. Έγκριση δαπάνης προμήθειας ειδών κυλικείου για τις ανάγκες των γραφείων των Αντιπεριφερειαρχών του κτιρίου της Π.Ε. Κοζάνης

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 7η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 09/02/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 1. Έγκριση Κατάρτισης - Τροποποίησης 0/2021  Πίνακα  έργων που θα χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΕΠ 541) κ.ε 2014ΕΠ54100001 και τίτλο «ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ : ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Δ.Μ, ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΥΔΑΤΩΝ - ΕΡΓΑ ΟΡΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΝΗΣ ΥΔΡΟΝΟΜΙΑΣ - ΕΡΓΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΧΕΙΜΑΡΟΛΑΒΑΣ»
 2. Έγκριση του πρακτικού δημοπρασίας  ελέγχου δικαιολογητικών συμμετοχής του προσωρινού αναδόχου της υπηρεσίας: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων»
 3. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021
 4. Έγκριση χιλιομετρικής αποζημίωσης μαθητικών δρομολογίων στην ΠΕ Καστοριάς κατά την έναρξη του σχολικού έτους 2020-2021
 5. Έγκριση τροποποίησης της με αριθμό πρωτ. 179134/14-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΩ4Ξ7ΛΨ-ΞΛΨ ΑΔΑΜ: 20SYMV007881928) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Παντελή Δημητριάδη
 6. Έγκριση προς διαπραγμάτευση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 7. Έγκριση  του ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ Ι του Διεθνούς Διαγωνισμού για την τη προμήθεια ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΜΕ ΤΙΤΛΟ:

1. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 65471/21-06-2016 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)

2. «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)»η οποία έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους (Τ.Ε.Β.Α.) 2014-2020» με βάση την απόφαση ένταξης με αρ. πρωτ. 79300/20-07-2018 του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και έχει λάβει κωδικό MIS 5029608 - Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 - Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ  Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ)

  1. Έγκριση του  Πρακτικού I του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειας 120 αυτόματων απινιδωτών (AEDs), αναλωσίμων & λοιπών υλικών, στα πλαίσια του προγράμματος απινίδωσης δημόσιας πρόσβασης (ΠΑΔ) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, προϋπολογισμού 160.000,00 € (συμπ. ΦΠΑ), με αριθμ. διακήρυξης 25/2020
  2. Έγκριση του ΠΡΑΚΤΙΚOY IΙ (κατακύρωσης) του διεθνούς ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού  προμήθειας και μεταφοράς 3.500 τόνων αντιπαγετικού άλατος για εργασίες αποχιονισμού και αντιμετώπισης παγετού, στο Εθνικό Οδικό Δίκτυο αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. (έδρας) της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε Κοζάνης
  3. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης» Προϋπολογισμού 3.548.387,10 € (χωρίς  Φ.Π.Α. 24%)
  4. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»  Προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
  5. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗΘΑΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΟΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ Ε.Ο.3, ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑ) / Π.Δ.Μ., ΚΟΜΒΟΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ - ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΒΕΥΗΣ»
  6. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»  Προϋπολογισμού 300.000,00 € (με Φ.Π.Α. 24%)
  7. Ορισμός Δικηγόρου
  8. Ορισμός Δικηγόρου
  9. Τροπ/ση πρου/σμού 2/2021 Περιφ.Ταμείου Ανάπτυξης
  10. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ.ΜΗΛΙΑΣ,ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ..»
  11. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά το έργο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΚΟΖΑΝΗΣ,ΕΤΟΥΣ 2019-2020,ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.»
  12. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού χειμερινής περιόδου 2021-2022 στο επαρχιακό οδικό δίκτυο Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης»
  13. Έγκριση Δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ποσού 13.020,00€ (συμπ. ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσίας λειτουργίας δεκαεννέα (19) συσκευών GPS στα οχήματα και μηχανήματα έργου (Μ.Ε.) της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ) διάρκειας 36 μηνών (από 1-5-2021 έως 30-4-2024)
  14. Έγκριση δαπάνης που αφορά επιστροφή χρημάτων
  15. Έγκριση δαπάνης  για την ετήσια συνδρομή πρόσβασης της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας στη Νομική Βάση Πληροφοριών ¨ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ¨ έτους 2021»
  16. Έγκριση Εκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
  17. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
  18. Έγκριση δαπάνης για την αμοιβή δικηγόρου
   1. Έγκριση της με αριθμό 176623/08-12-2020 Απόφασης Περιφερειάρχη «Απευθείας ανάθεση για τη συμμετοχή της Π.Ε.Κοζάνης στα έξοδα μετακίνησης των αιμοπεταλιοδοτών του Συλλόγου Εθελοντών Αιμοδοτών-Αιμοπεταλιοδοτών Κοζάνης ¨ΣΤΑΓΟΝΑ ΕΛΠΙΔΑΣ¨ στη Θεσσαλονίκη και στα Ιωάννινα, λόγω εκτάκτων και επειγουσών αναγκών μετακίνησης, για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών που προέκυψαν λόγω της πανδημίας και της λήψης μέτρων αποφυγής και διάδοσης του κορονοϊού COVID-19»
   2. Έγκριση της απευθείας ανάθεσης για την προμήθεια φορητών υπολογιστών & web καμερών για υπηρεσίες της Π.Ε. Καστοριάς,  στα πλαίσια αντιμετώπισης των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID- 19
   3. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
   4. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
   5. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
   6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης του Αντιπεριφερειάρχη  Π.Ε. Φλώρινας κ. Ιωάννη Κιοσέ
   7. Έγκριση ακύρωσης της υπ’ αρ.1481/20-10-2020 (ΑΔΑ: 6ΑΘΨ7ΛΨ-ΖΗΩ) Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Μ. κατά το μέρος που έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «1. ΜΕΤΕ ΣΥΣΜ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Α.Ε., 2. ΓΕΩΓΝΩΣΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡEIΑ ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ, 3. ΣΑΡΡΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του Παναγιώτη»

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 6η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 02/02/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Εκτελεσθέντων Ερμακιωτών από τους Γερμανούς το 1944»
 3. Έγκριση συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την Ανοιχτή διαδικασία μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων του έργου: «Καθαρισμός ρεμάτων και κατασκευή μικρών τεχνικών στο πλαίσιο της αντιπλημμυρικής προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης», Προϋπολογισμού:  2.120.000,00 Ευρώ με Φ.Π.Α.
 4. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 2020»
 5. Έγκριση συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Συνοπτικών Διαγωνισμών Έργων έτους 2021, αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών για έργα εκτιμώμενης αξίας ίσης ή κατώτερης από το ποσό των 60.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.), σύμφωνα με την Εγκύκλιο 6/28-03-2018 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών
 6. Οριστική διακοπή εργασιών - Διάλυση σύμβασης του έργου: «Αντιπλημμυρική προστασία διευθέτηση ρέματος στη θέση «Αμπέλια» του Δήμου Φλώρινας
 7. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2η/2021
 8. Έγκριση νέων  δρομολογίων  X  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 9. Έγκριση νέου δρομολογίου για την κάλυψη των νέων αναγκών μεταφοράς μαθητών στην Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς του σχολικού έτους 2020-2021
 10. Τροποποίηση της με αριθμό πρωτ. 180262/15-12-2020 (ΑΔΑ: 6ΘΣ07ΛΨ-ΨΤΙ ΑΔΑΜ: 20SYMV007883487) σύμβασης ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή δ.χ. επιβατικά σε σχολικές μονάδες της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς για το σχολικό έτος 2020-2021 που αφορά τον ανάδοχο μεταφορέα Πασχάλη Πάζο
 11. Έγκριση κατάργησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 12. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 13. Έγκριση παραχώρησης χρήσης στην 3η ΥΠΕ – Κέντρο Υγείας Καστοριάς
 14. Έγκριση του Πρακτικού Κλήρωσης Επιτροπών Διαγωνισμών Π.Ε.  ΓΡΕΒΕΝΩΝ  έτους 2021
 15. Έγκριση του πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής της υπηρεσίας «Καθαρισμός Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών – KTEO Γρεβενών – Κτηνιατρικού Κέντρου Δεσκάτης», μηνός Δεκεμβρίου 2020
 16. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 17. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 18. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 449,38€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την παροχή υπηρεσιών αλλαγής ελαστικών σε υπηρεσιακά οχήματα αρμοδιότητας Δ/νσης Διοίκησης Π.Ε. Κοζάνης
 19. Έγκριση δαπάνης συνολικού ποσού 915,62€ (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) για την προμήθεια εξωτερικών δίσκων για τους υπολογιστές της Δ/νσης Οικονομικού  Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΕΔΡΑ).
 20. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας  Δυτικής Μακεδονίας
 21. Έγκριση δαπάνης έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 22. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 23. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 24. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 25. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 26. Έγκριση   παράταση και τροποποίηση   της  σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΠΡΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ
 27. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των Αδιάθετων    δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΡΑΣΣΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
 28. Κατάρτιση Προγράμματος Κεντρικών Αυτοτελών Πόρων (ΚΑΠ) 2021 της Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 5η Πρόσκληση

σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 26/01/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση χορήγησης 1ης παράτασης προθεσμίας του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, αρμοδιότητας ΔΤΕ (Έδρα)/ΠΔΜ, έτους 2017»,  με κωδικό 2018ΕΠ04100006 (Έδρα)
 3. Ορισμός Προέδρου Προσωρινής- Οριστικής Παραλαβής Έργων έτους 2021
 4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΝΕΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ» έως 29-8-2021
 5. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Αποπεράτωση Μνημείου Πεσόντων Τ.Κ. Μηλοχωρίου Δήμου Εορδαίας»
 6. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «Διευθέτηση και αντιμετώπιση πλημμυρικών παροχών χειμάρρου Θολόλακκα»
 7. Έγκριση πίνακα υπαλλήλων για συμμετοχή στη διαδικασία κλήρωσης συγκρότησης Επιτροπής Παραλαβής φυσικού εδάφους για το έτος 2021
 8. Έγκριση του Πρακτικού ΙΙ ελέγχου των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΑΡΙΝΑ ΔΙΣΤΡΑΤΟ»
 9. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση υφιστάμενων μικρών τεχνικών – κατασκευή τάφρων & τοίχων αντιστήριξης στο επ. οδικό δίκτυο 2020»
 10. Έγκριση του 1ου πρακτικού δημοπρασίας του έργου: «Συντήρηση Επ. Οδικού Δικτύου Ε.0 6 προς Λάγκα - Βράχο»
 11. Έγκριση συγκρότησης επιτροπή διαγωνισμού Μελέτης Αναδασμού Αγροκτήματος Αρμενοχωρίου Π.Ε. Φλώρινας
 12. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 184809/22-12-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Διοίκησης Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 13. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 146686/12-10-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 14. Έγκριση του πρακτικού τροποποίησης της με αριθμό 87579/25-06-2020 σύμβασης  προμήθειας υλικών-ανταλλακτικών και εργασιών επισκευής & συντήρησης των επιβατικών οχημάτων και μηχανημάτων έργου της Δ/νσης Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 15. Έγκριση πρακτικού παράτασης της σύμβασης προμήθειας υγρών καυσίμων θέρμανσης και κίνησης για τις ανάγκες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας Έδρα
 16. Έγκριση  ΠΡΑΚΤΙΚOY III τροποποίησης της σύμβασης προμήθειας 15.000 κιλών λευκού ακρυλικού χρώματος διαγράμμισης οδών και 6.250 κιλών γυάλινων αντανακλαστικών σφαιριδίων για τις ανάγκες διαγράμμισης του Επαρχιακού οδικού Δικτύου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 17. Έγκριση διενέργειας συνοπτικού διαγωνισμού συντήρησης 5ετίας του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου της Π.Ε. Φλώρινας και των όρων της διακήρυξης
 18. Έγκριση διενέργειας πλειοδοτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της χρήσης και εκμετάλλευσης των εγκαταστάσεων του Χιονοδρομικού Κέντρου Βίγλας Πισοδερίου, για χρονικό διάστημα δύο (2) χειμερινών περιόδων με έναρξη από την  υπογραφή της σχετικής σύμβασης και έως την 30η Απριλίου 2022 καθώς και των όρων της Διακήρυξης
 19. Έγκριση δαπάνης για χορήγηση εφάπαξ βοηθήματος Ν. 103/78 σε πρώην υπάλληλο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 20. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά  ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την 139783/30-12-2021 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων με υπόλογο το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της ΠΔΜ
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας -  Έδρας για ένα έτος και έγκριση της μελέτης
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης και θέρμανσης των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για ένα έτος και έγκριση της συνημμένης μελέτης προμήθειας υγρών καυσίμων
 23. Έγκριση Δαπάνης και διάθεση πίστωσης, για την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας των υπηρεσιών αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης  και Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ΈΔΡΑ, λόγω επείγοντος και λόγω προληπτικών μέτρων προστασίας Δημόσιας Υγείας λόγω έξαρσης της πανδημίας covid-19
 24. Έγκριση απόφασης Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας απευθείας ανάθεσης σε Οικονομικό  Φορέα λόγω λήψης κατεπειγόντων μέτρων αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του Κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του
 25. Έγκριση συγκρότησης της Επιτροπής  Διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΟΨΗΣ ΤΗΣ ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ PLUG-N-HARVEST»
 26. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση Η/Μ εγκαταστάσεων κτιρίου (2ος όροφος) Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς»
 27. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια παρελκομένου πασσαλόμπηξης για το πολυμηχάνημα με αρ. κυκλ. ΜΕ 135958 της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»
 28. Διάθεση πίστωσης για την «Προμήθεια και αντικατάσταση αντλίας πετρελαίου και μίζας για το φορτηγό με αρ. κυκλ. ΚΗΗ 5407 της Δ.Τ.Ε. (έδρα)/Π.Δ.Μ.»
 29. Διάθεση πίστωσης για την «Παροχή υπηρεσιών αποχιονισμού περιόδου 2021-2022 στο εθνικό οδικό δίκτυο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας»
 30. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση οδικής ασφάλειας Ε.Ο 15 και Επ.Ο. 11 Δήμου Πρεσπών»
 31. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός υδατορέματος από μεγάλα δέντρα λεύκης στην Τ.Κ.Πρωτοχωρίου»
 32. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση ασφάλειας οδικού δικτύου Φλώρινας-Αμυνταίου»
 33. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ασφαλτικών στο οδικό δίκτυο Βεντζίων»
 34. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση οδού φράγματος Σισανίου έως Ιερά Μονή Παναγίας»
 35. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δρόμου από Τ.Κ. Δαφνερού προς όρια Π.Ε. Γρεβενών»
 36. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Επισκευή και συντήρηση δημοτικής οδού από Ε.Ο Κοζάνης-Ιωαννίνων προς Σιάτιστα θέση ″Μπουνός″»
 37. Έγκριση Δαπάνης για την τροποποίηση της Σύμβασης του Έργου: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΗΣ Τ.Κ. ΜΗΛΙΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε.(ΕΔΡΑΣ)/Π.Δ.Μ.», σύμφωνα με την παρ 2 άρθρο 132 του Ν. 4412/2016
 38. Έγκριση δαπάνης για την υλοποίηση  του έργου  «Παράλληλα έργα αναδασμού  αγροκτήματος Κομνηνάδων  Α΄Φάση» Π.Ε. Καστοριάς
 39. Έγκριση  παράτασης  της σύμβασης των Νέων  δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΧΑΤΖΗΡΟΥΜΠΕΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ
 40. Έγκριση παράτασης  και τροποποίησης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
 41. Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΦΑΡΜΑΚΗ ΗΛΙΑ
 42. Έγκριση παράτασης της σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΚΟΥΙΜΤΖΙΔΗ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
 43. Έγκριση παράτασης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του  ΛΑΖΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
 44. Έγκριση παράτασης της τροποποιημένης σύμβασης του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020», του ΤΣΙΑΝΑΚΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ
 45. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 46. Έγκριση δαπάνης για αμοιβή δικηγόρου
 47. Έγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 48. Έγκριση δαπάνης Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 49. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 50. Έγκριση δαπάνης Π.Ε. Καστοριάς
 51. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 712/20 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών και την Παροχή Υπηρεσιών επισκευής για τα οχήματα και μηχανήματα έργου της Π.Ε. Καστοριάς
 52. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1214/20 απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνης «Απόφραξη Τεχνικών στο Επαρχιακό Οδικό Δίκτυο της Π.Ε. Καστοριάς»
 53. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 517/20 απόφαση της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας ψυχρής ασφάλτου
 54. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 55. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 56. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 57. Τυπική επανέγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης
 58. Τυπική επανέγκριση και έγκριση δαπανών Π.Ε. Φλώρινας
 59. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολικού έτους 2020-21
 60. Συγκρότηση επιτροπών : 1) Διεξαγωγής ανοικτών  διεθνών  -τακτικών  διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021, 2) Διεξαγωγής συνοπτικών   διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021 και 3) Διεξαγωγής  ελέγχου ενστάσεων διαγωνισμών της Π.Δ.Μ (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης για το έτος 2021
 61. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙIΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 62. Έγκριση ένταξης – απένταξης - τροποποίησης έργων του ΕΑΠ Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 2012-2016, μετά την 25η Συνεδρίαση της Επιτροπής Παρακολούθησης (Ε.Π.).0

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

4η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας με τηλεδιάσκεψη (19-1-2021)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 19/01/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Ορισμός νέων εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας, ως μέλη της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης της Σύμβασης, του άρθρου 5 της από 28-12-2016 Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών και την αντίστοιχη τροποποίηση αυτής, για την ολοκλήρωση της υλοποίησης του έργου

  «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ-ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΑ ΔΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»

 3. Έγκριση   παράτασης της τροποποιημένης   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΔΑΜΙΑΝΟΥ
 4. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών Διεξαγωγής Δημοπρασιών (Επιτροπών Διαγωνισμού) ημερολογιακού έτους 2021: Έργων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν εξαιρετικές διαδικασίες (συνοπτικοί διαγωνισμοί, διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, κλπ.), ήτοι όταν δεν απαιτείται συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού μέσω του ΜηΜΕΔ.{«Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών    και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», άρθρο 221, παρ. 8α (Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης συμβάσεων) και Εγκύκλιος 6 (Αρ. Πρωτ.: Δ11/οικ. 82/28-3-2018 Υπουργείου Υποδομών & Μεταφορών – ΑΔΑ: ΨΙΛΟ465ΧΘΞ-Ν1Ο) }
 5. Έγκριση Συγκρότησης Επιτροπών α) Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής Έργων β) Παραλαβής Αφανών Εργασιών  Έργων γ) Χαρακτηρισμού Εκσκαφών Εδάφους Έργων   και  δ) Παραλαβής Φυσικού Εδάφους Έργων, ημερολογιακού έτους 2021
 6. Έγκριση  συγκρότησης  επιτροπής  για  τη  διενέργεια  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού,  του  έργου της ΣΑΕΠ 541, με τίτλο: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΟΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΣΤΗΝ Ε.Ο. 20, ΚΟΖΑΝΗ – ΟΡΙΑ Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ / ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ» Προϋπολογισμός μελέτης  4.000.000,00 € (με Φ.Π.Α.)
 7. Έγκριση  1ου πρακτικού δημοπρασίας της υπηρεσίας: «Καθαρισμός μικρών τεχνικών & τάφρων»
 8. Έγκριση Τροποποίησης Σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης για το 2021 (αρ. απόφασης οικονομικής επιτροπής 1789/20) Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης, μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης  και της ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης Ορισμός εκπροσώπων και αναπληρωτών τους, της Περιφέρειας ή του Δήμου (αντίστοιχα) στην Επιτροπή Παρακολούθησης, όπως προβλέπετε στο άρθρο 12 της Προγραμματικής Σύμβασης. Προϋπολογισμός  45.000,00 € (σαράντα πέντε χιλιάδες ευρώ)
 9. Έγκριση της 1ης τροποποίησης της  παράτασης της   σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών,

  χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

 10. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙ  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 11. Έγκριση  παράτασης   και   τροποποίησης  της σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
 12. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Αδιάθετων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΕΣΤΗ
 13. Έγκριση νέων  δρομολογίων VΙI  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 14. Τροποποίηση προϋπολογισμού Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1/2021
 15. Έγκριση δαπάνης, για δημοσιεύσεις σε εφημερίδες, γνωστοποιήσεων και προκηρύξεων  για προσλήψεις προσωπικού (πλην μονίμου)
 16. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως καταβληθέντων ποσών
 17. Έγκριση δαπάνης που αφορά απόδοση ΦΠΑ από την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. στο Φράγμα Πραμόριτσας για το έτος 2021
 18. Έγκριση δαπάνης που αφορά έξοδα εγγυητικής από την Τράπεζα Πειραιώς σύμφωνα με την 362/20 (ΑΔΑ 9Π2Α7ΛΨ-Β3Κ) του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΜ και την 1704/20 (ΑΔΑ ΩΛΒΚ7ΛΨ-1ΓΘ) απόφαση της Οικον.Επιτροπής
 19. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΙΕΡΩΝ ΝΑΩΝ,ΙΕΡΩΝ ΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΙΕΡΩΝ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ.ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤ/ΣΗ ,ΑΠΟΚ/ΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΟΥΣ» από τη ΣΑΕΠ 041 σύμφωνα με την 139783/30-12-2021 απόφαση του Υπ.Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ε.Φ.071
 20. Έγκριση δαπάνης ποσού που θα αφορά το τρέχον έτος έως 31-12-2021 ,από το οποίο θα δεσμεύεται κατά περίπτωση ποσό με ορισμό δικηγόρου για τη νομική υποστήριξη των υπαλλήλων των υπηρεσιών της Π.Ε. Κοζάνης και της Έδρας, ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών αρχών αλλά και για τις περιπτώσεις όπου ζητούνται από τις υπηρεσίες γνωμοδοτήσεις επί νομικών θεμάτων που προκύπτουν κατά την ενάσκηση των καθηκόντων τους
 21. Έγκριση δαπάνης που αφορά «Προμήθεια υδρορροών και αποξήλωση μεταφορά και επανατοποθέτηση ηλεκτροκίνητου αναπηρικού καθίσματος στα τρία μεταλλικά στέγαστρα της εισόδου της Νεφρολογικής κλινικής του Μποδοσάκειου Νοσοκομείου Πτολεμαϊδας» από τα Ταμειακά υπόλοιπα του ΕΠΑΔΥΜ έργο 2007ΣΕ20500190 με τίτλο

  «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ» της ΠΕ Κοζάνης

 22. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν προμήθεια υδραυλικών υλικών  και προμήθεια εντύπων αδειών οδήγησης γεωργικών μηχανημάτων
 23. Έγκριση δαπανών Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης που αφορούν έξοδα Δημοσιεύσεων Υπηρεσιών Π.Ε Κοζάνης έξοδα Δικαστικών Επιμελητών για Επιδόσεις Εγγράφων και Κοινόχρηστα Στέγασης Υπηρεσιών έτους 2020
 24. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ που αφορούν Δικαστικά -Συμβολαιογραφικά έξοδα
 25. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν. Γρεβενών
 26. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Γ.Ν Καστοριάς
 27. Έγκριση διάθεσης πίστωσης που αφορά πληρωμή Επικουρικών Γιατρών που στελεχώνουν το Μαμάτσειο Νοσοκομείο Κοζάνης και το Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολ/δας
 28. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)
 29. Έγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 30. Τυπική επανέγκριση δαπανών Π.Ε. Καστοριάς
 31. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 185/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας & μεταφοράς άλατος αποχιονισμού για τις ανάγκες της Π.Ε. Καστοριάς
 32. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 830/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη

  «ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΣ ΕΠΑΡΧ.ΩΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΩΡΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ»

 33. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1215/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη προμήθειας κιγκλιδωμάτων, ρυθμιστικών, εργοταξιακών & πινακίδων αναγγελίας κινδύνου
 34. Τυπική επανέγκριση της υπ΄αριθμ. 1169/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την δαπάνη « ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΕΠΑΡΧ. ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΠΡΟΣ ΓΡΑΜΜΟ»
 35. Τυπική επανέγκριση δαπάνης σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1883/20 Απόφασης της Ο.Ε. σχετικά με την προμήθεια ανταλλακτικών και αναλώσιμων υλικών για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών της τρέχουσας χειμερινής περιόδου
 36. Έγκριση δαπάνης της Πολιτικής Προστασίας και της απευθείας ανάθεσης για ηλεκτρολογικές εργασίες στα Γραφεία του Ε.Ο.Δ.Υ. Γρεβενών
 37. Έγκριση ανάληψης και διάθεσης πίστωσης και της σχετικής δαπάνης για την μισθοδοσία Πρακτικής Άσκησης δύο (2) σπουδαστών Τ.Ε.Ι.
 38. Έγκριση δαπάνης της Πολιτικής Προστασίας και της απευθείας ανάθεσης (Απολύμανση γραφείων Διοικητηρίου Γρεβενών)
 39. Έγκριση δαπανών έτους 2021 Π.Ε. Γρεβενών
 40. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για την υλοποίηση του προγράμματος «Αγροτικός εξηλεκτρισμός για την Π.Ε. Φλώρινας (2021)»
 41. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση πεδινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»
 42. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο

  «Βελτίωση-ασφαλτόστρωση δρόμου από Ε.Ο. Κοζάνης Λάρισας προς Κρόκο»

 43. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδοποιίας Σέρβια-Λάβα-Πλατανόρευμα»
 44. Έγκριση διάθεσης πίστωσης για το έργο «Συντήρηση-βελτίωση επαρχιακού οδικού δικτύου στην περιοχή του Δήμου Βοΐου»
 45. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Π.Ε. Κοζάνης έτους 2020
 46. Έγκριση απαλλαγής υπολόγου και απόδοσης λογαριασμών χρηματικών ενταλμάτων προπληρωμής (ΧΕΠ) Έδρας έτους 2020
 47. Έγκριση παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 48. Έγκριση παράτασης  και τροποποίησης της σύμβασης  του «Ανοικτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020»,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 49. Έγκριση  παράτασης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΝΑΘΑΝΑΗΛΙΔΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
 50. Έγκριση  παράτασης  και τροποποίησης   της σύμβασης των Νέων   δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ ΧΡΗΣΤΟΥ
 51. Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής
 52. Έγκριση του Πρακτικού IΙΙ (κατακύρωσης) του ηλεκτρονικού διαγωνισμού παροχής υπηρεσιών συνοδευτικών μέτρων
  2015-2016 «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2015-2016» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5000211 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5000212- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5000192 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5000213- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ) και
  2018-2019 : «ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ, ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ 2018-2019» των Π.Ε. της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, (MIS 5029608 – Κ.Σ. ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  5029618- Κ.Σ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ, 5029621 – Κ.Σ.ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, 5029635- Κ.Σ. ΚΟΖΑΝΗΣ)», Προϋπολογισμού 266.511,96 € (συμπ ΦΠΑ)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

3η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

3η Πρόσκληση σε έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας διά περιφοράς (13-1-2021)


Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, δια περιφοράς, για την ανάγκη λήψης απόφασης λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

ΚΑΛΕΙ

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε έκτακτη συνεδρίαση την Τετάρτη 13/01/2021 και ώρα 13:00 δια περιφοράς με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση  παράταση   της σύμβασης των Αδιάθετων    δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του  ΜΟΥΡΑΤΙΔΗ ΣΤΑΥΡΟΥ

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. Διεύθυνση Οικονομικών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Τεχνικών Έργων
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς
  • Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας
 1. Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού
 2. Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 2η Πρόσκληση σε

συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  με τηλεδιάσκεψη

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε συνεδρίαση την Τρίτη 12/01/2021 και ώρα 10:00 σε τηλεδιάσκεψη με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση νέας ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών της δημοπράτησης του έργου: «Εγκατάσταση επεξεργασίας λυμάτων Τ.Δ. Σιάτιστας Ν. Κοζάνης»
 3. Ακύρωση της υπ’αριθμ. 1643/20-11-2020 (ΑΔΑ: 97817ΛΨ-Υ27) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ..Μ για το έργο: «Αποκατάσταση κατολίσθησης στο δρόμο Βελβεντό – Καταφύγι στη Χ.Θ. 13+150 έως 13+370», προϋπολογισμού: 21.390,00 € (με Φ.Π.Α.)
 4. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»
 5. Συγκρότηση επιτροπής για την διενέργεια Ηλεκτρονικού διαγωνισμού του έργου ΣΑΕΠ 041 με ΚΩΔΙΚΟ 2014ΕΠ54100001, «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Δ.Τ.Ε. (ΕΔΡΑΣ) / Π.Δ.Μ. ΕΤΟΥΣ 2020»
 6. Συγκρότηση τριμελούς Επιτροπής Διεξαγωγής Ανοιχτής Διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής κλήρωσης του ΜΗΜΕΔ, για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ», αρμοδιότητας της Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού 83.064,52 € (χωρίς ΦΠΑ) και 103.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)
 7. Έγκριση του 2ου Πρακτικού Διαγωνισμού για την κατακύρωση της σύμβασης, του έργου: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΞΕΙΝΟ ΛΕΣΧΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ»
 8. Έγκριση  Παράτασης Προθεσμίας Περαίωσης του έργου:   «Αποκατάσταση φθορών - σύνδεση αγροτικών δρόμων - κατασκευή τεχνικών στο οδικό δίκτυο Π.Ε. Φλώρινας»
 9. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας  της  μαγνητοφώνησης και  απομαγνητοφώνησης των πρακτικών  1) του  Περιφερειακού Συμβουλίου 2)  της  Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για το έτος 2021» CPV:79550000-4
 10. Έγκριση διενέργειας Συνοπτικoύ Διαγωνισμού  επιλογής  αναδόχου ή αναδόχων  για την εκτέλεση της υπηρεσίας Α)  Για τη διακίνηση της αλληλογραφίας (κοινής) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 24.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Β) Για τη διακίνηση της επείγουσας αλληλογραφίας (Ταχυμεταφορές) των υπηρεσιών της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (έδρα) και της Π.Ε Κοζάνης προϋπολογισμού 22.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α
 11. Έγκριση  παράτασης    της  σύμβασης  του Ανοικτού Διεθνή διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών σχολικών ετών 2018-2020  Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ,  του ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΥ ΘΩΜΑ
 12. Έγκριση νέων  δρομολογίων V  μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ  για το σχολικός έτος 2020-2021  στη  διαδικασία διαπραγμάτευσης  τιμής
 13. Έγκριση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης   χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Γρεβενών, για την σχολική περίοδο 2020-2021 στους προσωρινούς μειοδότες του αριθμ πρωτ. 155013/29-10-2020  Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού
 14. Έγκριση τροποποίησης δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Φλώρινας σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα αιτήματα των σχολικών μονάδων, χωρίς αλλαγή στη χιλιομετρική απόσταση και την ημερήσια αποζημίωση, στα πλαίσια του σχολ. έτους 2020-21
 15. Έγκριση γνωμοδότησης Δικηγόρου περί αποδοχής της άσκησης της ΠΕ4/23-03-2018 αίτησης της Π.Δ.Μ. ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κοζάνης
 16. Έγκριση Ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης ετών 2020-2021, για ταχυδρομικές υπηρεσίες διακίνησης αλληλογραφίας – δεμάτων (κοινές και επείγουσες) και υπηρεσίες ταχυμεταφορών (courier) της Π.Ε. Φλώρινας
 17. Ορισμός υπολόγου για έξοδα μετακίνησης (βενζίνη, πετρέλαιο κίνησης, διόδια) εκτός ορίων της Π.Ε. Φλώρινας των αυτοκινήτων ΚΗΙ9256 και ΚΗΗ6896 του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας για το  έτος 2021
 18. Ορισμός υπολόγου για τη καταβολή δαπανών ΚΤΕΟ, καρτών καυσαερίων κ.λ.π. για τις ανάγκες των αυτοκίνητων και οχημάτων της Π.Ε. Φλώρινας, για το έτος 2021
 19. Έγκριση ορισμού υπολόγου και έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.) για την αντιμετώπιση δαπανών μετακίνησης εκτός των ορίων της ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ του αυτοκινήτου του Αντιπεριφερειάρχη  Γρεβενών
 20. Έγκριση παράτασης των συμβάσεων του Ανοικτού Διεθνή Διαγωνισμού ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών σε σχολικές μονάδες της  Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών σχολικού έτους 2019-2020 για το χρονικό διάστημα  έως  30-06-2021
 21. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση-βελτίωση του επαρχιακού οδικού δικτύου εντός των ορίων του Δήμου Κοζάνης»
 22. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Παρεμβάσεις για την αναβάθμιση της οδικής ασφάλειας της επαρχιακής οδού Κορυφής-όρια Ν. Γρεβενών (αρ. 30)»
 23. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση ορεινού επαρχιακού οδικού δικτύου Εορδαίας αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε. Π.Ε. Κοζάνης»
 24. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Συντήρηση οδικού δικτύου Π.Ε. Γρεβενών 2020»
 25. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιβαδοτόπι-Γιαννοχώρι»
 26. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Βελτίωση δρόμου Λιανοτόπι-Γράμμος»
 27. Διάθεση πίστωσης για το έργο «Καθαρισμός ρεμάτων, συντήρηση και αποκατάσταση υφιστάμενων αντιπλημμυρικών έργων στα πλαίσια της αντιπλημμυρικής προστασίας της Π.Ε. Καστοριάς»
 28. Έγκριση δαπάνης για την έκδοση Ημερολογίου 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 29. Έγκριση δαπάνης για τον ορισμό δικηγόρου για τη νομική στήριξη της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, κατά το τρέχον έτος
 30. Έγκριση δαπάνης για έξοδα επίδοσης δικογράφων από δικαστικούς επιμελητές, κατά το έτος 2021.
 31. Έγκριση πίστωσης και διάθεσης ποσού 2.100,00€ για πληρωμή εξόδων εγγυητικής για τον ΜΥΗΣ του έργου: «Κατασκευή Φράγματος Νεστορίου και συνοδευτικών έργων Ν.Καστοριάς» για το έτος 2021
 32. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας (Π.Δ.Μ.)

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: 1η Πρόσκληση σε

έκτακτη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας  διά περιφοράς

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, έχοντας υπόψη:

α) Τις διατάξεις του άρθρου 175 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 103 του Ν. 4555/2018 και στην συνέχεια με το άρθρο 2 του Ν. 4623/2019), του άρθρου 176 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την παρ. 2 του άρθρου 40 του Ν. 4735/2020) και του άρθρου 177 του Νόμου 3852/10 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 104 του Ν. 4555/2018)

β) Την αριθμ. 208/19 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Μακεδονίας.

γ) Την υπ΄ αρ. 144626/10-09-2019 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό των Αντιπεριφερειαρχών στην Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, όπως αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας

δ) Την υπ΄ αρ. 45843/02-04-2020 απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, για τον ορισμό της Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπή

ε) Την ανάγκη συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, δια περιφοράς, για την ανάγκη λήψης απόφασης λόγω του επείγοντος των κάτωθι θεμάτων:

Κ Α Λ Ε Ι

Τους Περιφερειακούς Συμβούλους, μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

 1. Άμπα Βασίλειο
 2. Τοπαλίδη Ηλία
 3. Κιάνα Στέργιο
 4. Μάνο Θωμά
 5. Κοζατσάνη Δέσποινα
 6. Κάτανα Ηλία
 7. Καρυπίδου – Κηπουρίδου Μαρία
 8. Χριστοφορίδη Γεώργιο

σε έκτακτη συνεδρίαση την Πέμπτη 07/01/2021 και ώρα 10:00 δια περιφοράς με θέματα:

 1. Έγκριση πρακτικού προηγούμενης συνεδρίασης
 2. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου
 3. Έγκριση δαπάνης και ορισμός δικηγόρου

Σημ.: Τα τακτικά μέλη παρακαλούνται να ενημερώσουν εγκαίρως τη γραμματεία σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής τους (τηλ.2461351568 ή 2461351205)

Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Δ.Μ.

Παναγιώτα Γκατζαβέλη

Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Διοίκησης

Περιφέρειας Δυτ. Μακεδονίας

Κοινοποίηση:

 1. Αντιπεριφερειάρχες
 2. Επικεφαλείς Αντιπολίτευσης
 3. Εκτελεστικός Γραμματέας
 4. Προϊστάμενοι Γενικών Διευθύνσεων
 5. -Διεύθυνση Οικονομικών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Γρεβενών

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Καστοριάς

-Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού Π.Ε. Φλώρινας

6.    - Διεύθυνση Τεχνικών Έργων

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε Γρεβενών

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Καστοριάς

- Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Φλώρινας

7.  Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού

8.  Μ.Μ.Ε.

 

. Δυτική Μακεδονία

 

 

 

 

°F | °C
invalid location provided